Skip to main content

Full text of "Akalat Ang Mga Pahayag (Bible Commentary on Revelation, Tagalog version)"

See other formats


TALAAN NG MGA NILALAMAN 

A Word Mula sa Author: Paano ito puna Tulong Ikaw? 7 
ako Guide sa Good Bible Reading: Isang Personal Search para sa napapatunayan Truth 10 

Kuro: panguna Akda 22 

Panimula sa LumangTipan panghuhula 29 

Panimula sa paghahayag 34 

PAHAYAG 1 48 

PAHAYAG 2-3 67 

PAHAYAG 4-5 100 

PAHAYAG 6-7 116 

PAHAYAG 8-9 131 

PAHAYAG 10 - 11 143 

PAHAYAG 12 - 14 159 

PAHAYAG 15 - 16 191 

PAHAYAG 17 - 18 208 

PAHAYAG 19 223 

PAHAYAG 20 238 

PAHAYAG 21 - 22 251 

Appendix One: maikling Kahulugan ng Griyego pambalarila Istraktura 271 

Appendix Dalawang: tekstuwal kritika 288 

Appendix Tatlong: Glossary 295 

Appendix Apat: dogmatiko Pahayag 308 ESPESYAL PAKSA Nl PAHAYAG 

ESPESYAL PAKSA: KRISTIYANISMO AY CORPORATE 1:6 55 

ESPESYAL PAKSA: AMEN 1:6 55 

ESPESYAL PAKSA: SAAN ANG MGA ANG PATAY? 1:18 63 

ESPESYAL PAKSA: TIYAGA / PAGPAPATULOY 2:2 73 
ESPESYAL PAKSA: GRIYEGO TAKDA PARA SA "PAGSUBOK" AT KANILANG 

CONNOTATIONS 2:2 75 

ESPESYAL PAKSA: ANG PUSO 2:23 86 

ESPESYAL PAKSA: YAMAN 3:17 95 

ESPESYAL PAKSA: ANG MGA SANTO 5 :8 109 

ESPESYAL PAKSA: RANSOM / REDEEM 5:9 111 

ESPESYAL PAKSA: REIGNING SA KAHARIAN NG DIYOS 5:10 113 

ESPESYAL PAKSA: ANG NUMBER LABINDALAWANG 7:4 126 

ESPESYAL PAKSA: ANG MISTERYO 10:7 148 

ESPESYAL PAKSA: PERSONAL MASAMA 12:9 1 67 

ESPESYAL PAKSA: ANG KRISTIYANO AT GOBYERNO 1 72 
ESPESYAL PAKSA: KASALANAN, WALANG KASALANAN, WALANG KASALANAN, 

NANG WALANG MANISI 14:5 183 

ESPESYAL PAKSA: KALUWALHATIAN 15:8 196 

ESPESYAL PAKSA: BAGONG TIPAN PANGHUHULA 16:6 198 

ESPESYAL PAKSA: SUNOG 16:8 202 

ESPESYAL PAKSA: KATUWIRAN 19:11 230 

ESPESYAL PAKSA: HEBREW AT GRIYEGO BACKGROUND 19:13 234 

ESPESYAL PAKSA: ANG HESUS NASARENO 22:16 266 

ESPESYAL PAKSA: ANG TRINITY 22:17 268 PANANALITA MULA SA MAY-AKDA: PAANO MAKATULONG 
ANG KOMENTARYONG ITO SA IYO? 

Ang pagpakahulugan sa Bibliya ay isang rasyunal at ispiritwal na pamamaraang 
nagtatangkang maunawaan ang isang sinaunang manunulat na pinagkalooban ng inspirasyon sa 
pamamagitan ng isang paraang ang mensahe mula sa Diyos ay maaaring maintindihan at 
maisabuhay sa ating panahon. 

Ang pamamaraang ispiritwal ay napakamahalaga ngunit mahirap bigyan-kahulugan. 
Kinasasangkutan ito ng pagpapahinuhod at pagiging bukas sa Panginoon. Narapat na 
magkaroon ng pagkauhaw (1) para sa Kanya, (2) para kilalanin Siya, at (2) para pagsilbihan Siya. 
Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng panalangin, pangungumpisal, at kagustuhang 
magbago sa uri ng pamumuhay. Ang Ispiritu ay napakamahalaga sa pamamaraang 
pagpakahulugan, ngunit kung bakit magkakaiba ang pagkakaintindi ng mga Kristyanong 
matapat, maka-Diyos ay isang misteryo. 

Ang pamamaraang makatwiran ay mas madaling ilarawan. Dapat tayong hindi pabagu- 
bago at maging makatarungan sa teksto at hindi dapat naiimpluwensyahan ng ating mga 
personal o panggrupong pagkiling. Lahat tayo ay hinuhubog ng kasaysayan. Walang nabibilang 
sa ating tapapagpakahulugang obhektibo, walang-kinikilingan. Ang komentaryong ito ay 
naghaharap ng isang maingat na pamamaraang makatwiran na naglalaman ng tatlong mga 
prinsipyo ng pagpakahulugan na ibinalangkas upang makatulong sa ating malampasan ang ating 
mga pagkiling. 

Unang Prinsipyo 

Ang unang prinsipyo ay ang pagbigay-pansin sa tagpuang pangkasaysayan na 
pinagsulatan ng aklat pambibliya at ang tiyak na kaganapang pangkasaysayan ng pagkasulat 
nito. Ang orihinal na may-akda ay mayroong layon, isang mensaheng nais ibahagi. Ang teksto 
ay hindi maaring maging makahulugan sa atin nang hindi ito ang ipinakakahulugan ng may-akda 
na orihinal, sinauna, pinagkalooban ng inspirasyon. Ang kanyang intensyon ang pinakasusi - 
hindi ang ating pangangailangang pangkasaysayan, pandamdamin, pangkultura, pansarili, o 
panggrupo. Ang pagsasabuhay ay isang napakahalagang katambal ng pagpapakahulugan, 
ngunit ang maayos na pagpapakahulugan ay dapat na laging mauna sa pagsasabuhay. Narapat 
idiing muli na ang bawat tekstong pambibliya ay may isa at nag-iisang pakahulugan lamang. 
Ang kahulugang ito ang siyang intensyon ng orihinal na may-akdang pambibliya na nais 
ipahayag sa kanyang panahon sa pamamagitan ng pamumuno nang Ispiritu. Itong nag-iisang 
kahulugang ito ay mayroong maraming posibleng pagsasabuhay sa iba't-ibang kultura at mga 
sitwasyon. Ang mga pagsasabuhay na ito ay dapat iugnay sa pangunahing katotohanan ng 
orihinal na may-akda. Sa dahilang ito, ang komentaryong ito sa gabay ng pag-aaral ay 
idinisenyo upang magkaloob ng isang panimula sa bawat aklat ng Bibliya. Pangalawang Prinsipyo 

Ang pangalawang prinsipyo ay ang pagkilala sa mga pampanitikang yunit. Ang bawat 
aklat pambibliya ay isang pinag-isang dokumento. Ang mga tagapagpakahulugan ay walang 
karapatang ihiwalay ang isang aspeto ng katotohanan sa pamamagitan ng hindi pagsama sa iba. 
Kung sa gayon, dapat nating pagsumikapang intindihin ang layon ng buong aklat pambibliya 
bago natin ipakahulugan ang bawat pampanitikang mga yunit. Ang bawat bahagi— mga 
kapitulo, talata, o berso- ay hindi maipapakahulugan kung hindi iyon ang ibig sabihin ng 
kabuuang yunit . Ang pagpakahulugan ay dapat magmula sa pangkabuuang pagdulog o 
deductive approach patungo sa pantiyakang pagdulog o inductive approach. Kaya, itong 
komentaryo sa gabay ng pag-aaral ay idinisenyo upang makatulong sa mga mag-aaral na suriin 
ang pagkakabalangkas ng bawat pampanitikang yunit sa pamamagitan ng mga talata. Ang mga 
dibisyon ng talata at kapitulo ay hindi inspirado, ngunit ang mga ito ay makakatulong sa atin 
upang kilalanin ang mga yunit ng kaisipan. 

Ang pagsalin sa lebel ng talata— hindi sa lebel ng pangungusap, sugnay, parirala, o 
salita— ay ang susi upang masundan ang hinangad na kahulugan ng may-akdang pambibliya. 
Ang mga talata ay nakabatay sa pinag-isang paksa, kalimitang tinatawag na tema o paksang 
pangungusap. Ang bawat salita, parirala, sugnay, at pangungusap sa isang talata ay umuugnay 
kahit na papano sa pinag-isang temang ito. Nililimita nila ito, pinalalawak ito, pinaliliwanag ito, 
at/o pinagtatanungan ito. Ang tunay na susi sa maayos na pagpakahulugan ay ang pagsunod sa 
kaisipan ng orihinal na may-akda sa pamamagitan ng batayang talata-sa-talata na pumaparaan 
sa bawat mga pampanitikang yunit na bumubuo ng aklat pambibliya. Ang komentaryong ito sa 
gabay ng pag-aaral ay idinisenyo upang makatulong sa mag-aaral na gawin iyon sa 
pamamagitan ng paghahambing ng mga makabagong mga pagsalin sa Ingles. Ang mga 
pagsasaling ito ay pinili dahil sa ang mga ito ay gumagamit ng iba't-ibang teorya sa pagsalin: 

1. Ang tekstong Griyego ng United Bible Society ay ang nirebisang ikaapat na edisyon 
(UBS4). Ang tekstong ito ay iisinatalata ng mga makabagong pan tekstong iskolar. 

2. Ang New King James Version (NKJV) ay isang pagsasaling literal na salita-sa-salita 
batay sa tradisyon ng manuskritong Griyego na kilala bilang Textus Receptus. Ang 
pagkakahati ng mga talata nito ay mas mahaba kaysa ibang mga pagsasalin. Ang 
mahahabang yunit nito ay nakakatulong sa mag-aaral na mahanap ang pinag-isang 
mga paksa. 

3. Ang New Revised Standard Version (NRSV) ay isang binagong pagsasaling salita-sa- 
salita. Ito ay nagiging panggitna sa sumusunod na dalawang makabagong bersyon. 
Ang pagkakahati ng mga talata nito ay nakakatulong sa pagkilala ng mga paksa. 

4. Ang Today's English Version (TEV) ay isang magilas na katumbas na pagsasaling 
inilathala ng United Bible Society. Hinahangad nitong isalin ang Bibliya sa isang 
paraang ang isang makabagong mambabasa o tagapagsalita sa Ingles ay 
maiintindihan ang kahulugan ng tekstong Griyego. Kadalasan, lalo na sa mga 
Ebanghelyo, hinahati nito ang mga talata ayon sa nagsasalita kaysa ayon sa paksa, katulad ng NIV. Para sa mga llayon ng tagapagpakahulugan, hindi ito nakakatulong. 
Kapansin-pansing ang parehong UBS4 at TEV ay inilathala nang parehong grupo, 
gayon pa man ang kanilang pagsasatalata ay magkakaiba. 

5. Ang New Jerusalem Bible (NJB) ay isang magilas na katumbas na pagsasaling 
nakabatay sa pagsasaling Pranses na Katoliko. Ito ay higit na nakakatulong upang 
maihambing ang pagsasatalata mula sa pananaw ng taga-Europa. 

6. Ang nakaimprentang teksto ay ang 1995 Updated New American Standard Bible 
(NASB), na isang pagsasaling salita-sa-salita. Ang berso sa bersong mga komentaryo 
ay sumusunod sa ganitong pagsasatalata. Pangatlong Prinsipyo 

Ang pangatlong prinsipyo ay ang pagbabasa ng Bibliya sa iba't-ibang pagsasalin upang 
magagap ang pinakamalawak na maaaring saklawin ng kahulugan (semantikong larangan) na 
mayroon ang mga pambibliyang salita o parirala. Kalimitan ang isang parirala o salitang Griyego 
ay maaaring maunawaan sa ilang paraan. 

Ang mga itong ibat'-ibang pagsasalin ay naghaharap nitong mga mapagpipilian at 
makatutulong upang makilala at maipaliwanag ang mga pagkakaiba ng mga manuskritong 
Griyego. Hindi nakakaapekto ang mga ito sa doktrina, ngunit nakakatulong ang mga ito sa atin 
upang subukang makapanumbalik sa orihinal na tekstong sinulat ng isang inspiradong 
sinaunang manunulat. 

Pang-apat na Prinsipyo 

Ang pang-apat na prinsipyo ay ang pagpansin sa anyong pampanitikan. Ang orihinal na 
mga inspiradong may-akda ay piniling itala ang kanilang mga mensahe sa iba't-ibang anyo (hal. 
pangkasaysayang salaysay, pangkasaysayang drama, tula, paghula, Ebanghelyo [parabula], 
liham, apokaliptiko). Itong mga iba't-ibang anyo ay may espesyal na mga susi sa 
pagpapakahulugan (tingnan ang Gordon Fee and Doug Stuart, How to Read the Bible for All Its 
Worth o Robert Stein, Playing by the Rules). 

Ang mga prinsipyong ito ay nakatulong sa akin upang madaig ang marami sa aking 
nakapamihasnan sa kasaysayan nang sapilitan kong pagsumikapan ang sinaunang teksto. 
Hinahangad ko na sana ay magsilbi rin itong isang pagpapala sa inyo. 

Bob Utley 

East Texas Baptist University 

Hunyo 27, 1996 ISANG GABAY SA MABUTING PAGBASA NG BIBLIYA: 
ISANG PERSONAL NA PAGHAHANAP PARA SA MASISIYASAT 

NA KATOTOHANAN 

Maaari ba nating mapag-alaman ang katotohanan? Saan ito matatagpuan? Maaari ba 
natin itong mapatotohanan sa pamamagitan nang pangangatwiran? Mayroon bang 
pinakapangunahing awtoridad? Mayroon bang ganap na katotohanang maaaring gumabay sa 
ating buhay, sa ating mundo? Mayroon bang kahulugan ang buhay? Bakit tayo naririto? Saan 
tayo patutungo? Mga tanong na ito— mga tanong na pinagninilayan ng lahat ng 
mapagkatwirang tao— ay palaging naglulumagi sa kanilang katalinuhan mula pa sa Simula ng 
panahon (Eccl. 1:13-18; 3:9-11). Natatandaan ko pa ang aking panariling paghahanap para sa 
isang makapagbubuong lunduyan ng aking buhay. Ako ay naging isang tagapaniwala ni Kristo sa 
pagkabata, batay sa aking nasaksihan sa ibang kamag-anak na malapit sa akin. Habang ako ay 
tumatanda, ang mga katanungan sa aking sarili at sa aking mundo ay dumami rin. Ang mga 
payak na kapalasakang pangkultura at panrelihiyoso ay hindi na naging makahulugan sa mga 
karanasang aking nabasa o nakaharap. lyon ay panahon nang pagkalito, paghahanap, 
pananabik, at madalas na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa harap ng napakamanhid, 
napakahirap na mundo na aking ginagalawan. 

Maraming nagsasabing may sagot sila sa mga pinakapangunahing katanungang ito, 
ngunit pagkatapos ng pananaliksik at pagninilay-nilay ay aking natuklasan na ang kanilang mga 
kasagutan ay batay sa (1) mga panariling pilosopiya, (2) mga sinaunang alamat, (3) mga 
panariling karanasan, o (4) mga sikolohikal na proteksiyon. Nangailangan ako nang ilang antas 
ng pagpapatotoo, ilang katibayan, ilang pangatngatwiran na pagbabatayan ko ng aking 
pananaw sa mundo, ang aking makapagbubuong lunduyan, ang aking dahilan upang mabuhay. 

Natuklasan ko ang mga ito sa aking pag-aaral ng Bibliya. Nagsimula ako sa paghahanap 
ng katibayan ng pagiging mapagkakatiwalaan nito, na aking nakita sa (1) kasaysayang 
pinanghahawakan ng Bibliya na pinatotoo ng arkilohiya, (2) ang kawastuan ng mga paghula sa 
LumangTipan, (3) ang kaisahan ng mga mensahe sa Bibliya sa loob ng nakaraang labing-anim na 
raang taong produksyon nito, at (4) mga sariling testimonya ng mga taong ang kanilang buhay 
ay tuluyang binago matapos mapag-alaman ang Bibliya. Ang Kristiyanismo, bilang isang 
nagbubuklod na sistema ng pananampalataya at paniniwala, ay may kakayanang matugunan 
ang mga masalimuot na mga katanungan sa buhay ng tao. Hindi lamang ito nakapagkaloob ng 
isang makatwirang balangkas, kundi ng aspetong pangkaranasan ng pananampalatayang 
pambibliya na nagdulot sa akin ng walang-hanggang kaligayahan at kapanatagan. 

Inakala ko na natagpuan ko na ang mapagbuong lunduyan ng aking buhay— si Kristo, na mapag- 
uunawaan sa pamamagitan ng mga Banal na Kasulatan. lyon ay naging mapagbigay-diwang 
karanasan, isang pagpapalaya ng nararamdaman. Ngunit, natandaan ko pa ang pagkabigla at sakit noong aking simulang matanto kung gaano karami ang iba't-ibang pagpakahulugan nitong 
libro ang tinatangkilik, minsan sa loob ng parehong simbahan at samahan ng pag-iisip o school 
of thought. Ang pagpapatibay ng inspirasyon at pagkamapagkatiwalaan ng Bibliya ay hindi ang 
katapusan, kundi Simula lamang. Paano ko patotohanan o tatanggihan ang nagkakaiba at 
nagkakasalungatang mga pagpakahulugan ng maraming mahihirap na pahayag sa Banal na 
Kasulatan ng mga nagsasabing sa kanila ang paniniwalaan at pagkakatiwalaan? 

Ang gawaing ito ay naging layon ng aking buhay at paglalakbay sa pananampalataya. 
Alam kong ang aking pananampalataya kay Kristo ay (1) nakapagbigay sa akin ng labis na 
kapayapaan at kaligayahan. Ang aking isipan ay nangulila sa paghahanap ng ilang ganap na 
katotohanan sa gitna ng aking walang katiyakang kultura (pagkatapos ng modernidad o post- 
modernity); (2) ang pagiging makitid sa paniniwala nang mga nagtatalong sistemang 
panrelihiyon (mga relihiyon ng mundo); at (3) pagka-arogante ng kinabibilangang sekta. Sa 
aking paghahanap ng mga maaaring pagdulog sa pagpakahulugan ng sinaunang literatura, 
nagulat ako nang mapag-alaman ang aking mga pagkiling sa sariling kasaysayan, kultura, sekta 
at karanasan. Madalas kong binasa ang Bibliya upang pagtibayin lang ang aking panariling mga 
pananaw. Ginamit ko itong batis ng dogma para atakihin ang iba habang iginigiit muli ang aking 
sariling mga pagkabuway at pagkukulang. Napakasakit nitong tanggapin ang katotohanan sa 
sarili! 

Bagamat hinding-hindi ako maaring ganap na maging obhektibo , maari akong maging 
mas mabuting mambabasa ng Bibliya. Maari kong ilimita ang aking mga pagkiling sa 
pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap na nariyan ang mga ito. Hindi pa ako malaya sa mga 
ito, ngunit naharap ko na ang aking mga sariling kahinaan. Ang tagapagpakahulugan ay malimit 
na pinakamatinding kalaban ng mabuting pagbasa ng Bibliya! 

Hayaan ninyong ilista ko ang ilang mga pagpapalagay na aking inihaharap sa aking pag- 
aaral ng Bibliya upang ikaw, ang mambabasa, ay maaaring suriin ito nang kasama ko: 
I. Mga Pagpapalagay 

A. Ako ay naniniwalang ang Bibliya ay ang kaisa-isang inspiradong pagpahayag ng sarili 
ng nag-iisang totoong Panginoon. Kung sa gayon, ito ay dapat ipakahulugan batay sa 
hinahangad ng orihinal na banal na may-akda (ang Espiritu) sa pamamagitan nang 
isang taong manunulat sa isang natatanging tagpuang pangkasaysayan. 

B. Ako ay naniniwalang ang Bibliya ay sinulat para sa karaniwang tao-para sa lahat ng 
tao! Ang Panginoon ay pinagbigyan ang Kanyang Sarili upang magsalita nang 
malinaw sa atin sa loob ng isang kontekstong pangkasaysayan at pangkultura. Ang 
Panginoon ay hindi nagtatago ng katotohanan-Siya ay nagnanais na maunawaan 
natin! Kaya, ito ay dapat isalin ayon sa kanyang panahon, hindi nang sa atin. Ang 
Bibliya ay hindi dapat mangangahulugan sa atin kung hindi ito naging ganoon ang 
kahulugan sa mga unang nagbasa o nakarinig dito. Ito ay maiintindihan ng karaniwang isip ng tao at gumagamit ng normal na mga uring pangkomunikasyon at 
pamamaraan ng tao. C. Ako ay naniniwalang ang Bibliya ay may pinag-isang mensahe at layon. Hindi nito 
sinasalungat ang sarili, kahit na ito ay naglalaman ng mahirap at balintunang mga 
sulatin. Kaya, ang pinakamagaling na tagapagpakahulugan ng Bibliya ay ang Bibliya 
mismo. 

D. Ako ay naniniwalang ang bawat sinulat (hindi kasama ang mga paghuhula) ay may isa 

at nag-iisang kahulugan lamang batay sa hangarin ng orihinal, inspiradong may-akda. 
Gayong wala tayong ganap na katiyakan na alam natin ang hangarin ng orihinal na 
may-akda, maraming panandang nagpapakita ngganoong tunguhin: 

1. ang anyo (uring pampanitikan) na napili sa pagpahayag ng mensahe 

2. ang tagpuang pangkasaysayan at/o tiyak na okasyon na nag-udyok ng 

pagsusulat 

3. ang kontekstong pampanitikan ng kabuuang aklat pati na ang bawat yunit na 

pampanitikan 

4. ang disenyo ng teksto (balangkas) ng mga yunit na pampanitikan habang ang 

mga ito ay umuugnay sa kabuuang mensahe 

5. ang mga tiyak na katangiang panggramatika na ginamit sa pagpapaabot ng 

mensahe 

6. ang mga salitang pinili upang maiharap ang mensahe 

7. mga kaagapay na pahayag/pasahe Ang pag-aaral sa bawat bahaging ito ay nagiging paksa ng ating pag-aaral ng isang 
sulatin. Bago ko ipaliwanag ang aking metodolohiya para sa mabuting pagbasa ng Bibliya, 
hayaan ninyo akong maglahad ng pagkakaiba ng ilang hindi naaayong pamaraang ginagamit 
ngayon na naging dahilan ng labis na pagkakaiba sa pagpakahulugan, at kung sa gayon ay dapat 
iwasan: 

II. Mga Hindi Naaayong Pamaraan 

A. Ang pagbabalewala sa kontekstong pampanitikan ng mga laklat ng Bibliya at paggamit 
sa bawat pangungusap, sugnay, o maging ng bawat salita bilang mga pagpapahayag ng 
katotohanang walang kaugnayan sa hangarin ng may-akda o sa mas malawak na 
konteksto. B. Ang pagbabalewala sa tagpuang pangkasaysayan ng mga aklat sa pamamagitan ng 
pagpapalit ng kara pat-da pat na tagpuang pangkasaysayan na kaunti o walang suporta 
mula sa teksto mismo. 

C. Ang pagbabalewala sa tagpuang pangkasaysayan ng mga aklat at pagbabasa nito katulad 
ng pang-umagang lokal na diyaryo na pangunahing isinulat para sa mga makabagong 
indibidwal na Kristiyano. 

D. Ang pagbabalewala sa tagpuang pangkasaysayan ng mga aklat sa pamamagitan ng pag- 
aalegorya ng teksto sa isang mensaheng pampilosopiya/teolohikal na walang ganap na 
kaugnayan sa mga unang nakarinig at hangarin ng orihinal na may-akda. 

E. Ang pagbabalewala sa mensaheng orihinal sa pamamagitan ng pagpalit ng sariling 

sistemang teolohiya, paboritong doktrina, o isyung pangkasalukuyan na walang 
kaugnayan sa orihinal na hangarin ng may-akda at ng nakasaad na mensahe. Ang 
penomenong ito ay kalimitang kasunod ng paunang pagbasa ng Bibliya bilang isang 
paraan ng pagpatibay sa awtoridad ng tagapagsalita. Ito ay kadalasang tinatawag bilang 
"tugon ng mambabasa" o reader response (pagpakahulugang "ano-ang-pakiwari-ko-sa- 
teksto"). Mayroong di bababa sa tatlong magkakaugnay na sangkap ang makikita sa lahat ng 
nakasulat na komunikasyon ng tao: 

Ang 

Mga Orihinal Na Tagatanggap 

Ang Nasusulat Na Teksto 

Ang Orihinal Na Hangarin Ng Manunulat 

Sa nakaraan, ang iba't-ibang pamamaraan ng pagbasa ay nakasentro lamang sa isa sa mga 

tatlong sangkap. Ngunit upang tunay na maipagtibay ang natatanging inspirasyon ng Bibliya, 

Mga Pagkakaiba sa Manuskrito 

Ang Banal Na Ispiritu 

Mga Kahuli-hulihang Mananampalataya Ang Nasusulat Na Teksto 

Ang Orihinal Na Hangarin Ng Manunulat 

Ang Mga Orihinal Na Tagatanggap Sa katotohanan, ang lahat ng tatlong sangkap ay dapat sinasama sa proseso ng 
pagpakahulugan. Para sa layong pagpapatotoo, ang aking pagpapakahulugan ay nakasentro sa 
palaging pag-tsek sa ating mga motibo, pagkiling, pamamaraan, at pagsasabuhay. Ngunit paano 
natin tse-tsekin ang mga ito kung walang hangganan sa mga pagpapakahulugan, walang 
limitasyon, walang sukatan? Sa ganito nakapagbibigay sa akin ang hangarin ng may-akda at 
istrukturang panteksto ng ilang sukatan para sa paglilimita ng sakop ng mga posibleng 
pagpapakahulugan na balido. 

Sa gitna nitong mga hindi umaayong pamamaraan ng pagbasa, ano ang ilang posibleng 
pagdulog para sa mabuting pagbasa ng Bibliya at pagpakahulugan na makapaghaharap nang 
malapit sa pagpapatotoo at hindi pabagu-bago? 

III. Mga Posibleng Pagdulog para sa Mabuting Pagbasa Ng Bibliya 

Sa puntong ito ay hindi ko tinatalakay ang mga bukod-tanging pamamamaraan ng 
pagpakahulugan ng mga tiyak na anyo ngunit sa panlahatang mga prinsipyong hermeniyutiko 
na may pinagsaligan para sa lahat ng uri ng tekstong pambibliya. Ang magandang libro para sa 
tiyak-sa-anyong mga pagdulog ay ang How To Read The Bible For All Its Worth, nina Gordon Fee 
and Douglas Stuart, inilathala ng Zondervan. 

Ang aking pamaraan ay tumutukoy sa umpisa sa mambabasa na makapagbibigay-daan 
sa Banal na Espiritu na bigyang-liwanag ang Bibliya sa pamamagitan ng apat na personal na 
siklo ng pagbasa. Ito ay ginagawang pangunahin ang Espiritu, ang teksto at ang mambabasa , 
hindi pumapangalawa lamang. Ito ay magpoprotekta rin sa mambabasang maimpluwensyahan 
ng mga taga-komentaryo. Narinig ko na ang pagkasabing: "Ang Bibliya ay puspos na 
nakapagbibigay-liwanag sa mga komentaryo." Hindi ito nangangahulugang isang punang 
nakapagpapababa tungkol sa mga pantulong sa pag-aaral, kundi sa halip ay isang panawagan 
para sa napapanahong kaangkupan ng kanilang paggamit. 

Narapat na maaari nating suportahan ang ating mga pagpapakahulugan mula sa teksto 
mismo. Ang limang panukatan na makapaghaharap ng di bababa sa limitadong pagpapatotoo: 

1. angorihinal na may-akda 

a. tagpuang pangkasaysayan 

b. kontekstong pampanitikan 

2. ang orihinal na pinili ng may-akda sa 

a. mga istrukturang panggramatika (sintaks/palaugnayan) 

b. pangkasalukuyang gamit sa paggawa 

c. anyo 

3. ang ating pag-intindi sa naaayong 

a. kaugnay na magkahanay na mga pahayag/pasahe Kailangan nating makapagbigay ng mga dahilan at katwiran sa likod ng ating mga 
pagpapakahulugan. Ang Bibliya ay ang ating kaisa-isang batis para sa pananampalataya at 
pagsasakilos. Ang nakakalungkot, ang mga Kristiyano ay kalimitang hindi nagkakasundo kung 
ano ang ituturo o papagtibayin. Nakapanlulumo ang pag-aangkin ng inspirasyon sa Bibliya at 
pagkatapos ay ang mga mananampalataya ay hindi nagkakasundo sa kung ano ang itinuturo 
nito at kinakailangan! 

Ang apat na siklo sa pagbasa ay dinisenyo upang makapagbigay ng sumusunod na mga 
kabatiran sa pagpakahulugan: 

A. Ang unang siklo ng pagbasa 

1. Basahin ang libro sa isang upuan. Basahin ito muli sa ibang pagsasalin, sana mula sa 

isang naiibang teorya ng pagsasalin 

a. salita-sa-salita (NKJV, NASB, NRSV) 

b. dinamikong katumbas (TEV, JB) 

c. pagpapahawig(paraphrase )(Living Bible, Amplified Bible) 

2. Hanapin ang punong layon ng buong sulatin. Kilalanin ang tema nito. 

3. Ihiwalay (kung posible) ang isang yunit na pampanitikan, isang kapitulo, isang talata o 

isang pangungusap na malinaw na nagpapahayag nitong punong layon o tema. 

4. Kilalanin ang nangingibabaw na anyong pampanitikan 

a. LumangTipan 

(1) salaysay na Hebreo 

(2) panulaang Hebreo (panitikan ng karunungan, salmo) 

(3) paghuhulang Hebreo (prosa, panulaan) 

(4) Mga pambatas na koda 

b. BagongTipan 

(1) Mga salaysay (mga Ebanghelyo, mga Gawa) 

(2) Mga parabula (mga Ebanghelyo) 

(3) Mga liham/epistulo 

(4) panitikang Apokaliptiko 

D. Ang pangalawang siklo ng pagbasa 1. Basahin ang buong libro muli, naghahanap upang kilalanin ang mga pangunahing 
paksa. 

2. Balangkasin ang mga pangunahing paksa at ihayag nang maikli ang nilalaman ng 
mga ito sa isang payak na pahayag. 

3. Suriin ang iyong pahayag sa layon at masaklaw na balangkas kabilang ang mga 
gabay sa pag-aaral. 

C. Ang pangatlong siklo pagbasa 

1. Basahin ang buong aklat muli, naghahanap upang makilala ang tagpuang 
pangkasaysayan at tiyak na okasyon para sa pagsusulat ng aklat ng Bibliya mismo. 

2. Ilista ang mga pangkasaysayang bagay na binanggit sa aklat Bibliya 

a. ang may-akda 

b. ang petsa 

c. ang mga tagatanggap 

d. ang tiyak na kadahilanan ng pagsulat 

e. mga aspeto ng tagpuang pangkultura na kaugnay sa layon ng pagsulat 

f. mga sanggunian sa mga taong pangkasaysayan at kaganapan 

4. Lawakan ang iyong balangkas sa lebel na patalata para sa bahagi ng 
pambibliyang aklat na iyong ipinapakahulugan. Laging kilalanin at ibalangkas ang pampanitikang yunit. Ito ay maaaring ilang 
kapitulo o talata. Ito ay makakatulong sa iyo upang masundan ang pangangatwiran 
ng orihinal na may-akda at ang disenyo ng teksto. 
4. Tsekin ang iyong tagpuang pangkasaysayang sa pamamagitan ng paggamit ng mga 

pantulong sa pag-aaral. 

D. Ang pang-apat na siklo ng pagbasa 

1. Basahing muli ang tiyak na pampanitikang yunit sa iba't-ibang pagsasalin 

a. salita-sa-salita (NKJV, NASB, NRSV) 

b. dinamikong katumbas (TEV, JB) 

c. paghahawig) (Living Bible, Amplified Bible) 

2. Hanapin ang mga istrukturang pampanitikan o panggramatika 

a. mga inuulit na parirala, Eph. 1:6,12,13 b. mga inuulilt na istrukturang panggramatika, Rom. 8:31 

c. magkakatambis na mga konsepto 

3. Ilista ang mga sumusunod na bagay 

a. mga mahahalagang salita 

b. mga di-karaniwang salita 

c. mga mahahalagang istrukturang panggramatika 

d. mga tukoy na mahihirap na salita, sugnay, at pangungusap 

4. Hanapin ang mga kaugnay na pasaheng magkahanay 

a. hanapin ang pinakamalinaw na pasaheng pampagtuturo sa iyong sabdyek 

gamit ang 

(1) mga aklat ng "sistematikong teolohiya" 

(2) mga sangguniang Bibliya 

(3) mga pagkakatugma 

b. Hanapin ang isang pares na balintuna sa loob ng iyong sabdyek. Maraming 

pambibliyang katotohanan ay inihaharap sa diyalektikong pares; maraming 
tunggalian ng mga sekta ay nagmumula sa pag-proof-text ng kalahati ng 
isang pambibliyang tensiyon. Ang kalahatan ng Bibliya ay inspirado, at 
kailangan nating hanapin ang kumpletong mensahe nito para makapagbigay 
ng balanseng Banal na Kasulatan sa ating pagpapakahulugan. 

c. Hanapin ang mga magkakahanay sa loob ng parehong aklat, parehong may- 

akda o parehong anyo; ang Bibliya ay siya ring pinakamagaling na 
tagapagpakahulugan nito sapagkat iisa lang ang may-akda nito, ang Espiritu. 

5. Gumamit ng pantulong sa pag-aaral upang ma-tsek ang iyong mga obserbasyon 
sa mga tagpuang pangkasaysayan at okasyon 

a. mga pag-aaral ng Bibliya 

b. mga ensayklopidya ng Bibliya, handbuk at diksiyonaryo 

c. mga paunang salita ng Bibliya 

d. mga komentaryong Bibliya (sa puntong ito ng iyong pag-aaral, hayaan ang 

naniniwalang komunidad, sa nakaraan at kasalukuyan, na tumulong at 
maiwasto ang iyong sariling pag-aaral.) IV. Pagsasabuhay ng pagpapakahulugang Bibliya 

Sa puntong ito ay tutungo tayo sa pagsasabuhay. Nakapag-ukol ka na ng panahon 
upang maunawaan ang teksto sa tagpuang orihinal nito; ngayon ay kailangang maisabuhay mo 
ito, sa iyong kultura. Ipinapakahulugan ko ang pambibliyang awtoridad bilang "pag-unawa kung 
ano ang sinasabi ng orihinal na may-akda ng bibliya sa kanyang panahon at pagsasabuhay ng 
katotohanang ito sa ating panahon." 

Ang pagsasabuhay ay dapat sumunod sa pagpakahulugan ng hangarin ng orihinal na 
may-akda pareho sa panahon at pangangatwiran. Hindi natin maaaring isabuhay ang isang 
pasaheng Bibliya sa ating sariling panahon hangga't di natin napag-aalaman kung ano ang 
sinasabi nito sa kanyang panahon! Ang pasaheng Bibliya ay hindi dapat maipakahulugan sa 
hindi nito nais sabihin! 

Ang iyong detalyadong balangkas, sa lebel na patalata (siklo ng pagbabasa #3), ang iyong 
magiging gabay. Ang pagsasabuhay ay dapat gawin sa lebel ng talata, hindi sa lebel ng salita. 
Ang mga salita ay may kahulugan lamang sa konteksto; ang mga sugna ayy may kahulugan 
lamang sa konteksto; ang mga pangungusap ay may kahulugan lamang sa konteksto. Ang kaisa- 
isang tao na inspirado na kasangkot sa proseso ng pagpakahulugan ay ang orihinal na may- 
akda. Sinusunod lamang natin ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng kaliwanagan ng 
Banal na Ispiritu. Ngunit ang kaliwanagan ay hindi inspirasyon. Sa pagsabi, kung gayon, ng 
"kaya winika ng Diyos," ay dapat tayong sumunod sa hangarin ng orihinal na may-akda. Ang 
pagsasabuhay ay dapat na may tiyak na kaugnayan sa pangkalahatang hangarin ng kabuuang 
pagsulat, ang tiyak na pampanitikang yunit at pagpapaunlad ng kaisipan sa lebel ng talata. 

Huwag hayaang ang mga isyu ng ating panahon ang magpapakahulugan sa Bibliya; 
hayaang ang Bibliya ang makapagsalita! Ito ay maaaring mangailangan ng ating paghugot ng 
mga prinsipyo mula sa teksto. Ito ay balido kung ang teksto ay sumusuporta sa isang prinsipyo. 
Sa kasamaang palad, maraming beses ang ating mga prinsipyo ay ganoon na lamang, "ating" 
mga prinsipyo— hindi ang mga prinsipyo ng teksto. 

Sa pagsasabuhay ng Bibliya, napakahalagang tandaan na (maliban sa paghuhula) isa at 
iisang kahulugan lamang ang balido para sa isang tiyak na tekstong Bibliya. Ang kahulugang ito 
ay kaugnay sa hangarin ng orihinal na may-akda habang siya ay tumutugon sa isang krisis o 
pangangailangan sa kanyang panahon. Ang maraming posibleng pagsasabuhay ay maaaring 
manggaling mula sa isang pakahulugang ito. Ang pagsasabuhay ay ibabatay sa mga 
pangangailangan ng mga tagatanggap ngunit dapat kaugnay sa kahulugan ng orihinal na may- 
akda. 

V. Ang Espirituwal na Aspeto ng Pagpapakahulugan 

Sa ngayon ay aking natalakay ang mga prosesong pangkatwiran at tekstwal na 
nasasangkot sa pagpapakahulugan at pagsasabuhay. Ngayon ay aking tatalakayin nang maikli ang aspetong espiritwal ng pagpakahulugan. Ang suimusunod na tseklist ay nakatulong sa 
akin: 

A. Manalangin para sa tulong ng Espiritu(cf. I Cor. 1:26-2:16). 

B. Manalangin para sa sariling pagpapatawad at paglilinis mula sa kilalang mga 
kasalanan (cf. I John 1:9). 

C. Manalangin para sa mas higit na pagnanais na makilala ang Panginoon (cf. Ps. 19:7- 

14; 42:lff.; 119:lff). 

D. Isabuhay kaagad ang ano mang bagong kabatiran sa iyong sariling buhay. 

E. Manatiling mapagkumbaba at handang matuto. 

Napakahirap panatilihin ang balanse sa pagitan ng proseso ng pangatwiran at ng 
pamumunong espiritwal ng Banal na Espiritu. Ang mga suimusunod na mga sipi ay nakatulong 
sa aking balansehin ang dalawa: 

A. Mula sa James W. Sire, Scripture Twisting, pp. 17-18: 

"Ang kaliwanagan ay dumarating sa mga isipan ng mga tao ng Diyos— hindi lamang 
sa ang mga elitistang espiritwal. Walang kauriang guru sa pambibliyang Kristiyano, 
walang iluminati, walang mga tao na pagmumulan ng lahat ng tamang 
pagpapakahulugan Kaya, habang ang Banal na Espiritu ay nakapagbibigay ng mga 
natatanging handog ng karunungan, kaalaman at pag-unawang espiritwal, hindi Niya 
itinalaga itong mga piling Kristiyano lamang bilang awtoridad lamang sa 
pagpapakahulugan ng Kanyang Salita. Nasa sa bawat isang tao Niya ang pagkatuto, 
paghatol at pag-unawa sa pamamagitan ng pagsangguni sa Bibliya na siyang 
tumatayong awtoridad kahit sa mga taong pinagkalooban ng Diyos ng natatanging 
kakayanan. Bilang pagbubuod, ang pagpapalagay na aking ginagawa sa buong aklat 
ay ang Bibliya ang siyang totoong pagpapahayag ng Diyos sa buong sangkatauhan, 
na ito ay ang pinakapangunahing awtoridad sa lahat ng usaping naipahahayag, na ito 
ay hindi isang ganap na misteryo kundi mauunawaan nang sapat ng karaniwang tao 
sa bawat kultura." 

B. Mula sa Kierkegaard, na makikita sa Bernard Ramm, Protestant Biblical 
Interpretation, p. 75: Ayon kay Kierkegaard ang pag-aaral na panggramatika, leksikal 
at pangkasaysayan ng Bibliya ay kinakailangan ngunit panimula sa totoong pagbasa 
ng Bibliya. "Ang pagbabasa ng Bibliya bilang salita ng Diyos ay dapat basahin nang 
naisasa-puso sa kanyang bibig, sa lakaran, na tigib ng pag-asam, na nakikipag-usap sa 
Diyos. Ang pagbabasa ng Bibliyang nang wala sa isip o walang-ingat o pang- 
akademiko o pampropesyunal ay hindi pagbabasa ng Bibliya bilang Salita ng Diyos. 
Kung ang nagbabasa nito ay parang nagbabasa ng isang liham ng pagmamahal, kung 
sa gayon ay binabasa ito bilang Salita ng Diyos." C. H. H. Rowley sa The Relevance of the Bible, p. 19: "Hindi lamang ang isang pag- 
unawang intelektwal ng Bibliya, kahit ganap, ang maaaring makapag-angkin ng lahat 
nitong kayamanan. Hindi ito paghamak sa ganitong pag-unawa, dahil ito ay 
mahalaga sa isang ganap na pag-unawa. Ngunit dapat ito ay pumaraan sa isang 
espiritwal na pag-intindi ng mga ispiritwal na kayamanan ng aklat na ito kung ito ay 
nais na maging ganap. At para sa ganitong espiritwal na pag-intindi ay may isang 
bagay na kailangan na hihigit pa kaysa sa kahandaang intelektwal. Ang mga 
ispiritwal na bagay ay inuunawa nang espiritwal, at ang mag-aaral ng Bibliya ay 
mangangailangan ng mapagtanggap ng saloobing ispiritwal, isang pananabik na 
makita ang Diyos upang ialay ang sarili sa Kanya, kung siya ay makalalampas pa sa 
kanyang siyentipikong pag-aaral patungo sa mas mayamang pamana nitong 
pinakadakila sa lahat ng mga aklat." 

VI. Ang Pamaraan Nitong Komentaryo 

A. Ang Komentaryo sa Gabay ng Pag-aaral ay nakadisenyo upang makatulong sa iyong 
mga pamamaraan sa pagpakahulugan sa sumusunod na mga paraan: 

Isang maikling balangkas-pangkasaysayan ang nagpapakilala sa bawat aklat. 
Pagkatapos mong magawa ang "siklo ng pagbasa #3" ay tsekin itong impormasyon. 

B. Ang mga pangkonteksto pag-unawa ay makikita sa Simula ng bawat kapitulo. Ito ay 
makakatulong sa iyong upang makita kung paano binubuo ang pampanitikang yunit. 

C. Sa Simula ng bawat kapitulo o pangunahing yunit ang mga pantalatang pagkakahati 
at ang kanilang mga nakalarawang paliwanag ay ibinibigay nang buhat sa ilang 
makabagong pagsasalin: 

1. The United Bible Society Greek text, fourth edition revised(UBS4) 

2. The New American Standard Bible, 1995 Update (NASB) 

3. The New King James Version (NKJV) 

4. The New Revised Standard Version (NRSV) 

5. Today's English Version (TEV) 

6. The Jerusalem Bible (JB) 

Ang patalatang pagkakahati ay hindi inspirado. Dapat tiyaking nasasa-konteksto ang 
mga ito. Sa pamamagitan ng paghambing ng ilang makabagong pagsasalin mula sa 
magkakaibang mga teorya at pananaw na panteolohiya, maaari nating masuri ang dapat 
na istruktura ng pag-iisip ng isang orihinal na may-akda. Ang bawat talata ay mayroong 
isang pangunahing katotohanan. Ito ay tinawag na "ang paksang pangungusap" o "ang 
pangunahing ideya ng teksto." Ang mapag-isang kaisipang ito ang susi sa maayos na pagpakahulugang pangkasaysayan, panggramatika. Ang isa ay hindi dapat 
nagpapakahulugan, nangangaral o nagtuturo nang kinakapos sa isang talata! Isa pa, 
tandaang ang bawat talata ay kaugnay sa kasudlong na mga talata nito. Kung kaya ang 
lebel ng balangkas na patalata ng isang buong aklat ay napakahalaga. Dapat nating 
masundan ang takbo ng pangangatwiran ng sabdyek na ipinararating ng orihinal na 
may-akdang inspirado. 

D. Ang mga pagtatala ni Bob ay sumusunod sa berso-sa-bersong pagdulog sa 
pagpakahulugan. Ito ay nag-uudyok sa ating sundan ang pag-iisip ng orihinal na may- 
akda. Ang mga pagtatala ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ilang sukatan: 

1. pampanitikang konteksto 

2. mga pag-unawang pangkasaysayan, pangkultura 

3. impormasyong panggramatika 

4. mga pag-aaral ng salita 

5. mga kaugnay na pasaheng magkakahanay 

E. Sa ilang punto ng komentaryo, ang nakaimprentang teksto ng New American 
Standard Version (1995 update) ay dadagdagan ng mga pagsasalin ng ilang ibang 
makabagong bersyon: 

1. Ang New King James Version (NKJV), na sumusunod sa tekstong manuskrito 

ng "Textus Receptus." 

2. Ang New Revised Standard Version (NRSV), na isang salita-sa-salitang 
rebisyon mula sa National Council of Churches ng Revised Standard 
Version. 

3. Ang Today's English Version (TEV), na isang dinamikong katumbas na 

pagsasalin mula sa American Bible Society. 
4. Ang Jerusalem Bible (JB), na isang pagsasaling Ingles batay sa isang Katolikong 
Pranses na dinamikong katumbas na pagsasalin. 

Para sa mga hindi nakapagbabasa ng Griyego, ang paghahambing sa mga pagsasaling 
Ingles ay maaaring makatulong sa pagkilala ng mga problema sa teksto: 1. pagkakaiba-iba sa mga manuskrito 

2. mga pamalit na kahulugan ng salita 

3. mga mahirap na teksto at istruktura sa gramatika 

4. mga tekstong iba't iba ang pakahulugan 

Gayong ang mga pagsasaling Ingles ay hindi makakalutas sa mga problemang ito, 
tinutukoy nila itong mga lunan para sa mas malalim at mas malawak pang pag-aaral. 

G. Sa pagtatapos ng bawat kapitulo kaugnay sa mga talakayan ay may mga tanong na 
iniharap na nagtatangkang tukuyin ang mga pangunahing isyu sa pagpakahulugan ng 
kapitulong iyon. Mahalaga pambungad na artikulo 
(Bakit ba Kristiyano Have Kaya Maraming pandoktrina pagpapakahulugan ng 

paghahayag) 

Sa pamamagitan ng mga taon ng aking pag-aaral ng ukol sa katapusan ng mundo ko ay may natutunan 
na ang karamihan sa mga Kristiyano ay wala o nais ng isang binuo, systematized, huling-time-sunod. 
May ilang mga Kristiyano na nag-o-focus sa mga pangunahing lugar na ito ng Kristiyanismo para sa 
teolohiko, sikolohikal, o ng isang pananampalataya dahilan. Ang mga Kristiyano ay mukhang maging 
nahuhumaling sa kung paano ito ay tapusin ang lahat, at kahit paano hindi maintindihan ang madaliang 
ng Ebanghelyo! Believers ay hindi makaka-apekto sa Diyos eschatological (end-time)-uusapan, pero ang 
mga ito ay maaaring lumahok sa mga utos ng Ebanghelyo (cf. Matt. 28:19-20; Lucas 24:47; Gawa 1:8). 
Karamihan sa believers affirm isang Ikalawang Coming ni Kristo at ng end-time paghantong sa mga 
pangako ng Diyos. Ang interpretive problema na sanhi mula sa kung paano na maunawaan na ito ng 
sentido paghantong nanggaling mula sa ilang mga Bibliya paradoxes. 

1. ang pag-igting sa pagitan ng Lumang Tipan prophetic modelo at Bagong Tipan apostoliko modelo 

2. ang pag-igting sa pagitan ng Bibliya ay isang diyos (isa ng Diyos para sa lahat) at sa mga halalan ng 
Israel (ang isang espesyal na tao) 

3. ang pag-igting sa pagitan ng mga kondisyon aspeto ng Bibliya covenants at pangako ( "kung... 
pagkatapos") at ang walang pasubali katapatan ng Diyos sa sangkatauhan pagkalugmok ng pagtubos 

4. ang pag-igting sa pagitan Malapit Eastern pampanitikan genres at modernong kanluranin 
pampanitikan modelo 

5. ang pag-igting sa pagitan ng Kaharian ng Diyos na naroroon, sa hinaharap pa. 

6. ang pag-igting sa pagitan ng paniniwala sa nalalapit pagbabalik ng Kristo at ang paniniwala na ang 
ilang mga pangyayari ay kailangang mangyari muna. Let us-usapan ang mga ito tensions isa sa isang 
panahon. 

Isang Tension (OT panlahi, pambansa at pang-heograpikong kategorya kumpara sa lahat ng believers sa 
lahat ng mundo) Ang OT propeta mahuhulaan isang pananauli ng isang Jewish kaharian sa Palestine 
centered sa Jerusalem na kung saan ang lahat ng mga bansa ng daigdig magtipon sa pagpupuri at 
nagsisilbing isang Davidic pinuno , ngunit si Hesus at hindi sa NT apostoles kailanman-focus sa ito 
uusapan. Ay hindi ang OT inspirasyon (cf. Matt. 5:17-19)? Ay may mga may-akda NT tinanggal na 
mahalaga end-time na mga pangyayari? May ilang mga pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa 
katapusan ng mundo: 

1. OT propeta (Isaya, micah, Malachi) 

2. OT apocalyptic writers (cf. Ezek. 37-39; Dan. 7-12; Zech.) 

3. intertestamental, non-makanoniko Jewish apocalyptic writers (tulad ko Enok, na kung saan ay alluded 
sa Jude) 

4. Hesus sarili (cf. Matt. 24; Markahan 13; Lucas 21) 

5. ang mga sulatin ng Paul (cf. ko cor. 15; II cor. 5; ko Thess. 4-5; II Thess. 2) 

6. ang mga sulatin ni Juan (I Juan at paghahayag). Gawin ang mga ito sa lahat ng malinaw na magturo sa isang dulo-time-uusapan (events, sunod, tao)? 
Kung hindi, bakit? Sila ay hindi lahat ng inspirasyon (maliban sa mga Jewish intertestamental sulatin)? 
Ang Espiritu nagsiwalat truths sa OT writers sa mga tuntunin at mga kategorya ng mga ito ay maaaring 
maunawaan. Gayunman, sa pamamagitan ng progresibong paghahayag ng Espiritu ay pinalawak na mga 
OT eschatological concepts sa isang unibersal na saklaw ( "ang misteryo ni Kristo," Cf. Eph. 2:11 - 3:13. 
Tingnan ang mga espesyal na paksa at 10:7). Narito ang ilang kaugnay na mga halimbawa: 

1. Ang lungsod ng Jerusalem sa OT ay ginagamit bilang isang metapora ng mga tao ng Diyos (Zion), 
ngunit ito ay inaasahang sa NT bilang isang kataga ng pagpapahayag ng Diyos sa pagtanggap ng lahat ng 
nagsisisi, believing tao (ang bagong Jerusalem ng paghahayag 21-22). Ang mga teolohiko paglawak ng 
isang literal, pisikal lungsod sa mga bagong tao ng Diyos (believing Hudyo at Gentiles) ay foreshadowed 
sa pangako ng Diyos para makuha ang pagkalugmok sangkatauhan sa Gen. 3:15, bago diyan ay kahit 
anumang Hudyo o ng isang Jewish kabisera ng lungsod. Kahit Abraham's tumawag sa (cf. Gen. 12:1-3) na 
kasangkot ang mga Gentiles (cf. Gen. 12:3; Exod. 19:5). 

2. Sa OT ang enemies ng Diyos ang mga tao ay ang mga kalapit bansa ng Laong Malapit Silangan, ngunit 
sa NT nila ay na-pinalawak na sa lahat ng nag-aalinlangan, anti-Diyos, Satanically-inspirasyon sa mga tao. 
Ang gera ay inilipat mula sa isang heograpikal, rehiyonal conflict sa buong mundo, kosmiko conflict (cf. 
Colossians). 

3. Ang pangako ng isang lupa na kung saan ay kaya mahalaga sa OT (ang makaama pangako ng Simula, 
Cf. Gen. 12:7; 13:15; 15:7,15; 17:8) na ngayon ay maging sa buong daigdig. Bagong Jerusalem ay down 
sa isang recreated lupa, hindi ang Malapit East lamang o eksklusibo (cf. Rev. 21-22). 

4. Ang ilang mga iba pang halimbawa ng OT prophetic concepts na pinalawak ay: (1) ang mga binhi ng 
Abraham ngayon ay ang spiritually tuli (cf. ROM. 2:28-29); (2) ang mga tipan ng mga tao ngayon isama 
Gentiles (cf. Hos. 1 : 10; 2:23, quoted sa ROM. 9:24-26; din Lev. 26:12; Exod. 29:45, quoted sa II cor. 
6:16-18 at Exod. 19:5; Deut. 14 : 2, quoted sa Titus 2:14); (3) ang mga templo ngayon ay si Hesus (cf. 
Matt. 26:61, 27:40) at sa Kanya sa pamamagitan ng mga lokal na iglesia (cf. ko cor. 3:16) o ang mga 
indibidwal na naniniwala (cf. ko cor. 6:19), at (4) kahit Israel at ang kanyang mga katangian na 
naglalarawan OT parirala ngayon sumangguni sa kabuuan ng mga tao ng Diyos (ibig sabihin "Israel," Cf. 
ROM. 9:6; Gal. 6 : 16, ibig sabihin "kaharian ng mga pari," Cf. Alagang Hayop ko. 2:5, 9-10; Rev. 1:6) 

Ang prophetic modelo na ito ay natupad, pinalawak, at ngayon ay mas napapabilang. Si Hesus at ang 
apostoliko writers hindi itanghal ang end-oras sa parehong paraan na ang mga OT propeta (cf. Martin 
Wyngaarden, Ang Hinaharap ng Kaharian sa paghula at kaganapan). Modernong mga interprete na 
subukan na gumawa ng OT modelo ng literal o normatibo-iba ng kahulugan ang paghahayag sa isang 
napaka-Jewish libro at lakas kahulugan sa atomized, hindi siguradong kayarian parirala ni Hesus at Paul! 
Ang NT writers hindi kontrahin ang OT propeta, ngunit nagpapakita ng kanilang mga panghuli pandaigdig 
pahiwatig. Walang inayos, lohikal na sistema para Hesus' o Paul's ukol sa katapusan ng mundo. Kanilang 
layunin ay ang primaryang redemptive o pastoral. Gayunman, kahit sa loob ng NT diyan ay pag-igting. 
Walang malinaw na systemization ng eschatological mga kaganapan. Sa maraming mga paraan ang mga 
kahanga-hanga paghahayag ay gumagamit ng OT allusions sa naglalarawan sa katapusan sa halip ng ang 
teachings ni Hesus (cf. Matt. 24; Mark 13)! Ito ay sumusunod sa pampanitikan genre na sinimulan ng 
Ezekiel, Daniel, at Zacarias, ngunit binuo sa panahon ng intertestamental panahon (Jewish apocalyptic 
literature). Ito ay maaaring John's paraan ng nagli-link sa Old at New Covenants. Ipinapakita nito ang edad-old pattern ng mga tao paghihimagsik at ng Diyos na pangako sa pagtubos sa kasalanan! Ngunit ito 
ay dapat na litaw na bagama't paghahayag ay gumagamit ng OT wika, tao, at mga kaganapan, ito 
reinterprets mga ito sa liwanag ng unang siglo Roma. 

Pangalawang Tension (kumpara sa isang diyos ng isang hinirang ng mga tao) Ang Bibliya diin ay sa isang 
personal, espirituwal, manlilikha-tagapagligtas, ng Diyos (cf. Exod. 8:10; Isa. 44:24; 45:5-7,14,18, 21-22; 
46:9; Jer. 10:6-7). Ang OT's uniqueness sa kanyang sariling araw ay isang diyos nito. Ang lahat ng mga 
kalapit bansa ay polytheists. Ang kaisahan ng Diyos ay ang puso ng OT paghahayag (cf. Deut. 6:4). 
Creation ay isang yugto para sa layunin ng samahan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, na ginawa sa 
Kanyang larawan at katulad (cf. Gen.l :26-27). Gayunman, ang sangkatauhan rebelled, sinning laban sa 
pag-ibig ng Diyos, sa pamumuno, at mga layunin (cf. Gen. 3). Pag-ibig ng Diyos at ang layunin ay upang 
malakas at sigurado na ang Kanyang ipinangako sa redeem bumagsak ang sangkatauhan (cf. Gen. 3:15)! 

Ang pag-igting arises kapag Diyos piliin upang gamitin ang isang tao, isang pamilya, isang bansa upang 
maabot ang natitirang bahagi ng sangkatauhan. Ng Diyos halalan ng Abraham at ang mga Judio bilang 
isang kaharian ng mga pari (cf. Exod. 19:4-6) na dulot magmataas sa halip ng mga serbisyo, exclusion sa 
halip ng pagsasama. Diyos tawag ng Abraham kasangkot ang intensyunal basbas ng lahat ng 
sangkatauhan (cf. Gen. 12:3). Ito ay dapat na remembered at emphasized na OT halalan ay para sa mga 
serbisyo, hindi ang kaligtasan. Ang lahat ng Israel ay hindi kailanman karapatan sa Diyos, hindi kailanman 
parati na-save na batay lamang sa kanyang unang isinilang (cf. Juan 8:31-59; Matt. 3:9), ngunit sa 
pamamagitan ng personal na pananampalataya at pagtalima (cf. Gen. 15:6, quoted sa ROM. 4). Israel 
nawala ang kanyang misyon, nabuksan utos sa pribilehiyo, serbisyo sa isang espesyal na nakatayo! Pinili 
ng Diyos ang isa ay upang pumili ng lahat! 

IBA PANG Tension (maginoo covenants kumpara sa ganap covenants) May teolohiko igting o 
kabalintunaan sa pagitan ng kondisyon at ganap covenants. Ito ay tiyak na tunay na Diyos redemptive 
layunin / piano ay ganap (cf. Gen. 15:12-21). Gayunman, ang mendeitid pantao sagot ay palaging 
kondisyon! Ang "kung. . . pagkatapos "pattern ay lumilitaw sa parehong mga OT at NT. Ang Diyos ay 
tapat; sangkatauhan ay hindi tama. Ang pag-igting ay marami na dulot ng pagkalito. Mga interprete may 
tended mag-focus sa isa lamang "sungay ng problema," Diyos katapatan o pantao pagsisikap, ang Diyos 
ng kataas-taasang o sangkatauhan ay libre. Pareho ay Bibliya at kinakailangan. 

Ito ay may kinalaman sa ukol sa katapusan ng mundo, sa Diyos ng OT pangako sa Israel. Kung ang mga 
pangako ng Diyos na ito, na settles ito! Ang Diyos ay nakasalalay sa Kanyang pangako; Kanyang 
reputasyon ay kasangkot (cf. Ezek. 36:22-38). Ang ganap at kondisyon covenants matugunan sa Kristo 
(cf. Isa. 53), hindi Israel! Ng Diyos panghuli katapatan lies sa pagtubos sa kasalanan ng lahat na nagsisi at 
naniniwala, hindi na ang iyong ama / ina! Kristo, hindi Israel, ay ang susi sa lahat ng Diyos covenants at 
mga pangako. Kung may isang teolohiko panaklong sa Biblia, ito ay hindi ang Iglesia, ngunit ang Israel (cf. 
Gawa 7 at Gal. 3). Ang mundo misyon ng Ebanghelyo pamahayag ay lumampas na sa Iglesia (cf. Matt. 
28:19-20 ; Lucas 24:47; Gawa 1:8). Ito ay pa rin ng isang kondisyonal tipan! Ito ay hindi upang 
magpahiwatig na ang Diyos ay may ganap na tinanggihan ng mga Hudyo (cf. ROM. 9-11). May isang lugar 
at layunin para sa mga end-oras, believing Israel (cf. Zech. 12:10). Ikaapat Tension (Malapit Eastern pampanitikan modelo kumpara sa kanluranin modelo). Genre ay isang 
kritikal na sangkap sa mga tama-interpret sa Bibliya. Ang Iglesia na binuo sa isang kanluranin (Griyego) 
cultural setting. Eastern panitikan ay marami pa matalinghaga, metaporiko, at makahulugan kaysa sa 
modernong, kanluranin kultura ng pampanitikan modelo. Ito ay nakatutok sa mga tao, encounters, at 
mga kaganapan ng higit pa sa maikli ngunit propositional truths. Mga Kristiyano ay na may kasalanan ng 
paggamit ng kanilang kasaysayan at pampanitikan mga modelo sa kahulugan Bibliya panghuhula 
(parehong OT at NT). Ang bawat henerasyon at heograpikal na entidad ay ginamit ang kanyang kultura, 
kasaysayan, at literalness-kahulugan sa paghahayag. Bawat isa sa kanila ay mali! Ito ay abusado na isipin 
na ang modernong kanluranin kultura ay ang pokus ng Bibliya panghuhula! Ang genre na ang mga 
orihinal, pinukaw may-akda piliin sumulat ng pampanitikan ay isang kontrata sa mga mambabasa. Ang 
mga libro ng mga paghahayag na ito ay hindi makasaysayang nagkukuwento. Ito ay isang kombinasyon 
ng mga titik (chapters 1-3), panghuhula, at ang karamihan apocalyptic literature. Ito ay ang mga mali 
upang gawin ang mga sinasabi ng higit pa sa Bibliya ay inilaan ng mga orihinal na may-akda na ito ay 
upang gawin itong sinasabi ng mas mababa sa kung ano ang hinahangad na siya! Mga interprete 
'pagmamataas at dogmatismo ay mas hindi nararapat sa isang libro tulad ng paghahayag. 

Ang Iglesia ay hindi sumang-ayon sa isang tamang interpretasyon ng paghahayag. Ang aking mga pag- 
aalala ay upang marinig at pakikitungo sa buong Bibliya, hindi ilang piniling bahagi (s). Ang Bibliya sa 
silangang isip-set nagtatanghal ng katotohanan sa pag-igting-filled na pares. Ang aming mga kanluranin 
lakad papunta sa propositional katotohanan na ito ay hindi walang bisa, ngunit kulang-kulang ang isip! 
Sa tingin ko ito ay posible na tanggalin ang hindi bababa sa ilan sa mga hindi pagkakasundo sa interpret 
paghahayag sa pamamagitan ng pagpuna nito ang pagbabago ng layunin sa mga kasunod na henerasyon 
ng mga believers. Ito ay malinaw na sa karamihan sa mga interprete na paghahayag ay dapat 
interpreted sa dahilan ng kanyang sariling mga araw at ang kanyang genre. Isang makasaysayang 
pamamaraan upang paghahayag ay kailangang makitungo sa kung ano ang unang mambabasa ay, at 
maaaring magkaroon, naiintindihan. Sa maraming mga paraan modernong mga interprete may nawala 
ang kahulugan ng marami sa mga simbolo ng libro. Paghahayag ng unang pangunahing tulak ay upang 
hikayatin persecuted believers. Ito nagpakita ng Diyos kontrol ng kasaysayan (bilang ay ang mga propeta 
OT); affirmed ito na ang history ay lumipat papunta sa isang hinirang terminal, paghuhusga o grasya 
(bilang did ang OT propeta). Ito affirmed sa unang siglo Jewish apocalyptic kataga ng Diyos pag-ibig, 
presensiya, kapangyarihan, at kapangyarihan! 

Ito ang mga function sa parehong teolohiko paraan sa bawat henerasyon ng mga believers. It depicts 
ang kosmiko na laban ng mabuti at masama. Ang unang siglo detalye ay maaaring mawala sa amin, 
ngunit hindi ang malakas, umaaliw truths. Kapag modernong, kanluranin interprete subukan na puwersa 
ng mga detalye ng paghahayag sa kani-kanilang mga kapanahon kasaysayan, ang pattern ng maling 
pagpapakahulugan patuloy! Ito ay lubos na posible na ang mga detalye ng libro ay maaaring maging 
strikingly literal muli (tulad ng ginawa ng OT na nauukol sa kapanganakan, buhay, at kamatayan ni 
Kristo) para sa huling henerasyon ng mga believers sa kanilang mukha ang mabangis na pagsalakay ng 
isang anti-Diyos lider (cf. II Thess.2) at kultura. Walang sinuman ang maaaring malaman ang mga literal 
na fulfillments ng paghahayag hanggang sa ang mga salita ni Hesus (cf. Matt. 24; Mark.13; at Lucas 21) 
at Paul (cf. ko cor. 15; ko Thess. 4-5; at II Thess . 2) din maging maliwanag kasaysayan. Hulaan, haka- haka, at dogmatismo ay ang lahat ng hindi nararapat. Apocalyptic panitikan ay nagbibigay-daan ito 
flexibility. Salamat sa Diyos para sa mga imahe at simbolo na malampasan makasaysayang salaysayin! 
Ang Diyos ay sa control; Siya reigns; Siya ay dumating! 

Karamihan sa modernong mga commentaries miss ang punto ng genre! Modern kanluranin interprete 
madalas humingi ng isang malinaw na, lohikal na sistema ng teolohiya sa halip ng pagiging pantay- 
pantay sa isang hindi siguradong kayarian, sinasagisag, pandrama genre ng Jewish apocalyptic literature. 
Ang katotohanan ay ipinahayag sa pamamagitan ng mahusay Ralph P. Martin sa kanyang artikulo, "na 
paglalapit sa Bagong Tipan pag-intindi ng teksto," sa libro ng Bagong Tipan Interpretation, i-edit sa 
pamamagitan ng I. Howard Marshall: "Hanggang hindi namin makilala ang pandrama kalidad ng mga ito 
pagsulat at pagpapabalik sa paraan ng na kung saan ang wika ay ginagamit bilang isang sasakyan upang 
ipahayag ang relihiyon katotohanan, tayo ay dapat madalamhati maligaw sa aming unawa ng 
Apocalypse, at nagkamaling subukan sa kahulugan nito visions na parang ito ay isang libro ng literal 
prosa at pag-aalala sa paglalarawan ng mga kaganapan mula sa obserbasyon at petsahan kasaysayan. 
Upang subukan ang huli kurso ay tatakbo sa lahat ng paraan ng mga problema ng interpretasyon. Higit 
pang seriously ito ay humahantong sa isang kabaligtaran ng mga mahahalagang kahulugan ng 
apocalyptic at kaya misses ang magaling na halaga ng bahaging ito sa Bagong Tipan bilang isang 
pandrama assertion sa mythopoetic wika ng mga dakilang kapangyarihan ng Diyos kay Cristo at ang mga 
kabalintunaan ng kanyang mga tuntunin na maaaring blends at pag-ibig (cf. 5:5,6; ang Lion ay ang Lamb) 
"(p. 235). 

W. Randolph Tate sa kanyang mga libro Biblical pagpapakahulugan sinabi: "Walang ibang genre ng Biblia 
na ito ay upang fervently basahin may tulad mapagpahirap resulta sa apocalypse, lalo na ang mga libro 
ng Daniel at paghahayag. Ang genre had suffered mula sa isang nakapipinsala kasaysayan ng maling 
pagkaunawa dahil sa isang pangunahing mga hindi pagkakaunawaan ng kanyang pampanitikan form, 
istraktura, at layunin. Dahil sa kanyang napaka-claim sa ilahad kung ano ang mangyari sa ilang sandali 
lamang, apocalypse ay tiningnan bilang isang mapa ng daan sa at ang isang piano ng hinaharap. Ang 
trahedya sa lamat sa pagtingin na ito ay ang palagay na ang mga libro na 'frame ng sanggunian ay ang 
reader's kontemporaryo edad sa halip na ang mga may-akda. Naligaw ng landas na ito diskarte sa 
apocalypse (lalo na paghahayag) treats ang magtrabaho bilang kung ito ay isang kriptogram na 
kapanahon sa pamamagitan ng mga kaganapan ay maaaring gamitin sa kahulugan ang mga simbolo ng 
teksto. . . Una, ang mga interpreter ay dapat kilalanin na apocalyptic communicates sa kanyang mga 
mensahe sa pamamagitan ng simbolismo. Upang kahulugan ng simbolo literal kapag ito ay metaphoric 
lang ay maling interpretasyon. Ang isyu ay hindi kung ang mga pangyayari sa kasaysayan ng apocalyptic 
ay. Ang mga kaganapan ay maaaring makasaysayang; sila ay maaaring magkaroon ng tunay na nangyari, 
o maaaring mangyari, ngunit ang mga may-akda nagtatanghal ng mga kaganapan at communicates 
kahulugan sa pamamagitan ng mga imahe at archetypes "(p. 137). 

Mula sa Dictionary of Biblical Imahe, i-edit sa pamamagitan ng Ryken, Wilhost at Longman III: "Today's 
mambabasa ay madalas mataranta at bigo sa pamamagitan ng genre na ito. Ang mga di-inaasahang 
guniguni at out-of-this-world karanasan mukhang kakaiba at out of sync sa karamihan ng mga Banal na 
Kasulatan. Pagkuha nitong panitikan sa mukha halaga dahon ng maraming mga mambabasa scrambling upang matukoy 'kung ano ang mangyayari kapag', kaya nawawala ang mga layunin ng mga mensahe 
apocalyptic "(p. 35). 

Ikalimang Tension (ang Kaharian ng Diyos na naroroon pa sa hinaharap) Ang kaharian ng Diyos ay 
naroroon, pa hinaharap. Ito ay nagiging teolohiko kabalintunaan nakatutok sa punto ng ukol sa 
katapusan ng mundo. Kung isa expects isang literal na katuparan ng lahat ng OT prophecies sa Israel at 
pagkatapos ay ang Kaharian ay nagiging karamihan ng muling pagbabalik ng Israel sa mga heograpikal na 
lugar at isang teolohiko kadakilaan! Ito ay mapilit na ang Iglesia ay lihim raptured sa kabanata 5 at ang 
natitirang chapters kaugnay sa Israel. 

Gayunman, kung ang focus ay sa kaharian ay inaugurated ng ipinangako OT Mesiyas, at pagkatapos na 
ito ay naroroon sa Kristo ang unang pagdating, at pagkatapos ay ang focus ay ang pagkakatawang-tao, 
buhay, teachings, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga teolohiko diin ay sa isang 
kasalukuyang kaligtasan. Ang kaharian ay dumating, ang OT ay matutupad kay Cristo ang nag-aalok ng 
kaligtasan sa lahat, hindi ang Kanyang ng sanlibong taon maghari sa ilang! Ito ay tiyak na totoo na ang 
Bibliya ang nagsasalita ng parehong ni Kristo ang comings, ngunit kung saan ay ang diin na nakalagay? 
Mukhang sa akin na ang pinaka-OT prophecies pokus sa unang pagdating, ang pagtatatag ng mesyanik 
kaharian (cf. Dan. 2). Sa maraming mga paraan na ito ay analogous sa walang hanggan maghan ng Diyos 
(cf. Dan. 7). Sa OT ang pokus ay sa walang hanggan maghan ng Diyos, ngunit ang mga mekanismo para 
sa maghan ng paghahayag ay ang ministeryo ng Mesiyas (cf. ko cor. 15:26-27). Ito ay hindi isang 
katanungan na kung saan ay totoo; ang pareho ay totoo, ngunit kung saan ay ang diin? Ito ay dapat na 
sinabi na ang ilang mga interprete upang maging nakatutok sa sanlibong taon maghan ng Mesiyas (cf. 
Rev. 20) na sila ay hindi nakuha ang focus sa Bibliya ang walang hanggan maghan ng Ama. Kristo ang 
maghari ay isang paunang kaganapan. Bilang ng dalawang comings ni Kristo ay hindi halata sa OT, di-ay 
isang pilipisan maghan ng Mesiyas! 

Ang susi upang Hesus' pangangaral at pagtuturo ay ang kaharian ng Diyos. Ito ay pareho ang 
kasalukuyang (sa kaligtasan at mga serbisyo), at sa hinaharap (sa pervasiveness at kapangyarihan). 
Paghahayag, kung ito ay nakatutok sa isang mesyanik maghan ng sanlibong taon (cf. Rev. 20), ay una, 
hindi talaga (cf. Rev. 21-22). Ito ay hindi halata sa OT na ang isang pilipisan paghahara ay kinakailangan; 
sa katotohanan, ang mesyanik maghan ng Daniel 7 ay walang hanggan, hindi ng sanlibong taon. 

Animang Tension (napipinto pagbabalik ng Kristo kumpara sa maantala Parousia) Karamihan sa 
believers na ito ay tinuturuan na si Hesus ay darating sa lalong madaling panahon, biglaan, at biglaan (cf. 
Matt. 10:23; 24:27,34,44; Mark 9:1; 13:30). Ngunit ang bawat naghinhintay henerasyon ng mga 
believers so far ay mali! Ang soonness (kamadalian) ni Hesus' bumalik ay isang malakas na ipinangako 
pag-asa ng bawat henerasyon, ngunit ang isang katotohanan na isa lamang (at na ang isa sa isang 
persecuted ang isa). Believers ay kailangang manirahan bilang kung Siya ay darating na bukas, ngunit ang 
piano at ipatupad ang Great Commission (cf. Matt. 28:19-20) kung Siya tarries. 

Ang ilang mga passages sa Gospels (cf. Mark 13:10; Lucas 17:2; 18:8) at ako at II Thessalonians ay 
nakabatay sa isang naantala Second Coming (Parousia). May ilang mga makasaysayang pangyayari na 
kailangang mangyari muna: 1. mundo-wide evangelization (cf. Matt. 24:15; Mark 13:10) 2. ang paghahayag ng "ang mga tao ng kasalanan" (cf. Matt. 24:15; II Thess. 2; Rev. 13) 3. ang malaki-uusig (cf. 
Matt. 24:21,24; Rev. 13) May isang mapakay ambiguity (cf. Matt. 24:42-51; Mark 13:32-36)! Live na 
araw-araw bilang kung ito ay ang iyong huling ngunit piano at tren para sa hinaharap na mga ministro! 

Consistency AT Balanse 

Ito dapat sinabi na ang mga iba't-ibang mga paaralan ng mga modernong eschatological interpretasyon 
naglalaman ng lahat ng kalahating truths. Sila ipaliwanag at kahulugan din ng ilang mga teksto. Ang 
problema lies sa consistency at balanse. Kadalasan ay may isang hanay ng mga presuppositions na 
gamitin ang mga teksto ng Bibliya upang punan ang mga pre-set teolohiko buto. Ang Bibliya ay hindi 
ilahad ng isang lohikal, sunud-sunod, sistematiko ukol sa katapusan ng mundo. Ito ay tulad ng isang 
pamilya na album. Ang mga larawan ay totoo, ngunit hindi palaging sa pagkakasunod-sunod, sa 
konteksto, sa isang lohikal na pagkakasunud-sunod. Ang ilan sa mga larawan ay may bumagsak sa labas 
ng album at mamaya henerasyon ng mga miyembro ng pamilya hindi mo alam eksakto kung paano 
ilagay ang mga ito. Ang susi sa tamang interpretasyon ng paghahayag ay ang layunin ng mga orihinal na 
may-akda bilang nagsiwalat sa kanyang pagpili ng pampanitikan genre. Karamihan sa mga interprete 
subukan na dalhin ang kanilang mga exegetical tools at mga pamamaraan na mula sa ibang mga genres 
ng NT sa kanilang pagpapakahulugan ng paghahayag. Sila-focus sa OT sa halip ng mga nagpapahintulot 
sa mga teachings ni Hesus at Paul upang itakda ang teolohiko istraktura at ipaalam sa paghahayag 
kumilos bilang nakapagpapaliwanag. 

Ako ay dapat kumilala na ang diskarte ko na ito ng kuro sa ilang takot at pagkabalisa, at hindi dahil sa 
sumpa ng Rev. 22:18-19, ngunit dahil sa mga antas ng kontrobersiya ang interpretasyon ng libro na ito 
ay sanhi at patuloy na magiging sanhi ng Diyos sa gitna ng mga tao. ako pag-ibig ng Diyos paghahayag. 
Ito ay tunay na kapag ang lahat ng tao ay liars (cf. ROM. 3:4)! Maaring gamitin ito ng kuro bilang isang 
pagtatangka na pamukaw-iisip at hindi depinitibo, bilang isang mag-sign-post at hindi sa isang mapa ng 
daan, tulad ng isang "kung ano," hindi "kaya sinabi ng Panginoon." Ako ay may dumating harapan sa 
aking sariling kakulangan, biases, at teolohiko uusapan. Ako ay may nakita rin ng iba pang mga 
interprete. Ito halos tila na ang mga tao na makahanap ng paghahayag sa kung ano ang kanilang 
inaasahan upang mahanap. Ang genre lends mismo sa pang-aabuso! Gayunman, ito ay sa Bibliya para sa 
isang layunin. Its paglalagay ng concluding "salita" ay hindi sa pamamagitan ng aksidente. Ito ay isang 
mensahe mula sa Diyos sa Kanyang mga anak ng bawat isa at sa bawat henerasyon. Gusto ng Diyos sa 
amin na maintindihan! Ipaalam kami sumali sa mga kamay, hindi na form kampo; ipaalam sa amin kung 
ano ang affirm ay malinaw at central, hindi lahat na maaaring, ito ay maaaring maging, ay maaaring 
totoo. Diyos na makakatulong sa amin na ang lahat! Gamitin ang space na ito sa listahan ng iyong 
sariling presuppositions tungkol sa kung paano mag-kahulugan ang mga paghahayag. Lahat ng sa amin 
dalhin ang aming mga biases sa amin sa interpretasyon ng libro na ito. Ang pagkilala sa mga ito ay 
makakatulong sa amin pagtagumpayan ang kanilang impluwensiya at mga limitasyon ng aming 
dogmatismo. 
1. 
2. 
3. 
4. PANIMULA SA LUMANG TIPAN PANGHUHULA I. PANIMULA A. Pagbukas pahayag 

1. Ang believing komunidad ay hindi sumasang-ayon sa kung paano kahulugan panghuhula. Iba pang 
mga truths na ito ay itinatag bilang sa isang posisyon na kinikilala sa buong siglo, ngunit hindi ito isa. 

2. Mayroong ilang mga mahusay na tinukoy yugto ng OT panghuhula 

a. pre-monarchial (bago King Saul) 

1) Ang mga tao na tinatawag na propeta 

a) Abraham - Gen. 20:7 

b) akda ng mga batas - Num. 12:6-8; Deut. 18:15; 34:10 

c) aseton - Exod. 7:1 (tagapagsalita para sa mga akda ng mga batas) 

d) Miriam - Exod. 15:20 

e) Eldad at Medad - Num. 11:24-30 

f) Deborah -Judg. 4:4 

g) hindi nasabi -Judg. 6:7-10 
h) Samuel - ko Sam. 3:20 

2) talahulugan sa propeta bilang isang grupo - Deut. 13:1-5; 18:20-22 

3) prophetic grupo o guilds - ko Sam. 10:5-13; 19:20; ko Kgs. 20:35,41; 22:6,10-13; II Kgs. 2:3,7; 4:1,38; 
5:22; 6:1, atbp 

4) Mesiyas na tinatawag na propeta - Deut. 18:15-18 

b. di-sulat monarchial propeta (sila-address ang hari) 

1) maglimayon - ko Sam. 7:2; 12:25; II Sam. 24:11; ko Chron. 29:29 

2) Nathan - II Sam. 7:2; 12:25; ko Kgs. 1:22 

3) Ahijah - 1 Kgs. 11:29 

4) Jehu -ko Kgs. 16:1,7,12 

5) hindi nasabi - ko Kgs. 18:4,13; 20:13,22 

6) Elijah-I Kgs. 18; II Kgs. 2 

7) Milcaiah - 1 Kgs. 22 
S) Elisha - II Kgs. 2:8,13 

c. klasiko pagsulat propeta (sila-address ang bansa pati na rin ang haring): Isaya-Malachi (maliban 
Daniel) 

B. Biblical Tuntunin 

1. ro'eh = propeta, ako Sam. 9:9. Reference na ito ay nagpapakita ng mga transition sa mga kataga ng 
Nabi, na nangangahulugan "propeta" at lumapit mula sa root, "na tumawag." Ro'eh ay mula sa 
pangkalahatang Hebreo salitang "upang makita." Ang taong ito na nauunawaan ng Diyos paraan at 
piano at ay kinunsulta sa tumyak ng Diyos ay sa isang bagay na ito. 2. hozeh = propeta, II Sam. 24:11. Ito ay karaniwang isang synonym ng ro'eh. Ito ay mula sa isang rarer 
Hebrew term "upang makita." Ang mga pandiwari form ay ginagamit pinaka-madalas na mag-refer sa 
mga propeta. 

3. nabi '= propeta, magkaugnay ng Akkadian verb nabu = "tumawag" at Arabic naba'a = "upang 
ipahayag." Ito ay ang pinaka-karaniwang OT kataga upang maitalaga ang isang propeta. Ito ay ginamit sa 
300 beses. Ang eksaktong pinagmulan ng salita ay hindi sigurado, ngunit "sa tawag na" sa kasalukuyan 
tila ang pinakamahusay na opsyon. Marahil ang pinakamahusay na unawa lumapit form YHWH ang 
paglalarawan ng mga akda ng mga batas' relasyon sa paro sa pamamagitan ng aseton (cf. Exod. 4:10-16; 
7:1; Deut. 5:5). Ang isang propeta ay isang tao na nagsasalita para sa Diyos sa Kanyang mga tao (cf. 
Amos 3:8; Jer. 1:7,17; Ezek. 3:4). 

4. Lahat ng tatlong termino ay ginagamit ng mga propeta's office sa Chron ko. 29:29; Samuel - Ro'eh; 
Nathan - Nabi '; at maglimayon - Hozeh. 

5. Ang mga pariralang 'ish ha -' elohim, "tao ng Diyos," ay isang pangalan para sa isang mas malawak na 
nagsasalita para sa Diyos. Ito ay ginagamit ng ilang 76 beses sa OT sa kahulugan ng "propeta." 

6. Ang salitang "propeta" ay Griyego sa pinanggalingan. Ito ay nanggaling mula sa (1) pro = "bago" o 
"para sa"; (2) phemi = "na magsalita." 

II. Kahulugan ng paghula 

A. Ang salitang "hula" ay may isang mas malawak na semantiko patlang sa Hebreo kaysa sa Ingles. Ang 
mga Judio na may label na ang kasaysayan ng mga libro sa pamamagitan ng Joshua Kings (maliban Ruth) 
"ang dating propeta." Parehong Abraham (Gen. 20:7; PS. 105:5) at mga akda ng mga batas (Deut. 18:18) 
ay itinalaga bilang mga propeta (din Miriam, Exod. 15:20). Kaya, mag-ingat ng isang assumed Ingles 
kahulugan! B. "Propheticism ay maaaring legitimately ay tinukoy bilang na-unawa sa kasaysayan na 
tinanggap ang ibig sabihin lamang sa mga tuntunin ng banal na pag-aalala, banal na layunin, banal na 
pakikilahok" (Interpreter's Dictionary ng Bibliya, Vol. 3, p. 896). C. "Ang mga propeta ay hindi isang 
pilosopo o ng isang sistematikong teologo, ngunit ang tagapamagitan ng isang tipan na naghahatid ng 
mga salita ng Diyos sa Kanyang mga tao upang hugis ng kanilang mga hinaharap sa pamamagitan ng 
kanilang mga reforming naroroon" ( "propeta at panghuhula," Encyclopedia Judaica, Vol. 13, p. 1152). 

III. LAYUNIN NG panghuhula 

A. Hula ay isang paraan para sa Diyos na makipag-usap sa Kanyang mga tao, na nagbibigay ng guidance 
sa kanilang mga kasalukuyang setting at umaasa sa kanyang kontrol ng kanilang buhay at mundo 
kaganapan. Ang kanilang mga mensahe ay karaniwang corporate. Ito ay sinadya upang suwat, 
hinihikayat, magbunga pananampalataya at pagsisisi, at alam ng Diyos ang mga tao tungkol sa kanyang 
sarili at sa kanyang mga piano. Kadalasan ito ay ginagamit upang malinaw na ibunyag ng Diyos pagpili ng 
isang tagapagsalita (Deut. 13:1-3; 18:20-22). Ito, kinuha sa huli, ay sumangguni sa Mesiyas. 

B. Kadalasan, ang mga propeta ay naganap ang isang makasaysayang o teolohiko krisis ng kanyang araw 
at inaasahang ito sa isang eschatological setting. Ang end-oras na pagtanaw sa kasaysayan 
(teleolohiyakal) ay natatangi sa Israel at ang kanyang kahulugan ng banal na halalan at tipan pangako. C. Ang mga opisina ng mga propeta parang balanse (Jer. 18:18) at palitan ang tungkulin ng High Priest 
bilang isang paraan ng pag-alam ng Diyos ay. Ang Urim at Thummim malampasan sa isang mensahe 
mula sa salita ng Diyos tagapagsalita. Ang opisina ng mga propeta parang din ang lumipas malayo sa 
Israel matapos Malachi (o ang pagsusulat ng Chronicles). Ito ay hindi lumitaw hanggang 400 mga taon 
mamaya sa John the Baptist. Ito ay hindi sigurado kung paano ang Bagong Tipan na regalo ng mga "hula" 
ay tungkol sa OT. Bagong Tipang propeta (Gawa 11:27-28; 13:1; 14:29,32,37; 15:32; ko cor. 12:10,28-29; 
Eph. 4:11) ay hindi revealers ng mga bagong paghahayag , ngunit alam-tellers at unahan tellers ng Diyos 
ay sa kontemporaryo sitwasyon. 

D. Panghuhula ay hindi eksklusibo o pangunahing mahuhulain sa kalikasan. Hula ay isang paraan upang 
kumpirmahin ang kanyang tungkulin at ang kanyang mensahe, ngunit ito ay dapat na kilala ". . . kulang 
sa 2% ng OT panghuhula ay mesyanik. Mas mababa sa 5% na partikular na naglalarawan sa Bagong Tipan 
Edad. Mas mababa sa 1% pag-aalala tungkol sa mga kaganapan pa sa darating "(Fee & Stuart, Paano 
Basahin ang Biblia Para sa Lahat ng It's Worth, p. 166). 

E. propeta kumakatawan sa Diyos sa mga tao, habang ang mga pari ay kumakatawan sa mga tao sa 
Diyos. Ito ay isang pangkalahatang pahayag. May mga eksepsiyon tulad Habakkuk, na address 
katanungan sa Diyos. 

F. Isang dahilan ito ay mahirap na maunawaan ang mga propeta ay dahil hindi namin alam kung paano 
ang kanilang mga libro ay balangkas. Sila ay hindi sunud-sunod. Sila tila sa maaari pampakay, ngunit 
hindi palaging ang paraan ng isa would asahan. Kadalasan ay walang malinaw na kasaysayan ng setting, 
time-frame, o malinaw na dibisyon sa pagitan ng oracles; ito ay mahirap (1) na basahin ang mga libro sa 
pamamagitan ng sa isang pulong; (2) upang balangkasin ang mga ito ayon sa paksa; at (3) sa tumyak ang 
central katotohanan o authorial layunin sa bawat orakulo. 

IV. Mga katangian ng paghula 

A. Sa Lumang Tipan, may parang isang pag-unlad ng konsepto ng "propeta" at "panghuhula." Sa unang 
bahagi ng Israel doon binuo ng isang samahan ng mga propeta, na humantong sa pamamagitan ng isang 
malakas na charismatic lider tulad ng Elijah o Elisha. Minsan ang pariralang "ang sons ng propeta" ay 
ginamit upang maitalaga ang grupong ito (II Kgs. 2). Ang mga propeta sa mga oras ay characterized sa 
pamamagitan ng paraan ng lubos na kaligayahan (ko Sam. 10:10-13; 19:18-24). 

B. Gayunman, ang panahong ito sa mabilis na lumipas ang oras ng mga indibidwal na propeta. May mga 
mga propeta (parehong totoo at hindi totoo) na kinilala sa Hari, at nanirahan sa palasyo (maglimayon, 
Nathan). Din, diyan ay mga taong ay nagsasarili, kung minsan ay ganap na walang kinalaman sa mga 
katayuan ng quo ng Israelite lipunan (Amos). Sila ay parehong mga lalaki at babae (II Kgs. 22:14). 

C. Ang mga propeta ay madalas na ang isang revealer ng hinaharap, nakakondisyon sa isang tao o ng 
isang tao ng agarang tugon. Kadalasan ang mga propeta ng gawain ay ang magladlad ng Diyos unibersal 
na magplano para sa Kanyang paglikha na kung saan ay hindi apektado ng tao sagot. Ang unibersal 
eschatological piano ay katangi-tangi sa pagitan ng mga propeta ng Israel sa sinaunang Malapit Silangan. 
Hula Tipan at ang katumpakan ay kambal foci ng prophetic mensahe (cf. Fee at Stuart, p. 150). Ito ay 
nagpapahiwatig na ang mga propeta ay pangunahing korporasyon sa focus. Sila ay karaniwang, ngunit 
hindi lamang, i-address ang bansa ng Israel. Karamihan prophetic materyal ay itinanghal sa paraang 
binibigkas. Ito ay pinagsama mamaya sa pamamagitan ng tema o-sunod, o iba pang mga pattern ng mga Malapit Eastern panitikan, na kung saan ay nawala sa amin. Dahil ito ay sa bibig, ito ay hindi bilang 
balangkas bilang nakasulat sa prosa. Ito ay gumagawa ng mga libro na mahirap na basahin sa 
pamamagitan ng matapat at mahirap maunawaan na walang tiyak na makasaysayang setting. 
Ang mga propeta ay gumagamit ng ilang mga pattern sa magdala ng kanilang mga mensahe 

1. Hukuman pinangyarihan - tumatagal ng Diyos ang Kanyang mga tao sa hukuman; madalas ito ay isang 
kaso kung saan ang diborsiyo YHWH rejects kanyang asawa (Israel) para sa kanyang mga unfaithfulness 
(Hosea 4; micah 6). 

2. Libing punebre - ang espesyal na metro ng ganitong uri ng mensahe at ang kanyang mga katangian 
"aba" set-tanggalin ito bilang isang espesyal na form (Isaya 5; Habakkuk 2). 

3. Tipan grasya pagpoproklama - ang kondisyon kalikasan ng Tipan ay emphasized at ang kahihinatnan, 
ang parehong positibo at negatibong, ay nabaybay out para sa hinaharap (Deuteronomio 27-28). 

V. Biblical Qualifications para sa beripikasyon NG Ang isang tunay na propeta 

A. Deuteronomio 13:1-5 (paghuhula / palatandaan) 

B. Deuteronomio 18:9-22 (maling propeta / tunay na propeta) 

C. Ang parehong mga kalalakihan at kababaihan ay tinatawag at itinalaga bilang propeta o prophetesses 

1. Miriam - Exodo 15 

2. Deborah - hukom 4:4-6 

3. Huldah - II Kings 22:14-20; II Chronicles 34:22-28 

Sa kalapit kultura propeta ay napatunayan sa pamamagitan ng paghula. Sa Israel sila ay napatunayan na 

ng 

1. isang teolohiko pagsubok - ang paggamit ng pangalan ng YHWH 

2. isang makasaysayang pagsubok - tumpak paghuhula 

VI. Helpful GUIDELINES PARA Interpreting panghuhula 

A. Hanapin ang mga layunin ng orihinal na propeta (editor) sa pamamagitan ng pagpuna ang 
makasaysayang setting at ang mga pampanitikan konteksto ng bawat orakulo. Kadalasan ito ay kabilang 
Israel paglabag sa mosaik Tipan sa ilang mga paraan. 

B. Basahin at kahulugan ang mga buong orakulo, hindi lamang ang isang bahagi; outline ito bilang sa 
mga nilalaman. Tingnan kung paano ito ay may kinalaman sa kalapit oracles. Subukan na outline ang 
buong libro (sa pamamagitan ng pampanitikan at mga yunit sa antas na talata). 

C. Ipagpalagay na ang isang literal na interpretasyon ng dagat hanggang sa isang bagay sa teksto mismo 
points ka sa matalinghaga paggamit; pagkatapos ay tangkain na ilagay ang simbolismo ng wika sa prosa. 

D. Analyze sinasagisag action sa dahilan ng makasaysayang setting at kahilera passages. Siguraduhin na 
tandaan na ito ay sinaunang Malapit Eastern panitikan, hindi kanluranin o modernong panitikan. 

E. ituring paghuhula sa pag-aalaga 

1. Sila ng eksklusibo para sa mga may-akda ng araw? 

2. Sila ay sa dakong huli matutupad sa Israel's history? 

3. Sila pa na mga hinaharap na mga pangyayari? 

4. Gawin nila ang isang kapanahon katuparan at pa sa isang hinaharap na katuparan? 5. Payagan ang mga may-akda ng Biblia, hindi sa modernong mga may-akda, sa gabay na ang iyong mga 

sagot. 

Espesyal na mga alalahanin: 

1. Ang hula ng mga kwalipikadong kondisyon sagot? 

2. Ito ay tiyak na kung sino ang mga hula ay direksiyon (at bakit)? 

3. Mayroon bang posibilidad parehong biblically at / o kasaysayan para sa maramihang mga fulfillments? 

4. Ang mga may-akda NT sa ilalim ng inspirasyon ay able sa makita ang Mesiyas sa maraming lugar sa OT 
na hindi halata sa amin. Sila tila sa gumamit tipolohiya o salita maglaro. Dahil kami ay hindi pinukaw, 
aming pinakamahusay na umalis na ito sa kanila. VII. Helpful Books Plowshares at Pruning Hooks: 

Rethinking ang Wika ng Biblical panghuhula at Apocalyptic sa pamamagitan ng D. Brent Sandy 

Isang Guide para Biblical paghula ng Carl E. Armerding at W. Ward Gasque 

Paano Basahin ang Bibliya para sa Lahat ng Its Worth sa pamamagitan ng Gordon Fee at Douglas Stuart 

Aking Servants mga propeta sa pamamagitan ng Edward J. Young 

Ang Expositor ng Bibliya ng kuro, Vol. 6, "Isaya - Ezekiel," Zondervan 

Ang Prophecies ng Isaya sa pamamagitan ng JP Alexander, 1976, Zondervan 

Paglalahad ng Isaya sa pamamagitan ng HC Leupold, 1971, Baker 

Isang Gabay sa Pag-aaral ng kuro, "Isaya" ni David D. Garland, 1978, Zondervan PAN I MU LA SA PAGHAHAYAG 

Pagbukas pahayag 

A. Karamihan ng aking mga adult na akademiko / teolohiko buhay ko ay may mga palagay na ang mga 
taong naniniwala sa Bibliya dalhin ito "literal" (at atipan ng pawid ay tiyak na totoo para sa mga 
makasaysayang kuwento). Gayunman, ito ay maging mas at mas malinaw na sa akin na ang pag-inom ng 
panghuhula, mga tula, parables, at apocalyptic literature literal ay hindi maintindihan ang point ng 
inspirasyon teksto. Ang mga may-akda ng layunin, hindi literalness, ay ang susi sa isang tamang-unawa 
sa mga Bibliya. Upang gumawa ng Bibliya say more (dogmatiko pagtitiyak) ay ang mga mapanganib at 
nakaliligaw na kahulugan ang mga ito sa ganoong paraan upang gawin itong sabihin mas mababa pa 
kaysa sa noon ay inilaan ng orihinal, pinukaw manunulat. Ang pokus ay dapat na mas malaki ang 
konteksto, ang kasaysayan ng setting, at ang layunin ng mga may-akda ng teksto na ipinahayag sa 
kanyang sarili at sa kanyang pagpili ng genre. Genre ay isang pampanitikan kontrata sa pagitan ng mga 
may-akda at ang mga mambabasa. Upang miss bakas na ito ay tiyak na hahantong sa hindi pagkaunawa! 

Ang mga libro ng paghahayag ay tiyak na totoo, ngunit hindi ang kasaysayan ng salaysay, hindi sinadya 
upang maging kinuha literal. Ang genre mismo ay magaralgal ang puntong ito sa amin kapag kami ay 
lamang marinig ito. Ito ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi inspirasyon, o hindi totoo; ito ay 
matalinghaga, misteriyoso, sinasagisag, metaporiko, at mapanlikha. Ang unang siglo Hudyo at mga 
Kristiyano ay pamilyar sa mga ganitong uri ng panitikan, ngunit hindi kami! Ang mga Kristiyano sa 
simbolismo Ang Panginoon ng Rings o Ang Chronicles of Narnia maaaring posibleng maging modernong 
parallels. 

B. Paghahayag ay isang natatanging Jewish pampanitikan genre, apocalyptic. Ito ay madalas na 
ginagamit sa pag-igting-filled na beses upang ipahayag ang matibay na paniniwala na ang Diyos ay na sa 
kontrol ng kasaysayan at magdala ng paglaya sa Kanyang mga tao. Ang ganitong uri ng panitikan ay sa 
pamamagitan ng 

1. isang malakas na kahulugan ng mga pandaigdig na kapangyarihan ng Diyos (isang diyos at 
determinismo) 

2. isang makipagsagupa sa pagitan ng mabuti at masama, ang masama edad at ang edad ng katuwiran 
na dumating (dualism) 

3. paggamit ng mga lihim na code ng mga salita (karaniwang mula sa OT o intertestamental Jewish 
apocalyptic literature) 

4. paggamit ng mga kulay, numero, mga hayop, kung minsan ang mga hayop / tao 

5. paggamit ng mga angelic pamamagitan sa pamamagitan ng visions at dreams, ngunit kadalasan ay sa 
pamamagitan ng angelic pamamagitan at interpretasyon 

6. una sa lahat ay nakatutok sa lalong madaling panahon-pagdating, klimatiko kaganapan ng end-time 
(bagong edad) 7. paggamit ng mga taning na set ng mga simbolo, hindi katotohanan, upang makipag-usap sa mga end- 
oras na mensahe mula sa Diyos 

8. Ang ilang mga halimbawa ng ganitong uri ng genre ay: 

a. LumangTipan 

(1) Isaya 13-14, 24-27, 56-66 

(2) Ezekiel 1; 26-28; 33-48 

(3) Daniel 7-12 

(4) Joel 2:28-3:21 

(5 ) Zacarias 1-6, 12-14 

b. BagongTipan 

(1) Mateo 24, Mark 13, Lucas 21, at ako Corinthians 15 (sa ibang paraan) 

(2) II Thessalonians 2 (sa karamihan ng mga paraan) 

(3) paghahayag (chapters 4-22) 

c. Daniel 7-12 at Rev. 4-22 ay ang klasikong halimbawa ng mga genre na ito sa Biblia 

9. di-makanoniko (kinuha mula sa DS Russell, Ang Paraan at Mensahe ng Jewish Apocalyptic, pp. 37-38) 

a. I Enok, II Enok (ang Secrets ng Enok) 

b. Ang Book ng Jubilees 

c. Ang mga nanghuhula Oracles III, IV, V 

d. Ang Tipan ng alas-dose Patriarchs 

e. Ang Psalms ng Solomon 

f. Ang Assumption-akda ng mga batas ng 

g. Ang sakit ng Isaya 

h. Ang Apocalypse ng mga akda ng mga batas (Life ng Adam at Eba) 
i. Ang Apocalypse ng Abraham 
j. Ang Tipan ng Abraham 
k. II Esdras (IV Esdras) 
I. II & III Baruch 

10. Mayroon ng isang katinuan duality sa ganitong genre. Ito nakikita katotohanan bilang isang serye ng 
mga dualisms, contrasts, o tensions (kaya karaniwan sa John's sulatin) sa pagitan ng: 

a. langit- lupa 

b. masama edad (masamang tao at masama anghel) - bagong edad ng katuwiran (relihiyoso mga tao at 
maka-diyos anghel) 

c. kasalukuyang buhay - hinaharap na buhay 

Ang lahat ng mga ito ay lumilipat patungo sa isang katuparan nagdala tungkol sa pamamagitan ng Diyos. 
Ito ay hindi ang mundo Diyos hinahangad na ito upang maging, ngunit Siya ay patuloy na sa piano, sa 
trabaho, at ang Kanyang proyekto ay para sa isang pananauli ng barkada pagsasama sinimulan sa Hardin 
ng Eden. Ang kaganapan na Kristo ay ang watershed ng piano ng Diyos, ngunit ang dalawang comings 
may nagdala ng tungkol sa mga kasalukuyang dualisms. 

C. Ang mga ito ay hindi gumagana apocalyptic itinanghal sa paraang binibigkas; sila ay laging nakasulat. 
Sila ay mataas ang balangkas, pampanitikan gumagana. Ang structure na ito ay mahalaga sa isang tamang interpretasyon. Ang isang malaking bahagi ng binalak na istraktura ng libro ng paghahayag ay 
pitong pampanitikan yunit, na kahilera bawat isa sa ilang mga lawak (hal. ng pitong seals, pitong 
Trumpeta, at pitong bowls). Sa bawat cycle ng paghuhusga ay nagdaragdag: seals, 1 / 4 na pagkasira; 
Trumpeta, 1/3 pagkawasak; bowls, total pagkasira. Sa loob ng bawat yunit ng pampanitikan ang 
Ikalawang Coming ni Kristo o ilang eschatological kaganapan ay nangyayari: (1) ikaanim seal, 6:12-17; (2) 
ikapitong trumpeta, 11:15-18; isang end-oras na anghel paghuhusga sa 14:14 -- 20; (3) ikapitong 
mangkok, 16:17-21 at muli sa 19:11-21 at pa uli sa 22:6-16. Ito ay nagpapakita na ang mga libro na ito ay 
hindi chronologically nanggagalaing, ngunit ang isang drama sa ilang mga gawaing na foresees ang 
parehong panahon sa progressively marahas OT paghuhusga motifs (cf. James Blevins, paghahayag 
bilang Drama at "Ang Genre ng paghahayag" sa Repasuhin at Expositor, Sept. 1980, pp. 393-408). May 
mga pitong pampanitikan seksyon kasama ang isang prologo at isang epilogo 

1. paunang salita, 1:1-8 

2. chapters 1-3 (Kristo at ang pitong simbahan) 

3. chapters 4-8:1 (langit at ang pitong seals) 

4. chapters 8:2-11 (mga anghel na may pitong Trumpeta) 

5. chapters 12-14 (ang dalawang mga komunidad at sa kanilang mga lider) 

6. chaptersl5-16 (mga anghel na may pitong bowls) 

7. chapters 17-19 (Babylon at ang kanyang paghuhusga) 

8. chapters 20-22 (paghuhusga at ang bagong langit at lupa) 

9. epilogo, 22:6-21 Isa pang may-akda na believed sa paglalagom teorya ay William Hendriksen. Sa 
kanyang mga libro, higit sa Conquerors, siya binabalangkas ang libro sa ganitong paraan: 

1. chapters 1-3 (Kristo sa gitna ng mga Pitong Lampstands) 

2. chapters 4-7 (Ang Libro sa Seven Seals) 

3. chapters 8-11 (ang mga Pitong Trumpeta ng Parusa) 

4. chapters 12-14 (ang babae at ang mga tao-bata persecuted ng Dragon at ang Kanyang Helpers [ang 
mga hayop at ang mga kalapating mababa ang lipad]) 

5. chapters 15-16 (ang Pitong Bowls ng galit) 

6. chapters 17-19 (ang paglagas ng mga Great kalapating mababa ang lipad at ng Beasts) 

7. chapters 20-22 (ang paghusga sa mga Dragon (Satanas) kasunod ang Bagong langit at Earth, Bagong 
Jerusalem), p. 28 

Sa higit sa Conquerors, William Hendriksen says na paghahayag ay may pitong seksyon: 1-3; 4-7; 8 - 11; 
12-14, 15-16, 20-22 at na ang bawat isa sa mga ito ay kahilera at sumasaklaw sa panahon ni Cristo sa 
pagitan ng unang darating at ang Kanyang ikalawang pagdating. Ang bawat dulo na may ilang mga 
aspeto na may kaugnayan sa paghuhusga at ang Second Coming (pp. 22 - 31). 

Kahit na ako ay sumasang-ayon sa mga tiyak na pandrama paralelismo ng seals, Trumpeta, at bowls at 
ako ay tunay am attracted sa 17-19 na kahilera sa 20 -22 (diyan ay ang ikalawang pagdating sa 19:11-21 
at ibang ikalawang pagdating sa 22:6-16), hindi ko makita kung saan ang bawat isa sa kanyang pitong 
seksyon magwawakas sa Parousia, lalo na chapters 1-3, maliban kung may aspeto ng paghuhukom 
makikita bilang isang eschatological kaganapan (cf. 2:5,7,11,16-17,25-26; 3:5; 10:12,18 - 21). Gayunman, para sa akin, ito pitong-tiklop paglalagom ay nagiging mas at iba pa para sa posibilidad ng isang unawa 
ng mga kahilera structure ng buong libro. 

D. Ito ay malinaw na ang mga numero ng "pitong" plays isang malaking bahagi ng istruktura ng libro 
bilang ay makikita mula sa pitong mga simbahan, pitong seals, pitong Trumpeta, at pitong bowls. Ang 
ilang mga iba pang halimbawa ng mga "pitong" ay ang mga: 

1. 7 bendisyon, 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14 

2. 7 lampstands, 1:12 

3. 7 na espiritu ng Diyos, 1:4, 3:1, 4:5, 5:6 

4. 7 stars, 1:16,20; 2:1 

5. 7 lamp ng sunog, 4:5 

6. 7 seals sa mag-scroll, 5:1 

7. 7 horns, 7 mga mata ng mga tupa, 5:6 

8. 7 mga katangian ni Hesus praised, 5:12 

9. 7 mga palatandaan sa likas na katangian, 6:12-14 

10. 7 uri ng mga lalaki, 6:15 

11. 7 mga katangian ng Diyos praised, 7:12 

12. 7 bago ang mga anghel ng Diyos, 8:2,6 

13. 7 Trumpeta hawak ng pitong mga anghel, 8:6 (15:1,6,7,8; 17:1; 21:9) 

14. 7 palatandaan, 12:1,3; 13:13,14; 15:1; 16:14; 19:20 

15. 7 ulo, 7 diadems ng red dragon, 12:3 

16. 7 ulo ng hayop sa dagat, 13:1; 17:3,7 

17. 7 mga anghel, 14:6-20 

18. 7 plagues, 15:1; 21:9 

19. 7 Hills, 17:9 

20. 7haril7:10 

21. 7 mga bagay-bagay na hindi sa chapters 21-22 (21:1,4 [apat na beses]; 21:25; 22:3) 

E. Ang interpretasyon ng libro na ito ay pinaka-madaling kapitan sa teolohiko bias. Ang presuppositions 
drive ng interpretasyon ng mga hindi siguradong kayarian nang mga detalye. Ang mga teolohiko 
presuppositions function sa ilang mga antas ng 

1. ang mga pinagmulan ng mga simbolo 

a. LumangTipan allusions 

(1) ang OT tema tulad ng paglikha, ang mga tag-lagas, ang mga baha, ang paglalabasan, ibalik Jerusalem 

(2) daan-daang mga allusions (hindi direktang mga quotes) mula sa mga propeta 

b. intertestamental Jewish panitikan (I Enok, II Baruch, nanghuhula Oracles, II Esdras) 

c. unang siglo Greco-Romano mundo d. sinaunang Malapit Eastern kosmolohiko-sa paggawa ng account 
(lalo Rev. 12) 

2. ang time frame ng libro 

a. unang siglo 

b. bawat siglo 

c. huling henerasyon 3. sistematikong teolohiko grids 

a. preterist 

b. historicist 

c. futurista 

d. idealista 

4. teolohiko posisyon sa kabanata 20 

a. ng sanlibong taon 

b. mag-post ng sanlibong taon 

c. pre ng sanlibong taon 

d. dispensational pre-sanlibong taon 

Sa ilaw ng hermeneutical pagkakalayo (ang iba't-ibang na paglalapit sa interpretasyon) at hindi 
nararapat na dogmatismo (ang malaman-ito-lahat ng saloobin), kung paano dapat isang interpreter 
magpatuloy? 

1. ipaalam sa amin aminin na modernong kanluranin mga Kristiyano ay hindi maintindihan ang genre at 
hindi kilalanin ang kasaysayan ng allusions na unang siglo Kristiyano ay kaagad naiintindihan. 

2. ipaalam sa amin aminin na ang bawat henerasyon ng mga Kristiyano ay sapilitang sa paghahayag sa 
kanyang personal na kasaysayan ng setting at ang lahat ay na-sira so far. 

3. Ipaalam sa amin ang magbasa ng Biblia bago naming basahin ang mga teolohiko sistema. Hanapin ang 
pampanitikan context ng bawat paningin / orakulo at estado ang mga sentral na katotohanan sa isa 
paturol na pangungusap. Ang sentral na katotohanan ay ang parehong para sa bawat henerasyon ng 
mga believers habang ang pagtitiyak ng mga detalye ay maaaring naaakma para sa mga lamang ang una 
at / o mga huling henerasyon ng mga believers. Ang mga detalye ay maaaring kaugnay na, ngunit ang 
kasaysayan, hindi teolohiya, ay ilahad ang kanilang mga layunin. 

4. Ipaalam kami tandaan na ang librong ito ay una ng isang salita ng kaginhawahan at encouragement sa 
katapatan sa gitna ng persekusyon ng mga believers sa pamamagitan ng unbelievers. Ang librong ito ay 
hindi sinadya upang sagutin ang kuryusidad ng bawat henerasyon ng mga believers, o outline ng isang 
detalyadong piano ng end-time na mga kaganapan. 

5. Ito ay ligtas sa affirm na bumagsak pantao lipunan ay sa isang banggaan kurso sa kaharian ng Diyos. 
Ito ay lilitaw sa unang na ang mundo ay may won (tulad Calvary), ngunit maghintay; Diyos ay higit sa 
lahat, Siya ay nasa kontrol ng kasaysayan, ng buhay at kamatayan. Kanyang mga tao ay nagwagi sa 
Kanya! 

F. Sa kabila ng paghihirap at ambiguity ng interpretasyon, ang librong ito ay may isang mensahe at 
inspirasyon ay isang salita mula sa Diyos sa Kanyang mga tao sa bawat edad. Ito ay nagkakahalaga ng 
dagdag na pagsisikap na kailangan sa pag-aaral na ito natatanging libro. Its strategic na posisyon sa NT 
canon nagsasalita ng kanyang capstone mensahe. Alan Johnson, Ang Expositor ng Bibliya ng kuro, Vol. 
12, sabi ni "Sa katunayan, ito ay maaaring maging mahusay na, na may exception sa mga Gospels, ang 
Apocalypse naglalaman ng mga pinaka-unawa at paglipat ng pagtuturo sa mga Kristiyanong doktrina at 
discipleship matatagpuan kahit saan sa Banal na Banal na Kasulatan. Ni ang panatismo ng ilan na may 
taning na ang kanilang pansin sa mga hula kaysa sa Kristo, o ang pagkakaiba-iba ng interpretive viewpoints dapat ang loob sa amin na pursuing Kristiyano katotohanan sa ito kahanga-hanga ng libro 
"(p. 399). Tandaan, ang mga ito ay tunay na ang huling salita ng ni Hesus sa Kanyang iglesia! Ang 
modernong Iglesia dares hindi-minimize o huwag pansinin ang mga ito! Sila ay upang maghanda para sa 
mga believers-uusig at conflict sa liwanag ng Diyos ng kataas-taasang (isang diyos), ang katotohanan ng 
masama ng isang (limitadong dualism), ang patuloy na mga resulta ng tag-lagas (pantao paghihimagsik), 
at sa mga pangako ng Diyos para makuha ang sangkatauhan (walang pasubali tipan, Cf. Gen. 3:15; 12:1- 
3; Exod. 19:5-6; Juan 3:16; II cor. 5:21). 

Author 

A. Panloob na katibayan ng John the Apostle's authorship 

1. May-akda pinangalanan na rin ng apat na beses bilang John (cf. 1:1,4,9; 22:8) 

2. Siya rin ang tinatawag na siya mismo 

a. isang bono katulong (cf.l: 1; 22:6) 

b. isang kapatid na lalaki at mga kapwa-kasalo sa sakit (cf. 1:9) 

c. ng isang propeta (cf. 22:9), at tinawag ang kanyang mga libro ng isang hula (cf. 1:3; 22:7,10,18,19) 

3. Siya ng OT (hindi gamitin LXX, ngunit Targums) pati na rin ang kagubatan halaghag na panahon, ang 
mga simbahan at kontemporaryo sinagog pamamaraan. 

B. Panlabas na ebidensiya ng John the Apostle's authorship Kristiyano mula sa unang bahagi ng mga 
may-akda 

1. John the Apostle, anak ni Zebedee 

a. Justin martir (Roma AD 110-165) sa dialogue sa Trypho 81.4 

b. Irenaeus (Lyons AD 120-202) sa Against Heresies IV.14.2; 17.6; 21.3; V.16.1; 28.2; 30.3; 34.6; 35.2 

c. Tertullian (North Africa AD 145-220) sa Laban Praxeas 27 

d. Origen (Alexandria AD 181-252) sa 
(l)SaSoul, L:8:l 

(2) Laban Marcion, 11:5 

(3) Laban Heretics, III: 14,25 

(4) Against Celsus, VI: 6, 32; VIM: 17 

e. Ang Muratorian Canon (Roma AD 180-200) 

2. Iba pang mga kandidato 

a. John Markahan - Ito ay unang nabanggit sa pamamagitan ng Dionysius, Bishop ng Alexandria (AD 247- 
264), na tinanggihan ang authorship ng John the Apostle ngunit hawak pa rin ang magtrabaho bilang 
makanoniko. Siya na batay sa kanyang pagtanggi sa bokabularyo at estilo pati na rin ang mga di- 
nagpapakilalang kalikasan ng John's iba pang mga sulatin. Siya kumbinsido Eusebius ng Caesarea. 

b. John ang matanda - Ito ay nanggaling sa isang quote sa Eusebius mula sa Papias (Eccl. Kanyang. 
3.39.1-7). Gayunman, Papias' quote marahil ginamit sa pamagat na ito para sa John the Apostle kaysa sa 
kanyang asserting ng ibang may-akda. 

c. John the Baptist - (mamaya sa editoryal karagdagan) na ito ay sa pamamagitan ng iminungkahing J. 
Massyngberde Ford sa anchor Bibliya kuro, batay sa mga pangunahing John the Baptist ng paggamit ng 
"kordero" para sa Hesus. Ang lamang ng iba pang mga pangyayari sa pamagat na ito ay sa paghahayag. C. Dionysius, ang mga Obispo ng Alexandria (AD 247-264) at mag-aaral ng Origen, ay ang unang upang 
ipahayag ang doubts (ang kanyang mga libro na ito ay nawala, ngunit siya ay quoted ng Eusebius ng 
Caesara, na sumang-ayon sa kanya) ang tungkol sa John the Apostle's authorship, batay sa 

1. John the Apostle ay hindi sumangguni sa kanyang sarili bilang John sa Ebanghelyo ni ang kanyang mga 
titik, ngunit ang paghahayag ay mula sa "John" 

2. ang istraktura ng paghahayag ay naiiba mula sa Ebanghelyo at ang mga titik 

3. ang bokabularyo ng paghahayag ay naiiba mula sa Ebanghelyo at ang mga titik 

4. ang pambalarila estilo ng paghahayag ng mga ito ay mas mababa sa kalidad ng Ebanghelyo at ang mga 
titik 

D. Marahil ang pinaka-seryosong modernong hamon sa John the Apostle's authorship lumapit mula sa 
RH Charles sa Saint John, Vol. Ako p. xxxixff. 

E. Ang karamihan ng mga modernong iskolarsip ay tinanggihan ang mga tradisyunal na authorship ng 
marami sa mga NT libro. Ang isang magandang halimbawa ng ganitong lakad na may kaugnayan sa 
authorship ng paghahayag maaaring Raymond E. Brown, isang matunog na Katoliko Johannine nag- 
aaral. Ang pambungad ng lakas ng tunog ng mga anchor Bibliya ng kuro serye nagsasabing, "na isinulat 
ng isang Jewish Christian propeta pinangalanan John na ni John, anak ni Zebedee, pati na ang mga 
manunulat ng Ebanghelyo o Johannine ng Epistles" (p. 774). 

F. Sa maraming mga paraan authorship ay hindi sigurado. May mga nagwewelga parallels sa Apostle 
John's iba pang mga sulatin at din aaklas pagkakaiba. Ang susi upang unawa sa librong ito ay wala sa 
kanyang mga tao na may-akda, ngunit sa kanyang Banal na may-akda! Ang may-akda believed kanyang 
sarili upang maging isang inspirasyon propeta (cf. 1:3; 22:7,10,18,19). 

PETSA 

A. Ito ay tiyak integrally na naka-link sa authorship at interpretive perspektibo (cf. Historical Theories C.) 

B. Ang ilang mga posibleng mga petsa 

1. Ang tradisyunal na petsa ay sa panahon ng paghahara Domitian (AD 81-96) dahil ito akma panloob na 
katibayan ng uusig 

a. Irenaeus (quoted ng Eusebius) sa Against Heresies, 5.30.3. "Ito (ito uusig) ay makikita hindi 
masyadong matagal na ang nakalipas, halos sa ating henerasyon, sa malapit ng maghan ng Domitian" 

b. Mainam ng Alexandria 

c. Pinagmulan ng Alexandria 

d. Eusebius ng Caesarea, Church History, iii.23.1 

e. Victorinus, Apocalypse x.ll 

f. Jerome 2. Epiphanius, ang isang ikatlong siglo manunulat, sa Haer, 51,12, 32, sabi ni John wrote na ito 
pagkatapos ng kanyang release mula sa Patmos na kung saan ay sa panahon ng Claudius' paghahara (AD 
41-54). 

3. Iba pakunwari ito na sa panahon ng Nero ang paghahara (AD 54-68) dahil sa: 

a. halata ang background ng emperador kulto uusig 

b. Sesar Nero, nakasulat sa Hebreo, katumbas ng bilang ng mga hayop, 666 

c. Kung preterists ay tama na John's paghahayag ay tumutukoy sa pagkawasak ng Jerusalem, at 
pagkatapos ay para sa mga libro na panghuhula, ito ay dapat na ito ay isinulat bago AD 70 

Padadalhan 

A. Mula sa 1:4 ito ay malinaw na ang mga orihinal na mga tatanggap ay pitong simbahan sa Romano 
Probinsiya ng Asya. Ang mga simbahan ay mga direksiyon sa paraan na magpahiwatig ng travel ruta ng 
maydala ng sulat. 

B. Ang mensahe ng paghahayag natatanging may kaugnayan sa lahat ng simbahan at believers na 
nakararanas-uusig mula sa isang bumagsak mundo sistema. 

C. Bilang ng makanoniko pagtatapos sa NT ang librong ito ay isang mensahe ng katuparan sa lahat ng 
believers ng lahat ng edad. 

Pagkakataon 

A. Ang setting ay na-uusig sanhi ng paghihiwalay ng mga lokal na simbahan mula sa mga legal na 
proteksyon Roma ibinibigay sa mga Hudaismo. Ang dibisyon naganap opisyal sa paligid AD 70 kapag ang 
rabbis mula sa Jamnia instituted manumpa formula demanded na kung saan ang mga kasapi ng lokal na 
synagogues sa sumpa ni Hesus ng Nazareth. 

B. Romano mga dokumento na nagpapakita na ang emperador pagsamba ay naging isang malaking 
conflict sa iglesia mula sa reigns ng Nero (AD 54-68) sa Domitian (AD 81-96). Subalit, walang babasahin 
ng isang opisyal na imperyo-wide-uusig. Tila paghahayag reflected sa paghayag ng sobrang saya ng mga 
lokal na emperador pagsamba cults sa Eastern Probinsya ng Roman Empire (cf. "Biblical arkeolohiya 
Repasuhin," May /June 1993 p. 29-37). 

ANG syntax 

A. Maraming mga pambalarila problema sa Greek text. 

B. Ang ilang mga posibleng kadahilanan para sa mga problema 
1. John's Arameik isipan pattern. 2. Siya ay walang manunulat sa Patmos na magsulat para sa kanya. 

3. Ang kagalakan ng visions ay napakalaki. 

4. Sila ay mapakay para sa epekto. 

5. Ang genre (apocalyptic) ay lubhang matalinghaga. 

C. Katulad na pambalarila idiosyncrasies ay natagpuan sa ibang mga Jewish apocalyptic sulatin. 
Samakatuwid, ang paghahayag na ito ay hindi nakasulat sa isang mahinang pambalarila estilo, ngunit sa 
isang genre sa pambalarila distinctives. 

CANONICITY 

A. Ito ay tinanggihan ng maaga sa pamamagitan ng Eastern Simbahan; ang libro ay hindi lilitaw sa 
Peshitta (ikalimang siglo Syriac bersyon). 

B. Sa unang bahagi ng ika-apat na siglo Eusebius, sumusunod Dionysius ng Alexandria sa huli ikatlong 
siglo, sinabi paghahayag ay hindi nakasulat sa pamamagitan ng Apostle John. Siya na nakalista ito bilang 
isa sa mga "disputed" libro ngunit isinama ito sa kanyang makanoniko listahan (cf. iglesiya History, 
111.24.18; 111.25.4; at 111.39.6). 

C. Ang Konseho ng Laodicea (mga 360 AD) tinanggal ito mula sa listahan ng mga makanoniko libro. 
Jerome tinanggihan ito bilang makanoniko, ngunit ang Konseho ng Carthage (AD 397) na kasama nito. 
Paghahayag ay admitido sa pamamagitan ng isang kompromiso sa pagitan ng silangan at kanluran sa 
pamamagitan ng simbahan na kung saan parehong Hebreo at paghahayag ay natanggap sa NT canon. 

D. Kami ay dapat na tanggapin na ito ay isang pananampalataya pagpapalagay ng believers na ang Banal 
na Espiritu guided ang kasaysayan ng proseso ng pagbuo ng isang Kristiyano canon. 

E. Ang dalawang pangunahing theologians ng Protestante repormasyon tinanggihan ang kanyang lugar 
na Kristiyano sa doktrina 

1. Martin Luther na tinatawag na ito ni prophetic o apostoliko, sa kakanyahan tanggihan ang kanyang 
inspirasyon. 

2. John Calvin, na nag-wrote isang paliwanag sa bawat libro ng NT maliban paghahayag, sa esensya ay 
tanggihan ang kanyang kaugnayan. 

Makasaysayang THEORIES NG Interpretation 

A. Ito ay notoriously mahirap na kahulugan sa gayon, ay hindi nararapat na dogmatismo! 

B. Ang mga simbolo ay inilabas mula sa 
1. Lumang Tipan apocalyptic passages sa 
a. Daniel b. Ezekiel 

c. Zacarias 

d. Isaya 

2. intertestamental Jewish apocalyptic literature 

3. ang unang siglo Greco-Romano makasaysayang setting (lalo Rev. 17) 

4. sinaunang Malapit Eastern mitolohiko sa paggawa ng account (lalo Rev. 12) 

C. Sa pangkalahatan ay may apat na interpretive grids o presuppositions 

1. PRETERIST - sa grupong ito nakikita ang libro bilang pangunahing o eksklusibo na may kaugnayan sa 
unang siglo simbahan sa Romano Probinsiya ng Asya. Ang lahat ng mga detalye at prophecies ay 
matutupad sa unang siglo 

2. HISTORICIST - sa grupong ito nakikita ang libro bilang isang pangkalahatang-ideya ng kasaysayan, una 
sa lahat ng Western kabihasnan at sa ilang mga kahulugan ng mga Katoliko Romano Iglesia. Kadalasan 
ang mga titik sa pitong simbahan ng chapters 2 at 3 ay ginagamit bilang isang paglalarawan ng mga tiyak 
na panahon ng oras. Ilang makita ang mga ito bilang temporally kasabay at sa iba pa tulad ng 
chronologically nanggagalaing. 

3. Futurista - sa grupong ito nakikita sa mga libro na tumutukoy sa mga kaganapan pagkatapos agad at 
sumusunod sa Parousia (Second Coming ni Kristo) na kung saan ay literal at kasaysayan matutupad. 

4. Idealista - sa grupong ito nakikita ang libro bilang ganap sinasagisag ng makipagsagupa sa pagitan ng 
mabuti at masama na ito ay walang kasaysayan ng mga sanggunian. Ang lahat ng mga ito ay may ilang 
mga katotohanan, ngunit sila ay hindi maintindihan ang intensyunal ambiguity ng John's pagpili ng genre 
at imahe. Ang problema ay balanse, hindi na kung saan ang isa ay tama. 

LAYUNIN NG BOOK 

A. Ang layunin ng paghahayag ay upang ipakita ng Diyos ang kapangyarihan sa kasaysayan at sa mga 
pangako ng paghantong ng lahat ng mga bagay-bagay sa Kanya. Ang mga tapat ay mananatili sa 
pananampalataya at pag-asa sa gitna ng persekusyon at pagsalakay ng mga ito bumagsak mundo 
sistema. Ang pokus ng libro ay ang uusig (emperador pagsamba sa silangang probinsya) at katapatan 
(huwad na mga guro at cultural kompromiso) ng believers sa unang siglo at sa bawat siglo (cf. 2:10). 
Tandaan, ang propeta rayos ng gulong ng hinaharap sa pagsisikap na reporma sa kasalukuyan. 
Paghahayag na ito ay hindi lamang tungkol sa kung paano ito ay tapusin, ngunit kung paano ito 
nangyayari. Sa kanyang artikulo sa Expositors Ang Bibliya kuro, Vol. May karapatan ko, "Ang ukol sa 
katapusan ng mundo ng Bibliya," Robert L. Sancy said, "ang Bibliya propeta ay hindi nag-aalala sa una 
ang oras at sunud-sunod-aayos ng mga hinaharap na mga pangyayari. Para sa mga ito ang espirituwal na 
estado ng kanilang contemporaries ay ang punto ng kahalagahan at ang malaki eschatological pagdalaw 
ng Diyos para sa paghatol ng mga kasalanan at ang hulog ng mga banal ay interjected para sa kanyang 
mga etikal na epekto sa mga kasalukuyang "(p. 104). 

B. Ang pangkalahatang layunin ay summed up din sa maikling pagpapakilala sa TEV at NJB pagsalin 1. 
TEV, p. 1122, "Ang mga pagsisiwalat sa John ay isinulat sa isang panahon kapag ang mga Kristiyano ay 
pagiging persecuted dahil sa kanilang pananampalataya na si Jesu-Cristo bilang Panginoon. Ang mga manunulat ang pangunahing pag-aalala ay upang bigyan ang mambabasa sa kanyang pag-asa at 
encouragement, at upang himukin ang mga ito upang manatiling tapat sa panahon ng mga oras ng 
paghihirap at kaapihan. "2. NJB, p. 1416, "Ang Bibliya ay summed up sa mensahe ng pag-asa at ang mga 
mayaman na sagisag ng mga librong ito. Ito ay isang paningin ng paghanga mula sa mga pagsubok na 
beset ng Diyos ang mga tao, at ng isang pangako ng isang kasiya-siya sa hinaharap. Ang mensahe ay 
ipinahayag sa pamamagitan ng imahe na draws sa kabuuan ng Biblia, kaya na ang bawat katangian, mga 
hayop, mga kulay, numero, ay evocative at puno ng overtones sa isang reader pamilyar sa mga OT. Sa 
ganitong paraan na ito ay isang lihim at allusive paghahayag ng kung ano ay ang dumating, kahit na ang 
mga likas na sagisag ng mga dakilang gawang ng pagsamba at ang huling paningin ng mesyanik kisig ng 
bagong Banal City ay malinaw na sapat. Nagkaroon ng isang tradisyon ng mga sulat sa Hudaismo mula sa 
Daniel onwards, upang palakasin ng Diyos ang mga tao sa-uusig sa kasiguruhan sa katapusan ng paglaya 
attagumpay. " 

C. Ito ay mahalaga na ang mga interpreter ibigay ang redemptive tema prayoridad. 1. Ng Diyos ang 
nagdala ng mga indibidwal, korporasyon, at kosmiko kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo. 2. Pagliligtas 
ng Diyos ay ang parehong espirituwal at pisikal na. Ang Iglesia ay isi-save, ngunit hindi ligtas! Isang araw 
Siya ay! 3. Diyos pa rin Loves pagkalugmok, suwail, sakim sangkatauhan. Ang galit ng Diyos sa seals at 
Trumpeta ay para sa pagtubos sa kasalanan (cf. 9:20-21; 14:6-7; 16:9,11; 21:7; 22:17). 4. Ang Diyos ay 
hindi lamang restores pagkalugmok sangkatauhan, ngunit din bumagsak paglikha (cf. ROM. 8:18-25). 
Masama sa bawat antas ay purged! Ang paulit-ulit pagtangka ng Diyos upang maabot ang nawala sa 
sangkatauhan sa pamamagitan ng Ebanghelyo magnifies ang diyos na karakter ng Diyos. Ang mangkok 
judgments ang mga resulta ng suwail masama, hindi isang unloving Diyos. Diyos lamang ng mga hukom 
at isolates masama kapag ito ay tumangging muli at muli na magsisi. Ang mga libro magwawakas sa 
isang imbitasyon Ebanghelyo (cf. 22:17). 

D. Ang librong ito ay hindi dapat makikita bilang isang tsart ng mga sunud-sunod ang mga pangyayari, 
mga panahon, at mga paraan ng Second Coming. Ito ay madalas na nai-interpreted bilang ang "lihim" sa 
kanluranin kasaysayan (ang pitong simbahan makikita bilang edad). Bawat henerasyon ay pinilit nitong 
histories sa apocalyptic simbolo; bawat isa ay na-sira so far. Ang mga detalye ng mga prophecies ay 
marami pa halata sa huling henerasyon ng mga believers paghihirap sa ilalim ng Anti-Kristo. Ang literal 
na interpretasyon ay dulot ito ng libro na hindi pinansin ng ilang (Calvin), depreciated ng iba (Luther, "ni 
apostoliko ni prophetic"), at overemphasized ng iba (millennialists). 

Bob's susi sa Interpretation 

A. Tayo mangilangan sa kumuha sa account ng OT aspeto 

1. OT apocalyptic genre ay isang mataas na sinasagisag pampanitikan uri. 

2. Maraming allusions ay inilabas mula sa OT (ilang inestima na ng 404 verses 275 isama allusions sa OT 
teksto); ang kahulugan ng mga simbolo ang mga ito ay nai-reinterpreted sa ilaw ng unang-siglo Romano 
sitwasyon. 3. Prophetic foreshadowing tumatagal ng kasalukuyang mga pangyayari upang magbabala 
eschatological kaganapan. Kadalasan ang mga unang siglo makasaysayang fulfillments point sa panghuli 
end-oras makasaysayang fulfillments. 

B. Ang kabuuang istruktura ng libro na makakatulong sa amin na makita ang mga layunin ng may-akda 

1. Ang seals, Trumpeta, at bowls cover karaniwang sa parehong panahon (chapters 6-16). Paghahayag ay 
isang drama sa nanggagalaing gawang. 

2. Ito ay posible na ang chapters 17-19 ay magkahilera sa 20-22. Bahagi ng kabanata 19 (ie 19:11-21) ay 
recapitulated sa 20:7-10. 3. Tingnan ang pitong pampanitikan yunit sa Pagbukas pahayag, C. 

C. Ang kasaysayan ng konteksto ay dapat na kinuha sa account sa anumang interpretasyon ng libro 

1. Ang pagkakaroon ng mga emperador pagsamba 

2. Lokal-uusig sa Eastern Probinsya 

3. Ang Bibliya ay hindi ibig sabihin kung ano ito ay hindi kailanman sinadya. Ang interpretasyon ng mga 
pagsisiwalat ay dapat na may kaugnayan sa John's unang araw. Ito ay maaaring magkaroon ng 
maramihang mga fulfillments o mga application, ngunit sila ay dapat na pinagbabatayan sa unang siglo. 

D. Ang kahulugan ng ilan sa mga misteriyoso mga kataga na ito ay nawala sa amin dahil sa ating mga 
cultural, linguistic at existential setting. Marahil sa katapusan-time na mga kaganapan sa kanilang sarili 
ay maghunos ilaw sa tamang interpretasyon ng mga simbolo. Maging maingat sa hindi itulak ang lahat 
ng mga detalye ng mga ito apocalyptic drama. Modernong mga interprete ay dapat na humingi ng mga 
pangunahing katotohanan sa bawat isa ng mga visions. 

E. Hayaan akong magbuod ng ilan sa mga key interpretive elemento 

1. Ang makasaysayang pinanggalingan ng simbolismo 

a. OT tema, OT allusions 

b. Sinaunang Malapit Eastern mitolohiya 

c. Intertestamental apocalyptic literature 

d. Greco-Romano unang siglo setting 

2. Ang may-akda ng mga paraan ng pagtukoy ng kanyang simbolismo 

a. Pag-uusap sa angelic gabay 

b. Ang awit ng langit choirs 

c. May-akda sarili estado ang kahulugan 

3. Ang istruktura ng libro (pandrama paralelismo) 

F. Karagdagang tulong 

1. Aking mga paboritong dalawang commentators sa paghahayag ay George Eldon Ladd at Alan F. 
Johnson. Sila ay hindi sumasang-ayon. Diyan ay gayon hindi pagkakasundo sa mga banal, aralan, taos- 
puso iskolar na ang isang salita ng pag-iingat ay angkop. Let me quote Alan Johnson sa kanyang kuro sa 
paghahayag na nai-publish sa pamamagitan ng Zondervan: 

"Sa view ng masalimuot paggamit ng mga imahe at visions mula sa 4:1 sa pamamagitan ng mga dulo ng 
paghahayag at ang mga katanungan kung paano ang materyales na ito ay may kinalaman sa chapters 1- 
3, ito ay hindi kamangha-mangha na commentators naiiba sa kanilang malawak na paggamot ng mga 
chapters. Isa problema na ng interpretasyon: Ano ang gagawin ng mga imahe at visions mean? Isa pang problema ay nagsasangkot-sunod: Kailan ang mga bagay na magdadala sa lugar? Bukod dito, ang John- 
kahulugan sa kanyang madalas Lumang Tipan imahe sa eksaktong alinsunod sa kani-kanilang mga 
Lumang Tipan pinagkukunan, o siya ay malayang reinterpret ang mga imahen? Ano ang sinasagisag at 
kung ano ang literal? Sagot sa ganitong mga katanungan ay matukoy ang interpreter ng diskarte. Dahil 
ang ilang sa mga ito ay may mga katanungan ukol sa doktrina ng mga sagot, may pangangailangan para 
sa pagpapahintulot ng iba na paglalapit sa ang pag-asa na ang Espiritu ay maaaring gumamit ng bukas- 
isip diskusyon mamuno sa amin ng mas malawak sa ang kahulugan ng Apocalypse "(p. 69). 

2. Para sa isang karaniwang pagpapakilala sa paghahayag relasyon sa OT, ako pinapayo John P. Milton 's 
panghuhula Interpreted at John Bright's Ang Authority ng Lumang Tipan. Para sa isang magandang 
discussion ng paghahayag ng relasyon sa Paul, ako pinapayo James S. Stewart 's A Man Sa Kristo. 
Reading cycle ONE (tingnan ang p. vi) Ito ay isang gabay sa pag-aaral ng kuro na nangangahulugan na 
ikaw ay mananagot para sa iyong sariling interpretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay kailangang 
lakarin sa ilaw na namin. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay ng prayoridad sa interpretasyon. 
Ikaw ay hindi dapat tumiwalag na ito sa isang komentarista. Basahin ang buong Bibliya ng libro sa isang 
pulong. Ng estado ang mga sentral na tema ng buong libro sa iyong sariling mga salita. 1. Tema ng buong 
libro 2. Uri ng panitikan (genre) 

Binabasa ang cycle DALAWANG (tingnan ang pp. Vi-VII.) 

Ito ay isang gabay sa pag-aaral ng kuro na nangangahulugan na ikaw ay mananagot para sa iyong sariling 
interpretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay kailangang lakarin sa ilaw na namin. Ikaw, ang Bibliya, at 
ang Banal na Espiritu ay ng prayoridad sa interpretasyon. Ikaw ay hindi dapat tumiwalag na ito sa isang 
komentarista. Basahin ang buong Bibliya na libro ng isang pangalawang oras sa isang pulong. Iguhit ang 
pangunahing paksa at ipahayag ang mga paksa sa iisang pangungusap. 

1. Paksa ng unang yunit pampanitikan 

2. Paksa ng ikalawang pampanitikan unit 

3. Paksa ng ikatlong pampanitikan yunit 

4. Atbp PAGHAHAYAG 1:1-20 

PAGKAKAHATI NG MGATALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASAUN* UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


NJB 


Panimula at 
pagpupugay 
Panimula at 
Benediction 


paunang salita 


Panimula 


paunang salita 


1:1-3 
1:1-3 


1:1-2 
1:3 


1:1-3 


1:1-3 


l:4-5a 
Pagbati sa Pitong 
Simbahanl:4-8 


pambungad bati 


Pagbati sa Pitong 
Simbahan 


Address at Pagbati 


l:5b-7 


l:4-5a 


l:4-5a 


1:4-8 


1:8 


i:dd-/ 
1:8 


i:dd-o 
1:7 
Ang Bisyon ni 


Kristo 


Bisyon ng Anak ng 
Tao 


Paghahanda Bisyon 


Ang Bisyon ni Kristo 


Paunang Bisyon 


1:9-11 
1:9-20 


1:9-11 


1:9-11 


1:12-14 


1:12-16 


1:12-16 


1:12-20 


1:9-16 


1:17-20 


1:17-20 
1:17-20 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. * Dahil nga sa hindi sila inspirado, ang paghahati ng talata ang siyang susi sa pag-unawa at 
masundan ang nais ng may-akda. Bawat makabagong pagsasalin ay hinhati at binibigyang buod ang mga talata sa unang kabanata. Ang bawat talata ay may pangunahing paksa, katotohanan, 
o kaisipan. Bawat bersyon ay nakabuod ang paksa sa sarili nitong kakaibang paraan. Habang 
binabasa mo ang tksto, tanungin ang sarili kung aling pagsasalin ang akma sa iyong pag-unawa 
sa paksa at pagkakahati ng mga berso. 

Sa bawat kapitulo ay dapat muna natin basahin natin ang Bibliya at subuking tukuyin ang mga 
paksa (mga talata), pagkatapos ay ipaghambing an gating pag-unawa sa makabagong mga 
bersyon. Sa ating pag-unawa lamang sa layon ng orihinal na may-akda ating masusundan ang 
kanyang pag-iisip at presentasyon saka natin masasabi na tunay nga nating nauunawaan ang 
Bibliya. Ang orihinal na may akda lamang may inspirasyon— ang mga mambabasa ay walang 
karapatan na baguhin o ayusin ang mensahe. Ang mga mambabasa ng Bibliya ay mayroon 
naming pananagutan na gamitin ang inspiradong katotohanan sa kanilang araw at sa kanilang 
mga buhay. Pansinin na lahat ng mga terminong teknikal at mga pagpapaikli ay ipinapaliwanag 
ng mabuti sa Apendise Isa, dalawa at Tatlo. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY 1:1-3:22 

A. Verses 1-8 form ng isang paunang salita sa buong panghuhula. Ang unang tatlong verses kitang 
ipakilala sa may-akda, ang oras, ang genre, at ang basbas. 

1. Ang mga may-akda ay si John (isang pangkaraniwang Jewish pangalan). 

2. Ang oras ay sa lalong madaling panahon (lb; 3C). 

3. Ang mensahe ay komunikasyon sa visions at sa pamamagitan ng angelic pamamagitan at ito ay 
tinatawag na isang paghula. Ang unang tatlong chapters ay tunay na katulad ng mga normal na estilo 
para sa mga titik ng unang siglo. 

4. Ang grasya ay para sa mga taong marinig ang kanyang pagbabasa at sundin ang kanyang pangaral sa 
katapatan sa gitna-uusig. 

B. Ang susunod na apat na verses (4-7) address ng tatanggap sa form ng pitong simbahan (1:11) at ang 
kanilang mga pitong espiritu (cf. 1:4,20, 3:1, 4:5, 5:6). Ang seksyon na ito ay minarkahan ng 1. YHWH ay 
characterized (v. 4) 2. Si Jesus ay characterized (vv. 5,6 b, 7) 3. Believers ay characterized (v. 6a) 4. YHWH 
pagsasalita (v. 8) 

C. Verses 1:9-3:22 ay si Hesus' huling salita sa Kanyang Iglesia (es). Sa 1:9-20 at sa Simula ng mga address 
sa bawat isa sa mga pitong Simbahan, si Hesus ay sa pamamagitan ng OT mga pamagat na ginamit para 
saYHWH. 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 1:1-3 

1 lto ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kaniya upang ipakita sa kaniyang mga 
alipin kung anong mga bagay ang malapit nang mangyari. Ito ay kaniyang pinatotohanan nang 
ipinadala niya ito sa kaniyang aliping si Juan sa pamamagitan ng kaniyang anghel. 2 Anuman ang 
nakita ni Juan, pinatotohanan niya ang salita ng Diyos at ang patotoo tungkol kay Jesucristo. 3 Pinagpala siya na bumabasa at sila na nakikinig sa mga salita ng pahayag at tumutupad sa mga 
bagay na nasusulat dito. 

1:1 "Ang mga paghahayag" Ito ay ang salitang Griyego apocalypsis. Ito ay nagmula sa dalawang termino 
Griyego na meant "mula sa isang kuta" o "upang ilahad o mag-alis ng belo ng isang bagay." Ito ay 
ginamit sa tatlong pandama: 

1. na kung saan ay nakatago at ngayon ay nagsiwalat (cf. Lucas 12:2) 

2. ang katunayan na ang Hudyo at mga hentil ay ngayon isa sa mga bagong katawan ni Hesus Kristo (cf. 
"misteryo," Eph. 2:11-3:13) 

3. isang uri ng pampanitikan genre matatagpuan sa mga tiyak na mga libro ng Lumang Tipan, tulad ng 
Ezekiel, Daniel, at Zacarias at sa Bagong Tipan sa Matt. 24, Mark 13, Lucas 21, II Thess. 2, at ang mga 
libro ng paghahayag. Sa aklat na ito na ito ay nangangahulugan ng katotohanan mula sa Diyos sa 
pamamagitan ni Hesus Kristo mediated ng visions at angelic interpretasyon. Ito ay nakatutok sa 
kasamaan at mga darating na tagumpay sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos higit sa karaniwan 
pagitan. Ang Diyos ay itakda ang mga bagay-bagay tuwid! 

* "Ni Hesus Kristo" Ito ay alinman sa isang layunin dyenitibo na may kaugnayan sa mga mensahe tungkol 
sa si Hesus Kristo (cf. Gal. 1:12), o subjective dyenitibo, na may kaugnayan sa mga mensahe na ibinigay 
sa pamamagitan ni Hesus Kristo. 

* "Kung saan ang Diyos ibinigay Niya "si Hesus hindi tinuturuan ni did kahit ano na walang paghahayag o 
pahintulot mula sa Ama (cf. Juan 3:11 - 13, 31-36; 4:34; 5:19-23,30; 6:38; 7:16; 8:28-29; 12:49-50; 
14:10,24; 17). Theologically ito ay katangian ng John's sulatin. 

* NASB, NKJV "ang mga bagay-bagay na kung saan ay dapat na sa ilang sandali lamang manyari" 
NRSV "kung ano ang dapat maganap sa lalong madaling panahon" 

TEV "kung ano ang dapat mangyari sa lalong madaling panahon" 

NJB "kung ano ang nangyayari ngayon sa lalong madaling panahon" 

Ang mga sangkap ng oras ay napakahalaga para sa mga interpretasyon ng mga buong libro na ito 
sapagkat ito partikular na estado na John's mensahe nagkaroon ng kaugnayan para sa kanyang mga 
araw pati na rin ang hinaharap. Ang terminong "ay dapat" (dei) meant "na kung saan ay umiiral, na kung 
saan ay sa kagandahang-asal kinakailangan, na kung saan ay tamang, o walang sala" (cf. Rev. 22:6). Para 
sa mga konsepto ng "lalong madaling panahon manyari" ihambing Rev. 1:3; 2:16; 3:11; 22:7,10,12,20. 
Ito ay maaaring isang OT parunggit sa Dan. 2:28, 29, at 45. John hindi quoted ang OT ngunit ginawa 
maraming allusions na ito. Ng 404 verses, marahil ay may 275 OT pinagmulan. Translators ay na hinati sa 
interpretasyon ng parirala na ito dahil sa kanilang teolohiko presuppositions tungkol sa mga layunin ng 
aklat ng paghahayag: 1. bigla 2. kapag sinimulan ay matulin nangyari 3. sa lalong madaling panahon 
upang masimulan 4. ay tiyak na mangyayari 5. imminently. 

Paggamit ng mga kataga na ito sa Rev. 22:7, 12, 20 ay nagpapakita na ang John inaasahang mga 
kaganapan sa mabilis na nangyari sa panahon ng kanyang buhay (cf. v 3; 22:10). Dahil doon ay isang taon 
ng 2000 puwang sa pagitan ng pagsulat ng mga aklat na ito at sa aming mga araw, maraming mga 
sinasabi na si John ay mali. Gayunman, ang paggamit ng isang agarang time-frame na parang tipikal ng 
prophetic literature mula sa Lumang Tipan na kung saan asserted na kasalukuyang mga pangyayari 
foreshadowed end-time na mga kaganapan. John ginamit unang siglo Roma upang ilarawan ang 
eschaton (huling araw) bilang Isaya at Ezekiel na ginagamit ng isang ibalik (post-exilic) Dyuda, at bilang Daniel ay ginagamit Antiochus Epiphanes IV. Sa pagdating ng bagong edad ng katuwiran ay isang pag-asa 
at encouragement para sa bawat henerasyon ng mga believers. 

* "Communicated ito" Ito ay literal "signified" (semainC) (cf. NKJV). "Palatandaan" ay ang mga 
pampanitikan format na John ay gumagamit upang makipag-usap ang mensaheng ito sa kanyang 
Ebanghelyo (semeion, Cf. 12:33; 18:32; 21:19). Ito ay maaring magkaroon ng isang OT link sa OT propeta 
(cf. Isa. 7:11,14; 8:18; 19:20; 20:3; 37:30; 38:7,22; 55:13; 66:19 ; Jer. 10:2; 32:20-21; 44:29 at Ezek. 4:3; 
14:8; 20:12,20). Ang katotohanan na ang librong ito ay tinatawag na "isang paghahayag" sa 
pamamagitan ng "palatandaan" at "hula" ay nagbibigay sa amin ng isang tanda sa pampanitikan genre 
ng libro na ito. Ang modernong pampanitikan salitang "apocalyptic" na ginamit upang ilarawan ang isang 
genre ay hindi kilala sa John. 

* "Sa Kanyang bono-lingkod John" Hindi tulad ng karamihan sa mga may-akda apocalyptic, John na 
kinilala sa kanyang sarili at sa balangkas na ang pagbubukas ng kanyang prophetic saksi sa anyo ng 
pitong titik (chapters 1-3). Ang ilan ay may tinanggihan John the Apostle's authorship ng libro ng 
paghahayag dahil siya ay di-kilala sa kanyang iba pang mga sulatin (tawag niya sa sarili "ang mahal 
disipulo" sa kanyang mga Ebanghelyo at "matanda" sa II at III Juan), ngunit ang mga pangalan ng 
kanyang sarili sa Rev 1 : 4, 9; 22:8. 

1:2 "ang pahayag ni Hesus Kristo" Tulad v. 1, ito ay maaaring alinman sa isang layunin, ang mga pahayag 
tungkol sa Jesus, o subjective dyenitibo, ang deklarasyon na ibinigay sa pamamagitan ni Hesus. Minsan 
sa John's sulatin mayroong mapakay ambiguity na pinagsasama parehong connotations. 

1:3 "pinagpala" Ito ay ang unang ng pitong bendisyon sa librong ito (cf. 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20: 6; 
22:7,14). Ang katotohanan na ang mga taong basahin ito ay pinagpala nagpapakita hindi lamang ng 
kanyang inspirasyon kalikasan kundi pati na rin ang kanyang kaugnayan sa mga tao ng mga araw na iyon 
at ang araw-araw. 

* "Siya na nagbabasa ng" Ang NRSV nagdadagdag "nang malakas," implying isang pampublikong 
pagbabasa (cf. I Tim. 4:13). Congregational pagbabasa ng Banal na Kasulatan ay orihinal na ginawa sa 
pamamagitan ng espesyal na sinanay na mga kasapi ng Simbahan tulad ng sa sinagog (kantor). Ang 
Iglesia pinagtibay ang paraan ng pagsamba ng mga unang sinagog (cf. Lucas 4:16; Gawa 13:15; Col. 4:16; 
ko Thess. 5:27). Kami ay isang makasaysayang confirmation ng pampublikong pagbabasa ng Banal na 
Kasulatan mula sa Justin martir, AD 167, na nabanggit na ang mga Iglesia basahin ang isang bahagi mula 
sa mga Gospels at isang bahagi mula sa mga propeta. 

* "Na maririnig. . . at pag-ingatan ito "Ito ang pandinig at paggawa ay ang kakanyahan ng Hebreo 
salitang" Shema "(cf. Deut. 5:1; 6:4-6; 9:1; 20:3; 27:9-10; Lucas 11: 28). Paunawa ang mga kondisyon ng 
kalikasan ng basbas. Mga taong marinig ay dapat sumagot. Ang "kung. . . pagkatapos "covenantal 
pattern ay parehong OT at NT. Grasya ay konektado hindi lamang sa kaalaman, kundi pati na rin sa 
pamumuhay. 

* "Ng mga ito paghula" Ang katagang ito ay mga address ng mga banal na parehong nilalaman ng libro 
na ito at ang mga pampanitikan genre. Ang librong ito ay isang kumbinasyon ng isang sulat (chapters 1- 
3), isang apocalyptic pagtatanghal (seals, Trumpeta, bowls), at ang isang hula (cf. 22:7,10,18,19). 
Mahalaga na tandaan na ang "hula" ay may dalawang connotations: (1) upang harapin ang kasalukuyang hearers sa Diyos ang mensahe, at (2) upang ipakita ang pananampalataya effected kung paano 
kasalukuyang hinaharap na mga pangyayari. Ito ay pareho pamahayag at hula. 

* "Para sa oras ay malapit na" Ito ay nagpapakita muli ang kaugnayan ng mga hula sa kanyang sariling 
mga araw (isa pang halimbawa ay sa ROM. 16:20). Tingnan fuller nota sa v. 1. NASB (BINAGO) TEKSTO: 1:4-7 

4 Akong si Juan ay sumusulat sa pitong iglesiya na nasa Asya. Sumainyo nawa ang biyaya at 
kapayapaang mula sa kaniya na siyang kasalukuyan, na siyang nakaraan at siyang darating pa at 
mula sa pitong Espiritu na nakaharap sa kaniyang trono. 5 Sumainyo din nawa ang biyaya at 
kapayapaang mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga patay at ang 
tagapamahala sa mga hari ng lupa. 

Siya ang umibig sa atin at naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng 
kaniyang dugo. 6 Ginawa niya tayo na maging mga hari at mga saserdote sa kaniyang Diyos at 
Ama. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at kapamahalaan magpakailan pa man. Siya nawa. 

7 Narito, dumarating siyang kasama ng mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga 
tumusok sa kaniya. Dahil sa kaniya, ang lahat ng lipi ng tao sa lupa ay tatangis. Oo! Siya nawa. 

1:4 "sa pitong simbahan" Exactly bakit lamang pitong simbahan ay direksiyon ay hindi sigurado. 
Mayroong ilang mga theories: 

1. may ilang mga asserted na ang mga ito ay ang simbahan na Juan ay nagkaroon ng isang espesyal na 
ministering relasyon sa 

2. ang iba ay may asserted na sila ng isang form na postal ruta sa Romano Probinsiya ng Asya 

3. ang numero ng pitong had malaki kabuluhan sa mga Hudyo, lalo na sa mga maki-Bibliya apocalyptic 
literature. 

Ito ay ang bilang ng mga kasakdalan mula sa kanya ang paggamit ng mga araw sa Simula 1. 
Samakatuwid, ito ay marahil na ginagamit sa parehong literal na kahulugan-John did sumulat sa ilang 
mga simbahan na binuo ng isang Romano postal ruta sa Asia Minor at symbolically bilang isang paraan 
ng mga sumasangguning sa lahat ng simbahan sa lahat ng mga araw. 

* "Sa Asya" Ito ay tumutukoy sa mga kanluranin dulo ng modernong bansa ng Turkey, na kung saan ay, 
sa malaking bahagi, ang lumang bansa ng Phrygia, na kung saan ang mga Romano ay naging lalawigan ng 
"Asia Minor." 

* "Grace sa iyo at sa kapayapaan" Ito ay isang tradisyonal na porma ng pagbati na kung saan ay makikita 
kaya madalas sa Paul's sulatin. Maraming magpahayag na ang mga Kristiyano ay binago ang mga 
tradisyunal na Griyego pampanitikan pagbati mula sa "charein" (cf. James 1:1) sa mga katulad na 
importante Kristiyano pagbati ng "charis" na meant "pagpapala." "Kapayapaan" ay maaaring magkaroon 
ng tinukoy sa Hebreo salitang " shalom, "sa gayon ang mga Kombinasyon ng Griyego at Hebreo Pagbati 
upang kaugnay sa parehong mga grupo sa simbahan. Gayunman, ito ay haka-haka lamang. 

* "Mula sa Kanya na at na at sa darating na" Ito ay malinaw naman ng isang pamagat para sa mga 
walang bago Tipan ng Diyos (cf. PS. 102:7; Mai. 3:6; Jas. 1 : 17). Nito pambalarila form ay awkward sa Griyego ngunit maaaring magpakita ng isang Arameik background. Ang literal na parirala ay "mula sa isa 
na, mula sa isa na, at ang isa pagdating" (cf. 4:8). Ang parirala sumasalamin sa OT tipan pamagat ng "I 
Am" (YHWH, Cf. Exod. 3:14). Ang parirala ay ginagamit para sa Diyos ang Ama sa vv. 4 at 8, at ni Hesus 
Kristo sa vv. 17 at 18 (cf. Heb. 13:8). Mapakay Ang paglipat ng mga pamagat mula sa YHWH na si Jesus 
ay isang paraan ng mga may-akda NT asserted ang diyos ni Hesus. 

Ang tatlong beses na parirala ng Diyos tulad ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay binago sa 11:17, 
na kung saan ay ang Second Coming sa katapusan ng mga Trumpeta, para lamang sa kasalukuyan at 
nakalipas na dahil ang hinaharap (end-time) ay dawned. Paunawa ng posible Trinitarian formula ng v. 4 
(kung "ang pitong espiritu" ay kumakatawan sa mga Banal na Espiritu, na kung saan ito marahil ay hindi). 
Ang mga salitang "trinidad" ay hindi isang Bibliya salita, ngunit ang konsepto ng isang banal na 
kakanyahan, ngunit tatlong banal na walang hanggan mga taong aktibo sa pagtubos ay tiyak. Tingnan 
ang mga espesyal na paksa sa 22:17. 

* "At mula sa pitong espiritu na bago Kanyang trono" Nagkaroon ng ilang mga theories na ang mga 
pagkakakilanlan ng mga pitong espiritu. 

1. dahil ito parirala lumapit sa pagitan ng isang reference sa Diyos bilang Ama at si Jesus ang Mesiyas, 
maraming mga commentators ay may asserted na ito iyung-refer sa Banal na Espiritu. Ito ay posible, 
ngunit hindi tiyak. Ang parehong parirala ay ginagamit din sa 3:1; 4:5 at 5:6. Sa mga iba pang mga 
pagkakataon na ito ay hindi sa lahat ng mga tiyak na ito ay isang reference na ang Banal na Espiritu 
maliban kung ang isang parunggit sa Zech. 4 ay assumed. 

2. ang iba ay naniniwala na ito ay isang parunggit sa Isa. 11:2 sa Septuagint, pitong beses na kung saan 
ang mga regalo ng Espiritu ay nabanggit. Subalit, sa Masoretic Text may mga lamang ng anim na mga 
regalo na nabanggit. 

3. mga isang Jewish maki-Bibliya na background ay makilala ang mga ito kasama ng mga anghel ng 
presence ng pitong archangels bago ang trono ng Diyos (cf. 8:2) 

4. iba na may kaugnayan sa kanila na ang mga anghel o messenger ng pitong simbahan na kung saan ay 
nabanggit sa 1:20. 

1:5 "at mula sa mga Hesukristo, ang tapat saksi" Ito ay ang unang tatlong mga parirala na ilarawan si 
Hesus ang Mesiyas. Ang mga ito pagbukas verses ay paralleled sa 20:6-21. Tapat nagkaroon ng isang OT 
kahulugan ng isa na tapat, tunay, at maaasahan (cf. Isa. 55:3 - 5). Gaya ng nakasulat na Salita ng Diyos 
(sa Bibliya) ay mapagkakatiwalaan, sa gayon ay Kanyang panghuli paghahayag, ang Living Word, si Hesus 
(cf. 3:14). Ang Ebanghelyo ay isang mensahe na believed, ang isang tao na natanggap, at isang buhay 
emulating na tao na nanirahan. 

* "Ang firstborn ng patay," Ito ay ang ikalawang ng tatlong parirala. Ang salitang "firstborn" (prCtotokos) 
ay ginagamit sa Biblia sa ilang natatanging mga pandama. 

1. OT background nito ay tumutukoy sa mga pre-panganib ng unang anak anak na lalaki ng pamilya (cf. 
PS. 89:27; Lucas 2:7; ROM. 8:29; Heb. 11:28) 

2. ang kanyang gamitin sa Col. 1:15 nagsasalita ni Hesus bilang unang ng paglikha na kung saan ay isang 
posibleng OT parunggit sa Prov. 8:22-31, o ng Diyos na ahente ng paglikha (cf. Juan 1:3; ko cor. 8:6; Col. 
1:15-16; Heb. 1:2) 

3. ang kanyang gamitin sa Col. 1:18; ko cor. 15:20 (at dito) ay tumutukoy sa bilang ng mga firstborn si 
Jesus mula sa patay 

4. ito ay isang OT pamagat na ginamit ng Mesiyas (cf. PS. 89:27; Heb. 1:6; 12:23). Ito ay isang pamagat 
na isinasama ang ilang aspeto ng kahigtan at centrality ni Hesus. Sa ganitong konteksto # 3 o # 4 akma 
pinakamahusay. * "At ang mga pinuno ng hari ng daigdig" Ang parirala, tulad ng nakaraang isa, ay isang parunggit sa PS. 
89:27 (cf. PS. 72:11; Isa. 48:23), na nagsasalita ng si Hesus bilang ang ipinangako Mesiyas. Ito rin ay 
sumasalamin John's reaksyon sa (1) ang emperador pagsamba ng silangang probinsya ng Roman Empire 
o (2) ang paggamit ng hari o reyna Mesopotamian pariralang "Hari ng hari" (cf. Rev. 11:15; 17:14; 19 : 
16). 

* "Para sa Kanya na Loves us" Ito ay isang Present Aktibong pandiwari, ibig sabihin ay "ni Hesus ay 
patuloy na pag-ibig sa amin." Affirmation Ito ay napakamahalaga sa mga ilaw ng weaknesses at 
pagkabigo ng limang ng pitong simbahan (cf. chapters 2-3) . 

* "at pinakawalan sa amin mula sa aming mga kasalanan" Ito ay isang AORIST Aktibong pandiwari. Ang 
Vulgate at Koptiko bersyon, pati na rin ang ilang mga minuskula Greek manuscripts, at ang King James 
Version ay may verb "talunan" (louC) na kung saan ay tiyak nang eksakto tulad ng salitang "pinakawalan" 
(luC). Ang sinaunang scribes na gawa teksto ng NT ang isang tao sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga 
text nang malakas habang ang iba wrote ito pababa. Ang terminong "pinakawalan" (na may mga 
karagdagan) ay lilitaw sa sinaunang Greek manuscripts P18,! *,! 2, A, at C habang "talunan" ay 
matatagpuan lamang sa mamaya ansialo manuscripts, P (anim na siglo) at 046, pati na rin sa ilang 
mamaya minuskula (tumatakbo Griyego script) manuscripts. Kaya, "pinakawalan" o "napalaya" ay ang 
ginustong pagbabasa. Ang UBS4 ay nagbibigay ng "pinakawalan" isang "ng ilang mga" rating. 

* "Sa pamamagitan ng Kanyang dugo" Ito ay isang malinaw na parunggit sa sakripisiyo (cf. Lev. 1-7), 
alang-alang sa iba atonement ni Hesus Kristo (cf. 5:9; 7:14; 12:11; Markahan 10:45; II cor 5:21; Isa. 
52:13-53:12). Sa anuman sa mga misteryo ng Diyos, sa Kanyang katarungan at awa para sa lahat ng tao 
pagkalugmok natutugunan sa substitutionary kamatayan ni Hesus (cf. Heb. 9:11-28). 

1:6 "Siya ay ginawa sa amin ng" Ito ay isang AORIST Aktibong nagpapakilala. Tulad ni Hesus ay 
pinakawalan sa amin mula sa aming mga kasalanan (v. 5), Siya ay ginawa sa amin ng isang kaharian ng 
mga pari upang kumatawan sa Kanya! 

* NASB "ng isang kaharian, sa Kanyang mga pari ng Diyos" 
NKJV "hari at sa Kanyang mga pari ng Diyos" 

NRSV "ng isang kaharian, ang Kanyang mga pari serving Diyos " 

TEV, NJB " ng kaharian ng mga pari upang maglingkod sa Diyos ang Kanyang " 

Ito ay isang parunggit sa OT mga kataga na ginamit ng Israel sa Exod. 19:6 at Isa. 61:6 kung saan ang 

bansa ay itinuturing na isang kaharian ng mga pari. Diyos pinili Abraham upang pumili ng Israel upang 

pumili ng isang nawala mundo (cf. Gen. 3:15; 12:3). Israel ay sinadya upang maging isang bansa ng saksi 

ngunit sila ay nabigo sa ganitong evangelistic naitalagang gawain (cf. Ezek. 36:22-38). Samakatuwid, ang 

Diyos na pinili ng Simbahan upang maabot ang mundo (cf. Matt. 28:19-20; Lucas 24:47; Gawa 1:8). Ang 

tunay parehong parirala na ginagamit para sa Israel ngayon ay ginagamit para sa Iglesia (cf. Gal. 3:29; 

6:16; Phil 3:3; ko Alagang Hayop. 2:5,9; Rev. 1:6; 5: 10; 20:6). 

Ito ay mahalaga sa mga paunawa ang mga korporasyon, Bibliya diin ng "ang mga pari ng mga believers." 

Western Kristiyanismo ay overemphasized ang lugar at ang papel na ginagampanan ng mga indibidwal 

at sa ilalim-emphasized Bibliya corporality. Ang NT metapora ng katawan ni Kristo (cf. ko cor. 12) ay 

isang katulad na metapora. Ang OT pamagat ay hindi kailanman sinadya bilang ng dahilan para sa mga 

believers na magpahayag ng kanilang mga indibidwal na kalayaan. Ang diin binuo mula sa kasaysayan ng 

Martin Luther na laban sa pagitan ng mga Katoliko at ang mga Iglesia ng kanyang araw. Ang pokus ng ganitong konteksto ay magbahagi ng Ebanghelyo (cf. v. 7), may kinalaman sa bawat naniniwala, 
sinusubukan na maabot ang bawat nawala at salat sa mga tao na ginawa ng Diyos para sa mga imahen 
na kanino namatay si Cristo (cf. Juan 3:16; ko Tim. 2:4; II Alagang Hayop. 3:9; I Juan 2:2; 4:14). ESPESYAL PAKSA: KRISTIYANISMO AY CORPORATE 

A. Paul's maramihan metaphors 

1. katawan 

2. field 

3. gusali 

B. Ang terminong "banal" ay palaging maramihan (maliban Phil. 4:21, ngunit kahit na doon ito rin ay 
corporate) 

C. Ang repormasyon diin ng Martin Luther sa "mga pari ng naniniwala" ay hindi tunay Bibliya. Ito ay ang 
mga pari ng mga believers (cf. Exod. 19:6; ko Alagang Hayop. 2:5,9; Rev. 1:6). 

D. Ang bawat naniniwala ay likas na matalino para sa mga karaniwang mabuting (cf. ko cor. 12:7) 

E. Lamang sa kooperasyon maaaring ang mga tao ng Diyos na maging epektibo. Ministri ay corporate (cf. 
Eph. 4:11-12). 

* "Sa Kanya ay ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan" Ang salitang "kaluwalhatian" ay isang OT 
komersyal kataga (gamit kaliskis para sa pagbili) na sinadya "na maging malakas na"; na kung saan ay 
mabigat (hal. ginto) ay mahalaga. Ang kataga ay dumating na gagamitin ng Diyos ng talino, kamahalan, 
kabanalan, mula sa Shekinah Ulap ng kaluwalhatian sa Exodo. Kaluwalhatian ay madalas ascribed sa 
Diyos ang Ama sa NT (cf. ROM. 11:36; 16:27; Eph. 3:21; Phil. 4:20; ko Tim. 1:17; II Tim. 4:18; ako Alagang 
Hayop. 4:11; 5:11; II Alagang Hayop. 3:18; Jude 25; Rev. 1:6; 5:13; 7:12). Tingnan ang mga espesyal na 
paksa: kaluwalhatian sa 15:8. Ang salitang "kapangyarihan" direksiyon sa Diyos ang Ama, ay katulad 
theologically sa pagpapasupil ng Anak (cf. Juan 17). Hesus ay ang Ama ng agent sa lahat ng mga bagay- 
bagay, ngunit ang layunin ay ang panghuli pagkaluwalhati ng Ama (cf. ko cor. 15:27-28). 23 

* "Amen" Ito ay isang form ng OT Hebrew term para sa "pananampalataya" (cf. Hab. 2:4). Kanyang 
orihinal na pinagmulan ng salita ay "na kompanya o sigurado." Gayunman, ang kahulugan ay nagbago na 
kung saan ay affirmed (cf. II cor. 1:20). Ito ay ginamit metaphorically ng isang taong ay tapat, tapat, 
tapat, mapagkakatiwalaan (ng isang pamagat para sa Hesus sa 3:14, Cf. II cor. 1:20). 

ESPESYAL PAKSA: Amen 

I. LumangTipan 

A. Ang salitang "Amen" ay mula sa isang salitang Hebreo para sa katotohanan (emeth) o katotohanan 

(emun, emunah) at ng pananampalataya o katapatan. B. Etimolohiya nito ay mula sa isang pisikal na kwadra tindig. Ang kabaligtaran ay magiging isa na 
pabagu-bago, dalusdos (cf. Deut. 28:64 - 67) o stumbling. Mula sa paggamit na ito literal na binuo ang 
metaporiko karugtong ng tapat, mapagkakatiwalaan, tapat, at maaasahan (cf. Gen. 15:16; Hab. 2:4) 

C. Specialized usages 

1. isang poste, II Kgs. 18:16 (I Tim. 3:15) 

2. kasiguruhan, Exod. 17:12 

3. pagkamatatag, Exod. 17:12 

4. katatagan, Isa. 33:6; 34:5-7 

5. true, I Kgs. 10:6; 17:24; 22:16; Prov. 12:22 

6. kompanya, II Chr. 20:20; Isa. 7:9 

7. maaasahang (Tora), PS. 119:43,142,151,168 

D. Sa OT dalawang iba pang mga Hebreo na kataga ay ginagamit para sa mga aktibong pananampalataya 

1. bathach, tiwala 

2. yra, takot, respeto, pagsamba (cf. Gen. 22:12) 

E. Mula sa kahulugan ng tiwala o trustworthiness na binuo ng isang maliturgiya paggamit na kung saan 
ay ginamit sa affirm ng isang true o mapagkakatiwalaan pahayag ng ibang (cf. Deut. 27:15-26; Neh. 8:6; 
PS. 41:13; 70:19; 89:52; 106:48). 

F. Ang mga teolohiko susi sa term na ito ay hindi sangkatauhan ng katapatan, ngunit YHWH's (cf. Exod. 
34:6; Deut. 32:4; PS. 108:4; 115:1; 117:2; 138:2). Pagkalugmok lamang ang pag-asa ng sangkatauhan ay 
ang mahabagin, matapat tipan katapatan ng YHWH at ang Kanyang mga pangako. Mga taong alam 
YHWH ay tulad ng sa Kanya (cf. Hab. 2:4). Ang Bibliya ay isang tala ng kasaysayan at ibalik sa Diyos ang 
Kanyang imahe sa sangkatauhan. 

II. Bagong Tipan 

A. Ang paggamit ng salitang "Amen" bilang isang maliturgiya affirmation ng trustworthiness ng isang 
pahayag ay karaniwang sa NT (cf. ko cor. 14:16; Rev. 1:7; 5:14; 7:12). 

B. Ang paggamit ng mga salita bilang isang malapit sa isang panalangin ay karaniwang sa NT (cf. ROM. 
1:25; 9:5; 11:36; 16:27; Gal. 1:5; 6:18; Eph. 3 : 21; Phil. 4:20; II Thess. 3:18; ko Tim. 1:17; 6:16; II Tim. 
4:18). 

C. Si Hesus ay ang isa lamang na ginagamit ang kataga (madalas lambal) upang ipakilala makabuluhang 
pahayag (cf. Lucas 4:24; 12:37; 18:17,29; 21:32; 23:43). 

D. Ito ay ginagamit bilang isang pamagat para sa Hesus sa Rev. 3:14 at II cor. 1:20 (marahil isang 
pamagat ng YHWH mula sa Isa. 65:16). 

E. Ang konsepto ng katapatan o pananampalataya, o trustworthiness tiwala ay ipinahayag sa Griyego 
ang mga kataga ng pistos o pistis, na kung saan ay isinalin sa Ingles bilang pagtitiwala, pananampalataya, 
naniniwala. 1:7 "tingnan mo, siya ay Coming SA Ulap" Ang tula ay maaaring isang exclamation ng anghel ng v. 1. Ito 
ay isang malinaw na reference sa Second Coming ni Kristo. Ang pagbabalik sa ulap ay isang makabuluhang eschatological mag-sign. Ito ay ginagamit sa tatlong mga hiwalay na paraan sa OT. 1. 
upang ipakita ang pisikal na presensiya ng Diyos, ang Shekinah ulap ng kaluwalhatian (cf. Exod. 13:21; 
16:10; Num. 11:25) 2. upang masakop ang Kanyang kabanalan upang ang mga tao ay hindi makikita sa 
Kanya at mamatay (cf. Exod. 33:20; Isa. 6:5) 3. sa sasakyan diyos (cf. Isa. 19:1) Sa Daniel 7:13 ulap ay 
ginamit ng transportasyon ng isang Banal na pantao Mesiyas. Ang hula sa Daniel ay alluded ng hindi 
bababa sa 30 na beses sa NT. Ang parehong koneksyon ng Mesiyas sa mga ulap ng langit ay makikita sa 
Matt. 24:30; Mark 13:26; Lucas 21:27; Gawa 1:9,11 at ako Thess. 4:17. * "At ang bawat mata ay makikita ang Kanya" ito tila sa magpahiwatig ng katawan, pisikal, nakikita, 
unibersal na bumalik ni Kristo, hindi isang lihim na malabis ng mga believers. Sa aking opinyon ang 
Bibliya ay hindi kailanman nagtuturo ng isang lihim o malabis na darating. Mga verses sa Gospels (cf. 
Matt. 24:37-44; 24 Lucas 17:22-37) na kadalasang ginagamit upang suportahan ang isang lihim na 
malabis, sa konteksto may kaugnayan sa isang paghahambing sa mga araw ng Noe. Sa Noe ng araw ang 
isa ay kinuha nawasak! Mag-ingat ng mga proof-texting maliit passages ng Banal na Kasulatan sa labas 
ng inspirasyon ang orihinal setting at ang paggamit ng mga ito upang i-back up ang iyong 
presuppositional teolohiko eschatological sistema! 

* "Kahit na ang mga butas sa Kanya, at ang lahat ng mga tribes ng daigdig ay humagulgol sa Kanya" Ito 
ay isang parunggit sa Zech. 12:10,12 (cf. Juan 19:37). Ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang 
John reworks OT teksto upang magkasya ang kanyang Romano sitwasyon (a Jewish uri ng 
reinterpretation tinatawag pesher). Ang teksto ng Zacarias ay isang spring-board sa John's bagong 
aplikasyon. Sa Zacarias ang teksto ay tumutukoy sa mga naninirahan sa Jerusalem na humibik sa "isa 
butas," ngunit dito John ginagamit ito ng Roma at Jewish lider na crucified Kristo (cf. Juan 19:37). 

Ang panghalip "sila" sa Masoretic Hebreo text ay pinalitan sa "lahat ng mga tribes ng daigdig" (cf. Matt. 
24:30, parirala na ito ay hindi mula sa Septuagint). Gayundin, "humagulgol," sa konteksto ng Zacarias 
dagat ay madalas na interpreted bilang na may kaugnayan sa ROM. 11 kung saan ang mga Hudyo nagsisi 
at tiwala si Hesus bilang Mesiyas. Subalit, sa Rev. 1:7 ang pagluluksa ay hindi para sa pagsisisi, ngunit 
dahil ang hatol ng Diyos ay bumagsak sa mga unbelievers na mula sa lahat ng tribes (cf. Matt. 24:30). 
Ang Zacarias context alludes sa dulo ng panahon ng paghuhusga ng mga bansa sa pamamagitan ng 
mentioning "ang plain ng Megiddo," sa Hebreo ito ay tinatawag na Armageddon (cf. Zech. 12:11; II Chr. 
35:22 at PS. 2; Rev. 16 : 16), ang site ng isang panlabang katapusan ng panahon sa pagitan ng Diyos at 
Kanyang mga tao at Satanas at ang kanyang mga tao, ang mga hindi naniniwala bansa. * "Kaya ito ay 
dapat. Amen. "Ito ay ang salitang Griyego para sa affirmation (Nai) at ang Hebrew salita para sa 
affirmation (Amen) mailagay agapay para sa diin (cf. 22:20). NASB (BINAGO) TEKSTO: 1:8 
8 Sinasabi ng Panginoon: Ako ang 


Alpha 


at 


Omega, ang 


Simula 


at 


ang 


wakas. 


Ako 


ang 


kasalukuyan, ang kahapon at ang darating. 


Ako 


ang Makapanj 


gyarihan sa 


lahat. 

1:8 YHWH ang nagsasalita ng sarili na ito ng tula, affirming ang katotohanan ng pahayag tungkol sa 
nakaraang Hesus. Ito pinagsasama apat na pamagat para sa Kanya na may parunggit sa isang ikalimang 
at marahil isang-anim. Tila, v. 8 ay nagdadagdag ng Diyos ang Kanyang mga personal affirmation sa mga 
pahayag sa itaas sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangalan ng mga kahanga-hanga. 1. "I Am," kung saan ay isang parunggit sa Tipan pangalan YHWH (cf. Exod. 3:14), ang isang kausatiba 
form ng verb "na." Hesus na ginagamit na ito ng kanyang sarili (cf. Juan 8:56-59) . Ang pamagat ng 
"Panginoon" (kurios) sa NT ay sumasalamin ito OT pamagat. "Alpha at Omega" ay ang una at huling titik 
ng alpabeto Griyego na ipalagay na ang Diyos ay ang Simula at ang pagtatapos, ang controller ng 
kasaysayan (cf. Isa . 44:6; Rev. 21:6); sa pamagat na ito ay ginagamit din ni Hesus sa Rev. 1:17 at 22:13. 
"Ang Panginoon" ay ang modernong paraan ng pagsasalin YHWH. "Diyos" sa Gen. 2: 4, YHWH, at Elohim 
ay pinagsama (ang PANGINOON ng Diyos) bilang isang pangalan para sa diyos. El ay ang pangkalahatang 
pangalan para sa diyos sa Malapit Silangan, mula sa root "na maging malakas." 

2. "Ang isa na ang One na, ang One pagdating" ay ang mga parirala na ginagamit nang mas maaga sa v. 4 
na nagsasalita ng walang pagbabago, kailanman-buhay na Diyos (cf. PS. 102:27; Mai. 3:6; Jas. 1:17). Ang 
parirala ay ginagamit ng Diyos ang Ama, YHWH, sa vv. 4 at 8 at ni Hesus, ang Anak ng Diyos, sa vv. 17,18 
at 22:13 (cf. Heb. 13:8). "Ang Almighty" kung saan ay ang OT kataga, "El-Shaddai," ang makaama 
pangalan para sa Diyos (cf. Exod. 6:3). Isa maaga Griyego manuskrito, aleph (!*), at ilang mamaya 
manuscripts idagdag ang pariralang "ang Simula at ang wakas" matapos ang Alpha at ang Omega. Scribes 
nakapasok ito mula sa 21:6, ngunit ito ay marahil hindi isang orihinal na bahagi ng inspirasyon orihinal 
na Griyego text. Ang UBS4 rate nito exclusion bilang "tiyak na." NASB (BINAGO) TEKSTO: 1:9-11 

9 Akong si Juan ay inyong kapatid at inyong kasama sa mga paghihirap at sa paghahari at sa 
pagtitiis ni Jesucristo. Dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo, ako ay nasa pulo na 
kung tawagin ay Patmos. 10 Ako ay nasa Espiritu sa araw ng Panginoon. At narinig ko sa aking 
likuran ang malakas na tinig na katulad ng tunog ng isang trumpeta. 11 Sinabi nito: Ako ang Alpha 
at ang Omega, ang Simula at ang wakas. Isulat mo sa isang aklat ang anumang iyong makikita at 
ipadala mo ito sa mga iglesiya na nasa Asya, sa Efeso, sa Esmirna, sa Pergamo, sa Tiatira, Sardis, 
Filadelfia at Laodicia. 1:9-20 Ito ay John's paningin ng resurrected, ascended, matayog Kristo. Ang mga ito parehong 
paglalarawan ay ginagamit upang harapin ang pitong simbahan (chapters 2-3). John ay nagpapakita ng 
Kanyang pagkilala sa mga mambabasa sa pamamagitan ng (1) ang paggamit ng salitang "ang iyong mga 
kapatid" at (2) mentioning kanyang sariling mga karanasan ng paghihirap, ang kaharian, at pagtitiis. Ang 
mga key na termino-dusa, ang kaharian, at katiyagaan-ay mga halimbawa ng mga Hesus' buhay na kung 
saan ang mga mambabasa, gaya ng John, ay sa tularan (cf. Juan 16:33; Gawa 14:22; ROM. 8:17). Isa 
dahilan modernong kanluranin interprete hindi maintindihan ang paghahayag ay dahil kami ay hindi 
nakaranas ng uusig at subok ng unang siglo Romano mundo. Paghahayag ay isang salita sa pagyurak, 
nag-aagaw-buhay, takot believers. 

1:9 "kapwa kasalo sa pagtitiis" Tingnan ang mga tanda at 7:14. 

* "Sa isla na tinatawag na Patmos" Ang Roma ginagamit ang mga ito ng maliliit na isla malapit sa 
baybayin ng Asia Minor sa pagpapatapon pampulitika bilanggo (cf. Tacitus' Annals, 3,68; 4,30; 15.71). 
Tila John ay desterado na ito sa maliit na isla, 37 milya mula sa Miletus. Ang isla ay gasuklay hugis, 
nakaharap sa silangan, sampung milya ang haba at anim na milya wide. * "Dahil sa ang salita ng Diyos at ang patotoo ni Jesus" May dalawang posibleng pagpapakahulugan ng 
parirala na ito. Ito ay maaaring sumangguni (1) sa John's pangangaral ng Ebanghelyo o (2) sa John's 
matanggap ang paghahayag. Mayroon kaming ilang mga kasaysayan ng mga sanggunian sa John's 
political banishment. 

1. Tertullian, Sa Resetadong ng Heretics, 36 

2. Origen, Homilies sa Mateo 

3. Mainam ng Alexandria, Ang Rich Man's Kaligtasan, 47 

4. Eusebius, simbahan History, III. 20.8-9; at (4) Jerome, tungkol bunyi ng kaibigang Lalaki, 9. 

1:10 "Ako ay sa Espiritu" Ito ay isang espesyal na parirala na marka mula sa iba't-ibang mga visions na 
John natanggap (Cf 1:10; 4:2; 17:3; 21:10). Mukhang mag-refer sa isang ulirat-tulad ng estado na kung 
saan ay isang paghahayag na ibinigay (cf. Gawa 10:10; 22:17; II cor. 12:1 ff). Ito ay katangian ng Jewish 
apocalyptic literature. 

* "Sa Panginoon sa araw na" Ito ay ang tanging reference sa Biblia, tumutukoy sa Linggo, na kung saan 
ito ay gumagamit ng parirala. Linggo ay tatawagin bilang "ang unang araw ng linggo" sa Juan 20:19; 
Gawa 20:7 at ako cor. 16:2. 

* "Gusto ang tunog ng trumpeta" Ang parirala ay ginamit sa konteksto ng pagbibigay ng Diyos ang Ten 
Commandments sa Mt. Sinai (cf. Exod. 19:16). Gayunman, dahil sa vv. 12a at 4:1, ito ay maaaring 
sumangguni sa boses ng isang anghel. Angelic pamamagitan ay katangian ng Jewish apocalyptic 
literature. Paghahayag nagsasalita ng higit pa tungkol sa mga anghel kaysa sa anumang iba pang NT 
libro. 

1:11 "sa isang libro" Ito ay ang salitang Griyego biblion. Ito ay ginagamit sa pag-unawa ng isang buklet na 
o mag-scroll. Ito mamaya ay naging isang teknikal na kataga para sa isang codex o libro. John ay 
commanded upang isulat ang kanyang mga visions. Sila ay ang mga sarili disclosures ng diyos. Sila ay 
hindi para sa John's personal na benepisyo, ngunit para sa Iglesia. Isang katangian ng apocalyptic 
literature ay na ito ay isang mataas na balangkas na nakasulat genre, hindi ibinigay sa bibig, tulad ng OT 
prophecies. Ang isang libro o mag-scroll nangyayari paulit-ulit sa Jewish apocalyptic panitikan bilang 
isang paraan upang ipasa ang mga mensahe para sa hinaharap na mga mambabasa. 

* "Magpadala ito sa pitong simbahan" Ang pagkakasunud-sunod ng mga simbahan sinundan ng isang 
Romano postal ruta na nagsimula at nagtapos sa Ephesus. Paul's palibot-sulat ng libro na kilala bilang 
"Efeso" maaaring may mga manlalakbay na ito parehong ruta. Paghahayag ng Diyos ay hindi para sa 
isang indibidwal lamang, ngunit para sa mga tao ng Diyos, ang katawan ni Kristo! 

* Ang King James translation idinadagdag ang pariralang "Ako ang Alpha at ang Omega" muli, ngunit 
walang sinaunang Griyego manuskrito suporta para sa mga ito pariralang ito sa tula. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 1:12-16 

12 At ako ay lumingon upang tingnan ang tinig na nagsasalita sa akin. Sa aking paglingon, nakita ko ang 
pitong gintong lagayan ng ilawan. 13 Sa kalagitnaan ng pitong gintong lagayan ng ilawan ay may isang 
katulad ng Anak ng Tao. Siya ay nakasuot ng isang kasuotan na umaabot sa paa. Siya ay may isang 
gintong pamigkis na nakabigkis sa palibot ng kaniyang dibdib. 14 Ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok 
ay katulad ng maputing lana, kasimputi ng niyebe. Ang kaniyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. 15 At ang kaniyang mga paa ay katulad ng makinang na tanso na katulad din ng pinakinang sa pugon. Ang 
kaniyang tinig ay katulad ng ugong ng maraming tubig. 16 Siya ay may pitong bituin sa kaniyang kanang 
kamay. At may lumabas sa kaniyang bibig na isang tabak na may dalawang talim. Ang kaniyang mukha ay 
katulad ng matinding sikat ng araw. 

1:12 "Nakita ko ang pitong ginintuang lampstands" Ito ay hindi sumangguni sa Menorah (pitong- 
stemmed kandelyabrum) na kung saan ay sa tabernakulo (cf. Exod. 25:31-40) at hindi rin sa lampstand 
ng Zech. 4:2. Ang mga hiwalay na, single lampstands ay isang paraan ng mga sumasangguning 
sinasagisag sa pitong simbahan (cf. 1:20; 2:1). 

1:13-18 Sa ganitong paglalarawan ni Hesus marami ng imahe ay may dalawang posibleng pinagmulan 
OT: (1) YHWH, ngunit din (2) ang mga anghel ng Dan. 10. 

1:13 NASB "katulad ng isang anak ng tao" 

NKJV "Isatuladng Anak ng Tao" 

NRSV "ng isa tulad ng Anak ng Tao" 

TEV "mukhang isang tao" 

NJB "ng isa tulad ng Anak ng Tao" 

Paunawa ang mga iba't-ibang sa paggamit ng malaking titik. Ang dahilan ay ang ambiguity ng term. Sa 
OT, ito ay isang naglalarawang parirala para sa isang tao (cf. PS. 8:4; Ezek. 2:1). Gayunman, ito rin ay 
ginagamit sa Dan. 7:13 at marahil Ezek. 1:26 na mag-refer sa isang tao na Mesiyas, na ang diyos ay 
assumed dahil 1. siya ay lalabas bago Diyos 2. siya rides sa mga ulap ng langit 3. siya ay bibigyan ng 
walang hanggan kaharian. Hesus na ginagamit ito sa mga kataga ng sumangguni sa kanyang sarili na ito 
sapagkat ito ay walang rabbinical usages, walang pambayan o militaristic connotations. Ito ay pinagsama 
ang mga tao at mga banal na mga aspeto ng Hesus' tao (cf. I Juan 4:1-3; Juan 1:1-2,14). Abiso na ang 
mga NKJV at NRSV may "ang mga" habang NASB, TEV, at magkaroon ng JB "a." Walang tiyak na artikulo 
sa Greek text (cf. Dan. 7:13; Heb. 1:2; 3:6; 5:8; 7:28). Subalit, ang katunayan na ito ay isang pamagat na 
ito tiyak. Ang ambiguity ay maaaring mapakay (isang aspeto ng mga sulatin ni John). Si Jesus ay isang 
tunay na tao at din ang Banal na Mesiyas. 

* "Clothed sa isang bata na umaabot sa paa, at napapalibutan sa kabuuan ng kanyang dibdib na may 
ginintuang sintas" Ang parirala ay naiintindihan sa ilang mga paraan. 

1. bilang isang reference na sa High Priest (cf. Exod. 28:4; 29:5; Lev. 16:4 at Zech. 3:4) 

2. bilang isang sanggunian sa isang hari o reyna, yumaman tao (cf. ko Sam. 18:24; 24:12 at Ezek. 26:16) 

3. bilang isang paningin ng maluwalhati interpret anggulo ng Dan. 10:5-21, na maaaring ipakahulugan ni 
Hesus bilang nagdadala ng Diyos mensahe. Josephus, sa kanyang mga libro, Antiquities ng mga Hudyo 
III. 7. 2, 4, sinabi na ang High Priest wore isang bigkis interwoven sa ginto. Samakatuwid, si Hesus ay ang 
High Priest ng banal na lugar sa langit (cf. Heb. 8:1-13; PS. 110). 

1:14 "Kanyang ulo at Kanyang buhok ay tulad ng puting puting lana" Ito ay isang parunggit sa Laong ng 
Araw sa Daniel 7:9. Ito ay isang halimbawa ng mga may-akda NT attributing mga pamagat at 
paglalarawan ng YHWH sa Jesus, emphasizing Hesus' diyos. 

* "Ng kanyang mga mata ay gaya ng isang ningas ng apoy" Ito symbolized Kanyang matalim na kaalaman 
(cf. Dan. 10:6; Rev. 2: 18; 19:12). 1:15 NASB "tulad ng burnished tanso, kapag ito ay naging sanhi upang glow sa isang hurno" 

NKJV "tulad ng pinong tanso, tulad ng kung pino sa isang hurno" 

NRSV "tulad ng burnished tanso, pino sa isang hurno" 

TEV "tulad ng tanso na may mga na-pino at makinis " 

NJB " tulad ng burnished tanso kapag ito ay na-pino sa isang hurno " 

Ang salita para sa tanso (chalkolibanon) ay hindi sigurado. Tanso ay ang mga kaugnay na kataga, chalkos 

(cf. Matt. 10:9; ko cor. 13:1; Rev. 18:22). Ito ay ginagamit sa Ezek. 1:7 para sa cherubim ang mga paa at 

sa Dan. 10:6 para sa angelic messenger. Jesus' paa ay inilarawan sa mga katulad na mga kataga (cf. 1:15; 

2:15) upang ipakita ang Kanyang langit pinagmulan o maharlika character. 

* NASB, NKJV, NRSV "boses ay gusto ang tunog ng maraming Waters" 
TEV "boses sounded gusto isang atungal talon " 

NJB " boses gusto ang tunog ng karagatan " 

Ito ay ginamit ng mga (1) YHWH sa Ezek. 1:24; 43:2; (2) ang mga pakpak ng cherubim ng Ezek. 1:24; at 
marahil (3) ng angelic mensahero sa Dan. 10:6. Tila ito ay isang simbolo ng isang napakagaling na tao 
authoritative boses (cf. 14:2; 19:6). 

1:16 "Sa Kanyang kanang kamay niya hawak pitong stars" Ang parirala ay paulit-ulit sa 1:16,20; 2:1 ; 3:1. 
Ito ay nagpapakita Hesus' personal na pag-aalaga ng Kanyang mga lokal na simbahan. 

* "At ng Kanyang bibig ay dumating ang isang matalim dalawang talim kanang" Hromphaia tumutukoy 
sa malalaking Thracian, broadsword na ang mga Romano sundalo dala. Ang talinghaga ay lilitaw sa OT sa 
Isa. 11:4; 49:2. It symbolizes parehong mga (1) digmaan (cf. 2:16; 6:8) at (2) ng kapangyarihan ng salita 
ng Diyos, lalo na paghuhusga (cf. 2:12; 19:15,21; II Thess. 2: 8). Hebreo 4:12 ay gumagamit ng ibang uri 
ng espada (machaira), ngunit ang parehong ideya-ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. 

* "Ang kanyang mukha ay tulad ng sikat ng araw sa kanyang lakas" Ang isang katulad na parirala ay 
ginagamit upang ilarawan ang mga angelic mensahero ng Dan. 10:6 at Rev. 10:1. Sa Dan. 12:3 (cf. Matt. 
13:43), ito ay isang simbolo ng resurrected makatarungan pa. Si Jesus ay inilarawan sa mga katulad na 
mga termino at Kanyang anyo (cf. Matt. 17:2). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 1:17-20 

17 Nang makita ko siya, ako ay bumagsak sa kaniyang paanan na katulad ng isang taong patay. Ipinatong 
niya sa akin ang kaniyang kanang kamay at sinabi sa akin: Huwag kang matakot. Ako ang una at ang 
wakas. 18 Ako yaong nabubuhay at yaong namatay. Narito, ako ay buhay magpakailan pa man. Siya nawa. 
Nasa akin ang mga susi ng hades at ng kamatayan. 

19 lsulat mo ang mga bagay na iyong nakikita, ang mga bagay na kasalukuyan at ang mga bagay na 
mangyayari pagkatapos nito. 20 lsulat mo ang hiwaga tungkol sa pitong bituin na iyong nakita sa kanang 
kamay ko at pitong gintong lagayan ng ilawan. Ito ang hiwaga: Ang pitong bituin ay ang mga anghel sa 
pitong iglesiya. At ang pitong lagayan ng ilawan na iyong nakita ay ang pitong iglesiya. 

1:17 "Ako ay nahulog sa kanyang mga paa bilang isang namatay na tao" Ang ganitong uri ng paghahayag 
ay palaging sanhi panghihilakbot sa pagtanggap ng mga tao ito (cf. Dan. 8:17; 10:9; Ezek. 1:28; 3:23; II 
Baruch 21:26; IV Ezra 5:14). Ito ay isang awesome bagay para sa mga sobrenatural espirituwal na 
kaharian na mag-alis ng belo ang sarili sa isang tao. * "Siya ay inilagay sa Kanyang kanang kamay sa akin" Ang pagpapahayag ni Hesus ay nagpapakita ng 
'pag-aalaga at atensiyon sa Kanyang mga tao (cf. Dan. 8:18; 10: 10, 18). 

* "Huwag matakot;" Ito ay isang Present makapangyarihan sa negatibong tinga, karaniwang ibig sabihin 
na huminto sa isang gawain na ito ay kasalukuyang proseso. Mga tao ay nangangamba ng higit sa 
karaniwan kaharian (cf. Jesus' na salita sa Matt. 14:27; 17:7; 28:10; Markahan 6:50; Lucas 5:10; 12:32; 
Juan 6:20 at ang mga anghel ang mga salita sa Matt. 28:5; Lucas 1:13,30; 2:10). 

* "para sa ako ang una at ang huling" Ito ay karaniwang isang reference sa YHWH (cf. Isa. 41:4; 44:6; 
48:12), ngunit ito ay ginagamit ng mga dakila Kristo (cf. v. 8). Ito ay isang katumbas ng pariralang "Alpha 
at Omega." Tingnan ang mga tala sa vv. 4 at 8. 

1:18 NASB, NRSV "ang buhay na One" 

NKJV "ako ay Siya na buhay" 

TEV "Ako ang buhay na ang isa!" 

NJB "Ako ang Buhay One" 

Ito ay isang parunggit sa tipan pangalan para sa Diyos, YHWH, na kung saan ay mula sa kausatiba form 

ng Hebreo verb "upang maging" (cf. Exod. 3:14). Siya ay ang ever-pamumuhay, lamang-buhay na One 

(cf. Dan. 12:7). Muli, ito ay ang NT ng may-akda ang paggamit ng isang OT pamagat para sa Diyos upang 

ilarawan si Hesus. Ito ay tunay na katulad ni Hesus sa paggamit YHWH ang pangalan para sa kanyang 

sarili sa Juan 8:58. 

* "Ako ay namatay, at tingnan mo, ako ay buhay pa man," Ang muling ay (1) ang Ama ng selyo ng 
approval (cf. Gawa 2:24 ; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31; ROM. 4:24; 10:9; ko cor. 6:14; 
15: 15; Eph. 1:20; Col. 2:12; Heb. 13:20; ko Alagang Hayop. 1:21); (2) isang pagpapatunay ng Espiritu ng 
kapangyarihan (cf. ROM. 8:11); at (3 ) isang pagpapatotoo ni Hesus' personal na kapangyarihan (cf. Juan 
10:11,15,17,18). Ang sanggunian sa Jesus' kamatayan Maaari din na ito ay isang paraan upang salungatin 
ang mga maling nostik mga guro na tinanggihan ang Kanyang sangkatauhan. 

* "Ako may ang susi ng kamatayan at impyerno" Ang mga Hudyo nakakita ng kamatayan bilang isang 
bilangguan sa gate (cf. Job 38:17; PS. 9:13; 107:18; Isa. 38:10; Matt. 16:19 ). Key ay isang metapora para 
sa kapangyarihan. Ito ay sinasagisag ni Hesus' kapangyarihan sa kamatayan para sa kanyang sarili at sa 
kanyang mga (cf. 5:9-10; ko cor. 15). 

* NASB, NKJV, NRSV, NJB "impyerno" 

TEV "sa mundo ng mga patay" 

Ang Hari James Version isasalin ito bilang "sana," ngunit ito ay isang English translation ng pagkalito ng 
Griyego salita, impyerno at Gehenna. Impyerno tumutugma sa OT salita Sheol (cf. 6:8; 20:13-14). Sa OT 
mga tao ay nakalarawan bilang Descending sa lupa kung saan sila ay natipon sa mga pamilya. Ito ay isang 
tao ngunit hindi masaya-iral. Dahan-dahan ang Diyos ay nagsimulang ilahad more at iba pa 
(progresibong paghahayag) tungkol sa mga afterlife. Ang rabbis asserted na nagkaroon ng isang banal 
(Paradise) at buktot (Tartar) dibisyon sa Sheol (cf. Lucas 23:43). Ang Bibliya ay kulang sa mga detalye 
tungkol sa mga afterlife. Ito ang nagsasalita sa metaphors ng langit (ibig sabihin na kalye ng ginto, 
lungsod 1500 milya nakakubo, walang sarado gate, at iba pa) at impyerno (sunog, kadiliman, bulate, at 
iba pa) ESPESYAL PAKSA: SAAN ANG MGA ANG PATAY? 

I. LumangTipan 

A. Lahat ng tao pumunta sa She'ol (etimolohiya alanganin), na kung saan ay isang paraan ng mga 
sumasangguning sa kamatayan o ang libingan, karamihan sa karunungan Literatura at Isaya. Sa OT, ito ay 
isang malabo, malay, ngunit hindi masaya buhay (cf. Job 10:21-22; 38:17; PS. 107:10,14). 

B. She'ol characterized 

1. kaugnay sa paghatol ng Diyos (sunog), Deut. 32:22 

2. kaugnay sa kaparusahan kahit bago ang Araw ng Parusa, PS. 18:4-5 

3. kaugnay sa Abaddon (paninira), kundi pati na rin bukas sa Diyos, Job 26:6; PS. 139:8; Amos 9:2 

4. na kaugnay sa "ang hukay" (malumi), Ps.16: 10; Isa 14:15; Ezek. 31:15-17 

5. masama pumanaog buhay sa She'ol, Num. 16:30,33; PS. 55:15 

6. personified madalas bilang isang hayop na may malaking bibig, Num. 16:30; Isa. 5:14; 14:9; Hab. 2:5 

7. mga taong may mga tinatawag na Shades, Isa. 14:9-11) 

II. BagongTipan 

A. Ang Hebreo She'ol ay isinalin ng Griyego impyerno (ang hindi nakikita mundo) 

B. Impyerno characterized 

1. ay tumutukoy sa kamatayan, Matt. 16:18 

2. naka-link sa kamatayan, Rev. 1:18; 6:8; 20:13-14 

3. madalas analogous sa lugar ng permanenteng kaparusahan (Gehenna), Matt. 11:23 (OT quote); Lucas 
10:15; 16:23-24 

4. madalas analogous sa libingan, Lucas 16:23 

C. marahil hinati (rabbis) 

1. banal na bahagi na tinatawag na paraiso (talagang ibang pangalan para sa langit, Cf. II cor. 12:4; Rev. 
2:7), Lucas 23:43 

2. masama bahagi na tinatawag na Tartar, II Alagang Hayop. 2:4, kung saan ito ay isang lugar na tigilan 
ng masamang mga anghel (cf. Gen. 6; ko Enok) 

D. Gehenna 

1. Sumasalamin sa OT parirala, "ang mga lambak ng sons ng Hinnom," (timog ng Jerusalem). Ito ay ang 
lugar kung saan ang sunog Poeniko diyos, Molech, ay worshiped sa pamamagitan ng bata 
pagpapakasakit (cf. II Kgs. 16:3; 21:6; II Chr. 28:3; 33:6), na kung saan ay ipinagbabawal sa Lev. 18:21; 
20:2-5. 

2. Jeremiah nagbago ito mula sa isang lugar ng pagano pagsamba sa isang site ng YHWH ng paghuhusga 
(cf. Jer. 7:32; 19:6-7). Ito ang naging lugar ng mainitin ang ulo, walang hanggan sa paghuhukom ko Enok 
90:26-27 at Sib. 1:103. 

3. Ang mga Hudyo ni Hesus' araw ay kaya appalled sa pamamagitan ng kanilang mga ancestors' 
pakikilahok sa pagano pagsamba sa pamamagitan ng anak-aalay, na sila ay nabuksan ang lugar na ito sa 
mga basura ng basura para sa Jerusalem. Maraming ni Hesus' metaphors para sa walang hanggan hatol na ito ay nagmula sa landfill (sunog, usok, bulate, baho, Cf. Markahan 9:44,46). Ang kataga ng Gehenna 
ay ginagamit lamang sa pamamagitan ni Hesus (maliban sa James 3:6) 
4. Jesus' paggamit ng Gehenna 

a. sunog, Matt. 5:22; 18:9; Mark 9:43 

b. permanenteng, Mark 9:48 (Matt. 25:46) 

c. lugar ng pagkasira (parehong katawan at kaluluwa), Matt. 10:28 

d. paralleled sa She'ol, Matt. 5:29-30; 18:9 

e. characterizes ang masama bilang "mga anak na lalaki ng impyerno," Matt. 23:15 

f. resulta ng panghukuman pangungusap, Matt. 23:33; Lucas 12:5 

g. ang konsepto ng Gehenna ay magkahilera sa ikalawang kamatayan (cf. Rev. 2:11; 20:6,14) o ang lake 
ng apoy (cf. Matt. 13:42,50; Rev. 19:20; 20:10 ,14-15; 21:8). Ito ay posible ang lake ng sunog ay nagiging 
permanenteng tirahan lugar ng alinlangan tao (mula sa She'ol) at masamang mga anghel (mula sa Tartar, 
II Alagang Hayop. 2:4; Jude 6 o ang abyss, Cf. Lucas 8:31; Rev. 9:1-10; 20:1,3). 

h. ito ay hindi na dinisenyo para sa mga tao, ngunit para sa mga Satanas at ang kanyang mga anghel, 
Matt. 25:41 

E. Ito ay maaari, dahil sa mga sumanib ng She'ol, impyerno, at Gehenna na 

1. orihinal na lahat ng tao ay napunta sa She'ol / impyerno 

2. ang kanilang mga karanasan doon (mabuti o masama) ay exacerbated pagkatapos ng Araw ng Parusa, 
ngunit ang mga lugar ng mga makasalanan ay nananatiling ang parehong (ito ang dahilan kung bakit ang 
KJV isinalin impyerno (libingan) bilang Gehenna (hell). 

3. ang tanging NT text upang mailakip ang magpahirap na mabuti bago Parusa ay ang parabula ng Lucas 
16:19-31 (pulubi at ang Rich Man). She'ol ay inilarawan din bilang isang lugar ng kaparusahan ngayon (cf. 
Deut. 32:22; PS. 18:1-5). Gayunman, ang isa ay hindi maaaring magtatag ng isang doktrina batay sa isang 
parabula. 

III. Intermediate estado sa pagitan ng kamatayan at muling 

A. Ang NT ay hindi turuan ang "kawalang-kamatayan ng kaluluwa," na kung saan ay isa sa ilang mga 
sinaunang tanawin ng matapos ang buhay. 

1. pantao mga diwa na umiiral bago ang kanilang pisikal na buhay 

2. pantao mga diwa ay walang hanggan bago at pagkatapos ng pisikal na kamatayan 

3. madalas na ang pisikal na katawan ay makikita bilang bilangguan at kamatayan bilang release bumalik 
sa pre-umiiral na estado 

B. Ang NT Hints sa isang disembodied estado sa pagitan ng kamatayan at muling 

1. Si Hesus ang nagsasalita ng isang dibisyon sa pagitan ng katawan at kaluluwa, Matt. 10:28 

2. Abraham ay maaaring magkaroon ng isang katawan ngayon, Mark 12:26-27; Lucas 16:23 

3. Akda ng mga batas at Elijah ay may pisikal na katawan sa anyo, Matt. 17 

4. Paul asserts na sa Second Coming ang diwa kay Kristo ay makakakuha ng kanilang bagong katawan 
unang, II Thess. 4:13-18 

5. Paul asserts na believers makakuha ng kanilang bagong espirituwal na katawan sa Araw ng Muling, I 
cor. 15:23,52 6. Paul asserts na believers hindi pumunta sa impyerno, ngunit sa kamatayan ay may Jesus, 
II cor. 5:6,8; Phil. 1:23. Hesus overcame kamatayan at kinuha ang mga banal sa langit sa Kanya, ako 
Alagang Hayop. 3:18-22 

IV. Langit A. Ang katagang ito ay ginagamit sa tatlong pandama sa Bibliya. 

1. ang mga kapaligiran sa ibabaw ng lupa, Gen. 1:1,8; Isa. 42:5; 45:18 

2. ang mabituin langit, Gen. 1:14; Deut. 10:14; PS. 148:4; Heb. 4:14; 7:26 

3. ang lugar ng Diyos sa trono, Deut 10:14; ko Kgs. 8:27; PS. 148:4; Eph. 4:10; Heb. 9:24 (ikatlong langit, 
II cor. 12:2) 

B. Ang Bibliya ay hindi bunyagan marami tungkol sa mga afterlife. Marahil dahil bumagsak ang tao ay 
walang paraan o kapasidad na maunawaan (cf. ko cor. 2:9). 

C. Langit ay pareho sa isang lugar (cf. Juan 14:2-3) at ang isang tao (cf. II cor. 5:6,8). Langit ay maaaring 
ibalik Hardin ng Eden (Gen. 1-2; Rev. 21-22). Ang lupa ay cleansed at ibalik (cf. Gawa 3:21; ROM. 8:21; II 
Alagang Hayop. 3:10). Ang imahe ng Diyos (Gen. 1:26-27) ay ibinalik sa Kristo. Kilalang-kilala na ngayon 
ang relasyon ng Hardin ng Eden ay posible muli. Gayunman, ito ay maaaring metaporiko (langit bilang 
isang napakalaking, nakakubo lungsod ng Rev. 21:9-27) at hindi literal. Ako Corinthians 15 naglalarawan 
ang pagkakaiba sa pagitan ng pisikal na katawan at ang mga espirituwal na katawan ng buto sa mature 
planta. Muli ko cor. 2:9 (isang sipi mula sa Isa. 64:4 at 65:17) ay isang magaling na pangako at pag-asa! 
Kilala ko na kapag nakita namin Kanya namin ay tulad ng sa Kanya (cf. I Juan 3:2). 

V. Nakakatulong na mga pinagkukunan 

A. William Hendriksen, Ang Biblia Sa Life sa darating na 

B. Maurice Rawlings, Beyond Kamatayan's pintuhan 1:19 Ang pariralang ito ay ginamit bilang ang pattern para sa mga interpret ang libro ng paghahayag. Ito 
ay makikita bilang ng alinman sa dalawa o tatlong beses paningin. Ang Griyego parirala ay isang 
paglalarawan ng dalawa kung ano ang kasalukuyan at kung ano ang nangyari. John ay nagsasalita sa 
kanyang mga araw pati na rin sa hinaharap. Ang librong ito pinagsasama parehong aspeto sa tradisyonal 
prophetic-unawa ng mga kasalukuyang kaganapan foreshadowing eschatological kaganapan. Ang 
librong ito ang direksiyon-uusig ng mga John's araw at ang uusig sa bawat edad ngunit din sa huli-uusig 
ng end-time na anti-Kristo (cf. Dan. 9:24-27; II Thess. 2). 

1:20 "misteryo ng mga bituin" Ang katagang ito (must'rion) ay ginagamit sa maraming mga sarili sa 
pamamagitan ng Paul, ngunit ang lahat ng may kaugnayan sa walang hanggan, ngunit nakatagong piano 
ng Diyos para sa mga tao 'kaligtasan, na kung saan ay believing Hudyo at Gentiles na nagkakaisa sa isang 
bagong katawan kay Cristo (cf. Eph. 2:11-3:13). Dito, gayunman, ito tila sa maaari used sa koneksyon sa 
pitong simbahan ni Hesus ay addressing sa chapters 2 at 3. 20 Mula sa tula na ito ay malinaw na ang 
pitong espiritu, pitong stars, pitong ginintuang lampstands, at pitong mga anghel ay ang lahat ng 
makahulugan sa ilang paraan ng pitong simbahan. Ang katagang ito ay ginagamit sa isang katulad na 
paraan ng isang nakatagong kahulugan sa isang simbolo sa 17:7. Tingnan ang mga tala at mga espesyal 
na paksa sa 10:7. 

* "Ng mga anghel" Ang Griyego (aggelos) at Hebrew (malak) kataga ay isinalin na "messenger" o "mga 
anghel." Nagkaroon ng ilang mga theories na sa kanilang mga identity: (1) ilang say sila ng pitong espiritu 
na kung saan ay nabanggit sa mga taludtod 4; (2) iba na sinasabi nila ay ang mga pastors ng mga 
simbahan (cf. Mai. 2:7); at (3) iba ito sinasabi ay tumutukoy sa mga anghel ng mga ito simbahan (cf. Dan. 
10:13,20,21). Tila ang pinakamahusay na sila sumangguni sa simbahan bilang isang kabuuan, kung 
symbolized bilang isang pari o ng isang anghel. MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may 
tungkulin para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa 
liwanag na mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. 
Hindi mo dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong 
makapag-isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging 
mapagpukaw ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Ba ang kabanata 1 magbibigay ng anumang mga clues sa kung paano mag-kahulugan ang 
mga libro ng paghahayag? Kung gayon, ano sila? 

2. Ay ang libro ng paghahayag una para sa kanyang araw o ang huling araw? Bakit? 

3. Bakit John upang gumawa ng maraming mga allusions sa Lumang Tipan ngunit hindi direkta 
quote mula sa mga ito? 

4. Bakit may kaya ang maraming iba't-ibang mga pamagat na ginamit para sa Diyos sa kabanata 
na ito? 

5. Bakit ang mga paglalarawan ng vv. 12-20 ginagamit upang ipakilala ang bawat isa sa mga 
pitong simbahan sa chapters 2 at 3? 

6. Bakit ang glorified si Hesus kaya parehas na inilarawan sa mga anghel ng Dan. 10? PAGHAHAYAG2-3 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang Mensahe sa 
Ephesus 


Ang pag-ibig Iglesia 


Ang Unang Letter 


Ang Mensahe sa 
Ephesus 


Ephesus 


2:1a 
2:lb-7 


2:1-7 


2:1 
2:2-7 


2:1a 
2:lb-7 


2:1-7 


Ang Mensahe sa 
Smyrna 


Ang Persecuted 
Iglesia 


Ang Ikalawang 
Letter 


Ang Mensahe sa 
Smyrna 


Smyrna 


2:8a 
8b-ll 


2:8-11 


2:8 
2:9-11 


2:8a, 2:8b-10 
2:11a, 2:11b 


2:8-11 


Ang Mensahe sa 
Pergamum 


Ang Compromising 
Iglesia 


Ang Third Letter 


Ang Mensahe sa 
Pergamum 


Pergamum 


2:12a 
2:12b-17 


2:12-17 


2:12 
2:13-17 


2:12a, 2:12b-16, 
2:17a, 2:17b 


2:12-13 
2:14-17 


Ang Mensahe sa 
Thyatira 


Ang Sira Iglesia 


Ang Fourth Letter 


Ang Mensahe sa 
Thyatira 


Thyatira 


2:18a, 
2:18b-29 


2:18-29 


2:18 
2:19-29 


2:18a, 2:18b-23 
2:24-28, 2:29 


2:18-29 


Ang Mensahe sa 
Sardis 


Patay Ang Iglesia 


Ang Fifth Letter 


Ang Mensahe sa 
Sardis 


Sardis 


3:1a, 3:lb-6 


3:1-6 


3:1a, 3:lb-6 


3:1a, 3:lb-5, 3:6 


3:1-6 


Ang Mensahe sa 
Philadelphia 


Mga 

mananampalataya 

Iglesia 


Ang Sixth Letter 


Ang Mensahe sa 
Philadelphia 


Philadelphia 


3:7a, 3:7b-13 


3:7-13 


3:7, 3:8-13 


3:7a, 3:7b-12, 3:13 


3:7-13 


Ang Mensahe sa 
Laodicea 


Ang malahininga 
Iglesia 


Ang ikapitong 
Letter 


Ang Mensahe sa 
Laodicea 


Laodicea 


3:14a, 3:14b-22 


3:14-22 


3:14, 3:15-22 


3:14a, 3:14b-21, 
3:22 


3:14-22 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

PANGKALAHATANG Background 

A. Ito pampanitikan yunit (chapters 2-3) ay konektado sa OT mga pamagat para sa YHWH ginagamit ng 
Mesiyas (cf. 1:12-20). Ito ay isang paraan ng mga may-akda NT affirmed Kanyang diyos. Ito transfers 
Lumang Tipan pamagat at mga aksyon ng YHWH na si Hesus, ang ascended, glorified Mesiyas. 

B. Kanyang layunin ay upang ipakita ang espirituwal na mga pangangailangan ng mga unang siglo 
simbahan, at sa pamamagitan ng pagkakatulad, ang lahat ng simbahan. John's ministri sa kanyang 
gulang ay sa Asia Minor, lalo na sa Ephesus. John ay malinaw naman well acquainted sa mga simbahan 
at lungsod. Ang mga ito ay nagpapakita ng mga titik etikal aspeto ng Kristiyanismo. Sila ay isang tawag sa 
katapatan at kabanalan. Ang iglesia ay judged (cf. II cor. 5:10). 

C. Nagkaroon ng mga maraming mga simbahan sa Romano lalawigan ng Asia Minor sa John's araw. Bakit 
ang mga may-akda lamang sumulat sa pitong ng mga ito? 1. Ito ay ang Bibliya bilang upang 
mangahulugan kasakdalan (cf. Gen. 1). Mayroong maraming mga pampanitikan structures ng sevens sa 
John's panghuhula. 2. Ang mga simbahan binuo ng isang travel ruta, Simula sa Ephesus at nagtatapos sa 
Laodicea. Ito ay marahil sa Imperial selyo ruta. 3. Sila ay mga lawak sa ilang mga kinatawan ng mga uri 
ng simbahan matatagpuan sa bawat edad at kultura. 

D. Ano ang kabuluhan ng mga ito pampanitikan yunit sa amin sa araw na ito? 

1. Ang ilang mga kahulugan ang mga ito bilang mga simbahan prophetic paglalarawan ng Western 
history mula sa Pentekost sa Second Coming 

a. Ephesus = ang apostoliko Panahon, AD 33-100 (Pentekost sa John) 

b. Smyrna = ang Panahon ng uusig, AD 100-313 (Juan sa Constantine) 

c. Pergamum = ang Panahon ng Constantine, AD 313-590 (Constantine sa Gregory) d. Thyatira = papa Roma, AD 590-1517 (Gregory sa Luther) 

e. Sardis = repormasyon, AD 1517-1792 (Luther - Carey) 

f. Philadelphia = Modern misyonero Movement, AD 1792-1914 (Carey sa malabis na) 

g. Laodicea = Panahon ng Apostasy, AD 1914 - Parousia (WWI - Parousia) Ito ay isang relatibong mga 
kamakailan-lamang na nagpapaliwanag parilya na may dumating sa magpakilala "Dispensational 
Premillennialism" (na karaniwang nakikita Mateo 13 bilang isang kahilera sa 7 simbahan). Subalit, diyan 
ay wala sa text mismo sa ihabilin sa pagtingin na ito. Bagaman ang ilang aspeto ng kanluranin 
kasaysayan magkasya pamamaraan na ito, ang iba ay hindi. Ito ay angasan magpahayag na ang Bibliya ay 
isinulat ng eksklusibo sa address na lamang kanluranin kultura. Tulad na isang pamamaraan ay may na- 
kahulugan sa isang unang siglo madia. 

2. Ang ilang mga kahulugan ng mga simbahan bilang isang kinatawan ng sample ng mga uri ng simbahan 
na kung saan ay matatagpuan sa lahat ng edad at kultura. 

ESTRUKTURAL UNITY NG PITONG LETRANG 

A. Maraming mga commentators makita ang pitong sangkap na istraktura sa karamihan sa mga titik, 
kahit na hindi lahat ng pitong ay naroroon sa lahat ng simbahan. 

1. Jesus' karaniwang address "sa anghel ng iglesia ng sumulat. . . "(Cf. 2:1,8,12,18; 

3:1,7,14). 

2. Paglalarawan ng Hesus na kinuha mula sa 1:12-20, na kung saan ay Lumang Tipan pamagat at mga 
aksyon ng YHWH, ipakilala ang bawat mensahe. 

3. Jesus' kaalaman sa simbahan, ang parehong positibo at negatibong, "I know. . . "(Cf. 2:2, 9,13,19; 
3:1,8,15). 

4. Jesu-address ang mga indibidwal na simbahan at ang kanilang mga kultura, at espirituwal na mga 
heograpikal na pagkakataon. 

5. Sabi ni Hesus ng Kanyang biglaang, pagdating sa lalong madaling panahon, alinman sa sentido 
paghuhusga o ang Second Coming, (cf. 1:1,3; 2:5,16,25; 3:3,11). 

6. Si Hesus admonishes espirituwal na pandinig at pang-unawa, (cf. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22). Ni Hesus na 
ginagamit "Siya na may isang tainga, ipaalam sa kanya marinig" sa Gospels (cf. Matt. 11:15, 13:9, 43; 
Markahan4:24.) 

7. Mga pangako ni Hesus ang isang gantimpala para sa mga mananampalataya, (cf. 2:7,11,17,25-26; 3:4- 
5,11-12,21). Ang mga ito pitong mga hakbang ay hindi pare-pareho sa bawat letra. Ang order ng mga 
pagbabago at ang ilang mga elemento ay kaliwa out sa ilang mga simbahan, ngunit ang kabuuang 
structure na ito ay nagpapakita ng isa sa ilang ng John's pitong-tiklop pampanitikan structures. 

ANG MGA SIYUDAD NA NA ANG MGA TITIK AY DATING DIRECTED 

A. Ephesus 

1. Ito ay ang pinakamalaking lungsod ng Romano lalawigan ng Asia Minor. Ito ay hindi ang kapital, kahit 
na ang mga Romano gobernador nakatira doon. Ito ay isang komersyal center dahil sa kanyang likas na 
mahusay na mag-adya. 

2. Ito ay isang libreng lungsod, na kung saan pinahihintulutan ito na magkaroon ng lokal na pamahalaan 
at maraming kalayaan, kasama ang walang garison ng mga Romano sundalo. 

3. Ito ay ang tanging city na kung saan ay pinapayagang mag-hold ang bi-taunang Asian games. 4. Ito ay ang site ng Templo sa Artemis (Diana sa Latin), na kung saan ay ang isa sa mga pitong wonders 
ng mundo ng kanyang araw. Ito ay 425 'x 220' na may 127 na mga haligi ay 60 'matangkad; 86 ng mga ito 
ay overlaid sa ginto (tingnan ang mga Pliny's hist. Nat 36:95 ff). Ang imahe ng Artemis ay na-iisip na 
naging isang bulalakaw na resembled isang karera maraming babae tayahin. Ito ay sinadya na may 
maraming mga cultic prostitutes sa lungsod (cf. Gawa 19). Ito ay isang napaka-imoral, multicultural 
lungsod. 

5. Paul nagtutulog sa lungsod na ito ng higit sa 3 taon (cf. Gawa 18:18 ff; 20:13). 

6. Asserts tradisyon na ito ay naging John's bahay pagkatapos Mary's kamatayan sa Palestine. 

B. Smyrna 

1. Ito ay parang itinatag sa pamamagitan ng isang Amazon (malakas na babae lider) pinangalanan 
Smyrna. Sa John's araw na ito ay isang lungsod ng humigit-kumulang 200,000. 

2. Ito ay matatagpuan sa Aegean Sea. Ito ay isang magandang natural na kumupkop at samakatuwid ay 
isang komersyal sentro daig lamang sa pamamagitan ng Ephesus sa Asya Minor. Ito ay isang napaka- 
mayaman siyudad. 

3. Ito ay nawasak ng Lydians tungkol sa 600 BC ngunit ay itinayong muli sa pamamagitan ng mga 
sumusunod na Lysimicus Alexander ang Great ng mga piano kung saan ang dagat simoy blew down 
bawat kalye. 

4. Ito rin ay isang libreng lungsod na ito sapagkat ito ay tumulong sa retreating Romano sundalo 
matapos ang kanilang pagkatalo sa pamamagitan ng Mithradates. 

5. Ito ay isang sentro ng pagsamba ng mga diwata Roma (195 BC) at emperador pagsamba. Ito ay ang 
unang templo sa emperador Tiberius (AD 26). 

6. Ito ay isang center na may relihiyosong pagsamba ng Cybele at ang panteon ng Homer. Nagkaroon 
kahit isang tradisyon na Homer ay ipinanganak dito. Ang kanyang mga Templo ay matatagpuan sa 
Acropolis tinatawag Pagos sa isang ginintuang kalsada sa pagitan ng mga Templo ng Zeus at Cybele. 

7. Ito ay isang malaking aktibong anti-Kristiyano Jewish populasyon. 

8. Ito ay ang lungsod kung saan Polycarp (John the Apostle's disipulo) ay martyred sa AD 155. 

C. Pergamum 

1. Ito ay isang malaking yumaman lungsod at ang kabisera ng Asia Minor (since 282 BC) kahit na hindi 
matatagpuan sa isang malaking kalakalan daan. 

2. Ito boasted ng pinakamalaking aklatan sa Romano mundo sa labas ng Alexandria, Ehipto. Ito ay may 
higit sa 200,000 pergamino scrolls! 

3. Belyum ay imbento dito. Ito ay na-proseso Skins hayop na kung saan ay ginamit para sa pagsusulat. 
Ang pagsusulat ng daluyan ay binuo dahil sa Alexandria, Egypt tumanggi na ibenta ang mga ito papirus 
reeds. Ito ay dahil ang kanilang mga hari, Eumenes II (197-159 BC) tried sa pag-upa Alexandria ng 
katiwala ng aklatan, Aristophanes. Kapag ang Ptolemian king, Epiphanes (205-182 BC) ng Alexandria 
nalaman, siya arestuhin ang librarian at embargoed papyri mula sa Pergamum. Nagkaroon ng isang 
tunay na tunggalian sa pagitan ng mga dalawang pag-aaral ng sentro. Anthony mamaya ipinadala 
Pergamum's library sa Alexandria bilang isang naroroon sa Cleopatra. 

4. Ito ay sa bahay ng Galen ang mga manggagamot at ang mga sentro ng healing sining ng Asclepios. Ito 
ay kahit na sinabi na Asclepios ay "isang Pergamum diyos." Ang simbolo para sa mga diyos na ito ay ang 
ahas. 

5. Ito rin ay may isang templo sa Roma at ang emperador Augustus (AD 29) at ang administratibong 
sentro (neokopros) ng emperador ng uri ng pagsamba. Ang kanyang katapatan sa Roma ay mahusay na 
kilala. 6. Ito ay kilala para sa kanyang pagsamba at pagtatanggol ng Griyego panteon. Nagkaroon ng isang 
malaking Templo sa Zeus sa acropolis na overlooked sa buong siyudad. Ito ay hugis ng isang trono (ie 
Satanas ang trono). 

D. Thyatira 

1. Ito ay isang maliit na kalakalan-oriented siyudad. Maraming mga talaan ng mga nito sa marami at 
yumayabong guilds sa kalakalan, ang bawat isa ay may sariling pintakasi diyos. Ito ay matatagpuan sa 
isang pangunahing kalsada sa pagitan ng Pergamum at Sardis na patuloy sa Philadelphia at Laodicea. Ito 
ay para sa kanyang mga sikat na yari sa lana produkto. Lydia (cf. Gawa 16:14), ang isang nagbebenta ng 
marangal tela, ay mula sa lungsod na ito. 

2. Ito ay pinalaki ng Seleucus Nicateo, na nag-ayos ng kanyang Macedonian sundalo dito. 

3. Ito ay nagkaroon ng ilang mga Templo sa mga lokal na deities 

a. Tyrimnos (Apollo) - sa araw ng diyos 

b. Artemis (Diana) - ang pag-ibig bathaluman 

c. Manghuhulang babae Sambathe - ang isang lokal na babae magpahula 

E. Sardis 

1. Ito ay isang malaking, yumaman sinaunang lungsod. Para sa mga taong ito ay ang mga mayaman 
kabisera ng lydi Empire dahil napakaganda ng kanyang militar posisyon, 1500 'up sa isang bundok sa 
pagkabigla. Ito ay nabanggit sa Persian talaan dahil Sayrus ang Great nakunan ng lungsod. Ito ay 
nabanggit din sa Obadiah v. 20. Ito ay lubos na tinanggihan ni John's araw. 

2. Ito ay kilala para sa kanyang tinina lana produkto. Ang proseso ay imbento doon, kaya sila inaangkin. 

3. Ito ay ang sentro ng pagsamba ng Cybele, ang ina diyosa. Ang mga lugar ng pagkasira ng tuksuhan ay 
nakikita pa rin sa acropolis. Ang excesses ng pagsamba na ito ay kilala at deplored sa buong Roman 
Empire. 

F. Philadelphia 

1. Ito ay matatagpuan sa isang patag at protektado ng tubig. Ang ginawa ito ng isang mataas na kanais- 
nais militar posisyon. Ito ay ang pinakabago ng pitong lungsod. Ito ay itinatag sa pamamagitan ng Attalus 
II (159- 138 BC). 

2. Ito ay matatagpuan sa isang pangunahing daan sa Sardis at ito had flourished. 

3. Ito ay matatagpuan sa isang pagmultahin agrikultura lugar, lalo na para sa mga ubas. Ang diyos 
Bacchus, o Dionysus, ay isa sa mga chief deities. Ito rin ay isang aktibong lindol lugar at nawasak sa 
napakalaking lindol ng AD 17, na kung saan din nawasak 10 iba pang mga malaking lungsod ng lugar. 
Gayunman, ang pagkatapos-shocks patuloy sa lugar na ito at ang mga populasyong inilipat sa kalapit 
kabukiran. 

4. Ito rin ay isang sentro para sa mga emperador ng uri ng pananampalataya (bilang ay Smyrna at 
Pergamum) na kung saan ay marahil ang pinagmulan ng marami ng Simbahan 'uusig sa probinsya. 

5. Ito ay isang pangunahing sentro ng Hellenistic kultura at aggressively nailipat na ang kanyang 
impluwensiya. Ito tila sa may been itinatag para sa mga ito tunay layunin sa hangganan ng Mysia, Lydia 
at Phrygia. 

G. Laodicea sa Lychus River 

1. Ito ay isa sa tatlong lungsod sa Lychus River lambak (ang iba pang mga lungsod ay Colossae at 
Hierapolis). Simbahan ay itinatag sa bawat isa sa mga tatlong lungsod, marahil sa pamamagitan ng 
Paul's-convert, Epaphras (cf. Col. 1:17; 4:12-13). 2. Ito ay itinatag sa pamamagitan ng Seleucid pinuno, Antiochus II, na pinangalanan ito pagkatapos ng 
kanyang asawa, Laodice, sa 250 BC Ito ay matatagpuan sa isang paladigma maipagtatanggol site tulad ng 
Philadelphia. 

3. Ito ay matatagpuan sa isang malaking silangan / kanluran daan. Ito ay kilala bilang isang banking 
center. 

4. Ito ay matatagpuan sa isang mayabong pang-agrikultura at pastoral rehiyon, lalo na angkop para sa 
pagpapalaki ng isang espesyal na itim na tupa para sa kung saan ito ay naging bantog sa buong mundo. 
Ito mass-produced ng isang itim na panlabas na damit na tinatawag na isang "trimeta." 

5. Ito ay isang napaka-Jewish malaking populasyon. 

6. Ito, tulad ng Pergamum, ay isang sentro para sa pagsamba ng healing diyos Asclepios. Ang lungsod ay 
ang site ng isang medikal na paaralan na kung saan ay kilala para sa kanyang mga tainga at mata 
mapapanatag. 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 2:1 

1 lsulat mo sa anghel ng iglesiya sa Efeso: 

Ako na may hawak ng pitong bituin sa kaniyang kanang kamay, na lumalakad sa gitna ng pitong 
ginintuang lagayan ng ilawan, ang nagsasabi ng mga bagay na ito: 

2:1 "ang anghel" Ang Hebreo at Griyego kataga para sa mga anghel ay maaaring mangahulugan ng 
balita. Ito ay maaaring sumangguni sa (1) ang mga pari (cf. Mai. 2:7); (2) ang mga anghel ng iglesia (cf. 
Dan. 10), o (3) ang mga natatanging diwa o karakter ng mga indibidwal na congregations. Ang parehong 
parirala introduces bawat titik (cf. 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 14). 

* "Iglesia" Ang Griyego tambalan kataga ekklesia ay isang kumbinasyon ng dalawa Griyego na kataga, 
"out" at "sa tawag. "Ito ay ginamit sa Septuagint upang isalin ang Hebrew term, qahal, o" kapulungan ng 
Israel. "Ang unang bahagi ng mga Kristiyano na ginagamit ito upang maitalaga ang kanilang sarili dahil 
(1) sila ay nakakita ng kanilang sarili bilang ang mga tao ng Diyos, tulad ng Israel, at ( 2) sila ay nakakita 
ng kanilang sarili bilang divinely tinawag ng Diyos para sa kaligtasan at parehong ministri. 

* "Ang isa na humahawak ng pitong stars" Ito ay isang paglalarawan ng Hesus na kinuha mula 1:16. Ang 
mga pitong stars-refer sa simbahan (cf. 1:20). Ang terminong "humahawak" nagsasalita ng isang 
kompanya, sigurado dakutin (cf. Juan 10:28). Wala at walang maaaring hiwalay ang mga ito mula sa 
simbahan ni Hesus (cf. ROM. 8:31-39) maliban sa kanilang sariling pagtanggi na magsisi at sumunod sa 
Kanya! 

* "Sa Kanyang kanang kamay" Ito ay isang anthropomorphic (pagsasalita ng Diyos sa pisikal na terms) 
metapora para sa lakas at kapangyarihan (cf. 1:16,17,20; 2:1; 5:1,7). 

* "paglakad sa gitna ng" Ito anthropomorphic metapora ay ginamit sa Gen. 3:8 bilang isang simbolo ng 
presensiya ng Diyos sa sangkatauhan (cf. Lev. 26:12). 

* "ang ginintuang lampstands" Ito ay hindi sumangguni sa Menorah ng simbahan, ngunit ang isa pang 
simbolo para sa pitong simbahan. NASB (BINAGO) TEKSTO: 2:2-7 

2 Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal at ang iyong pagtitiis. Nalalaman kong hindi 
mo matanggap ang mga masasama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na mga apostol at napagkilala 
ngunit hindi naman. 

Natuklasan mong sila ay mga sinungaling. 3 lkaw ay nagpatuloy at nagtiis. Alang-alang sa aking pangalan 
ay nagpagal ka at hindi nanlupaypay. 

4 Ngunit mayroon akong isang laban sa iyo. Ito ay: 
Tinalikdan mo ang iyong unang pag-ibig. 5 Kaya nga, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at 
gawin mo ang mga gawang ginawa mo noong una. Ngunit kung hindi, papariyan ako agad sa iyo at 
aalisin ko ang lagayan ng iyong ilawan sa kinakalagyan nito maliban na ikaw ay magsisi. 6 Ngunit nasa iyo 
ang bagay na ito. Napopoot ka sa mga gawa ng mga Nicolaita. Napopoot din ako sa mga gawa nila. 
7 Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesiya. Sa sinumang magtatagumpay, 
ibibigay ko sa kaniya ang karapatang kumain sa bunga ng punongkahoy ng buhay na nasa gitna ng 
halamanan ng Diyos. 

2:2 "I know" Ang form na ito ay isang perpektong Aktibong pinagkakilanlan ng oida, ngunit isinalin bilang 
isang kasalukuyan. Hesus nakikita, nauunawaan at cares para sa Kanyang simbahan. Ang kanyang mga 
pag-aalala ay nagsasangkot ng parehong affirmation at disiplina. Ang parehong parirala ay paulit-ulit sa 
lahat ng pitong titik (cf. 2:2,4,13,19; 3:1,8,15). Ang Lumang Tipan background ng salitang ito ay 
nagpapahiwatig matalik na kaibigan, ang personal na relasyon (cf. Gen 4:1; Jer. 1:5). 

* "Ang iyong mga gawa at ang iyong mabigat na gawain" Ito ay isang aktibong iglesia, ngunit sila ay 
nagkaroon ng nalimutan ang priority ng mga relasyon sa Kristo (cf. 2:4). Masyadong maraming 
magandang bagay had robbed kanila sa mga pinakamahusay na (cf. Gal. 3:1). * "tiyaga" Ang katagang ito 
ay nagpapahiwatig ng isang kusang-loob, aktibo, matatag pagtitiis. Ito ay isang pangunahing tema ng 
libro (cf. 1:9; 2:2,3,19; 3:10; 13:10; 14:12). Pagpapakasakit ay dapat na balanse sa seguridad (cf. 2:7,11 , 
17,26; 3:5,11-12,21). Karamihan sa Bibliya truths ay itinanghal sa dyalektiko, tila baga makabalighuan, 
pares. Pareho ay pantay totoo, ngunit hindi ang tunay na nag-iisa. Kaligtasan ay isang unang pagsisisi at 
pananampalataya sinusundan ng pamumuhay pagsisisi, pananampalataya, pagkamasunurin, serbisyo, at 
steadfastness! 

ESPESYAL PAKSA: TIYAGA / PAGPAPATULOY 

Ang Bibliya doctrines na may kaugnayan sa buhay Cristiano ay mahirap ipaliwanag dahil sila ay itinanghal 
sa karaniwang silanganan, dyalektiko pares. Ang mga pares tila pasalungat, pareho pa poles ay Bibliya. 
Western mga Kristiyano ay may tended upang pumili ng isa katotohanan at huwag pansinin o pamurahin 
ang kabaligtaran katotohanan. 

1. Ay ang kaligtasan ng isang unang desisyon na pinagkakatiwalaan Kristo o ng isang buhay-time 
commitment sa discipleship? 

2. Ay ang kaligtasan ng isang halalan sa pamamagitan ng grasya mula sa isang pinakamataas na puno ng 
Diyos o ng isang pananampalataya at nagsisisi sagot sa sangkatauhan sa isang bahagi ng banal na nag- 
aalok? 

3. Ay kaligtasan, kapag natanggap, imposibleng mawalan, o may kailangan para sa mga patuloy na 
kasipagan? Ang mga isyu ng pagpapakasakit ay palatutol sa buong kasaysayan ng iglesia. Ang problema 
ay nagsisimula sa mukha magkakontrahan passages ng NT. 

1. teksto sa kasiguruhan a. pahayag ni Hesus sa John's Ebanghelyo (Juan 6:37; 10:28-29) 

b. pahayag ng mga Paul (Rom. 8:35-39; Eph. 1:13; 2:5,8-9; Phil. 1:6; 2:13; II Thess. 3:3; II Tim. 1:12; 4:18) 

c. pahayag ng Pedro (I Alagang Hayop. 1:4-5) 
2. teksto sa kailangan para sa tiyaga 

a. pahayag ni Hesus sa sinoptiko Gospels (Matt. 10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; Mark 13:13) 

b. pahayag ni Hesus sa John's Ebanghelyo (Juan 8:31; 15:4-10) 

c. pahayag ng mga Paul (Rom. 11:22; ko cor. 15:2; II cor. 13:5; Gal. 1:6, 3:4, 5:4, 6:9; Phil. 2:12; 3: 18-20; 
Col. 1:23; II Tim. 3:2) 

d. pahayag ng mga may-akda ng Hebreo (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11) 

e. pahayag ni Juan (I Juan 2:6; II Juan 9; Rev. 2:7,17,20; 3:5,12,21; 21:7) 

Biblical kaligtasan isyu mula sa pag-ibig, habag, at pagpapala ng isang pinakamataas na puno may 
tatlong Diyos. Walang tao na maaaring na-save na wala ang pagsisimula ng Espiritu. Diyos ang nauna at 
ang set-uusapan, ngunit demands na ang mga tao ay dapat na tumugon sa mga pananampalataya at 
pagsisisi, parehong sa Simula at patuloy. Ang Diyos ay gumagana sa lahat ng tao sa isang kasunduan na 
relasyon. May mga pribilehiyo at responsibilidad! Kaligtasan ay inaalok sa lahat ng mga tao. Jesus' 
kamatayan dealt sa kasalanan problema ng pagkalugmok ng paggawa! Ang Diyos ay nagbigay ng paraan 
at gusto ang lahat ng mga ginawa sa Kanyang imahe upang tumugon sa Kanyang pagmamahal at 
probisyon sa Hesus. Kung gusto mong basahin more sa paksa na ito makita 

1. Dale Moody, Ang Salita ng Katotohanan, Eerdmans, 1981 (pp. 348-365) 

2. Howard Marshall, malinis sa pamamagitan ng Power ng Diyos, Bethany Fellowship, 1969 

3. Robert paa, Life sa Anak, Westcott, 1961 

Ang Bibliya address ang dalawang magkaibang mga problema sa lugar na ito: (1) pagkuha katiyakan 
bilang isang lisensiya upang manirahan namumunga, makasarili buhay o (2) na naghihikayat sa mga 
taong na laban sa ministri at personal na kasalanan. Ang problema ay na ang mga mali na grupo ay 
dinadala sa mga maling mensahe at gusali teolohiko sistema sa limitado Bibliya passages. Ang ilang mga 
Kristiyano desperately na kailangan ng mga mensahe ng katiyakan, habang ang mga iba na kailangan ang 
mahigpit babala ng pagtitiyaga! Aling grupo ay ka sa? 

Mayroong isang makasaysayang teolohiko kontrobersiya kinasasangkutan Augustine laban Pelagius at 
Calvin laban Arminius (semi-mula sa gitna ng dagat). Ang mga isyu ay nagsasangkot ng tanong ng 
kaligtasan: kung ang isa ay tunay na na-save na, siya ay dapat magtiyaga sa pananampalataya at prutas- 
nadadala? Ang Calvinists line-up sa likod ng mga Bibliya teksto na magpahayag ng Diyos at kataas- 
taasang kapangyarihan-iingat (Juan 10:27-30; ROM. 8:31-39; I Juan 5:13,18; ko Alagang Hayop. 1:3-5) at 
verb TENSES tulad ng Perfect Passive PARTICIPLES ng Eph. 2:5,8. Ang Arminians line-up sa likod ng mga 
Bibliya teksto na balaan believers sa "hold on," "hold out," o "patuloy" (Matt. 10:22; 24:9-13; Markahan 
13:13; John 15:4-6; ko cor. 15:2; Gal. 6:9; Rev. 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7). Ako personal na hindi 
naniniwala na ang Heb. 6 at 10 ay naaangkop, ngunit maraming mga Arminians gamitin ang mga ito 
bilang isang babala laban sa apostasy. Ang talinghaga ng maghahasik sa Matt. 13 at Markahan 4 address 
ang isyu ng mistulang paniniwala, na ang Juan 8:31-59. Bilang Calvinists quote ang perpektong Tense 
VERBS ginagamit upang ilarawan ang kaligtasan, ang mga Arminians quote ang pangkasalukuyan 
passages gusto ko cor. 1:18; 15:2; II cor. 2:15. 

Ito ay isang perpektong halimbawa ng kung paano teolohiko sistemang pang-aabuso ng mga proof- 
texting paraan ng interpretasyon. Karaniwan, ang isang giya o chief teksto ay ginagamit upang bumuo ng 
isang teolohiko parilya sa pamamagitan ng kung saan ang lahat ng iba pang teksto ay tiningnan. Mag- 
ingat ng mga grids mula sa anumang pinagmulan. Sila ay nanggaling mula sa kanluranin lohika, hindi 
paghahayag. Ang Bibliya ay isang silangang libro. Ito ay nagtatanghal ng katotohanan sa pag-igting-puno, sa wari makabalighuan pares. Mga Kristiyano ay sinadya upang affirm pareho at mabuhay sa loob ng 

pag-igting. Ang NT regalo pareho ang seguridad ng mga naniniwala at ang pangangailangan para sa 

patuloy na pananampalataya at kabanalan. Kristiyanismo ay isang paunang-tugon ng pagsisisi at 

pananampalataya na sinusundan ng isang patuloy na tugon ng pagsisisi at pananampalataya. 

Kaligtasan ay hindi isang produkto (ang tiket sa langit o ng isang patakaran sa seguro sa sunog), ngunit 

ang isang relasyon. Ito ay isang desisyon at discipleship. Ito ay inilarawan sa NT sa lahat ng verb TENSES: 

AORIST (nakumpletong action), Gawa 15:11; ROM. 8:24; II Tim. 1:9; Titus 3:5 

Perfect (nakumpletong action na may patuloy na resulta), Eph. 2:5,8 Present (patuloy action), I cor. 1:18; 

15:2; II cor. 2:15 

Future (hinaharap na pangyayari o mga tiyak na mga pangyayari), ROM. 5:8,10; 10:9; ko cor. 3:15; Phil. 

1:28; koThess. 5:8-9; Heb. 1:14; 9:28 

* "Ka ilagay sa test" Ang salitang Griyego (peirazC) sinadya upang pagsubok sa alinman sa mabuti o 
masamang (karamihan) intensyon (cf. 2:2,10; 3:10). Ang mga kaugnay na kataga (peirasmos) ay ang mga 
kahulugan ng mga na pagsusuri sa mga view papunta sa pagkawasak. Ang balanse ay matatagpuan sa I 
Juan 4:1 na kung saan ang mga believers sa test (dokimazC) na may isang pagtingin papunta sa approval 
mga claim na magsalita para sa Diyos. Ang mga tawag para sa mga believers upang suriin ang mga claim 
na magsalita para sa Diyos ay matatagpuan sa parehong Testaments (cf. Deut. 13:1-5; 18:22; Matt. 7:15- 
23; I Juan 4:1-6). May pag-igting sa NT na may kaugnayan sa believers critically judging bawat isa (cf. 
Matt. 7:1-5). Subalit, ang mga Kristiyano ay tinatawag na suriin ang bawat isa para sa mga pamumuno 
ginagampanan (cf. Matt. 7:5,6,15; ko cor. 5:1-12; ko Tim. 3; I Juan 4:1-6). Saloobin at layunin ay ang susi 
sa tamang pagsusuri (cf. Gal. 6:1; ROM. 2:1-11; 14:1-23; Jas. 4:11-12). 

ESPESYAL PAKSA: GRIYEGO TAKDA PARA SA "PAGSUBOK" AT KANILANG 
CONNOTATIONS 

Mayroong dalawang termino Griyego na ang ideya ng mga pagsubok ng isang tao para sa isang layunin. 
1. DokimazC, dokimion, dokimasia Ang katagang ito ay isang metalurhista term para sa pagsubok sa 
katapatan ng isang bagay (metaphorically, ang isang tao) sa pamamagitan ng apoy. Ang sunog ay 
nagpapakita ang tunay na metal sa pamamagitan ng nasusunog off (paglilinis) ang dross. Ang pisikal na 
proseso ay naging isang malakas na wika para sa Diyos at / o mga tao na pagsusuri sa iba. Ang katagang 
ito ay ginagamit lamang sa isang positibong kahulugan ng mga pagsubok na may view ng patungo sa 
pagtanggap. Ito ay ginagamit sa NT ng pagsubok. 

a. baka, Lucas 14:19 

b. ating sarili, I cor. 11:28 

c. ang aming pananampalataya, James 1:3 d. kahit na Diyos, Heb. 3:9 

Ang mga kinalabasan ng mga pagsusulit ay assumed na maging positibo (cf. ROM. 1:28; 14:22; 16:10; II 
cor. 10:18; 13:3; Phil. 2:27; ko Alagang Hayop. 1:7). Samakatuwid, ang salitang conveys ang ideya ng 
isang tao na iksaminin at proved na 

a. kapaki-pakinabang 

b. magandang 

c. tunay na 

d. mahalaga 

e. pinarangalan 2. PeirazC, peirasmos Ang katagang ito ay ang mga kahulugan ng mga pagsusulit para sa layunin ng 
kasalanan sa paghahanap o pagtanggi. Ito ay madalas na ginagamit na may kaugnayan sa Jesus' udyok sa 
kaparangan. 

a. Ito conveys ang pagtatangka na bitag si Hesus (cf. Matt. 4:1; 16:1; 19:3; 22:18,35; Markahan 1:13; 
Lucas 4:2; 10:25; Heb. 2:18) . 

b. Ang katagang ito (peirazC) ay ginagamit bilang isang pamagat para sa Satanas sa Matt. 4:3; ko Thess. 
3:5. 

c. Ito (sa kanyang looban form, ekpeirazC) ay ginamit ni Hesus na hindi sa pamamagitan ng pagsubok ng 
Diyos (cf. Matt. 4:7; Lucas 4:12; din makita ko cor. 10:9) d. Ito ay ginamit sa koneksyon sa tukso at mga 
pagsubok ng mga believers (cf. ko cor. 7:5; 10:9,13; Gal. 6:1; ko Thess. 3:5; Heb. 2:18; James 1: 2,13,14; 
ko Alagang Hayop. 4:12; II Alagang Hayop. 2:9). 

* "ang mga tawag sa kanilang sarili mga apostoles" na ito ang paggamit ng salitang "mga apostoles" ay 
hindi sumangguni sa Ang alas-dose, ngunit sa mas malawak na paggamit ng mga ang kataga (cf. Gawa 
14:14; ROM. 16:7; ko cor. 15:7; Gal. 1:19; Eph. 4:11; ko Thess. 2:6). Ang NT madalas address sa saklaw ng 
huwad na mga apostoles o mga guro (cf. Matt. 7:15-16; 24:24; Gawa 20:29; II cor. 11:13-15; I Juan 4:1 at 
sa buong Ang pastoral Epistles ). Ang simbahan ay may tama na kinilala ang mga ito ng hindi totoo mga 
apostoles at tinanggihan ang mga ito. 

2:3 Ang iglesia ay tapat sa gitna mahirap na kalagayan, kahit na persecutions. Sila ay hindi tinanggihan 
Kristo o matanda pagod sa paggawa ng mabuti (cf. Gal. 6:9; Heb. 12:3; Jas. 5:7-8). Tingnan ang tala sa 
2:7. 

2:4 NASB, NKJV "kayo ay umalis sa iyong unang pag-ibig" 

NRSV "ka may ang inabandunang ang pag-ibig mo ay sa unang" 

TEV "na hindi mo pag-ibig sa akin ngayon habang ikaw ay sa unang" 

NJB "ka may mas mababa kaysa sa pag-ibig na ngayon ang dating " 

Nagkaroon ng ilang theories sa kung ano ang bilang na ito meant: (1) TEV at Charles Williams pagsalin sa 

ipagpalagay na ito ay nangangahulugan ng pag-ibig para sa Kristo; (2) James Moffatt assumed ito ay 

nangangahulugan ng pag-ibig para sa isa't-isa; (3) Hershell Hobbs sa kanyang kuro assumed ito ay 

nangangahulugan ng pag-ibig para sa mga nawala; (4) JB Phillips sa kanyang pagsasalin pinagsama ang 

lahat ng mga nasa itaas; (5) ng ilang mga isipin na ito ay may kaugnayan sa problema ng mga ikalawang 

henerasyon believers (cf. Judg. 2: 7 -- 10); o (6) ilang makita ang mga ito bilang isang pag-ibig iglesia ng 

malamig na pagsang-ayon sa kaugalian (cf. ko cor. 13). 

2:5 "tandaan" Ito ay isang Present Aktibong pautos kahulugan "palaging panatilihin sa isip." Believers ay 
madalas admonished tandaan kanilang nakaraang kondisyon sa kasalanan at ang kanilang mga bagong 
posisyon sa grasya at mercies ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo. 

* "Mula sa kung saan kayo ay may bagsak "Ito ay isang perpektong Aktibong nagpapakilala. Aalis ang 
kanilang "unang pag-ibig" ay maging isang husay kalagayan ng kapabayaan! 

* "Nagsisi at gawin ang mga gawa na iyong ginawa sa unang" Ang mga ito ay dalawang AORIST Aktibong 
IMPERATIVES. Paunawa sa iglesia bilang isang buo ay tinatawag na sa na gumawa ng isang pangwakas 
pagsisisi (cf. II Chron. 7:14) at upang maging aktibo sa kanyang pag-ibig para sa Kristo, para sa bawat isa, 
at para sa mga mawawala. Pagsisisi ay napakahalaga para sa isang pananampalataya relasyon sa Diyos 
(cf. Matt. 3:2; 4:17; Markahan 1:15; 6:12; Lucas 13:3,5; Gawa 2:38; 3:19; 20:21). Ang Hebreo kataga meant ng pagbabago ng mga aksyon, habang sa Griyego meant ito ng pagbabago ng isip. Pagsisisi ay 
isang pagpayag na baguhin mula sa isa sa sakim-iral sa isang buhay ng impormasyon at itutungo sa 
pamamagitan ng Diyos. Mga tawag na ito para sa isang balik mula sa prayoridad at pagkaalipin ng sarili. 
Karaniwang ito ay isang bagong saloobin, isang bagong mundo-view, isang bagong master. Pagsisisi ay 
Diyos ay para sa bawat pagkalugmok anak ng Adam, na ginawa sa Kanyang larawan (cf. Ezek. 
18:21,23,32 at II Alagang Hayop. 3:9). 

Ang NT daan na pinakamahusay na sumasalamin sa iba't-ibang mga Griyego kataga para sa pagsisisi ay II 
cor. 7:8-12. 1. lup ', "kalungkutan" o "sorrowing" vv. 8 (dalawang beses), 9 (tatlong beses), 10 (dalawang 
beses), 11 2. metamelomai, "pagkatapos ng pag-aalaga," vv. 8 (dalawang beses), 9 3. metanoeC, 
"magsisi," "pagkatapos ng pag-iisip," vv. 9, 10. Ang kaibahan ay sa pagitan ng isang huwad na pagsisisi 
(metamelomai, Cf. Dyudas, Matt. 27:3 at Esau, Heb. 12:16-17) at ang isang tunay na pagsisisi (metanoeC, 
Cf. Pedro, Juan 21:15-23; Matt. 26:75; Mark 14:72; Lucas 22:62). Ang tunay na pagsisisi ay theologically 
na naka-link sa (1) Hesus' pangangaral sa mga kondisyon ng Bagong Tipan (cf. Matt. 4:17; Mark 1:15; 
Lucas 13 : 3,5); (2) ang apostoliko sermons sa Gawa (kerygma, Cf. Gawa 3:16,19; 20:21); (3) ng Diyos 
pinakadakila regalo (cf. Gawa 5:31; 11:18 at II Tim. 2:25), at (4) nabubulok (cf. II Alagang Hayop. 3:9). 
Pagsisisi ay hindi opsyonal na! 

* "O ibang tao na ako ay darating sa iyo" Ito ay isang pangkaraniwang tema sa librong ito; Kristo ay 
dumating (cf. 1: 2,3; 2: 5,16; 25; 3:3,11 ). Sa mga OT sa pagdating ng Diyos ay maaaring magdala ng 
grasya o paghuhusga. Sa ganitong konteksto Kristo ay darating sa disiplina ng kanyang iglesia (cf. ko 
Alagang Hayop. 4:17)! 

* "At tanggalin ang iyong lampstand out ng kanyang lugar na" Ang lampstand symbolizes ang buong 
simbahan. Ito ay maaaring may kasangkot ang pagtanggal ni Kristo ang presence at basbas. Ang buong 
kongregasyon ay hindi nakaharap apostasy, ngunit ang pagkawala ng kanilang mga epektibong 
ministeryo. Ito rin ay nag-aaply sa mga simbahan ng Pergamum (cf. 2:16); Thyatira (cf. 2:22-23); Sardis 
(cf. 3:3); at Laodicea (cf. 3:19). Ito ay posible na ang bawat isa sa mga ito ang simbahan ay apektado ng 
isang Nicolaitan uri ng maling pagtuturo na maipapataas kompromiso sa pagano kultura. 

2:6 "na hate ang mga gawa ng mga Nicolaitans" Nagkaroon maraming haka-haka tungkol sa kung sino 
ang mga ito ay Nicolaitans at kung ano ang kanilang believed. Ang tanging Bibliya source na namin ay 
Rev. 2:6, 14-15. Haka-haka maagang nagsimula sa Simbahan sa buong AD 180 kapag Irenaeus at 
Hippolitus pakunwari na ang mga ito ay ang mga ng isa ng "ang pitong" napili sa Gawa 6:5 pinangalanan 
Nicolas. Ito ay ganap unsubstantiated. Irenaeus, sa kanyang mga libro, kontra-heresies, 3:11:7, assumed 
na sila ng mga Cyrenian nostisismo ng ikalawang siglo. Eusebius, sa kanyang mga libro, mga pari o obispo 
History, 3:29:1, sinabi na ang partikular na sekta ay hindi huling mahaba. Sa 2:14-15, ang teachings ng 
Balaam at ang teachings ng Nicolaitans ay katulad. Mayroong isang posibleng etymological koneksyon sa 
pagitan ng kanilang mga pangalan sa Griyego; ito ay nangangahulugan ng "mananakop" at "mga tao" 
(katulad ng tunay na kahulugan ng pangalan Nicodemus). Ano ang malinaw ay na ang parehong ay 
naghihikayat sa believers na lumahok sa pagano pagsamba gawi na kasangkot ritwal sekswal na 
aktibidad. Sa ganitong kahulugan ang Nicolaitans at Balaamites (cf. Num. 25:1-9; 31:16-18) ay katulad ng 
teachings ng Jezebel (cf. 2:20). 

2:7 "Siya na may isang tainga, ipaalam sa kanya marinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa simbahan" 
Ito admonition ay paulit-ulit sa buong ang mga titik sa pitong simbahan (cf. 2:7,11,17,29; 3:6,13 , 22). Ito 
ay isang parirala na nagmula sa mga salita ni Hesus (cf. Matt. 11:15; 13:9,43). Espirituwal na katotohanan ay dapat na tumugon sa pamamagitan ng isip at kamay. Ito ay katulad ng salitang Hebreo 
shema, "marinig upang gawin" (cf. Deut. 5:1; 6:4, 9:1, 20:3; 27:9-10). 

* "Para sa kanya na overcomes "May isang patuloy teolohiko diin sa tiyaga ng mga believers (cf. 
2:7,11,17,25-26; 3:4-5,11-12,21). Ito ay ang experiential katibayan ng isang tunay na conversion (cf. 
Matt. 24:13; Gal. 6:9)! Jonathan Edwards said, "sigurado patunay ng halalan ay humahawak out na ang 
isa sa dulo." WT Conner said, "Ang kaligtasan ng isang tao inihalal sa kaligtasan ay mula sa lahat ng 
kawalang-hanggan tiyak sa isip at layunin ng Diyos, ngunit ito ay nakakondisyon sa ng pananampalataya, 
at isang pananampalataya na perseveres at conquers. "Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 2:2. 

* "Ako ay bigyan ng makakain ng mga puno ng buhay na kung saan ay sa Paradise ng Diyos" Ito ay isang 
parunggit sa isang puno sa Hardin ng Eden (cf. Gen 2:9). Tulad ng mga tao ay nagsimula sa mga relasyon 
sa Diyos sa isang hardin ng mga hayop, kung kaya't ang Biblia magwawakas sa parehong paraan (cf. Isa. 
11:6-9; Rev. 22:2,14,19). Ang terminong "paraiso" ay isang Persian salita para sa isang mahal na tao ng 
napapaderan hardin na kung saan ay ginamit sa Septuagint upang isalin sa Hardin ng Eden (cf. Ezek. 
28:13; 31:8). Ito ay isa sa maraming mga sanggunian sa mesyanik edad na natagpuan sa buong ang mga 
titik sa pitong simbahan. Ang terminong "paraiso" ay ginagamit sa dalawang pandama: (1) sa Lucas 23:4 
ito ay maaaring sumangguni sa tapat bahagi ng Sheol / impyerno. Hesus nagsasabi ang nagsisisi 
magnanakaw na siya ay sa Kanya doon sa araw na iyon (si Hesus ay hindi na makakabalik sa langit para 
sa 40 araw, Cf. John 20:17) at (2) sa II cor. 12:3 ito ay tumutukoy sa presensiya ng Diyos, ang Diyos ng 
langit trono kuwarto ( "sa ikatlong langit"). Layunin ng Diyos para sa sangkatauhan, na ginawa sa 
kanyang imahe at anyo, ay palaging buhay na walang hanggan. Ang paglagas ng Simula 3 at ang 
natitirang bahagi ng Biblia ang mga dokumento na pangako ng Diyos sa sangkatauhan sa pagtubos at 
walang hanggan relasyon sa Kanya. Ito bumagsak mundo, ang puwang na ito sa buong samahan, ay 
hindi na pagnanais ng Diyos, ngunit ang sangkatauhan sa kahihiyan. Ibalik sa paglikha ng Diyos ay para sa 
Kanyang mga layunin. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 2:8 - 11 

8 Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Esmirna: 

Ako yaong Simula at wakas ang nagsasabi ng mga bagay na ito. Ako yaong namatay at 
muling nabuhay. 9 Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong mga paghihirap at iyong 
karukhaan. Ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang mga nagsasabing sila ay mga Judio ngunit 
hindi naman at ang kanilang pamumusong. Sila ay isang sinagoga ni Satanas. 10 Huwag mong 
kakatakutan ang lahat ng bagay na malapit mo nang danasin. Narito, ang ilan sa inyo ay malapit 
nang ipabilanggo ng diyablo upang kayo ay subukin. At magkakaroon ka ng paghihirap sa loob 
ng sampung araw. Maging tapat kayo kahit hanggang kamatayan at bibigyan ko kayo ng 
gantimpalang putong ng buhay. 

n Siya na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesiya. Ang agtatagumpay 
ay hindi kailanman makakaranas ng ikalawang kamatayan. 

2:8 "Ang una at ang huling" Ito ay isa sa mga paulit-ulit si Hesus para sa mga pamagat na natagpuan sa 
1:17 at 22:13. Sa Simula ito na ini-refer sa YHWH (cf. Isa. 41:4; 44:6; 48:12). Ito ay magkasingkahulugan 
sa pariralang "Ako ang Alpha at Omega" (cf. 1:8; 21:6; 27:13) at "sa Simula at ang wakas" (cf. 21:6; 
22:13). * "na patay na, at ang naging buhay" Ito ay maaring isang sampal sa likas na katangian ng mga uri ng 
pagsamba Cybele, ang ina diyosa. Marami sa mga sinaunang pagkamayabong relihiyon batay sa kanilang 
mundo-view sa personified cycles ng kalikasan, taglamig kamatayan, at muling pagsilang ng tagsibol. Sa 
context na ito ay may kinalaman theologically sa 1:18; 5:6, kung saan si Hesus ay ang kordero na slain 
ngunit ngayon ay buhay. Ito emphasizes Hesus' isang beses-sa-lahat substitutionary kamatayan at 
muling pagkabuhay (cf. Heb. 7:27; 9:12,28; 10:10). 

2:9 "ko malalaman kung ang inyong sakit at ang iyong kahirapan" Ang mga ito ay dalawang very strong 
Griyego salita. Sila ay makabuluhan dahil ang lungsod ng Smyrna ay tunay mabuti. Ang katotohanan na 
ang iglesia ay mahihirap anyong magpahiwatig sa ekonomiya-uusig. Ito ay theologically makabuluhang 
na sa libro ng paghahayag believers ipagdusa "tribulations" mula sa unbelievers at ang masama isa 
ngunit unbelievers ipagdusa "ang galit ng Diyos." Believers ay laging protektado (sealed) mula sa banal 
na paghuhusga. 

* "(Ngunit ikaw ay mayaman)" Believers hindi hukom ang kanilang mga nakatayong kay Cristo sa 
pamamagitan ng mga pamantayan sa mundo (cf. Matt. 6:33). 

* NASB, NKJV "kalapastangan sa diyos" 
NRSV, NJB "paninirang-puri" 

TEV "masamang bagay na sinabi laban sa iyo" 

Ito ay literal ang kataga kalapastangan sa diyos, na kung saan nagkaroon ng isang OT kahulugan ng 
"upang manlait" at noon ay karaniwang ginagamit na may kaugnayan sa pandiwang-atake sa YHWH (cf. 
Lev. 24:13-23). Dalawang beses sa OT ang salitang "pinagpala" (barak) ay ginagamit sa pag-unawa ng 
mga kalapastangan sa diyos (cf. I Kgs. 21:10,13). Sa konteksto ng mga Hudyo religionists claim na 
malaman ng Diyos ( "bless Diyos"), ngunit hindi sila. 

* "Na sinasabi na sila ay Hudyo at hindi ang" A very katulad na parirala ay ginamit sa 3:9; diyan na ito ay 
malinaw na sila ay sa lahi o lipi Judio na nag-claim na ng Diyos ang mga tao ngunit ang tunay ay hindi (cf. 
Juan 8:44; ROM. 2:28-29; Gal. 3:29; 6:16). Mula sa Gawa at Galacia namin malalaman na ang mga Hudyo 
dulot malaki pagsalungat sa pagpapahayag ng Ebanghelyo (cf. Gawa 13:50; 14:2, 5, 19; 17:5). 
Paghahayag 2:13 nagpapahiwatig na ito ay tumutukoy sa mga lokal na cults ng emperador pagsamba na 
tinatawag na ang Concilia na demanded na mga Kristiyano na tawag Sesar "Panginoon" at magsuob sa 
kanya na minsan sa isang taon. 

* "Ang isang sinagog ng Satanas" Juan nakita ang mundo sa mapanirang kaibahan, ang Diyos laban sa 
Satanas. Satanas ay madalas na nabanggit sa libro (cf. 2:9,13, 3:9; 12:9,10; 20:2,7). Siya slanders ang 
believers at energizes kanilang persecutors. Ang conflict o dualism sa espirituwal na kaharian 
characterizes apocalyptic literature. May gera para sa kontrol ng mga puso at isipan ng mga bata ng 
Adam. 

2:10 "Huwag takot" Ito ay isang Present Gitnang o balintiyak (deponent) kinakailangan na may mga 
negatibong kapurit na sinadya upang ihinto ang isang gawa na sa proseso. Ang mga simbahan ay 
matakot. Persecutions ay isang mag-sign ng kanilang kaligtasan at bendisyon ng Diyos (cf. Matt. 5:10- 
12). 

* "Ang mga demonyo ay tungkol sa cast ang ilan sa iyo sa bilangguan" Sa likod ng masamang tao lider 
lurks ng isang personal na sobrenatural na puwersa ng masama. Ang term Satanas ay isang OT pamagat at paglalarawan ng isang takip anghel (cf. Ezek. 28:12-16) . Kanyang Diyos-given gawain ay upang 
magbigay ng isang suwail, sakim alternatibo sa sangkatauhan at sa gayon isumbong sa kanila kapag sila 
ay yielded sa tukso (cf. Gen. 3; Job 1-2; Zech. 3). May pag-unlad ng masama sa OT. Satanas ay nilikha 
bilang isang lingkod at progressed sa isang kaaway (cf. Ang Lumang Tipan Teolohiya ng AB Davidson p. 
300-306). Ito ay isang tiyak na palagay na ang mga mataas na simbolismo ng wika ng Isa. 14, na 
direktang tumutukoy sa napakapalalo Hari ng Babylon, at Ezek. 28, na direktang tumutukoy sa prideful 
Hari ng mga gulong, sa huli kinikilala ng espirituwal na kapurihan at paglagas ng Satanas. Ang wika ng 
Ezek. 28 ay kinuha mula sa isang paglalarawan ng Hardin ng Eden. Ito ay mahirap na tanggapin ang isang 
paglalarawan ng isang tao, ang naitalang, pagano king sa angelic terms na kinuha mula sa Eden (cf. Gen. 
3). Gayunman, Ezekiel ay ang parehong bagay sa Hari ng Ehipto sa kabanata 31. Siya ay inilarawan bilang 
isang malaking puno sa hardin ng Eden. 

Lahat ng believers mahaba para sa karagdagang impormasyon, lalo na tungkol sa pinanggalingan ng 
Diyos, mga anghel, masama, at iba pa namin ay dapat na maingat ng mga baligtad metaporiko, 
prophetic paglalarawan sa pandoktrina teolohiya. Karamihan sa modernong mga teolohiya ay 
nanggaling sa ilang, matalinghaga teksto sama-sama sa mga modernong pagsulat, parehong teolohiko at 
pampanitikan (Dante at Milton). Sa NT ay siya ang tinatawag na mabigo (cf. 12:9,12; 20:2,10), na kung 
saan ay isang composite Greek term kahulugan "sa mahagis sa kabuuan," "sa paninirang-puri," o "dalhin 
accusations laban." Ang muli sumasalamin sa kanyang mga gawain ng mga akusasyon at kaakit-akit. Ang 
mga katagang ito ay magkasingkahulugan sa paghahayag (cf. 12:9; 20:2). Tingnan ang mga espesyal na 
paksa: Personal masama sa 12:9. 

* "Na maaaring masuri" Ang katagang ito ay ginagamit sa loob ng dalawang pandama: (1) believers ay 
nasubok upang ipakita ang kanilang tunay na pananampalataya at maging mas malakas (cf. 2:10; Gawa 
14:27; ROM. 5:3-4; 8:17-19; Heb. 5:8; Jas. 1:2-4; ko Alagang Hayop. 4:12-19) at (2) unbelievers ay 
nasubok sa ipakita ang kanilang kawalan ng pananampalataya at marapat paghuhusga (cf. 3:10). Sa 
paghahayag ng mga Kristiyano ang mga pagsubok ay tinatawag na "tribulations," habang ang 
unbelievers ay subjected sa "ang galit ng Diyos." 

May mga dalawang termino Griyego isinalin "test," "subukan," o "matukso." Ang isa ay ang kahulugan 
ng "sa pagsubok sa isang view papunta sa pagkawasak" (peirasmos, peirasmo). Ang iba pang mga salita 
(dokimos, dokimazo) ay ginamit sa kahulugan ng "sa pagsubok sa isang view papunta sa approval." 
Satanas tempts sa pagsira; Diyos pagsusulit upang patatagin (cf. ko Thess. 2:4; ko Alagang Hayop. 1:7; 
Gen. 22:1; Exod. 16:4; 20:20; Deut. 8:2,16; 13:3; Judg. 2:22; II Chron. 32:31). 

* "ng sampung araw" Nagkaroon maraming haka-haka tungkol sa mga pariralang "sampung araw": (1) 
ilang say na ito na ini-refer sa isang literal na sampung araw na panahon ng uusig sa lungsod ng Smyrna 
sa John's araw; (2) iba na sinasabi na dahil sampung ay ang bilang ng pagkumpleto, ito lamang meant 
isang kumpletong bilang ng mga araw ng uusig; o (3) ilang say na ito na ini-refer sa isang Hindi Tukoy 
panahon ng uusig. Ang magandang balita ay atipan ng pawid ito ay may limitasyon. Ang uusig ay 
katapusan! Subalit, sa isang libro apocalyptic ang isa ay hindi sigurado kung ang mga numero ay 
ginagamit pasimbolo o literal. Kapag ang bilang ay madalas na ginagamit sa pag-OT at maki-Bibliya 
apocalyptic literature sa isang makahulugan kahulugan pagkatapos ay marahil na ito ay matalinghaga. 
Ang pinakamadalas na ginagamit sinasagisag numero ay 3, 4, 6, 7, 10, 12 at ang kanilang mga multiples. 

* "Maging tapat unto kamatayan" Ito ay isang Present Gitnang o balintiyak (deponent) pautos na 
emphasizes ang naniniwala na kailangan mo upang magpatuloy sa pananampalataya kahit na ito ay 
nangangahulugang pisikal na kamatayan (cf. Matt. 2:13; 12:11; 10:22; 24:13; Lucas 12:4; Gal. 6:9). Ang ilang believers ay at ay pumatay. Ito ang kabalintunaan ng kapangyarihan ng Diyos at sa aming 
karanasan sa isang bumagsak mundo. 

* "At ako ay magbibigay sa iyo ng putong ng buhay" Ito ay ang nagtagumpay ang magputong tinatawag 
na "Stephanos" (cf. ko cor. 9:25). Ito ay ang gantimpala ng mga Kristiyano martyrs. Kami ay matuto mula 
sa Eusebius' Kasaysayan ng simbahan, 4:15, na doon ay maraming mga martyrs, kabilang ang mga 
Bishop Polycarp ng Smyrna. Mayroon ding iba pang mga crowns (Gantimpala) binanggit sa Bagong Tipan 
(cf. II Tim. 4:8; Jas. 1:12; ko Alagang Hayop. 5:4; Rev. 3:11). John ay gumagamit ng mga salita para sa 
buhay, zo ', mag-refer sa buhay na walang hanggan, muling buhay (cf. Juan 1:4; 3:15,36; 4:14,36; 
5:24,26,29,39,40; 6:27,33,35 , 40,47,48,51,53,54,63,68; 8:12; 10:10,28; 11:25; 12:25,50; 14:6; 17:2,3; 
20:31 ; Rev. 2:7,10, 3:5, 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:6,27; 22:1,2,14,17,19). Tunay na buhay ay mas malayo 
kaysa sa pisikal na buhay! 

2:11 "Siya na overcomes" Ito din ay isang paulit-ulit admonition sa katapatan (cf. 2:7,17,26; 3:5,12,21; 
21:7). 

* "Ay hindi maaaring saktan ng ikalawang kamatayan "Ito ay isang dobleng negatibong BINUBUO sa 
AORIST Passive pasakali na nagpapakita ng Diyos talaga pag-aalaga para sa mga taong martyred (cf. 
12:11). Ang "ikalawang kamatayan" refer sa impyerno o walang hanggan paghihiwalay mula sa mga 
relasyon sa Diyos (cf. Rev. 20:6,14; 21:8). * "Siya na may isang tainga, ipaalam sa kanya marinig" Ito ay 
isang paulit-ulit admonition para sa espirituwal na pansin at pagkakita (cf. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22; 13:9). NASB (BINAGO) TEKSTO: 2:12 - 17 

12 Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Pergamo: 

Ako na may matalas na tabak, na may dalawang talim, ay nagsasabi ng mga bagay na ito: 
13 Nalalaman ko ang iyong mga gawa at kung saan ka nakatira. Nakatira ka sa kinaroroonan ng 
luklukan ni Satanas. Nanghawakan kang patuloy sa aking pangalan at hindi mo tinalikdan ang 
aking pananampalataya kahit sa araw na pinatay nila si Antipas na aking tapat na saksi sa 
inyong kalagitnaan, na tinatahanan ni Satanas. 

14 Subalit mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon sa inyo na ang 
pinanghawakan ay ang katuruan ni Balaam. Tinuruan ni Balaam si Barak na maglagay ng 
katitisuran sa harap ng mga anak ni Israel. Ang katitisuran ay ang kumain sila ng mga inihain sa 
mga diyos-diyosan at sila ay nakiapid. 15 Sila rin yaong nanghahawakan sa katuruan ng mga 
Nicolaita, na kinapopootan ko. 16 Magsisi ka! Kung hindi ka magsisisi, kaagad akong pupunta 
riyan. Makikipaglaban ako sa kanila sa pamamagitan ng tabak sa aking bibig. 

17 Ang may pandinig ay makinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesiya. Ibibigay ko 
sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng manang itinago ng Diyos. Bibigyan ko siya ng 
isang puting bato kung saan isinulat ko ang isang bagong pangalan na walang sinumang 
nakakaalam sa pangalan maliban lang sa makakatanggap nito. 

2:12 "Ang isa na may matalim, dalawang talim kanang" Ito ay ang parehong mga reference sa glorified 
Hesus matatagpuan sa 1:16. Ito ay isang OT metapora para sa YHWH (cf. Isa. 11:4; 49:2). Ito ay ginamit 
sa NT para sa mahayap kapangyarihan ng salita ng Diyos (cf. 2:16; II Thess. 2:8; Heb. 4:12). 2:13 "ko malalaman kung saan ka tumira" "tumira" sa ang OT ipinahiwatig na "manirahan nang 
permanente sa." Ang mga believers mukha strong lokal na pamahalaan at ng diyablo presyon. Alam ng 
Diyos ang mga ito at ang kanilang mga mapanganib na sitwasyon. Siya ay doon sa kanila. 

* "Kung saan Satanas ang trono ay" Nagkaroon ng ilang mga posibleng pagpapakahulugan ng parirala na 
ito: (1) ito ay maaaring sumangguni sa malaking trono ng Zeus na kung saan ay matatagpuan sa 
Pergamum; (2) ito ay maaaring sumangguni sa diyos ng healing, Asclepios, na ang simbolo ay isang taong 
taksil; (3) tila na ang buong lungsod mukhang isang higanteng trono dahil sa Acropolis na stood daan- 
daang mga paa sa itaas ang lungsod mismo, o (4) na ito ay maaaring isang reference sa Concilia, ang mga 
lokal na organisasyon upang maisulong ang emperador pagsamba, na kung saan ay napaka- 
makapangyarihan sa Pergamum. Dahil sa makasaysayang konteksto, alinman # 1 o # 4 tila 
pinakamahusay. 

* "Hold mo ng mabilis ang Aking pangalan na" Ito ay isang Present Aktibong nagpapakilala. Ito ay 
nagpapakita ng kahalagahan ng mga pangalan bilang mga kinatawan ng karakter ng isang tao. Believers 
tiwala sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanyang pangalan (cf. Juan 1:12; 3:18; ROM. 10:9-13) at ang 
pagsamba sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanyang pangalan (cf. Gen. 4:26; 12:8; 26:25 ) at magtiyaga 
sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanyang pangalan (cf. Juan 17:11-12). 

* "at hindi tanggihan Aking pananampalataya" Ito ay isang AORIST Gitnang (deponent) nagpapakilala. 
Habang ang mga unang bahagi ng siglo ng Kristiyanismo, at kahit sa araw na ito sa ilang mga lipunan, 
nagkaroon ng isang real-udyok upang i-save ang kasaganaan o pagtangging sumampalataya sa buhay sa 
pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo sa panahon ng pisikal o panghukuman trials. Ang iglesia ay 
palaging struggled sa kung paano humawak ng mga apostates. 

* "Antipas, My saksi" Alam namin na ito ang tungkol sa walang tao. Ang pamagat na ibinigay sa kanya ay 
parehas na ginagamit para sa Kristo sa 5:1. Ang salitang "saksi" ay nangangahulugan na "martir" (cf. 
11:3; 17:6). Tertullian sinabi na Antipas ay asado sa isang hiya toro, ngunit ito ay lamang mamaya 
tradisyon. 

2:14 "pa ko hold ito tila laban sa iyo" ni Hesus ay isang negatibong pahayag para sa anim na ng pitong 
simbahan. Banal na naninirahan sa ilang mga lugar ay hindi paghingi ng paumanhin sa mga kasalanan ng 
iba. 

* "Dahil kayo ay may ilang mga taong humawak sa pagtuturo ng Balaam" Balaam ay isang tunay na 
propeta ng Diyos (cf. Num. 24:2) na lured sa pagtulong sa mga kompromiso ang mga tao ng Israel (cf. 
Num. 22-25 at 31:16). Siya ay nahatulan sa parehong ng OT at ang NT (cf. Num. 31:16; II Alagang Hayop. 
2:15; Jude 11). Ito ay posible na ang pangalan Balaam sa Hebreo meant "manlulupig ng mga tao" at ang 
pangalan Nicolaitans ay maaaring magkaroon ng meant ang parehong bagay sa Griyego (Nicodemus ng 
Juan 3 din ay may katulad na kahulugan). Ito ay makilala ang mga ito bilang dalawang grupo sa kanilang 
imoral na gawi (cf. Jezebel, 2:20). 

* "Na malinis pagtuturo Balak na ilagay ang isang balakid bago ang sons ng Israel" Balaam's suggestion 
sa Balak, Hari ng Moab, ay ang paguluhin ang mga anak ng Israel sa pagkamayabong pagsamba ng Ba'al 
(cf. Num. 25:1-3). Nagkaroon ng isang patuloy na cultural tentasyon sa seksuwal na pagsamba na gawi 
ng unang siglo pagans. * "Upang kumain ng mga bagay-bagay sacrificed to idols at upang ipasiya gawang ng imoralidad" Ang 
mga ito ng dalawang mga kasalanan kasangkot pagano pagsamba gawi (cf. Num. 25:1-3 at 31 : 16). Hindi 
lamang ay may pagano ng pagkain kung saan ang mga pagkain ay sacrificed to idols (cf. ko cor. 8:1-13) 
ngunit madalas na sekswal na imoralidad ay ang normal at inaasahang pagsamba pagsasanay at mga 
pagano assemblies. Human sekswal na aktibidad ay isang pakunwari ay nangangahulugan ng assuring sa 
kalusugan at pagkamayabong ng herds, crops, at lipunan. 

2:15 "ikaw ay mayroon ding ilang mga taong sa parehong paraan hold ang pagtuturo ng Nicolaitans" 
Dahil sa pagkakapareho ng teachings ng Balaam, ang Nicolaitans (cf. 2:6), at Jezebel (cf. 2:20), lahat ng 
mga tatlong sumangguni sa pagano, idolatrous pagsamba gawi. Believers ay hindi dapat mauwi sa, o sa 
kompromiso sa, ang mga pagano kultura. 

2:16 "Kaya magsisi, o ibang tao na ako ay darating sa iyo mabilis, at ako ay gumawa ng digmaan laban sa 
mga ito sa mga ang tabak ng aking bibig "Ito ay isang AORIST Aktibong makapangyarihan. Diyan ay ang 
patuloy na diin tungkol sa pagsisisi (cf. 2:5,16,22; 3:3,19). Ang pagdating ay maaaring sumangguni sa 
pilipisan paghatol laban sa simbahan o sa Second Coming ni Kristo sa mga hukom ng mundo. Ito ay 
makabuluhan na ang iglesia bilang isang buo ay tinatawag sa nagsisi (cf. II Chron. 7:14) dahil sa mga 
kasalanan ng ilang; kung sila ay hindi, ang kahihinatnan ay corporate disiplina! 

2:17 "sa kanya ako ay magbibigay ng ilan sa mga nakatagong mana" mana ay ang Diyos ng higit sa 
karaniwan probisyon para sa mga anak ng Israel sa panahon ng kagubatan halaghag panahon (cf. Exod. 
16:14-15,31; PS. 78:17-33 , lalo na v. 24). Nagkaroon ng ilang mga theories na iminungkahi sa kahulugan 
na ito misteriyoso parirala: (1) ito ay maaaring sumangguni sa kaban ng tipan na nagdala sa labas ng 
pagtatago ng Jeremiah mula sa Mt. Nebo (cf. II Maccabees 2:4-8) dahil ito ay naglalaman ng garapon ng 
mana (cf. Exod. 16:32-34; Heb. 9:4), o (2) ito ay maaaring sumangguni sa pagkain ng bagong edad ng 
katuwiran (cf. II Baruch 29:8). Ang eksaktong sanggunian ay hindi sigurado ngunit ito ay malinaw naman 
ang isang parunggit sa bagong edad ng Espiritu inaugurated ni Kristo. Ang ilan ay may kahit asserted na 
dahil sa Juan 6:31-35, ang mga nakatagong mana-refer sa Kristo kanyang sarili. Ito ay isang magandang 
halimbawa ng mga kahirapan sa-interpret sa mga tiyak na detalye ng mga librong ito na ang mga 
tagapakinig kontemporaryo naiintindihan, ngunit ang mga eksaktong reference ay dahil na-lost. 

* "At ako ay magbibigay sa kanya ng isang puting bato" Ang bato, tinatawag din na "tisa ng mosaiko," 
nagkaroon ng maraming mga usages sa sinaunang Malapit Silangan. 1. ito ay maaaring gamitin para sa 
mga tiket sa isang espesyal na banquets 2. ito ay maaaring gamitin upang bumoto para sa absuwelto sa 
pamamagitan ng isang hurado 3. ito ay maaaring gamitin bilang isang simbolo ng tagumpay para sa isang 
atleta 4. ito ay maaaring gamitin upang ipakita ang kalayaan ng isang alipin. Sa ganitong konteksto, # 1 
parang ang pinakamahusay, referring sa mesyanik kainan (isang pangkaraniwang tema sa Jewish 
apocalyptic literature). 

* "at ng isang bagong pangalan na nakasulat sa bato kung saan ang walang alam ngunit siya na 
natatanggap ito "Ang bagong pangalan parang isang simbolo ng Bagong Edad o ng isang pamagat para 
sa Mesiyas (cf. Exod. 28:36 ff; Isa. 56:5; 62:2; 65:15) . Ang bagong pangalan ay madalas na nabanggit sa 
librong ng paghahayag (cf. 3:12; 14:1; 19:12,13,16; 22:4). NASB (BINAGO) TEKSTO: 2:18 - 29 18 Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Tiatira: 

Ako na Anak ng Diyos ang nagsasabi ng mga bagay na 
ito: Ang aking mga mata ay katulad ng alab na apoy. 
Ang aking mga paa ay katulad ng makinang na tanso. 
19 Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig 
at ang iyong paglilingkod. Nalalaman ko ang inyong 
pananampalataya at pagtitiis. 
Alam ko ang huli mong mga 
gawa ay higit kaysa sa mga nauna mong mga gawa. 

20 Mayroon akong ilang bagay laban sa iyo dahil 
pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na tinawag 
niya ang kaniyang sarili na babaeng propeta. Siya ay 
nagtuturo at inililigaw ang aking mga alipin upang sila ay 
makiapid at kumain ng mga inihain sa diyos-diyosan. 
21 Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi sa 
kaniyang pakikiapid. Ngunit hindi siya nagsisi. 22 Narito, 
inihagis ko siya sa isang higaan. Ang mga nangangalunya 
sa kaniya ay ihahagis ko sa isang dakilang paghihirap, 
kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga gawa. 
23 Papatayin ko ang kaniyang mga anak. At malalaman ng 
lahat ng iglesiya na ako yaong sumusuri sa kaloob-looban 
at sa mga puso. Ibibigay ko sa bawat isa sa inyo ayon 
sa kaniyang mga gawa. 24 Ngunit sinabi ko sa inyo at sa 
mga natitira sa Tiatira at sa sinumang wala sa ganitong 
katuruan at sa sinumang hindi nakakaalam sa tinatawag 
na malalalim na bagay ni Satanas: Wala akong ibang 
pasaning ibibigay sa inyo. 25 Ang sinasabi ko lang: 
Maghawakan kayo sa mga bagay na taglay na ninyo 
hanggang sa aking pagdating. 

26 Ang magtatagumpay at ang tutupad ng aking mga 
gawa hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapamahalaan 
sa mga bansa. 

27 Mamamahala siya sa kanila bilang isang 

pastol sa pamamagitan ng isang bakal na 

tungkod, sa pamaraan ng pagdudurog ng 

isang tao sa palayok. 
Ito ay katulad din sa paraan ng pagtanggap ko ng 
kapamahalaang mula sa aking Ama. 28 At ibibigay ko sa 
kaniya ang tala sa umaga. 29 Ang may pandinig ay 
makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesiya. 2:18 "Ang Anak ng Diyos" Ito ay napaka-pangkaraniwan sa sumangguni sa Hesus bilang "mga anak na 
lalaki." Ang pinaka-karaniwang gumagamit ng pamagat na ito talinghaga ay "Anak ng tao," kung saan si Hesus ay 'self-napiling pamagat. Ang ibang mga salita ay "Anak ng Diyos" na kung saan ay isang 
pangkaraniwang pagtatanda para sa Hesus sa John's sulatin (cf. Juan 1:34,49; 5:25; 9:35; 10:36; 11:4,27; 
19:7 ; 20:31; I Juan 3:8; 4:15; 5:5,10,12,13,20). Ang ikatlong paggamit ng mga "anak" ay matatagpuan sa 
mga libro ng mga Hebreo (cf. 1:2, 3:6, 5:8; 7:28) kung saan si Hesus ay contrasted sa isang katulong (ie- 
akda ng mga batas, ang mga propeta). Siya ay isang ganap na miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng 
Ama. Ito ay hindi isa sa mga parirala mula sa kabanata 1. Ang katagang ito, tulad ng "birhen-anak," ay 
ginamit na matipid sa pamamagitan ng mga may-akda NT marahil dahil sa mga posibleng hindi 
pagkakaunawaan ng mga pagano hearers, na agad-agad na may kaugnayan ang mga salitang ito sa kani- 
kanilang mga usages sa pagano pantheons. Ang Homeriko gods at goddesses madalas ay sekswal na 
aktibo sa mga tao, paggawa ng mga espesyal na mga anak. 

* "Na may mga mata ko ng ningas ng apoy, at ang Kanyang mga paa ay tulad burnished tanso" Ito ay isa 
pang pamagat para sa Jesus na kinuha mula sa 1:14,15. Ito ay isang parunggit sa Dan. 10:6 pagpapakita 
ni Hesus' langit pinanggalingan. Ito ay posible na ito ay ginamit na may kaugnayan sa Thyatira dahil ang 
lungsod na ito ay bantog na para sa kanyang bronzeware. 

2:19 Ang mga taludtod ay si Hesus' pagpapasalamat ng ministeryo ng mga believers sa Thyatira. Sila ay 
aktibo sa kaharian ng trabaho at sa pagkuha ng mas maraming aktibo. Affirmation na ito, gayunpaman, 
ay hindi paghingi ng paumanhin sa mga hidwang ng v. 20. 

2:20 "Ngunit may ganito akong laban sa inyo, na inyong pagtiisan ang babae Jezebel, na siyang tawag sa 
sarili ng isang prophetess" Ito ay isang parunggit sa Jezebel ng ko Kgs. 16:31-33; II Kgs. 9:21-22. 
Alexandrinus (MSS A) nagdadagdag "mo" bago Jezebel, na ipinahiwatig na siya ay maaring ang mga 
asawa ng mga ministro ng iglesia o isang aktibong lider ng simbahan. Ngunit ito ay haka-haka. Ang 
kanyang mga teachings (cf. v. 20c) ay katulad ng Balaamites sa v. 14b at ang Nicolaitans sa v. 15. Jezebel 
ay hindi tinanggihan dahil siya ay isang babae prophetess. Mayroong maraming Bibliya halimbawa ng 
mga kababaihang lider relihiyoso. 

1. Miriam, Exod. 15:20 

2. Deborah, hukom 4:4 

3. Huldah, II Kings 22:14 

4. Anna, Lucas 2:36 

5. Philip's anak na babae, Gawa 21:9 

6. Pibi, Romana 16:1 

2:21 ng Diyos ng habag at pasensya, pati na rin ang Kanyang hustisya ay maliwanag sa vv. 21-23 (cf. 
ROM. 2:5). 

2:22 "Ako ay mahagis kanyang sa isang kama ng pagkakasakit" Ito ay uyam na may kaugnayan sa 
kanyang kama ng pangangalunya (teachings tungkol sa imoralidad). 

* "Maliban na lamang kung sila nagsisi ng kanyang mga gawa" Ito ay isang THIRD Class kondisyon na- 
refer sa mga potensyal na mga hinaharap na kilos ngunit may isang elemento ng anumang mangyayari. 

2:23 "at ako ay pumatay ng kanyang mga anak" Ito ay hindi tumutukoy sa literal na mga anak, ngunit sa 
kanyang mga mga (cf. 2:22; II Juan v. 1). * "at ang lahat ng mga simbahan ay kung" Ito ay nagpapakita na ang pitong titik ay dapat basahin at ang 
katotohanan na ginagamit ng lahat ng mga simbahan, at pagkatapos at ngayon. 

* "ko am Siya na paghahanap ang isipan at mga puso "Ang Bibliya asserts na ang Diyos ng motives at 
saloobin ng lahat ng tao (cf. PS. 7:9, 26:2; 39:1; Prov. 24:12; Jer. 11:20 ; 17:10; Lucas 16:15; Gawa 1:24; 
Heb. 4:12-13; 8:27). ESPESYAL PAKSA: ANG PUSO 

Ang salitang Griyego kardia ay ginagamit sa Septuagint at NT upang maipakita ang Hebrew term I'b. Ito 
ay ginagamit sa iba't ibang paraan (cf. Bauer, Arndt, Gingrich at Danker, A Greek-English leksikon, pp. 
403-404). 

1. sa gitna ng pisikal na buhay, isang metapora para sa mga tao (cf. Gawa 14:17; II Corinthians 3:2-3; 
James 5:5) 

2. ang sentro ng espirituwal (moral) buhay 

a. Alam ng Diyos sa puso (cf. Lucas 16:15; ROM. 8:27; ko cor. 14:25; ko Thess. 2:4; Rev. 2:23) 

b. ginagamit ng sangkatauhan ng espirituwal na buhay (cf. Matt. 15:18-19; 18:35; ROM. 6:17; ko Tim. 
1:5; II Tim. 2:22; ko Alagang Hayop. 1:22) 

3. sa gitna ng isipan buhay (ie-iisip, Cf. Matt. 13:15; 24:48; Gawa 7:23; 16:14; 28:27; ROM. 1:21; 10:6; 
16:18; II cor. 4:6; Eph. 1:18; 4:18; James 1:26; II Alagang Hayop. 1:19; Rev. 18:7; puso ay 
magkasingkahulugan sa isip sa II cor. 3:14-15 at Phil . 4:7) 

4. sa gitna ng pagpapasiya (ibig sabihin ay, Cf. Gawa 5:4; 11:23; ko cor. 4:5; 7:37; II cor. 9:7) 

5. sa gitna ng damdamin (cf. Matt. 5:28; Gawa 2:26,37; 7:54; 21:13; ROM. 1:24; II cor. 2:4; 7:3; Eph. 6: 
22; Phil. 1:7) 

6. natatanging lugar ng Espiritu ng aktibidad (cf. ROM. 5:5; II cor. 1:22; Gal. 4:6 [ie Kristo sa ating mga 
puso, Eph. 3:17]) 

7. Ang puso ay isang paraan ng mga sumasangguning metaporiko sa buong tao (cf. Matt. 22:37, quoting 
Deut. 6:5). Ang mga saloobin, motives, at mga aksyon na iniuugnay sa mga puso ang ganap na ilahad ang 
mga uri ng tao. Ang OT ay may ilang mga welga usages ng mga kataga 

a. Gen. 6:6; 8:21, "Ang Diyos ay grieved sa Kanyang puso" (din na paunawa Hosea 11:8-9) 

b. Deut. 4:29; 6:5, "sa lahat ng iyong puso at ang lahat ng iyong kaluluwa" 

c. Deut. 10:16, "uncircumcised puso" at ROM. 2:29 

d. Ezek. 18:31-32, "isang bagong puso" 

e. Ezek. 36:26, "isang bagong puso" kumpara sa "isang puso ng bato" 

* "At ako ay magbibigay sa bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa" Ang espirituwal na katotohanan 
ay iniharap para malinaw sa Gal. 6:7. Kami ay mag-ani kung ano ang aming magpunla. Ang prinsipyo ay 
hindi magpahiwatig ng isang tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisikap (cf. Eph. 2:8-9), pero ang 
mga taong may natutugunan ng Diyos kay Cristo ay buhay na maka-diyos, mapagmahal, serving buhay 
(cf. 3:12; Matt. 25: 1-46; Eph. 2:10). Ito ay isang espirituwal na prinsipyo. Ang Diyos ay etikal-moral at sa 
gayon ay Kanyang paglikha. Tao basagin ang kanilang sarili sa Diyos pamantayan. Kami ay mag-ani kung 
ano ang aming magpunla. Ito ay totoo para sa mga believers (ngunit hindi epekto kaligtasan) at 
unbelievers (cf. Job 34:11; PS. 28:4; 62:12; Prov. 24:12; Eccl. 12:14; Jer. 17:10; 32:19; Matt. 16:27; 25:31- 
46; ROM. 2:6; 14:12; ko cor. 3:8; II cor. 5:10; Gal. 6:7-10; ko Tim . 4:14; ko Alagang Hayop. 1:17; Rev. 
2:23; 20:12; 22:12). 2:24 "ang mga bagay-bagay sa ilalim ng Satanas" May ilang mga theories na may kaugnayan sa phrase 
na ito. Ito ay maaaring sumangguni (1) sa isang catch-phrase ng Jezebel at ang kanyang mga; (2) sa 
nostik maling guro 'diin sa mga kaalaman; (3) sa pagsisimula rites ng relihiyon ang misteryo ng Roman 
Empire; o (4) sa isang antithetical paraan, sa "ang mga bagay-bagay sa ilalim ng Diyos" (cf. ROM. 11:33; 
kocor. 2:10; Eph. 3:18). 

* "Ako ng iba pang mga lugar na walang magdala sa iyo" Ito ay isang affirmation ng true believers sa 
lungsod ng Thyatira. Sila ay nagkaroon ng isang aktibong, mapusok pananampalataya (cf. v. 19). 

2:25 "hold mabilis hanggang ako lumapit" Kristo ang mga dapat magtiyaga (cf. v. 20) sa gitna-uusig, 
hidwang at apathy. Ito ay isang utos (AORIST Aktibong pautos). Si Hesus ay sa Kanyang paraan; Siya ay 
dumating (cf. 2:16; 22:7,20). Ito ay ang pag-asa at encouragement ng bawat henerasyon ng mga 
Kristiyano. 

2:26-27 Ito ay isang parunggit sa Awit 2:8-9, marahil sa Isa. 30:14 at Jer. 19:11 idinagdag in Hesus ay ang 
mesyanik king. Kanyang kaharian ay galing sa buong mundo na kapangyarihan at kaganapan. Ito ay 
katumbas ng halaga kapag ang lahat ng Kanyang mga makita Kanya! 

2:26 "bansa" Ang paggamit ng mga kataga na ito mula sa OT nagpapahiwatig na ito ay tumutukoy sa 
mga labas ng tipan ng YHWH (ang kataliwasan ay 7:9). Ito ay nagiging isang paraan ng mga 
sumasangguning na walang diyos, imoral tao (cf. 2:26; 5:9; 10:11; 11:2,9,18; 12:5; 13:7; 14:6,8; 16: 19; 
17:15; 18:3,23; 19:15; 20:8). 

2:27 "ko rin ay nakatanggap ng kapangyarihan mula sa aking Ama" si Jesus ay ibinigay na ang lahat ng 
kapangyarihan (cf. PS. 2; Matt. 28:18; Phil. 2: 9-11). Jesus' kaharian ay naririto, ngunit hindi 
consummated. Ang OT quote sa taludtod 27 ay mula sa Psa. 2:8 kung saan ang unang-refer sa Mesiyas 
(cf. 12:5; 19:15) ngunit ito ay ginagamit para sa mga believers na ilagay ang kanilang tiwala sa Hesus 
Kristo. Sila maghari sa Kanya. Tingnan ang mga espesyal na paksa at 5:10. 

2:28 "at ako ay magbibigay sa kanya ng umaga bituin" Nagkaroon ng ilang mga posibleng 
pagpapakahulugan ng parirala na ito: (1) ito na ini-refer sa isang metapora para sa Kristo (cf. Rev. 22:16) 
; (2) ito na ini-refer sa matatalik na kaalaman at relasyon kay Kristo (cf. II Alagang Hayop. 1:19); (3) ito na 
ini-refer sa muling (cf. Dan. 12:3; (4) ito na ini-refer sa militar Mesiyas na nabanggit sa Num. 24:17; (5) 
ito na ini-refer sa kaligayahan ng mga tao ng Diyos (cf. Job 38:7), o (6) ito na ini-refer sa isang parirala na 
ginagamit ng mga Satanas sa Isa. 14:12, ngunit ngayon para sa Kristo . 2:29 Tingnan ang tanda sa 2:7. 
| NASB (BINAGO) TEKSTO: 3:1 - 6 1 Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Sardis: 

Ako na may taglay ng pitong Espiritu ng Diyos at ng 
pitong bituin ang nagsasabi ng mga bagay na ito: 
Nalalaman ko ang iyong mga gawa, mayroon kang 
pangalan na ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. 
2 Magbantay ka. Palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit nang mamatay sapagkat nasumpungan ko na 
ang inyong mga gawa ay hindi ganap sa paningin ng 
Diyos. 3 Kaya nga, alalahanin mo kung papaano ka 
tumanggap at nakinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. 
Kaya nga, kung hindi ka magbantay, ako ay paririyan sa 
iyo katulad ng isang magnanakaw. Kailanman ay hindi 
mo malalaman kung anong oras ako paririyan sa iyo. 

4 Mayroon kang ilang tao sa Sardis na hindi narumihan 
ang kanilang mga kasuotan. Sila ay kasama kong lalakad 
na nararamtan ng maputing damit dahil sila ay kara pat-da pat. 
5 Ang magtatagumpay ay daramtan ko ng maputing damit. 
Hindi ko buburahin kailanman ang kaniyang pangalan 
sa aklat ng buhay. Kikilalanin ko ang kaniyang pangalan 
sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kaniyang mga 
anghel. 6 Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng 
Espiritu sa mga iglesiya. 3:1 "Siya na may pitong espiritu ng Diyos at ng pitong stars" Ang parirala ay isa pang parunggit sa 
glorified Kristo (cf. 1:4,16,20). Ang pitong stars sumangguni sa simbahan at ang kanyang mga pinuno sa 
1:20; ang pitong espiritu ay maaaring kaugnay na metapora dahil sa 4:5 na sila ay may kaugnayan sa 
pitong lampstands, na kung saan ay nabanggit din sa 1:20 bilang referring sa simbahan. Ang mga ito ang 
pitong espiritu ng Diyos ay nabanggit din sa 5:6 bilang bahagi ng paglalarawan ng tupa. 

* "Ko malalaman kung ang iyong mga gawa" ni Hesus ay may kamalayan ng lakas at weaknesses ng 
Kanyang simbahan (cf. 2:2,19; 3: 1,8,15). 

* NASB, NKJV "na mayroon ka ng isang pangalan na ikaw ay buhay" 
NRSV "na mayroon ka ng isang pangalan ng buhay" 

TEV "na ikaw ay may mabuting reputasyon ng pagiging buhay" 

NJB "kung kayo ay ipinalalagay na buhay" 

Ito ay isang nagwawasak paghahayag. Sila-iisip na sila ay may karapatan na Diyos, spiritually nakasisiya 

sa Kanya (cf. Isa. 29:13; ROM. 2:19-20; Col. 2:16-23; II Tim. 3:5), ngunit sila ay hindi! 

3:2 NASB, NRSV, TEV, NJB "Wake up" 

NKJV "Maging maingat" 

Ito ay isang Present Gitnang (deponent) pautos (gamit ang isang Present Aktibong pandiwari), literal 

"kayo ay patuloy na nanonood." Ito ay ang unang limang Present IMPERATIVES matatagpuan sa verses 2 

at 3. Si Jesus ang Kanyang mga utos ng simbahan upang panatilihing nanonood! 

* NASB, NKJV "patibayin ang mga bagay-bagay na mananatiling" 
NRSV "lakasan ano ay nananatiling" 

TEV "lakasan mo pa rin kung ano ang may" 

NJB "maglagay ng mga malutas sa kung ano ang maliit na puwersa kayong kaliwa" 

Ito ay isang AORIST Aktibong makapangyarihan. Sila ay kumikilos sa ngayon at patuloy na kumikilos 

upang pangalagaan kung ano ang naiiwan sa kanilang mga nag-aagaw-buhay pananampalataya. * "Para sa ako ay hindi natagpuan ang iyong mga gawa natapos sa oras na makita ng Aking Diyos" Ang 
unang pandiwa ay isang perpektong Aktibong pinagkakilanlan. Sila ay maaaring tumingin espirituwal (cf. 
Isa. 29:13), ngunit sila ay marami na tulad ng relihiyon sa mga tao na nabanggit sa Matt. 7:21-23 at Col. 
2:16-23. Ang terminong "natapos" ay isang perpektong Passive pandiwari kahulugan "mature, perpekto, 
para sa gamit ang naitalagang gawain." Sila ay hindi pinahihintulutan ng Diyos upang makumpleto ang 
kung ano ang pananampalataya ay nagsimula (Cf . Phil. 1:6). 

3:3 "matandaan kung ano ang iyong natanggap at narinig" Ito ay isang Present Aktibong pautos 
sinusundan ng isang perpektong Aktibong pinagkakilanlan at isang AORIST Aktibong nagpapakilala. Ito ay 
tungkol sa Ebanghelyo na kung saan sila naririnig at patuloy na makatanggap. Cristianismo ay hindi isang 
pasiya lamang, ngunit ang pamumuhay ng isang relasyon. Ito ay nagsasangkot ng isang mensahe 
believing at pagtanggap ng isang tao. Ito ay resulta sa isang nagbago at ang pagbabago ng buhay ng 
pagsisisi (AORIST Aktibong pautos, v. 3b) at pagtalima (Kasalukuyang Aktibo pautos, v. 3b). 

* "Panatilihin ito" Ito ay isang Present Aktibong pautos na kung saan ay ang patuloy na command. 

* "nagsisi" Ito ay isang AORIST Aktibong pautos na nagpapahiwatig ng isang kumpletong pagsisisi. 

* "Kaya kung hindi mo gisingin" Ito ay isang THIRD Class kondisyon na pangungusap tulad ng 2:22. Ang 
aksyon ay potensyal, maaaring mangyari sa kanilang mga tugon sa Jesus' command, ngunit hindi 
assured. 

* "Ako ay darating tulad ng magnanakaw" Ito ay madalas na ginagamit ng Second Coming (cf. Matt. 
24:43-44; Lucas 12:39-40; ko Thess. 5:2,4; II Alagang Hayop. 3:10 ; Rev. 16:15). Subalit, sa ganitong 
konteksto ito tila sumangguni sa isang sentido paghuhusga ng simbahan. 

3:4 "ng ilang mga tao sa Sardis na hindi marumi ang kanilang kasuotan" Ang paglalagay sa off at pagkuha 
ng mga damit ay ginamit bilang isang metapora ng mga Kristiyano sa buhay (cf. Eph. 4:22,24,25,31; Col. 
3:8,10,12,14; Heb. 12:1; Jas. 1:21; ko Alagang Hayop. 2:1). Ilang believers ay hindi kompromiso sa 
pagano kultura. 

* "Sila ay maglakad sa Me sa puting" White damit ay ginagamit bilang isang simbolo ng kawalang-malay 
o tagumpay sa vv. 4,5,18; 6:11; 7:9,13-14; 19:14. Ang terminong "lakad" ay kadalasang ginagamit bilang 
isang metapora ng mga Kristiyano buhay (cf. 3:5; 21:24; ko John 1:6,7; 2:6,11; III Juan 3-4). 

3:5 "Siya na overcomes" Apat na mga bagay-bagay na ito ay ibinigay sa isang taong overcomes. 1. sila ay 
maglakad sa Mesiyas, v. 4 2. sila ay clothed ng puti 3. ang kanilang mga pangalan ay hindi blotted out ng 
libro ng buhay 4. ang Mesiyas ay tanggapin ang mga ito bilang Kanyang sariling sa presensiya ng Ama at 
ang Kanyang mga anghel. Tingnan ang mga espesyal na paksa sa tiyaga sa 2:2. 

* "Ako ay hindi burahin ang kanyang pangalan mula sa libro ng buhay" Ito ay isang malakas na Double 
negatibo. Kapag namatay ang mga mamamayan, ang kanilang mga pangalan ay magiging nabura mula sa 
balumbunin ng kanilang lungsod ngunit ang Diyos ay hindi burahin believers mula sa Kanyang 
balumbunin. Ang metaporiko pariralang "sa libro ng buhay" ay matatagpuan din sa Rev. 20:12-15, kung 
saan ang dalawang mga libro ay nabanggit: (1) ang libro ng buhay na kung saan ay binubuo ng mga 
pangalan ng Diyos sa mga tao (cf. Exod. 32:32-33; PS. 69:28; Isa. 4:3; Dan. 12:1; Lucas 10 : 20; Phil. 4:3; Heb. 12:23; Rev 13:8; 17:8; 20:15; 21:27), at (2) ang libro ng mga gawa o remembrances na talaan ng 
mga gawa ng parehong mga imoral at makatarungan (cf. PS. 56:8, 139:16; Isa. 65:6; Mai. 3:16). 

* "ako ay tumanggap ng kanyang pangalan bago ng Aking Ama at bago ang Kanyang mga anghel" Bilang 
believers magkumpisal Kristo ( " tumawag sa Kanyang pangalan, "Cf. ROM. 10:9-13), Siya rin ang 
confesses sila sa harap ng Ama (cf. Matt. 10:32; Lucas 12:8). 

"Mangumpisal" ay ang salitang Griyego exomulogeC. Ito ay ginamit sa tatlong pandama: (1) sa publically 
aminin kasalanan sa Diyos at sa iba pa naroroon (cf. Matt. 3:6; Mark 1:5; Gawa 19:18; Jas. 5:16); (2) sa 
publically tumanggap ng pananampalataya kay Cristo (cf. Phil. 2:1; at marahil ROM. 14:11); at (3) sa 
publically purihin ang Diyos (cf. Matt. 11:25; Lucas 10:21; ROM. 14:11 ( Isa. * 45:23; 15:9 (PS. 18:49 *). 
Ang mga kaugnay na Griyego salita homologeC ay ginagamit sa mga katulad na paraan: (1) na tanggapin 
ang kasalanan (cf. I Juan 1:9); (2) sa tanggapin ang pananampalataya kay Cristo (cf. Matt. 10:32; Lucas 
10:32; Juan 9:22 (negatibong, Juan 1:20; 12:42 *); at (3) sa affirm ng paniniwala sa isang bagay (cf. Gawa 
23:8; 24:14; Heb. 11:13). 

3:6 Tingnan ang tanda sa 2:7. NASB (BINAGO) TEKSTO: 3:7 - 13 

7 Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Filadelfia: 

Ako ang Banal at Totoo. Ako ang may hawak ng susi 
ni David na nagbubukas at walang makakapagsara nito, 
nagsasara ako at walang makakapagbukas nito. 
8 Nalalaman ko ang iyong mga gawa, narito, inilagay 
ko sa harap mo ang isang pintuang bukas at walang 
makakapagsara nito sapagkat kaunti ang iyong lakas 
at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ipinagkaila 
ang aking pangalan. 9 Narito, sinasabi ko ito sa kanila na 
kabahagi ng sinagoga ni Satanas, yaong mga nagsasabi 
na sila ay mga Judio at hindi naman. Subalit sila ay 
nagsinungaling. Narito, palalapitin ko sila upang 
magpatirapa sa iyong paanan. Ipaaalam ko sa kanila na 
iniibig kita. 10 Dahil tinupad mo ang aking salita na ikaw 
ay dapat maging matiisin, iingatan kita sa panahong ito 
ng pagsubok na darating na sa mga tao sa buong sanlibutan 
upang subukin ang mga naninirahan sa lupa. 

n Narito, darating na ako agad. Panghawakan mo ang 
anumang iyong tinataglay upang walang sinumang 
makakuha ng iyong gantimpalang putong. 12 Ang 
magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa banal 
na dako ng aking Diyos. Siya ay hindi na lalabas kailanman. 
Isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Diyos at ang 
pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong 
Jerusalem na bumababang galing sa langit mula sa aking Diyos. Isusulat ko sa kaniya ang bago kong pangalan. 
13 Ang may pandinig ay r 
Espiritu sa mga iglesiya. 13 Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng 3:7 "Siya na banal, na ang tunay na" Verse 7 ay isang serye ng mga apat na naglalarawan clauses na 
naglalarawan Hesus na may mga pamagat para sa YHWH. "Banal" ay ginamit ng 30 beses sa Isaya upang 
ilarawan ang YHWH. John ay karaniwang substituted ang salitang "banal" (cf. 15:3; 16:7; 19:2). "Totoo" 
ay kadalasang ginagamit ng mga YHWH (cf. Isa. 65:16; Jer. 10:10; I Juan 5:20; Rev. 15:3; 16:7; 19:2). Ang 
unang dalawa, "banal" at "totoo", ay ginagamit muli ng Diyos sa Rev. 6:10. Ang terminong "totoo" sa 
Griyego meant "true bilang laban sa maling," ngunit sa Hebreo ito meant "tapat o mapagkakatiwalaan." 
Ni Hesus ay tiyak na pareho (cf. 3:14; 19:11; 21:5; 22:6) . 

* "na ang susi ng David" Ito ay isang parunggit sa hari Davidic Mesiyas ng II Sam. 7, ngunit lalo na ng Isa. 
22:22. 

* "Sino shuts at walang bubukas" Ito ay tumutukoy sa pangangaral ng Ebanghelyo (tingnan ang tala sa v. 
8). 

3:8 "ako ay may bago ka maglagay ng isang bukas na pinto na hindi maaaring tumigil ng" Ito ay isang 
perpektong Aktibong paturol at isang perpektong Passive pandiwari. Ito ay tumutukoy sa alinman sa (1) 
pangangaral pagkakataon (keys, Cf. Matt. 16:19); (2) pasukan sa mesyanik kainan (clothed sa puti, Cf. V. 
4), o (3) ng isang banal na pagkakataon para sa mga serbisyo (cf. Gawa 14:27; ko cor. 16:9; II cor. 2:12; 
Col. 4:3). 

* "Dahil ikaw ay may kaunting kapangyarihan" Ito ang unang ng tatlong dahilan kung bakit binuksan ni 
Hesus tulad ng isang kahanga-hanga pinto ng oportunidad. Ito ay ang lamang ng isa sa pitong mga 
simbahan na kung saan si Jesus ay walang negatibong sa say. 

* "At may malinis Aking salitang "Ang verb panahunan (AORIST Aktibong pinagkakilanlan) ay 
nagpapahiwatig ng isang partikular na panahon ng uusig o ng isang pangwakas pagkilos ng 
pagkamasunurin. Sila ay nagkaroon ng "maliit na pananampalataya," ngunit na ginamit nila ito ng 
mabuti! 

* "At hindi tinanggihan Aking pangalan na" Ito ay maaaring isang reference sa uusig sanhi ng demands 
ng Concilia, lokal na Supporters ng emperador pagsamba (cf. 2:13 ). 

3:9 "Ako ay magiging sanhi ng mga sinagog ng Satanas," Ito ay maaaring sumangguni sa Jewish 
pagsalungat sa Ebanghelyo. Ang Iglesia, hindi nag-aalinlangan Hudyo, ay ang tunay na mga tao ng Diyos. 

* "Ako ay gumawa ng mga ito darating at sumang-ayon down sa iyong mga paa" Ito ay isang parunggit 
sa Isa. 45:14; 49:23; 60:14, na unang pumigil ng Gentiles pagdating sa Jewish bansa, pero dahil ang mga 
tinatawag na Hudyo tinanggihan ang Mesiyas sila ay dumating sa arko sa mga hentil believers upang 
ipakita ng Diyos sa kanila ng pag-ibig ( Cf. Isa. 43:4,9). Ito ay isang magandang halimbawa kung paano 
ang NT sa pangkalahatan, at John sa partikular, ay binago ng OT prophecies tungkol sa Israel. John ay 
gumagamit ng isang teksto na orihinal na nakakita ng Gentiles pagdating sa isang ibalik Jerusalem upang 
sumamba YHWH, ngunit sa bagong edad ng katuwiran ito geo-pulitikal na imahe ay pinalawak upang isama ang isang believing mundo (Hudyo at mga hentil) pagkakaroon ng alinlangan Hudyo darating at 
pumailalim down! Ito universalization ng Israel at Jerusalem nagpapakita na paghahayag, malayo mula 
sa substantiating isang literal na katuparan ng OT prophecies sa isang Jewish bansa, ay may transformed 
ito (cf. Eph. 2:11-3:13). Ito ay ang "misteryo ng Ebanghelyo nakatago mula sa edad"! 

3:10 NASB "Dahil ikaw ay may malinis ang salita ng Aking tiyaga" 

NKJV, NJB "Dahil ikaw ay may malinis ang Aking utos sa pagsigasigan" 

NRSV "Dahil ikaw ay may malinis ang aking mga salita ng pasyente pagbabata" 

TEV "Dahil ikaw ay may malinis ang aking mga utos sa makatiis " 

Ito ay maaaring isang reference sa Juan 8:51 o 17:6. Si Jesus ay hindi-asa upang mapanatili ang kanyang 
iglesia mula sa uusig dahil sa ang mga titik sa pitong simbahan uusig, kahit na kamatayan, ay nangyari. 
Verse 10 ay tumutukoy sa isang mundo-wide paghuhusga ng Diyos sa mga unbelievers. Ito ay mahalaga 
na makilala sa pagitan ng "tribulations" believers makatiis sa pananampalataya at "ang galit ng Diyos" na 
falls sa isang alinlangan mundo. Interpreter naiiba sa kung paano ang simbahan ay spared gitna ito 
eschatological paghuhusga: (1) ilang makita ang simbahan bilang pagpunta sa pamamagitan nito 
protektado ng Diyos (cf. Juan 17:15); (2) ang iba na makita ito bilang pagturo papunta sa isang lihim na 
malabis ng mga believers bago ang panahong ito. Mas gusto ko ang # 1. Ng Diyos ang mga tao ay hindi 
spared-uusig at kamatayan sa panahon ng ilang mga unang siglo sa isang Greco-Romano kultura o ang 
patuloy na pagpapahirap at kamatayan bilang pagkalat ng Ebanghelyo, at hindi rin sila ay maging spared 
ang end-oras ng kapanganakan pains ng New Age. Uusig ay palaging purged at strengthened ang iglesia! 
Ang pampanitikan yunit ng chapters 2-3, kung saan ang Iglesia karanasan-uusig, ay sinundan sa 
pamamagitan ng pampanitikan yunit ng langit, na ang mga martyred Iglesia prays para sa paghihiganti. 
Ang "init ng Diyos" ay ibinibigay sa yugto ng kalubhaan (seals-1 / 4, Trumpeta-1 / 3, bowlstotal pagsira), 
sa bawat yugto na ibinigay para sa layunin ng pagtawag ng nawala sa kaligtasan. Ng Diyos panghuli galit, 
ang ikalawang kamatayan, ang lake ng apoy (cf. Rev. 20), ay hindi na para sa pagtubos sa kasalanan, 
ngunit ito ay ganap na nagpapahirap. Persecuted Ang iglesia ay nagiging matagumpay iglesia at ang mga 
persecuting unbelievers karanasan uusig! Ang Diyos ay sa control! 

* "Upang ma-test ang mga taong tumira sa lupa" Ang parirala ay ginagamit sa mga paulit-ulit sa buong 
sumangguni sa isang husay estado ng paghihimagsik sa pamamagitan ng unbelievers (cf. Rev. 6:19; 
18:13; 1:10; 12 : 12; 13:8, 12, 14; 17:8). Gusto ng Diyos na magsisi sila at naniniwala (cf. I Tim. 2:4; II 
Alagang Hayop. 3:9), ngunit sila ay hindi, kahit na sa gitna ng palawakin judgments ng seals, Trumpeta, 
at bowls. Tingnan ang mga espesyal na paksa: Greek para sa Mga Tuntunin at 2:2 d. 

3:11 "ako ay darating mabilis" Ito ay isang patuloy na diin sa mga kamadalian ng Panginoon ay darating 
(cf. 1:1, 3; 2:16; 22:7 , 12,20). Ang unang bahagi ng iglesia inaasahang ang agarang pagbabalik ng 
Panginoon. Ito ay ang pag-asa ng bawat henerasyon ng mga Kristiyano. 

* "Hold ng mabilis na kung ano ang ikaw ay may" Ito ay isang Present Aktibong pautos, ibig sabihin ay 
"magpapatuloy na humawak ng mabilis" bilang AORIST Aktibong pautos ng 2:25 tumutok sa isang tiyak 
pagkilos ng humahawak mabilis. Bilang believers hold on sa Diyos, Siya ay kumapit sa mga ito (cf. Gal. 
6:9). Ito ay ang kasunduan ng relasyon ng Diyos at kataas-taasang sangkatauhan's mendeitid sagot! 
Kaligtasan ay isang unang desisyon ng pagsisisi at pananampalataya (cf. Mark 1:15; Gawa 3:16,19; 20:21) 
sinundan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, pagkamasunurin, serbisyo, 
at tiyaga. Lahat ng mga bagay na ito ay kinakailangan para sa matanda na Cristianismo. * "Putong" Ito ay isa pang reference sa Stephanos pagbutihan nabanggit sa 2:10. Ito ay isang gantimpala 
para sa katapatan. 

3:12 "Siya na overcomes" Tingnan ang mga nota sa 2.2. 

* "Ako ay gumawa siya ng isang poste sa templo ng aking Diyos" Philadelphia ay sa lugar ng lindol, ang 
talinghaga ng isang poste conveyed ang konsepto ng katatagan. Tanyag na mamamayan 'inscribed ay 
mga pangalan sa mga pillars ng Templo sa Philadelphia. Ang salitang "templo" dito ay isang kataga 
(naos) mula sa verb "sa mamahay" at noon ay ginagamit ng mga lugar na kung saan ang diyos ng tunay 
presence dwelt. Ang overcoming believers ay hindi na umalis sa presensiya ng Diyos (cf. PS. 23:6; 27:4- 
6). Ito ay maaaring isang metapora dahil tila doon ay walang templo sa bagong edad (cf. 21:22). 

* "Ako ay sumulat sa kanya ang pangalan ng Aking Diyos" Abiso sa limang-tiklop repetitions ng "Aking" 
sa v. 12. Ito ay isang kahanga-hanga pagpapasalamat ng lapit sa Diyos. Ang pangalan symbolized 
pagmamay-ari (cf. 7:3; 14:1; 22:4). 

* "Ang bagong Jerusalem. . . bagong pangalan "paghahayag Picks up sa prophecies ng Isaya. 

1. mga bagong bagay, 42:9; 43:19; 48:6 (Rev. 21:5) 

2. bagong song, 42:10 (Rev. 5:9; 14:3) 

3. bagong pangalan, 62:2; 65:15 (Rev. 2:17) 

4. bagong langit at ang bagong daigdig, 65:17; 66:22 (Rev. 3:12; 21:1). 

Ang bagong langit lungsod, Jerusalem, ay din prophesied sa Isaya: 40:2,9; 41:27; 44: 20,28; 52:1,2,9; 
62:1,6,7; 65:18,19; 66:10,13,20 (Rev. 21:2,10). Ito ay ang mga metapora para sa presensiya ng Diyos sa 
gitna ng Kanyang mga tao. Ang OT prophecies ay na-universalized. Bagong Jerusalem ay hindi isang 
lungsod sa Palestine, ngunit ang mga pangako ng isang bagong edad ng katuwiran. 

3:13 Tingnan ang tanda sa 2:6. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 3:14 - 22 

14 lsulat mo sa anghel ng iglesiya sa Laodicea: 

Ako, na tinatawag na Siya nawa, ang tapat at totoong 
saksi, ang pasimula ng mga nilalang ng Diyos, ang 
nagsasabi ng mga bagay na ito: 15 Nalalaman ko ang 
iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ang 
nais ko ay maging malamig ka o mainit. 16 Kaya nga, 
sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, 
isusuka na kita mula sa aking bibig. 17 Sinasabi mo: 
Ako ay mayaman. Ako ay naging mayaman at hindi 
nangangailangan ng anuman. Hindi mo alam na ikaw 
ay sawimpalad, nararapat kahabagan, maralita, bulag at 
hubad. 18 Dahil dito, pinapayuhan kita na bumili ng ginto 
mula sa akin na dinalisay ng mga tao sa apoy upang 
yumaman ka. Bumili ka ng maputing damit upang ikaw 
ay mabihisan. Sa ganitong paraan ay hindi makikita 
ng mga tao ang kahihiyan ng iyong kahubaran. Pahiran mo ang iyong mga mata ng gamot para sa mata upang 
makakita ka. 

19 Sinasaway ko at sinusupil ko ang aking mga 
minamahal. Kaya nga, magsumigasig ka at magsisi. 
20 Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na 
kumakatok. Kapag marinig ng sinuman ang aking tinig 
at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kaniya. 
Ako ay maghahapunang kasama niya at siya ay kakaing 
kasama ko. 

21 Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang 
maupong kasama ko sa aking trono, katulad din ng aking 
pagtatagumpay. At ako ay umupong kasama ng aking 
Ama sa kaniyang trono. 22 Ang may pandinig ay makinig 
sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesiya. 3:14 "Ang Amen" Ito ay isang parunggit sa isang pamagat ng YHWH, "ang Diyos ng Amen," sa Isa. 65:16. 
Ang salitang "Amen" ay isang form ng OT salita para sa mga "naniniwala" o "pananampalataya" (cf. Gen. 
15:16; Hab. 2:4). Ito ay karaniwang emphasized katapatan o trustworthiness (cf. 1:6; II cor. 1:20). 
Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 1:6. 

* "Ang tapat at tunay na saksi" Sa Septuagint ang mga adjectives ay parehong ginagamit upang 
sumangguni sa YHWH. Ito ay posible na emeth, na kung saan ay sa Hebreo na salita para sa 
"pananampalataya," "naniniwala" o "pinagkakatiwalaan," ay isinalin bilang pistos (tapat) at al'theia 
(katotohanan). Ang dalawang Griyego na termino ay ginagamit madalas sa paghahayag para sa Hesus 
(cf. 3:14; 19:11; 21:5; 22:6). 

* NASB, NKJV "ang Simula ng paglikha ng Diyos" 

NRSV "sa pinanggalingan ng Diyos sa paggawa ng " 

TEV " sa pinanggalingan ng lahat na ang Diyos ay lumikha ng " 

NJB " ang mga prinsipyo ng Diyos sa paglikha ng " 

Ito ay isang parunggit sa parehong Gen. 1:1 at John 1:1. Ang mga kataga "simula" (Hebreo, bereshith) at 

"pinanggalingan" (Greek, arch ') ay may dalawang connotations: (1) simulan o (2) pinanggalingan, 

pinagmulan. 

Ang parirala ay ginamit sa Arian / Athanasius (Trinitarian) kontrobersiya ng ika-apat na siglo at ito ay 

isang parunggit sa Prov. 8:22 - 31. Karunungan ay YHWH unang paglikha at sa pamamagitan ng 

karunungan sa lahat ng ibang tao ay nilikha. Ito ay marahil sa pinanggalingan ng John's paggamit ng 

"logos" sa kanyang Ebanghelyo (cf. Juan 1:1). Ito ay isa sa mga strongest passages sa pre-buhay ni Kristo 

(cf. Juan 1:1; 8:57-58; II cor. 8:4; Phil. 2:6-7; Col. 1:17), at din ni Kristo na ang Ama ng ahente sa paglikha 

(cf. Juan 1:3; ko cor. 8:16; Col. 1:15,18; Heb. 1:2). 

3:15 "ikaw ay hindi malamig o mainit "Ito ay maaaring isang parunggit sa maligamgam na tubig na ang 
mga tao ng lungsod na ito ay nagkaroon ng inumin dahil sa mga lokal na hot spring. Ang isang katulad na 
singil ay ginawa laban sa mga iglesia ng Sardis (cf. 3:1). 3:16 "Ako ay lumura out ka sa aking bibig" Ang mga babala ng 2:5; 3:3,16,17 ay kagulat-gulat kapag ito 
ay natanto na sila ay mga direksiyon sa nakikita simbahan ng unang siglo. Ito ay hindi ang pagkawala ng 
kaligtasan, ngunit ang kawalan ng epektibong ministeryo (cf. 3:19; Heb. 12:5 - 13). 

3:17 "Dahil sa iyo sabihin, 'ako mayaman, at maging mayaman, at magkaroon ng kailangan mo ng wala ' 
"Verses 17 at 18 ay isang kasaysayan ng parunggit sa Laodicea bilang isang sentro ng pagbabangko, isang 
center para sa mga tinina lana, at isang sentro para sa mga mata mapapanatag. Ang trahedya ng 
kanilang tagumpay na sila ay na-iisip na sila ay nagkaroon ng so much kapag sila ay may kaya kaunti (cf. 
3:1). ESPESYAL PAKSA: YAMAN 

I. Perspektibo ng Lumang Tipan bilang isang kabuuan 

A. Ang Diyos ay ang may-ari ng lahat ng mga bagay-bagay 

1. Simula 1-2 

2. Ako Chronicles 29:11 

3. Awit 24:1; 50:12; 89:11 

4. Isaya 66:2 

B. Ang tao ay stewards ng yaman para sa mga layunin ng Diyos 

1. Deuteronomio 8:11-20 

2. Levitico 19:9-18 

3. Job 31:16-33 

4. Isaya 58:6-10 

C. Kayamanan ay isang bahagi ng pagsamba 

1. ang dalawang tithes 

a. Numero 18:21-29; Deut. 12:6-7; 14:22-27 

b. Deut. 14:28-29; 26:12-15 

2. Proverbs 3:9 

D. Yaman ay makikita bilang isang regalo mula sa Diyos para sa Tipan katapatan 

1. Deuteronomio 27-28 

2. Proverbs 3:10; 8:20-21; 10:22; 15:6 

E. Babala laban sa kayamanan sa kapinsalaan ng iba 

1. Proverbs 21:6 

2. Jeremiah 5:26-29 

3. Hosea 12:6-8 

4. Micah 6:9-12 

F. Yaman na ito ay hindi makasalanan sa kanyang sarili maliban kung ito ay priority 
1 1. Awit 52:7; 62:10; 73:3-9 

12. Proverbs 11:28; 23:4-5; 27:24; 28:20-22 
3. Job 31:24-28 II. Natatanging perspektibo ng Proverbs 

A. Yaman na inilagay sa Arena ng mga personal na pagsisikap 

1. slothfulness at katamaran nahatulan-Proverbs 6:6-11; 10:4-5,26; 12:24,27; 13:4; 15:19; 18:9; 
19:15,24; 20:4,13; 21:25; 22:13; 24:30-34; 26:13-16 

2. hirap sa trabaho advocated-Proverbs 12:11,14; 13:11 

B. Kahirapan laban kayamanan ginagamit upang ilarawan katuwiran laban sa kasamaan-Proverbs 10:1 ff; 
11:27-28; 13:7; 15:16-17; 28:6,19-20 

C. Karunungan (alam sa Diyos at sa Kanyang Salita at buhay na ito kaalaman) ay mas mahusay kaysa sa 
kayamanan-Proverbs 3:13-15; 8:9-11,18-21; 13:18 

D. Mga babala at admonitions 

1. babala 

a. mag-ingat ng guarantying isang kalapit ng pautang (panagot)-Proverbs 6:1-5; 11:15; 17:18; 20:16; 
22:26-27; 27:13 

b. mag-ingat ng pagkuha ng mayaman sa pamamagitan ng kasamaan ay nangangahulugan na-Proverbs 
1:19; 10:2,15; 11:1; 13:11; 16:11; 20:10,23; 21:6; 22:16,22; 28:8 

c. mag-ingat ng ara-Proverbs 22:7 

d. mag-ingat ng fleetingness ng yaman-Proverbs 23:4-5 

e. kayamanan ay hindi makatulong sa paghuhusga araw-Proverbs 11:4 

f. kayamanan ay maraming "kaibigan"-Proverbs 14:20; 19:4 

2. admonitions 

a. kabutihang-loob advocated-Proverbs 11:24-26; 14:31; 17:5; 19:17; 22:9,22-23; 23:10-11; 28:27 

b. katuwiran mas mahusay kaysa sa yaman-Proverbs 16:8; 28:6,8,20-22 

c. panalangin para sa mga nangangailangan, hindi abundance-Proverbs 30:7-9 

d. pagbibigay sa mga mahihirap ay nagbibigay sa Diyos-Proverbs 14:31 

III. Perspektibo ng Bagong Tipan 

A. Si Jesus 

1. yaman porma ng isang natatanging udyok sa tiwala sa ating sarili at sa aming mga gamit-yaman sa 
halip ng Diyos at Kanyang mga resources 

a. Mateo 6:24; 13:22; 19:23 

b. Mark 10:23-31 

c. Lucas 12:15-21,33-34 

d. Paghahayag 3:17-19 

2. Ang Diyos ay nagbibigay ng aming mga pisikal na mga pangangailangan 

a. Mateo 6:19-34 

b. Lucas 12:29-32 

3. paghahasik ay may kinalaman sa pag-aani (espirituwal na pati na rin ang pisikal na) 
a. Markahan4:24 

| b. Lucas 6:36-38 | 

Ic. Mateo 6:14; 18:35 1 

4. pagsisisi nakakaapekto sa yaman I a. Lucas 19:2-10 

b. Levitico 5:16 

5. pang-ekonomiya pagsasamantala nahatulan 

a. Mateo 23:25 

b. Markahan 12:38-40 

6. end-oras paghuhusga ay may kaugnayan sa aming paggamit ng yaman-Mateo 25:31-46 

B. Paul 

1. tingnan ang mga praktikal na gusto Proverbs (trabaho) 

a. Efeso 4:28 

b. I Thessalonians 4:11-12 

c. II Thessalonians 3:8,11-12 

d. I Timothy 5:8 

2. espirituwal na tingnan tulad ni Hesus (mga bagay-bagay ay panandalian, ay nilalaman) 

a. I Timothy 6:6-10 (kaligayahan) 

b. Philippians 4:11-12 (kaligayahan) 

c. Hebreo 13:5 (kaligayahan) 

d. I Timothy 6:17-19 (kabutihang-loob at tiwala sa Diyos, hindi kayamanan) 

e. Ako Corinthians 7:30-31 (transformation ng mga bagay-bagay) 

IV. Pagpapalagay 

A. Walang sistematikong Bibliya teolohiya tungkol sa kayamanan. 

B. Walang depinitibo daan sa paksa na ito, samakatwid, pananaw na marami ay gleaned mula sa iba't- 
ibang passages. Take care hindi na basahin ang iyong pagtingin sa mga ilang teksto. 

C. Proverbs, na kung saan ay isinulat ng mga lalaki matalino (sages), ay may iba't-ibang perspektibo 
kaysa sa iba pang mga uri ng Bibliya genre. Proverbs ay praktikal at indibidwal na nakatutok. Balances at 
ito ay dapat na balanse ng iba pang mga Banal na Kasulatan (cf. Jer. 18:18). 

D. Ang aming mga pangangailangan sa araw-aralan ang kanyang mga pagtingin at yaman ukol sa mga 
gawi sa liwanag ng Bibliya. Ang aming mga prayoridad ay misplaced kung kapitalismo o komunismo ay 
ang aming mga gabay lamang. Bakit at paano isa succeeds ay mas mahalaga kaysa sa mga katanungan 
kung magkano ang isa ay may accumulated. 

E. Akumulasyon ng kayamanan ay dapat na balanse sa tunay na pagsamba at responsable stewardship 
(cf. II cor. 8-9). 3:18 "bumili mula sa Akin" Ito ay maaaring isang parunggit sa Isa. 55:1-3, na kung saan ang Diyos ay nag- 
aalok ng kaligtasan ay libre, ngunit inilarawan bilang isang gastos. 

* "Puting kasuotan" Tingnan ang mga nota sa 3:4. 

* "Na ang kahihiyan ng iyong kahubaran ay hindi nagsiwalat" Sa OT ay hubad isang mag-sign ng 
pagkatalo, hatol, at kahirapan. 3:19 "I sumbatan" Ang salitang Griyego elegchC ay ginagamit sa kahulugan ng "upang itanyag at sa 
gayon upang pagalingin o tamang" (cf. Juan 3:20; Eph. 5:11 -14). 

* "at disiplina" Ang pagiging disiplinado sa pamamagitan ng Diyos ay isang palatandaan na tayo ay mga 
miyembro ng kanyang pamilya (cf. Job 5:17; Prov. 3:12; PS. 94:12; Heb. 12:6). 

* "ay masigasig" Ito ay isang Present Aktibong makapangyarihan. Ito ay mula sa parehong salitang-ugat 
na "hot" o "bulak" (zestos) na ginagamit sa 3:15-16. Alam at serving ng Diyos ay dapat na isang 
nagniningas pasyon at pamumuhay. 

* "At magsisi" Ito ay isang AORIST Aktibong makapangyarihan. May kasalukuyan paggigiit sa buong 
pitong mga titik na ang mga Kristiyano, hindi lamang ang unbelievers, ay dapat na magsisi at bumalik sa 
Kristo para sa kapanahunan, pamamalagi, at kaligayahan (cf. 2:5, 16, 22; 3:3, 19). Pagsisisi ay isang 
pamumuhay, hindi lamang ng unang action! 

3:20 "tumayo ako sa pinto at kumatok" Ito ay isang perpektong Aktibong pinagkakilanlan, "ako tumayo 
at magpatuloy upang tumayo sa pinto" na sinusundan ng isang Present Aktibong pinagkakilanlan "at 
patuloy na pagkatok." Kahit na ang simbahan hindi nakatanggap ng mga salita purihin, ito ay 
makakatanggap ng isang mainit-init imbitasyon. Ito ay hindi ang imbitasyon para maging isang Cristiano, 
ngunit sa halip ng isang imbitasyon upang bumalik sa mahahalagang relasyon kay Kristo. Mga taludtod 
na ito ay kadalasang ginagamit sa labas ng konteksto upang sumangguni sa magbahagi ng Ebanghelyo. 
Ang talinghaga ng "isang pinto" ay ginagamit sa Gospels (cf. Mark 13:28-29; Lucas 12:36) bilang isang 
paraan ng mga sumasangguning sa pagiging ni Kristo ang pagdating. 

* "hears kung sinuman ang Aking tinig at magbubukas ng pinto" Ito ay isang THIRD Class kondisyon 
pangungusap implying potensyal ngunit hindi tiyak na aksyon. Sa maraming bahagi ng mundo 
kumakatok ay sinamahan ng isang pandiwang pagbati. Paunawa ang mga pakusa sangkap; ang tao / 
simbahan ay dapat na tumugon at buksan ang pinto. Ito ay ang covenantal aspeto ng lahat ng relasyon 
ng Diyos sa tao. Siya ay inisyatiba, Siya ang nagtatakda ng-uusapan, ngunit ang mga tao ay dapat 
sumagot. Gayundin, na ang mga sagot ay hindi lamang unang ngunit patuloy. Kaligtasan ay hindi isang 
produkto, ngunit ang pamumuhay ng isang relasyon. Ito ay kanyang tagumpay at kabiguan, ngunit ang 
existential pagsasama ay sigurado! 

* "Ako ay lumapit sa kanya at kumain sa kanya, at siya sa Akin" Ito ay isang parunggit sa handog para sa 
kapayapaan (cf. Lev. 3 & 7), ang isang panahon ng mga relasyon na kung saan ang Diyos symbolically ate 
sa offerer. Ang iba na makita ito bilang isang sanggunian sa eschatological mesyanik kainan. Ang 
terminong ginagamit dito para sa pagkain ay ang isa na ginagamit para sa mga pagkain sa katapusan ng 
araw, na kung saan ay ang mga pangunahing panahon ng pagsasama ng pamilya at pagsasama. Sa East 
pagkain ay palaging isang mag-sign ng tipan, makipagkaibigan, at relasyon. 

3:21 "Ako ay bigyan sa kanya na umupo sa Akin sa Aking trono," Ito ay isang malakas na imahen ng mga 
matatalik na relasyon at pagsasama. Maraming mga allusions sa NT sa believers' reigning kay Kristo (cf. 
2:26, 27; Lucas 22:30; Matt. 19:28; ko cor. 6:2 ff; II Tim 2:12; Rev. 20:4) . Paghahayag 22:5 
nagpapahiwatig Kristiyano 'walang hanggan maghari sa Kristo. Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 
Reigning sa Kaharian ng Diyos at 5:10. * "Tulad ko rin overcame at naupo sa Aking Ama sa Kanyang trono" Ito ay kahanga-hanga malaman na si 
Jesus ay pagtagumpayan ang mundo (cf. Juan 16:33 ; Eph. 1:21-22) at na Siya ay malala na at ang Ama 
ng kanang kamay (cf. Eph. 1:20; I Juan 2:1 at Rev. 22:1) at na Siya ay gustong sumali sa amin sa Kanya sa 
ang kanyang mga tagumpay! 

MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Bakit ang John's paghula ng end-times magsimula sa isang sulat sa pitong (at lamang pitong) simbahan 
sa Asia Minor? 

2. Bakit ang bawat titik na magsimula sa isang paglalarawan ng Kristo mula sa kabanata 1? 

3. Paano ang mga titik na may kaugnayan sa Simbahan ngayon? 

4. Paano mo-kahulugan ang mga ito strong babala direksiyon sa mga simbahan? 

5. Paano gumagana ang doktrina ng "kapag na-save na, palaging naka-save na" kaugnay sa mga babala 
at mga tawag sa pagtitiyaga sa mga sulat na ito? 

6. Bakit 3:23 ay hindi isang kaligtasan pangako? 

7. Kung paano ang susunod na yunit ng pampanitikan na may kaugnayan sa mga titik sa pitong 
simbahan? Ay Diyos magtira ng end-oras mula sa believers-uusig, ngunit hindi ang mga believers sa 
unang siglo? PAGHAHAYAG4-5 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang pagsamba sa 
langit 


Ang trono Room ng 
langit 


Visions ng 
kaluwalhatian ng 
Diyos at ng Lamb 


Pagsamba sa langit 


Diyos Entrusts ang 
Hinaharap ng 
Mundo sa Lamb 


4:l-6a 
4:6b-ll 


4:1-11 


4:l-6a 
4:6b-ll 


4:l-6a 
4:6b-8 
4:9-11 


4:1-11 


Ang Mag-scroll at 
ang Lamb 


Ang Lamb Dadalhin 
ang Mag-scroll 
Ang Mag-scroll at 
ang Lamb 
5:1-14 


5:1-7 


5:1-5 


5:1-5 


5:1-5 
Karapat-dapat ay 
ang Lamb 


5:6-10 


5:6-10 


5:6-10 
5:8-14 


5:11-14 


5:11-14 


5:11-14 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY 

A. Ang mga ito ng dalawang chapters form ng isang yunit ng pampanitikan; kabanata 4 ay nagpapakita 
ng Diyos bilang Creator (ang kahulugan ng mga Elohim, ang Diyos bilang manlilikha, provider, at 
sustainer ng lahat ng buhay, Cf. PS. 104) at kabanata 5 nagpapakita ng Diyos Lamb (Hesus) bilang 
tagapagligtas (ang kahulugan ng YHWH, ang Diyos bilang Tagapagligtas, tagapagligtas, at tipan-paggawa 
ng Diyos, Cf. PS. 103). Ang mas malaki pampanitikan context patuloy sa pamamagitan ng pagbubukas ng 
pitong seals. Gayunman, ang seals kanilang mga sarili magsisimula sa kabanata 6 at magpatuloy sa 
pamamagitan 8:1. 

B. Chapter 4 porma ng isang sentral na tema (ang mga secure na kaluwalhatian at mga alituntunin ng 
YHWH) ng libro ng paghahayag. Ang langit trono pinangyarihan ay katulad ng sa langit tabernakulo ng 
Heb. 8 at 9. Ang paksa (kaluwalhatian ng Diyos sa langit) forms ang mga sentral na layunin ng maagang 
Jewish mistisismo. 

C. Ang mga libro ng paghahayag na ito ay hindi una sa lahat ang kung paano at kung kailan ng Second 
Coming; ito ay una ang kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Ang mga ito ng dalawang chapters 
ay mahalaga sa pag-unawa sa mga naiwan ng mga libro at ang kanyang mga layunin! 

D. Ito ay malinaw na ang mga ito mula sa dalawang chapters na John ay gumagamit ng apocalyptic na 
wika upang ilarawan ang espirituwal na katotohanan. John ginamit na imahe mula sa OT apocalyptic 
passages, lalo Ezek. chapters 1 at 10; din 2:9,10; Dan. 4; 7:13-14 at din hindi mabilang ng mga Jewish 
intertestamental apocalyptic sulatin, tulad ng I Enok. Kung ito ay totoo at pagkatapos na ito ay hindi 
nararapat sa labis na puwersa paghahayag sa isang literal, ganap makasaysayang interpretive parilya, 
lalo na kapag kami na puwersa sa mga kaganapan ng aming mga araw, ang aming kultura, ang aming 
mga heograpikal na setting sa mga detalye ng isang sinaunang apocalyptic libro. Ito ay hindi upang 
magpahiwatig sa anumang kahulugan na paghahayag na ito ay hindi totoo. Ito ay hindi sinadya upang 
maging interpreted tulad ng makasaysayang salaysayin; ng isang mas mahusay na hermeneutical 
modelo ay maaaring ang parables ni Hesus! 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 4:1 - 11 

1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. Narito, ang isang bukas na pinto sa langit. At 
ang unang tinig na aking narinig ay katulad ng isang trumpeta na nagsasalita sa akin. Sinabi nito: 
Umakyat ka rito. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari pagkatapos ng mga 
bagay na ito. 2 Kaagad, ako ay nasa Espiritu at narito, isang trono ang naroon sa langit at isang 
nakaupo sa trono. 3 Ang siya na nakaupo ay katulad sa isang batong haspe at isang sardonise. 
Isang bahaghari ang nakapalibot sa trono na katulad ng isang esmeralda. 4 Dalawampu't apat na luklukan ang nakapalibot sa tronong iyon. Sa mga luklukang iyon, nakita ko ang dalawampu't 
apat na mga matanda na nakaupo roon. Sila ay nakasuot ng mapuputing damit at sa kanilang 
mga ulo ay may gintong putong. 5 Mga kidlat at mga kulog at mga tinig ang lumalabas mula sa 
trono. Pitong ilawan ng apoy ang nagniningas sa harap ng trono. Sila ay ang pitong Espiritu ng 
Diyos. 6 Sa harap ng trono ay isang lawa ng salamin na katulad ng kristal. 

Sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may apat na buhay na nilalang, puno ng mga mata 
sa harapan at sa likuran. 7 Ang unang buhay na nilalang ay katulad sa isang leon. Ang ikalawang 
buhay na nilalang ay katulad ng isang guya. Ang ikatlong buhay na nilalang ay mayroong 
mukhang katulad ng isang tao. 

Ang ikaapat na buhay na nilalang ay lumilipad katulad ng isang agila. 8 Ang bawat isa sa apat na 
buhay na nilalang ay may anim na pakpak sa kaniyang sarili. Puno ng mga mata sa buong 
palibot at sa loob nila. At hindi sila tumitigil araw at gabi sa pagsasabi ng: 

Banal! Banal! Banal! Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Siya ang nakaraan, ang 

kasalukuyan, at ang darating. 

9 At nang ang mga buhay na nilalang ay magbibigay papuri at karangalan at pasasalamat sa 
kaniya na nakaupo sa trono na siyang nabubuhay magpakailan pa man. 10 Ang dalawampu't apat 
na matanda ay magpapatirapa sa harapan ng nakaupo sa trono. Sasambahin nila ang 
nabubuhay mula sa kapanahunan hanggang sa kapanahunan. At ilalagay nila ang kanilang mga 
putong sa harapan ng trono. n Sasabihin nilang: 

O, Panginoon, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at 
kapangyarihan 

sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay at sa pamamagitan ng iyong kalooban, sila ay naroroon 
at sila ay nalalang. 

4:1 NASB, NKJV "pagkatapos ng mga bagay-bagay ako tumingin" 

NRSV "na ito matapos kong tumingin" 

TEV "sa puntong ito ako nagkaroon ng isa pang paningin at nakita" 

NJB "pagkatapos, sa aking paningin, Nakita ko ang" 

Ang pambalarila formula, gamit ang isang bahagyang pagkakaiba-iba, ay matatagpuan sa 7:1,9; 15:5; 

18:1 at marahil 19:1. Ang mga ito ay isang serye ng mga visions. Karamihan sa OT prophetic visions ay 

covenantally nakakondisyon, emphasizing ang "kung. . . pagkatapos "ng Diyos ang tipan sa Israel. Israel 

kasalukuyang pananampalataya tinutukoy ang kanyang mga hinaharap na tadhana. Ito ay totoo rin ng 

John's visions sa paghahayag. 1. Jesus' na salita sa pitong simbahan ay may kondisyon. Ang kanilang mga 

tugon sa Kanyang babala natutukoy ang kanilang mga hinaharap. 2. Ang judgments ng seals at Trumpeta 

ay may kondisyon. Gusto unbelievers ng Diyos na magsisi at lumiko sa Kanya. Dahil sa OT, ang Diyos ng 

unibersal redemptive piano (cf. Gen. 3:15; 15:12-2; 17:1-8) ay lubos sa Kanyang mga pangako at din 

kondisyon (Cf . Gen. 12:1; Rev. 2-3) sa tao covenantal sagot. Ang unibersal na redemptive piano ay 

nagsiwalat sa langit tanawin ng chapters 4 at 5. 

* "Ang isang pinto nakatayo bukas sa langit" Ito ay isang perpektong Passive pandiwari, na ibig sabihin 
ang pinto ay binuksan sa pamamagitan ng diyos (tinig pakuwento) at naiiwan bukas (Perfect Tense). Ito 
ay isa pang paraan ng pagpapahayag ng Diyos paghahayag ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Ito ay 
tunay katulad sa 19:11; Ezek. 1:1; Matt. 3:16; Juan 1:51 at Gawa 7:55-56. Ang salitang "langit" ay ginagamit ng higit sa 50 beses sa John's mga sulatin at laging sa isahan maliban sa isang pagkakataon sa 
12:12. Ang eksaktong kahulugan ng pagbabagong ito , mula sa isahan sa maramihan, ay theologically 
alanganin. Ang rabbis usapan kung diyan ay tatlo o pitong langit (cf. II cor. 12:2). John ay nakatutok sa isa 
langit, kung saan ang Diyos nanahan; Siya piliin upang ipaalam sa amin ang makita sa Kanyang kaharian. 
Bagaman diyan ay ganap na kaguluhan sa lupa, diyan ay wala sa langit. 

* "At ang unang tinig na ako ay naririnig, tulad ng tunog ng isang trumpeta" Ang tinig ko ng trumpeta ay 
nabanggit sa 1:10 (tingnan ang mga tala). Sa una ay nagpapahiwatig na ito ni Hesus sa pagsasalita, pero 
dahil chapters 4 at 5 ay isang pampanitikan yunit at si Jesus ay hindi ipinakilala hanggang 5:5,9 - 
10,12,13, ito marahil ay tumutukoy sa isang nagsisiwalat anghel (tunay katangian ng apocalyptic 
literature). Isang anghel ang boses at isang trumpeta sabog ay kaugnay sa Paul's paglalarawan ng Second 
Coming (cf. ko Thess. 4:16). 

* "Lumapit dito" Dispensationalists may assumed na ito ay ang malabis na lihim ng Iglesia dahil sa 
kanilang presuppositional-unawa sa mga libro ng paghahayag (lahat ng OT prophecies ay dapat literal 
matutupad; ang simbahan at Israel ay ganap na hiwalay, ang iglesia ay lihim raptured sa langit upang ang 
OT prophecies ay matutupad sa isang makamundo Israel). Madalas na interpretasyon na ito ay 
suportado ng isang argumento mula sa katahimikan, dahil ang salitang "iglesia" ay hindi lilitaw sa 
paghahayag matapos na kabanata 3 (maliban sa 22:10). Subalit, diyan ay wala sa text na magpahiwatig 
na ang sinuman ngunit John ay tinatawag up sa langit. 

* "kung ano ang dapat mangyari pagkatapos ng mga bagay-bagay" Ang parirala ay maaaring maging 
isang parunggit sa Dan. 2:29,45. Kung gayon, ito ay tumutukoy sa kasaysayan ng mga kaganapan sa isang 
serye, hindi sa hinaharap na mga pangyayari. Paghahayag na ito ay hindi bagay sa unang siglo at ang 
mga bagay-bagay sa isang malayong malayo sa hinaharap na siglo, ngunit ang mga pangyayari na 1. 
reoccur sa bawat edad 2. sumasalamin sa buong panahon sa pagitan ng unang pagdating ni Cristo at ang 
Kanyang ikalawang pagdating. 

4:2 "Kaagad ko ay sa Espiritu" Juan ay inilarawan bilang sa Espiritu sa 1:10; 17:3 at 21:10. Ito ay maaaring 
katulad sa kung ano ang nangyari sa Ezekiel sa Ezek. 8:1-4; 11:1, na si Hesus sa Matt. 4:8; sa Philip sa 
Gawa 8:39-40, at para sa Paul II cor. 12:1-2. Kung ito ay isang espirituwal na ng ulirat o isang pisikal na 
transportasyon ay hindi sigurado. 

* "Ang isang trono ay nakatayo sa langit, at isa-upo sa trono" Ang salitang "trono" (thronos) ay 
ginagamit sa 47 na beses sa aklat na ito. Ng Diyos ay ang paghahara central paksa ng mga ito sa langit 
paningin (chapters 4 at 5). Ang trono ay isang makahulugan, apocalyptic paraan ng pagpapakita na ang 
YHWH ay nasa kontrol ng lahat ng mga kasaysayan. Ang Diyos ay isang espirituwal na, walang hanggan, 
ang personal na espiritu; Siya ay hindi umupo sa trono! Isang layunin ng genres ng panghuhula at 
apocalyptic ay Diyos na kaalaman at kontrol ng mga hinaharap na mga pangyayari. Ang lahat ng 
kasaysayan ay kilala at mapakay (telos, Cf. Matt. 24:14; ko cor. 15:24-28). Ang trono ay inilarawan bilang 
"ay nakatayo." Ang hindi lubos Tense ay maaaring magkaroon ng dalawang kahulugan: (1) ito ay 
palaging stood; o (2), ito ay lamang ng i-set up. Ito ay maaaring isang parunggit sa Dan. 7:9, "thrones ay 
magse-set up." 

4:3 "Siya ay na-upo ay tulad ng" Juan ay hindi pagpunta sa ilarawan ang itsura ng Diyos dahil sa Jewish 
iisip, ito ay lubhang hindi nararapat (cf. Exod. 33:17 -- 23; Isa. 6:5). Ngunit siya ay naglalarawan sa kaluwalhatian ng Diyos sa mga kulay ng tatlong mahalagang Diamante. Diamante ay ginagamit din sa 
Ezek. 28:13 upang ilarawan ang langit (Hardin ng Diyos) imahe. 

NASB, NKJV, NRSV, TEV "haspe" 

NJB "dyamante" 

Ang eksaktong kulay at pangalan ng Diamante ay hindi sigurado sa sinaunang panitikan. Ang mga 

pangalan ng Diamante at kulay ay nagbago mula sa mga bansa sa bansa at panahon na panahon. Ang 

haspe ang unang bato na natagpuan sa breastplate ng High Priest na kung saan ay nabanggit sa Exod. 

28:17-21. Ang bato parang isang malinaw na bato. Ito ay konektado sa mga "dagat ng salamin" (cf. 4:6; 

15:2; 21:11,18,21). Ito ay maaaring sumangguni sa aming mga brilyante. 

* NASB, NKJV "sardius" 
NRSV, TEV "carnelian" 
NJB "ruby" 

Ang Sardis ay isang dugo pulang bato. Ito ay ang huling bato sa breastplate ng High Priest. Ito ay 
maaaring isang parunggit sa Diyos bilang ang Una at ang Last na may diin sa mesyanik tribu ng Dyuda 
(ang esmeralda bahaghari). Ang mga ito ng dalawang bato ay nakalista sa sinaunang sulatin bilang isang 
buod ng lahat ng jewels. 

* "At nagkaroon ng bahaghari sa paligid ng trono, katulad ng isang esmeralda sa hitsura" Ang esmeralda 
ay ang bato para sa Dyuda sa breastplate ng Mataas na Priest. Ang empasis ng balangaw na ito ay lubos 
na conjectured ngunit mayroong dalawang pangunahing mga theories: (1) ilang makita ito bilang isang 
parunggit sa Gen. 9:16, kung saan ang bahaghari ay isang simbolo ng tipan proteksyon ng Diyos at ang 
isang senyas na ang mga bagyo ay higit sa ; sa gitna ng paghuhusga ay may pangako at pagpapala; (2) iba 
na may kaugnayan ito sa Ezek. 1:28, ang isang simbolo ng kaluwalhatian ng YHWH. • Kung ang balangaw 
ay tanda ng paghatol o ng tipan ay nag-aalinlangan, ngunit ito ay malinaw naman ang isang di- 
pangkaraniwang bahaghari sapagkat ito ay sa kulay berde at hindi lamang ng isang repraksyon ng mga 
normal na ilaw. 

4: 4 "Around ng trono ay dalawampu't-apat na thrones" Ang mga dahilan para sa dalawampu't-apat na 
thrones ay disputed: 1. ilang makita ang mga ito bilang konektado sa mga orders ng Aaronic pari-set up 
sa pamamagitan ng David sa Chron ko. 24:7-19 2. ang iba na makita ito bilang isang parunggit sa langit 
na konseho na kung saan ay nabanggit sa I Kgs. 22:19; Isa. 24:23; Dan. 7:9-10,26 3. pa rin ang iba na 
makita ito bilang isang kumbinasyon ng alas-dose tribes ng Israel at ang labindalawang apostoles, na 
symbolizes ang kumpletong ng mga tao ng Diyos (cf. 21:12,14). 

* "Dalawampu't-apat na elders upo" May ay maraming debate tungkol sa pagkakakilanlan ng mga 
elders. May dalawang pangunahing theories 1. Sila ay kumakatawan sa believers: a. nakalarawan bilang 
clothed ng puti (cf. ko cor. 9:25; ko Thess. 2:19; II Tim. 4:8; Jas. 1:12; ko Alagang Hayop. 5:4) b. mga 
anghel ay hindi sinabi sa magsuot crowns at umupo sa thrones (cf. vv.4, 10) c. sila ay nasa listahan na 
tiyak na kasama ang mga anghel (cf. 5:11) d. 5:9-10 sa Vulgate, Peshitta, at mamaya ang Textus 
Receptus kasama ang mga elders sa songs ng pagtubos 2. Sila ay kumakatawan sa: a. anghel gawin 
magsuot ng puting kasuotan (cf. Matt. 28:3; Juan 20:12; Mark 16:5; Gawa 1:10; Rev. 15:6 at Dan. 10:5,6) 
b. mga elders ay palaging nakilala sa buhay na nilalang tulad ng sa 5:11,14, na tila sa listahan ng tatlong 
iba't-ibang mga order ng mga anghel c. ang isa sa mga elders gawang bilang isang nagsisiwalat anghel 
(cf. 5:5) d. sa Isa. 24:23 ang mga anghel ng Diyos sa langit na konseho ay tinatawag na "elders" e. ang tekstuwal katibayan ng 5:10 ay nagpapahiwatig na ang mga nakatatanda ay hindi kasama ang kanyang 
sarili sa song ng matubos ang sangkatauhan 

* "ginintuang crowns" wala sa Banal na Kasulatan ay mga anghel sinabi sa magsuot crowns (kahit ang 
malakas na anghel sa Dan. 10). Ang diyablo sangkawan mula sa abyss ay inilalarawan bilang may suot ng 
isang bagay na katulad ng ginintuang crowns sa 9:7. 

4:5 "mula sa trono magpatuloy flashes ng kidlat at ang tunog ng kulog at peals" Ito ay katulad ng sa 
Exod. 19:16-19, na naglalarawan ng mga pisikal na phenomena na palibutan ang presensiya ng Diyos sa 
Mt. Sinai. Ang mga parirala na nagpapahiwatig ng presensiya ng Diyos (cf. 11:19) o sa kanyang 
judgments (cf. 8:5; 16:18). 

* "Pitong lamp ng apoy" Ang mga ito ay pitong hiwalay lamp (torches), hindi isang mangkok na may 
pitong wicks (cf. Exod. 25:37; Zech. 4:2). Sila function sa isang paraan na katulad ng lahat ng iba pang 
mga "sevens," referring sa tunay presensiya ng Diyos. 

* "Na kung saan ay ang pitong espiritu ng Diyos" Ang parehong parirala ay ginamit sa 1:4; 3:1 at 5:6. Ito 
ay madalas na interpreted bilang isang reference na ang Banal na Espiritu base sa 1:4, ngunit wala ng iba 
pang mga sanggunian kumpirmahin na interpretasyon. Ang parirala parang equated sa simbahan (pitong 
stars, 3:1; pitong lamp, 4:5) o sa pamamagitan ng walang hanggang kapangyarihan at karunungan sa 
lahat ng bagay ng Lamb (5:6). 

4:6 "ng isang dagat ng salamin na katulad ng kristal" Nagkaroon maraming theories tungkol sa phrase na 
ito: 1. ito ay tumutukoy sa laver sa Templo (cf. I Kgs. 7:23; II Chr. 4:2-6) 2. ito ay may kinalaman sa 
konsepto ng dagat na kristal na natagpuan sa Exod. 24:9-10 3. ito ay bahagi ng portable kalesa trono ng 
Diyos sa Ezek. 1:22,26; 10:1 4. ito ay isang simbolo ng paghihiwalay mula sa kabanalan ng Diyos (cf. 
15:3). dagat na ito ay tinanggal na sa Rev. 21:1, na ipinapakita ang sumpa (cf. Gen. 3) ng sangkatauhan 
ang kasalanan at ang paghihiwalay na ito ay tinanggal na. 

* "apat na buhay na nilalang" Ang mga buhay na nilalang ay inilarawan sa vv. 6-8. Sila ay ang isang 
kumbinasyon ng cherubim ng Ezek. 1:5 - 10 at 10:1-17 at ang seraphim ng Isa. 6:2,3. Ang mga numero ng 
mga pakpak ng mga mukha at nag-iiba-iba, ngunit ito ay isang composite larawan ng mga tao / hayop / 
anghel na palibutan ang trono ng Diyos (cf. 4:6,8,9; 5:6,8,11,14; 6: 1,3,5,7; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4). 

* "na puno ng mga mata sa harap at likod ng" Ito ay maaaring sumangguni sa mata ng bawat isa sa mga 
apat na mukha o ito ay maaaring maging isang Bibliya metapora ng Diyos ng karunungan sa lahat ng 
bagay (cf. v. 8; Ezek. 1:18; 10:12). 

4:7 "leon. . . guya. . . tao. . . agila "Ito ay isang malinaw na parunggit sa Ezek. 1:6,10. Sa rabi panitikan ang 
mga ito ay nakalista bilang strongest ng iba't ibang mga order ng Diyos ng paglikha. Irenaeus (AD 120- 
202) na ginagamit ang mga ito ng apat na iba't ibang mukha upang ilarawan ang apat na Ebanghelyo 
writers (iglesia tradisyon sa wakas ayos sa John, agila; Lucas, pantao; Mark, kapong baka; Mateo, leon) 
ngunit ito ay masyadong ng teorya at allegorical. Ang mga ito composite nilalang ay sinasagisag, hindi 
literal. Alam ng OT pagpapahalaga sa pagpapanatili ng Diyos order ng paglikha, isang composite pantao 
at pagpaparami ng mga hayop ay Levitically marumi. Hindi ito ang kasaysayan ng salaysay ng mga aktwal 
na mga bagay-bagay at mga kaganapan, ngunit ang isang mataas na sinasagisag genre naghahanap upang ilarawan ang panghuli, espirituwal truths; sa kasong ito ng Diyos bilang ang kailanman nakatira 
One (vv. 8,9), ang Banal na Isa (v. 8), at ang gumawa ng lahat ng mga bagay-bagay (v. 11). 

4:8 "banal, banal, banal na" Ang mga buhay na nilalang ay paulit-ulit ang song ng seraphim sa Isa. 6:2,3. 
Ito ay ang una sa maraming mga hymns na matatagpuan sa mga libro ng paghahayag (cf. 4:8,11; 5:9- 
10,12,13; 7:12; 11:17-18; 12:10-12 ; 15:3-4; 16:5-7; 18:2-8; 19:1-3, 6-7). Kadalasan ang hymns ay isang 
paraan ng interpret ang visions. Isa pang simbolo, tulad ng dagat ng mga salamin, ito function bilang 
isang Hebreo pasukdol ng panghuli kabanalan ng Diyos. 

* "ANG PANGINOON GOD, ANG ALMIGHTY" Ang mga ito ay tatlong ng OT para sa pamagat ng Diyos (cf. 
1:8): (1) PANGINOON = YHWH (cf. Exod.3: 14; PS. 103); (2) ng Diyos = Elohim (cf. PS. 104); at (3) ang 
Almighty = El Shaddai, ang makaama pangalan para sa Diyos (cf. Exod. 6:3). 

* "SINO AY AT SINO ANG AT SINO ANG SA COME" Ang parirala ay isang paulit-ulit pamagat (cf. 1:4; 4:8; 
makita ang buong tandaan sa 1:4). Ito ay isang laro sa Diyos tipan pangalan, YHWH, na kung saan ay 
mula sa verb "na." Ang parehong tema ay paulit-ulit sa vv. 9 at 10 sa pariralang "sa Kanya na buhay 
magpakailanman at kailanman" (cf. 10:6; 15:7). 

4:9-11 Ito ay isang pangungusap sa Griyego, na nagpapakita na ang panghuli pagsamba ay dahil sa Kanya 
na sits sa ang trono at buhay magpakailanman (cf. PS. 47). Ito ay maaaring isang parunggit sa angelic 
attendants na tinatawag na ang mga nasa langit na konseho (cf. I Kgs. 22:19; Job 1:6; Dan. 7:10). 

4:9 "ang buhay na nilalang" Ang mga ito angelic Beings ay madalas na nabanggit sa libro (cf. 5:6,8,14; 
6:1; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4). 

4 : 11 "Ikaw nilikha ang lahat ng mga bagay-bagay" Ang mga elders at mga buhay na nilalang purihin ang 
Diyos bilang ang Creator, Sustainer at Provider ng lahat ng mga bagay-bagay. Ito ay ang teolohiko diin ng 
pangalan Elohim (cf. Gen. 1; Job. 38-41; PS. 104). Kabanata na ito ay gumagamit ng mga teolohiko 
kahulugan ng dalawang pinaka ginagamit na pangalan para sa Diyos upang ilarawan ang Kanyang mga 
aksyon. Ang progresibong paghahayag ng NT ay malinaw na si Hesus ay ang Ama ng ahente ng paglikha 
(cf. Juan 1:3; ko cor. 8:6; Col. 1:16 at Heb. 1:2). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 5:1 - 5 

x At nakakita ako ng isang balumbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono na may sulat sa loob at sa 
likod nito, tinatakan ito ng pitong selyo. 2 At nakita ko ang isang malakas na anghel na nagpapahayag sa 
isang malakas na tinig: Sino ang karapat-dapat na magbukas sa selyo ng balumbon at magpaluwag ng 
mga selyo nito. 3 Walang sinuman sa langit, o sa lupa, o sa ilalim ng lupa ang makakapagbukas ng 
balumbon o makatingin man dito. 4 Dahil hindi sila makakita ng sinumang karapat-dapat na magbukas at 
magbasa ng balumbon o makatingin man nito, ako ay tumangis ng labis. 5 Sinabi ng isa sa mga matanda 
sa akin: Huwag kang tumangis. Narito, ang leon na mula sa lipi ni Juda at ang ugat ni David ay 
nagtagumpay upang buksan ang balumbon at luwagan ang pitong selyo nito. 

5:1 "at nakita ko sa kanang kamay ng Kanya na Sabado sa trono" Ang isang mas mahusay na pagsasalin 
ng mga pariralang ito ay "sa kanan ng sa Kanya" (Peshitta isinalin sa Ingles sa pamamagitan ng Lamsa at 
ang Amplified Bible). Ito ay hindi ang ideya ng Diyos na humahawak nang mahigpit sa libro, ngunit ang 
Diyos humahawak ito para sa isang tao upang kunin at buksan. Ang pariralang "sa kanang kamay ng Kanya" ay isang Bibliya anthropomorphism upang ilarawan ang kapangyarihan ng Diyos at 
kapangyarihan. Ang Diyos ay hindi magkaroon ng isang pisikal na katawan; Siya ay isang espirituwal na 
(cf. Juan 4:24), walang hanggang at walang hanggan. 

* "Libro" Ang mga salitang Griyego ay "biblion" na kung saan mamaya ay ginagamit upang tingnan ang 
isang codex (libro). Karamihan sa commentators sumang-ayon na ang mga libro ay hindi lalabas 
hanggang sa ikalawang siglo, kaya kung ano na namin dito ay isang papirus o sulatan mag-scroll (NKJV, 
NRSV, TEV at NJB). May ilang mga theories na ang kahulugan ng aklat na ito. 

1. ang libro ng mga woes matatagpuan sa Ezek. 2:8-10; at Rev. 10:8-11 

2. sa libro na kung saan ang mga tao ay ayaw na basahin dahil ang Diyos ay spiritually blinded ito (cf. Isa. 
29:11; ROM. 11:8-10,25) 

3. sa mga kaganapan ng end-time (cf. Dan. 8:26) 

4. isang Romano ay huling o tipan, na kung saan ay ayon sa kaugalian sealed na may pitong seals 

5. ang libro ng buhay (cf. Dan. 7:10; 12:1), na kung saan ay nabanggit kaya madalas sa mga libro ng 
paghahayag (cf. 3:5; 17:8; 20:12,15) 

6. ang Lumang Tipan (cf. Col. 2:14; Eph. 2:15) 

7. ang langit tableta ng ko Enok 81:1,2. Sa aking opinyon ng aspeto ng # 1, # 2, at # 3 tila sa maaari 
pinakamahusay; ang mga mag-scroll ay isang libro ng mga tadhana ng sangkatauhan at ng Diyos 
paghantong ng kasaysayan. 

* "nakasulat sa loob at sa likod "Ito ay lubhang kakaiba sa sinaunang mundo dahil sa mga kahirapan ng 
pagsulat sa likod gilid ng papirus, bagama't ito ay nabanggit sa Ezek. 2:8-10 at Zech. 5:3. It symbolizes 
Diyos kumpleto atganap na kontrol sa kasaysayan at pantao tadhana. Pareho ng PARTICIPLES (isinulat at 
sealed) na naglalarawan na ito ay mag-scroll Perfect PASSIVES. Ang una ay isang espesyal na pambalarila 
form na ginagamit upang ilarawan ang Banal na Kasulatan bilang inspirasyon (ibig sabihin Matt. 6:45; 
8:17; 10:34, atbp). Ang pangalawa ay isang paraan ng pagpapahayag na ang mga mag-scroll ay 
protektado, pananatilihin, at reserved sa pamamagitan ng Diyos. 

* "Sealed up sa pitong seals" Pitong ay ang bilang ng mga kasakdalan mula Gen. 1, samakatuwid, ito ay 
ganap na sealed. Ang seals ay maliit na blobs ng waks naglalaman ng imprint ng may-ari, nakalagay na 
kung saan ang libro o mag-scroll ay binuksan. Sa 6:1-8:1 ang paglabag sa mga ito seals nagdadala woes 
sa lupa, ngunit ang mga nilalaman ng mga mag-scroll ay hindi nagsiwalat sa pampanitikan unit. Bilang 
isang bagay ng katotohanan, sa istruktura ng libro ang ikapitong selyo magsisimula ng pitong Trumpeta 
na kung saan ay ang ikapitong selyo. 

5:2 "Nakita ko ang isang malakas na anghel" ilang makita ang isang koneksyon etymologically sa 
pangalan Gabriel, na nangangahulugan "Diyos strong tao. "Ang isa pang malakas na anghel ay nabanggit 
sa 10:1 at 18:21. Angelic pamamagitan ay pangkaraniwan sa mga Hudyo intertestamental apocalyptic 
literature. 

* "Proclaiming na may malakas na boses" Siya ay addressing lahat ng paglikha. 

* "Sino ang karapat-dapat na magbukas ng libro at sa basagin nito seals?" Ang salitang "mahalaga" ay 
isang komersyal na kataga na may kaugnayan sa paggamit ng isang pares ng kaliskis. Ito ay nagmula sa 
mga ibig sabihin ng "na kung saan naaangkop sa." Something ay ilagay sa isang bahagi ng kaliskis at kung 
ano ang ilalagay sa ibang ay pantay-pantay. Ito ay maaaring gamitin sa isang positibo o negatibong 
kahulugan. Narito, ito ay napakahalaga ang halaga ng walang kasalanan Tagapagligtas. Lamang si Hesus ay pantay-pantay na ang gawain ng pagtubos. Lamang si Hesus ay pantay-pantay na ang gawain ng mga 
kaganapan. Lamang si Hesus ay karapat-dapat (cf. 5:7, 9-10,12). 

5:3 "At walang sinuman sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa ay makapag-bukas ng libro o sa tumingin sa 
ito" Ito ay nagpapakita ng mga kabuuang kawalan ng kakayahan ng mga anghel o mga tao na magdala 
ng tungkol sa ay ng Diyos! Paghihimagsik ay apektado ang lahat ng mga ito! Creation ay hindi 
makakatulong sa kanyang sarili! Walang isa ay karapat-dapat! 

5:4 "Ako ay nagsimulang humagulgol malaki" Ito ay isang hindi lubos Tense verb, na nagsasaad ng Simula 
ng isang aksyon o paulit-ulit na aksyon sa mga nakaraang oras. Ito meant "maingay tumataghoy," kaya 
katangian ng sinaunang Malapit Silangan. 

5:5 "ng isa sa mga elders sinabi sa akin" Dito namin mahanap ang isa sa mga elders na sa papel na 
ginagampanan ng isang angelic interpreter, tulad ng sa aklat ng Daniel. 

* "Stop-iyak" Ito ay isang Present makapangyarihan sa negatibong kapurit na karaniwang sinadya upang 
ihinto ang isang pagkilos na ito ay kasalukuyang proseso. 

* "Ang Lion na ito ay mula sa angkan ng Dyuda" Ito ay isang parunggit sa Gen. 49:9 -- 10 (cf. II Esdras 
12:31,32). Ang Mesiyas ay ang mapanakop Lion (hari) mula sa angkan ng Dyuda. 

* "Ang Root of David" Ito ay isang parunggit sa II Sam. 7 at lalo na Isa. 11:1-10. Ang parehong mga ideya 
ng isang hari o reyna Davidic Mesiyas ay matatagpuan sa Jer. 23:5; 33:5 at Rev. 22:16. 

* "Ay gumapi" Ito ay isang AORIST Aktibong pinagkakilanlan, na nagpapahiwatig na ito ay isang sa 
katotohanan (ie Calvary at ang mga walang laman na libingan). Abiso na ang mga Lion na ito ay hindi 
pagpunta sa lupigin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng Kanyang 
pagpapakasakit (cf. v. 6). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 5:6 - 10 

6 At nakita, narito, isang Kordero ang nakatayong katulad niyaong pinatay sa gitna ng trono at sa 
kanilang apat na nilalang at sa gitna ng mga matanda. Siya ay may pitong sungay at pitong mga 
mata na ang mga ito ay ang pitong Espiritu ng Diyos na sinugo sa lahat ng lupa. 7 At siya ay 
dumating at kinuha ang balumbon mula sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. 

8 Nang kunin niya ang balumbon, ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't apat na 
mga matanda ay may mga alpa at mga gintong mangkok na pinuno ng kamangyan na ito ang 
mga panalangin ng mga banal. 9 At sila ay umawit ng bagong awit. Sinabi nila: 

Ikaw ay karapat-dapat kumuha ng balumbon at magbukas 

ng selyo nito. Dahil pinatay ka nila at tinubos mo kami 

para sa Diyos ng iyong dugo, sa bawat lipi at wika, mga 

tao at bansa. 10 Ginawa mo kaming mga hari at mga 

saserdote para sa aming Diyos. At kami ay maghahari sa 

ibabaw ng lupa. 5:6 "isang Lamb nakatayo" Ang konsepto ng isang sakripisiyo Lamb (sanggol kordero, arnion) depicts ang 
alang-alang sa iba atonement at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Ang Lamb ay nabanggit sa buong 
libro ng paghahayag (cf. 5:6,8,12,13; 6:1,16; 7:9,10,14,17; 12:11; 13:8; 14:1 , 4 (dalawang beses), 10; 
15:3; 17:14; 19:7,9; 21:9,14,22,23,27; 22:1,3). Ang talinghaga ng sakripisiyo ay mula sa 

1. ang Passover Lamb 

2. ang isa sa mga lambs na sacrificed pang-araw-araw sa umaga at gabi (ang patuloy na) 

3. ang slain kordero ng Isa. 53:7 o John 1:7,29. 

Ang talinghaga ay ginamit ni Hesus sa dalawang natatanging mga pandama: (a) bilang isang taong 
walang malay sakripisiyo biktima at (b) bilang overcoming nagtagumpay (din matatagpuan sa Jewish 
apocalyptic literature, Cf. Ko Enok 90:9; Tipan ng Joseph 19:8-9). Sa NT lamang John the Baptist sa Juan 
1:29,36 at John sa paghahayag 5:6,8,12,13; 61:1, sumangguni sa Hesus bilang "Lamb" (Paul asserts ito, 
ngunit wala ang mga kataga sa ako cor. 5:7). 

* "bilang kung slain" Siya ay namatay na ngunit ngayon buhay. Ang Mesiyas ay ang muling parodied ng 
hayop sa dagat (cf. 13:3). 

* "Pagkakaroon ng pitong horns at pitong mga mata" Ang unang kataga ay tumutukoy sa kapangyarihan 
o walang hanggang kapangyarihan (cf. Exod. 27:2; 29:12; Deut. 33:17; II Chr. 18:10; PS. 112:9; 132 : 17; 
Jer. 48:25; Ezek. 29:21; Zech. 1:18-21). Ang ikalawang kataga ay tumutukoy sa Diyos ng karunungan sa 
lahat ng bagay (cf. 4:6,8; Ezek. 1:18; 10:12; Zech. 3:9 at 4:10). Ang simbolismo sa teolohiko konsepto ay 
katulad sa Dan. 7:13-14. 

* "Na kung saan ay ang pitong espiritu ng Diyos" Tingnan ang mga nota sa 4:5. 

5:8 "Kapag Siya ay nagkaroon ng kinuha ang libro, ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't- 
apat na elders Nahulog ako sa harap ng Lamb" Ito ay nagpapakita ng pagsamba ng Lamb pati na ang 
pagsamba ng Diyos (cf. v. 13), na kung saan ay isang sentral na tema sa paghahayag. 

* "at ginintuang bowls na puno ng insenso, na kung saan ay ang mga panalangin ng mga santo" Anghel 
ay ang regular na bearers ng panalangin sa Diyos sa maki-Bibliya Jewish panitikan (cf. Tobid 12:15; III 
Baruch 11). Ang ideya ng insenso kumakatawan panalangin ay ginagamit ng ilang oras sa mga Banal na 
Kasulatan (cf. 8:3-4; PS. 141:2; Lucas 1:10). 

* "Santo" Kahit na ang salitang "iglesia" ay hindi lilitaw pagkatapos kabanata 3, ang konsepto ng "santo" 
ay magpapatuloy sa buong libro at dapat sumangguni sa mga tao ng Diyos. Ang konsepto ng believers 
bilang "santo" ay karaniwang sa paghahayag (cf. 8:3-4; 11:18; 13:7,10; 14:12; 16:6; 17:6; 18:20,24; 19 : 8 
at 20:9). 

ESPESYAL PAKSA: ANG MGA SANTO 

Ay ang Griyego katumbas ng Hebrew kadash, na kung saan ay ang pangunahing kahulugan ng ilang mga 
setting ng isa, ang ilang mga bagay, o ang ilang mga lugar ng sandata para sa YHWH ang eksklusibong 
paggamit. Ito ay nagsasaad ng Ingles konsepto ng "ang sagradong." YHWH ay ilaan mula sa 
sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang kalikasan (walang hanggan di-nilikha Espiritu) at ang 
Kanyang karakter (moral kasakdalan). Siya ay ang mga pamantayan sa pamamagitan ng ibang tao na 
kung saan ang lahat ay pantay-pantay at judged. Siya ay ang transendente, Banal na Isa, Banal Other. 
Nilikha ng Diyos ang tao para sa mga relasyon, ngunit ang mga tag-lagas (Gen. 3) na dulot ng isang pamanggit at moral barrier sa pagitan ng isang Banal na Diyos at makasalanan ang sangkatauhan, pinili 
ng Diyos upang maibalik Kanyang malay sa paggawa ng sa gayon, Siya tawag sa Kanyang mga tao upang 
maging "banal" (cf. Lev. 11:44; 19:2; 20:7,26; 21:8). Sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang 
relasyon sa YHWH ang Kanyang mga tao na maging banal sa pamamagitan ng kanilang covenantal 
posisyon sa Kanya, ngunit ay tinatawag din na sa mga nakatira sa mga banal (cf. Matt. 5:48). Ang banal 
na pamumuhay ay posible dahil ang believers ay lubos na tatanggapin at forgiven sa pamamagitan ni 
Hesus' buhay at trabaho, at ang presence ng Banal na Espiritu sa kanilang isipan at puso. Ito ay 
nagtatatag ng makabalighuan sitwasyon ng 

1. pagiging banal dahil ni Kristo ang imputed katuwiran 

2. tinatawag na mabuhay banal dahil sa presensiya ng Espiritu 

Believers ang mga "santo" (hagioi) dahil sa presensya sa ating buhay ng mga (1) ang kalooban ng Banal 
na One (ang Ama); (2) ang gawain ng Banal na Anak (Hesus); at (3) ng pagkakaroon ng Banal na Espiritu. 
Ang NT palaging tumutukoy sa mga santo bilang maramihan (maliban sa isang pagkakataon sa Phil. 4:12, 
ngunit kahit na pagkatapos ay ang context na ito plural). Para ma-save na bahagi ng isang pamilya, ang 
isang katawan, isang gusali! Biblical pananampalataya ay nagsisimula sa isang personal na pagtanggap, 
ngunit ang mga isyu sa isang corporate relasyon. Kami ay likas na matalino ang bawat isa (cf. ko cor. 
12:11) para sa kalusugan, paglago, at kagalingan ng katawan ni Kristo-ang iglesia (cf. ko cor. 12:7). Kami 
ay na-save upang maglingkod! Kabanalan ay isang katangian ng pamilya! 

5:9-10 May isang makabuluhang Griyego manuskrito iba na may kaugnayan sa panghalip "sa amin." Ang 
NKJV ay may panghalip "amin" sa v. 9, "may matubos sa amin sa Diyos," at sa v. 10, "at may na ginawa 
sa amin ng hari at mga pari sa aming Diyos. "Karamihan sa modernong mga pagsasalin (NASB, NRSV, 
TEV, NJB) lundagan" amin "sa parehong mga verses. Kung "amin" ay naroroon sa parehong verses 
pagkatapos ni Hesus' ng sakripisiyo kamatayan kabilang ang dalawampu't-apat na elders na tila sa 
maaari angelic nilalang. Wala sa Bibliya si Hesus ay 'pagkamatay na may kaugnayan sa angelic pagtubos. 
Gayundin, ang pagkakaroon ng mga "ito" (autous) sa v. 10 sa pamamagitan ng Balarila hindi isinasama 
ang posibilidad ng "us" na orihinal. Ang United Bible Society ang ika-apat na edisyon rate ang Plural 
panghalip's paglaktaw bilang "tiyak na." 

5:9 "At sila sang ng isang bagong awit" Sa OT ay marami allusions sa bagong song (cf. PS. 33:3; 40:3; 
98:1; 144:9; 149:1 at Isa. 42 : 10). Sa lahat ng mga pangunahing kaganapan sa OT, ang mga tao ng Diyos 
ay hinihikayat na umawit ng isang bagong awit pagpuri ng Diyos na aktibidad. Ito ay ang panghuli kanta 
tungkol sa Diyos ang kanyang sarili nagsisiwalat sa Mesiyas at ang Mesiyas ang gawain ng pagtubos sa 
ngalan ng lahat ng mga believers (cf. vv. 9,12,13; 14:3). Ang diin sa "bagong" mga bagay-bagay ay 
katangian ng bagong Isaya sa edad na 42-66. 

1. "Bagong bagay" 42:9 

2. "Bagong song" 42:10 

3. "Gawin ang isang bagay bagong" 43:19 

4. "Bagong bagay" 48:6 

5. "Bagong pangalan na" 62:6 

6. "Bagong langit at ang bagong daigdig" 65:17; 66:22. 
Sa paghahayag mayroon ding mga "bagong bagay." 

1. "Bagong Jerusalem" 3:12; 21:2 

2. "Bagong pangalan na" 2:17; 3:12 

3. "Bagong song" 5:9,10,12,13; 14:3 

4. "Bagong langit at bagong daigdig" 21:1 * "Ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng libro at sa basagin nito seals" Ang bagong song (vv. 9-10) ay 
isang makalima paglalarawan ng pagiging karapat-dapat ng Lamb. 1. substitutionary kamatayan (cf. 
5:6,9,12; 13:8; ko Alagang Hayop. 1:18-19) 2. redemptive presyo binayaran (cf. 5:9; 14:3-4; Markahan 
10:45; ko cor. 6:19-20; 7:23; ko Tim. 2:6) 3. bumili ng mga lalaki mula sa bawat bansa (cf. 5:9; 7:9; 14:6) 
4. ginawa ang believers isang kaharian ng mga pari (cf. 1:6; 5:10) 5. sila ay maghari sa Kanya (cf. 3:21; 
5:10; 20:4) 

* "mula sa bawat lipi at wika at ang mga tao at bansa" Ito ay isang paulit-ulit metapora ng universality 
(cf. 7:9; 11:9; 13:7; 14:6). 

* "para sa mga pagbili at ang Diyos sa iyong dugo" Ito ay tiyak na isang reference sa alang-alang sa iba 
atonement ng Lamb ng Diyos. Ang konsepto ng Hesus bilang pagpapakasakit para sa kasalanan ay 
central sa paghahayag (cf. 1:5; 5:9,12; 7:14; 12:11; 13:8; 14:4; 15:3; 19:7; 21:9,23; 22:3) at din sa lahat 
ng mga NT (cf. Matt. 20:28; 26:28; Mark 10:45; ROM. 3:24-25; ko cor. 6:20; 7 : 23; II cor. 5:21; Gal. 3:13; 
4:5; Eph. 1:7; Phil. 2:8; ko Tim. 2:6; Titus 2:14; Heb. 9:28; at ako Alagang Hayop. 1:18-10). ESPESYAL PAKSA: RANSOM / REDEEM 

I. LumangTipan 

A. May dalawang pangunahing Hebreo legal terms na ihatid ito konsepto. 

1. Gaal, na kung saan karaniwang ibig sabihin nito ay "sa libreng" sa pamamagitan ng isang presyo na 
babayaran. Ang isang form ng mga kataga ng go'el nagdadagdag sa mga konsepto, isang personal na 
tagapamagitan, kadalasan ay isang miyembro ng pamilya (ibig sabihin kamag-anak tagapagligtas). Ang 
aspeto ng kultura ng mga karapatan sa likod bumili ng mga bagay, hayop, lupa (cf. Lev. 25,27), o mga 
kamag-anak (cf. Ruth 4:15; Isa. 29:22) ay mailipat theologically sa YHWH ng pagpapalaya ng Israel mula 
sa Ehipto (cf. Exod. 6:6; 15:13; PS. 74:2; 77; 15; Jer. 31:11). Siya ay naging "ang tagapagligtas" (cf. Job 
19:25; PS. 19:14; 78:35; Prov. 23:1; Isa. 41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8; 59:20; 60:16; 
63:16; Jer. 50:34). 

2. Padah, na kung saan karaniwang ibig sabihin nito ay "ng mga" o "upang iligtas" a. ang pagtubos sa 
kasalanan ng unang ipinanganak, Exod. 13:13,14 at Num. 18:15-17 b. Pisikal na pagtubos ay contrasted 
may espirituwal na pagtubos, PS. 49:7,8,15 c. YHWH ay redeem Israel mula sa kanilang kasalanan at 
paghihimagsik, PS. 130:7-8 

B. Ang mga teolohiko konsepto nagsasangkot ng tatlong mga kaugnay na mga bagay 

1. May kailangan, ng pagkaalipin, isang forfeiting, isang pagkabilanggo. 

a. pisikal na 

b. panlipunan 

c. espirituwal (cf. PS. 130:8) 

2. Ang presyo ay dapat na binayaran para sa kalayaan, release, at muling pagbabalik. 

a. ng bansa, Israel (cf. Deut. 7:8) 

b. ng mga indibidwal na (cf. Job 19:25-27; 33:28) 

3. Ang isang tao ay dapat kumilos bilang tagapamagitan at ampon. Sa gaal isang ito ay karaniwang isang 
miyembro ng pamilya o malapit na kamag-anak (ibig sabihin go'el). 

4. YHWH madalas na naglalarawan ng kanyang sarili sa familial termino. 

a. Ama b. Asawa 

c. Malapit na kamag-anak 

Sa pamamagitan ng pagtubos ay Secured YHWH's personal na ahensiya; ay binabayaran ng isang presyo, 
at ang pagtubos ay nakakamit! 

II. BagongTipan 

A. Mayroong ilang mga kataga na ginamit upang ihatid ang mga teolohiko konsepto. 

1. AgorazC (cf. ko cor. 6:20; 7:23; II Alagang Hayop. 2:1; Rev. 5:9; 14:34). Ito ay isang komersyal na 
kataga na maglalarawan ng isang presyo na binayaran para sa isang bagay. Kami ay dugo-bili ng mga tao 
na hindi control ang aming mga sariling buhay. Kami-aari ng Kristo. 

2. ExagorazC (cf. Gal. 3:13; 4:5; Eph. 5:16; Col. 4:5). Ito rin ang isang komersyal na term. Ito ay 
sumasalamin Hesus' substitutionary kamatayan sa aming ngalan. Ni Hesus na tao ang "sumpa" ng isang 
naka-base sa pagganap ng batas (ibig sabihin mosaik Law), na makasalanan ang tao ay hindi accomplish. 
Siya kalibre ang sumpa (cf. Deut. 21:23) para sa amin ang lahat! Sa Jesus, Diyos ng katarungan at pag-ibig 
pagsamahin sa buong kapatawaran, pagtanggap, at ma-access! 

3. LuC, "upang i-setfree" 

a. Lutron, "isang presyo binabayaran" (cf. Matt. 20:28; Mark 10:45). Ang mga ito ay mga 
makapangyarihang mga salita ni Hesus mula sa 'sariling bibig tungkol sa layunin ng Kanyang pagdating, 
ay ang Tagapagligtas ng mundo sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang kasalanan-utang Siya ay hindi 
may utang na loob (cf. Juan 1:29). 

b. LutroC, "na release" 

(1) para makuha ang Israel, Lucas 24:21 

(2) na magbigay ng kanyang sarili para makuha at maglinis ng mga tao, Titus 2:14 

(3) na maging isang walang kasalanan kapalit, ako Alagang Hayop. 1:18-19 

c. LutrCsis, "pagtubos, pagpapalaya, o liberasyon" 

(1) Zacharias' hula tungkol sa Jesus, Lucas 1:68 

(2) Anna ng pagpupuri sa Diyos para sa Jesus, Lucas 2:38 

(3) ni Hesus' ng mas mahusay, minsan inaalok pagpapakasakit, Heb. 9:12 

4. ApolytrCsis 

a. pagtubos sa Second Coming (cf. Gawa 3:19-21) 

(1) Lucas 21:28 

(2) Roma 8:23 
(3)Efesol:14;4:30 
(4)Hebreo9:15 

b. pagtubos sa Kristo ang kamatayan 

(1) Roma 3:24 

(2) I Corinthians 1:30 

(3) Efeso 1:7 

(4) Colossians 1:14 

5. Antilytron (cf. I Tim. 2:6). Ito ay isang mahalaga teksto (bilang ay Titus 2:14), na naka-link na si Jesu- 
release 'substitutionary kamatayan sa krus. Siya ang isa at tanggap na lamang pagpapakasakit; ang taong 
namatay para sa "lahat" (cf. Juan 1:29; 3:16-17; 4:42; ko Tim. 2:4; 4:10; Titus 2:11 ; II Alagang Hayop. 3:9; 
I Juan 2:2; 4:14). 

B. Ang mga teolohiko konsepto sa NT nagpapahiwatig 

1 1. Sangkatauhan ay enslaved sa kasalanan (cf. Juan 8:34; ROM. 3:10-18; 6:23). 2. Sangkatauhan sa pagkaalipin sa kasalanan ay nagsiwalat ng mga OT mosaik Law (cf. Gal. 3) at si Hesus' 
sermon sa Mount (cf. Matt. 5-7). Human pagganap ay maging isang kamatayan pangungusap (cf. Col. 
2:14). 

3. Jesus, ang kordero ng Diyos na walang kasalanan, ay darating at namatay sa aming lugar (cf. Juan 
1:29; II cor. 5:21). Kami ay na binili mula sa kasalanan upang aming maaaring maglingkod sa Diyos (cf. 
ROM. 6). 

4. Sa pamamagitan ng pahiwatig ang parehong YHWH at si Hesus ay "malapit na kamag-anak" na 
kumilos sa ngalan ng aming. Ito ay patuloy ang familial metaphors (ibig sabihin, tatay, asawa, anak, 
kapatid, malapit na kamag-anak). 

5. Pagtubos sa kasalanan ay hindi isang presyo na binabayaran sa Satanas (ie Medieval teolohiya), ngunit 
ang mga pagkakasundo ng mga salita ng Diyos at ang Diyos ang katarungan sa pag-ibig ng Diyos at buong 
pagkakaloob sa Kristo. Sa cross kapayapaan ay naibalik, human paghihimagsik ay forgiven, ang imahe ng 
Diyos sa sangkatauhan ngayon ay ganap na umandar muli sa barkada pagsasama! 

6. Diyan ay pa rin ng isang hinaharap na aspeto ng pagtubos (cf. ROM. 8:23; Eph. 1:14; 4:30), na binubuo 
ng aming muling katawan at ang pisikal na lapit sa may tatlong Diyos. 5:10 "ginawa ang mga ito upang maging ng isang kaharian at mga pari "Ito ay isang parunggit sa Exod. 
19:6 at Isa. 61:6. Ang terminolohiya na ngayon ay ginagamit para sa Iglesia, ang bagong evangelistic mga 
tao ng Diyos (cf. Rev. 1:6; 20:6; ko Alagang Hayop. 2:5,9). 

* "Sila ay maghari sa daigdig" Ang ilang mga tagasalin na makita ang mga ito sa isang hinaharap na 
kahulugan at ilang makita ang mga ito bilang isang kasalukuyang katotohanan. Mayroong isang Griyego 
manuskrito iba sa pagitan ng mga Future Tense sa MS! (Sinaiticus) at sa pangkasalukuyan sa MS A 
(Alexandrinus). Kung ito ay sa isang Present kahulugan na ito ay katulad ng sa ROM. 5:17 at Eph. 2:6. 
Kung Future ito marahil na trato sa reigning ng mga tao ng Diyos kay Kristo (cf. Matt. 19:28; Lucas 22:30; 
ko cor. 4:8; II Tim. 2:12; Rev. 3:21; 5 : 10). Kahit na ito sa hinaharap paghahara ay makikita sa dalawang 
paraan. 

1. sa Rev. 20:4 & 6 tila na sumangguni sa isang panahon ng kapangyarihan ng sanlibong taon 

2. sa Rev. 22:5 tila sa sumangguni sa isang walang hanggan paghahara (cf. PS. 145:13; Isa. 9:7; Dan. 2:44; 
7:14,18,27) 

3. marahil ang libong taon ay isang simbolo ng kawalang-hanggan 

ESPESYAL PAKSA: REIGNING SA KAHARIAN NG DIYOS 

Ang konsepto ng reigning kay Kristo ay bahagi ng mas malaking teolohiko kategorya na tinatawag na 
"ang Kaharian ng Diyos." Ito ay isang carryover mula sa OT konsepto ng Diyos bilang ang tunay na hari ng 
Israel (cf. ko Sam. 8:7). Siya symbolically reigned (ko Sam. 8:7; 10:17-19) sa pamamagitan ng isang 
inanak mula sa angkan ng Dyuda (cf. Gen. 49:10) at sa mga pamilya ng mga Jesse (cf. II Sam. 7). Hesus ay 
ang ipinangako pagtupad ng OT hula tungkol sa Mesiyas. Siya inaugurated ang Kaharian ng Diyos sa 
Kanyang pagkakatawang-tao sa Bethlehem. Ang Kaharian ng Diyos ay naging central paste ni Hesus' 
pangangaral. Ang Kaharian ay may ganap na lumapit sa Kanya (cf. Matt: 10:7; 11:12; 12:28; Markahan 
1:15; Lucas 10:9,11; 11:20; 16:16; 17:20-21) . Subalit, ang Kaharian ay din hinaharap (eschatological). Ito 
ay kasalukuyan ngunit hindi consummated (cf. Matt. 6:10; 8:11; 16:28; 22:1-14; 26:29; Lucas 9:27; 11:2; 
13:29; 14:10 -- 24; 22:16,18). Si Jesus ay dumating sa unang pagkakataon bilang isang paghihirap 
katulong (cf. Isa. 52:13 - 53:12); bilang magpakumbaba (cf. Zech. 9:9) ngunit Siya ay babalik bilang Hari ng Kings (cf. Matt. 2:2 ; 21:5; 27:11-14). Ang konsepto ng "reigning" ay tiyak na isang bahagi ng mga ito 
"kaharian" teolohiya. Ang Diyos ay nagbigay ng mga kaharian sa Jesus' mga (tingnan sa Lucas 12:32). 
Ang konsepto ng reigning kay Kristo ay may ilang mga aspeto at mga katanungan: 

1. Gawin ang mga passages na magpahayag na ang Diyos ay nagbigay sa believers "ang kaharian" sa 
pamamagitan ni Cristo sumangguni sa "reigning" (cf. Matt. 5:3,10; Lucas 12:32)? 

2. Mayroon ba si Jesus' na salita sa orihinal na mga alagad sa unang siglo Jewish context sumangguni sa 
lahat ng believers (cf. Matt. 19:28; Lucas 22:28-30)? 

3. Ba ang Paul's diin sa reigning sa buhay ngayon kaibahan o pamuno sa itaas teksto (cf. ROM. 5:17; ko 
cor. 4:8)? 

4. Paano ang mga paghihirap at mga kaugnay na reigning (cf. ROM. 8:17; II Tim. 2:11-12; ko Alagang 
Hayop. 4:13; Rev. 1:9)? 

5. Ang paulit-ulit na tema ng paghahayag ay sharing ang glorified Kristo ang papaghariin a. makamundo, 
5:10 b. ng sanlibong taon, 20:5,6 c. walang hanggan, 2:26; 3:21; 22:5 at Dan. 7:14,18,27 NASB (BINAGO) TEKSTO: 5:11 - 14 

n Nakita ko at narinig ang tinig ng maraming anghel na nakapalibot sa trono, ng mga buhay na 
nilalang, ng mga matanda at ng mga sampunlibo ng sampunlibo at mga libu-libo ng mga libu- 
libo. 12 Sinabi nila sa pamamagitan ng isang malakas na tinig: 

Ang Korderong kanilang pinatay ay karapat-dapat na 

tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan 

at kalakasan at karangalan at kaluwalhatian at pagpapala. 

13 Narinig ko ang tinig ng lahat ng nilalang na naroon sa langit, at sa lupa, at ilalim ng lupa, at 
silang nasa karagatan at ang lahat ng bagay na nasa kanila, nagsasabi: 

Sa kaniya na nakaupo sa trono at sa Kordero, pagpapala at 

karangalan at kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailan 

pa man. 

14 At ang apat na buhay na nilalang ay nagsabi: Siya nawa. At ang dalawampu't apat na mga 
matanda ay nagpatirapa at sinamba siyang nabubuhay magpakailan pa man. 

5:11 "ng maraming mga anghel" Ang listahan ng mga taludtod ng tatlong grupo ng mga anghel: (1) 
maraming mga anghel (libo-libo ng mga libu-libo); (2) buhay na nilalang (4), o (3) elders (dalawampu't- 
apat na). 

* "Ang numero ng mga ito ay myriads ng myriads, at libo-libo ng mga libu-libo "Ito ay parang isang 
parunggit sa langit hukuman sa Dan. 7:10 (tingnan ang tala sa 5:1). 

5:12 "ang Lamb na slain upang tumanggap ng kapangyarihan" Ito ang affirmation ng Anak mula sa 
angelic Beings. "Was slain" ay isang perpektong Passive pandiwari (cf. 5:6; 13:8), na nagpapahiwatig 
"slain in the past" na may mga marka at epekto ng slaying natitira. Kapag nakita namin si Hesus Siya ay 
magkakaroon pa rin ng mga marka ng krus. Sila ay maging Kanyang badge ng dangal! Ang konsepto ng 
cross ay lubos at central sa paghahayag. Tingnan ang tala sa 5:9. Sa ganitong tula pitong katangian ay 
binibigyan unto ang Lamb ng angelic orders: (1) kapangyarihan; (2) kayamanan; (3) karunungan; (4) 
maaaring; (5) parangalan; (6) kaluwalhatian; at (7) basbas. 5:13 Lahat ng tao sa paggawa ng tao (ang pinakamalaking pantao ng manganganta posible), ang tao 
(kapwa buhay at patay) sa v. 13 bless sa Ama at sa Anak sa isang makaapat grasya (cf. v. 14; PS. 103:19- 
20 ; Phil. 2:8-11) at ang angelic order (ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't-apat na elders) 
ligid ng trono affirm ng grasya (cf. v. 14). 

5:14 "Amen" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 1 : 6. Ito ay isang affirmation trono mula sa apat na 
mga anghel (ang apat na buhay na nilalang). 

MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may 
tungkulin para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa 
liwanag na mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. 
Hindi mo dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag-isip sa 
mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw ng 
isipan, hindi katiyakan 

1. Paano chapters 4 at 5 ihulma ang kabuuang layunin ng libro? 

2. Ano ang genre ng pampanitikan chapters 4 at 5? 

3. Mula sa kung ano ang pinagkukunan ay John pull kanyang imahe? 

4. Sino ang mga elders? 

5. Ay ang mga nilalang na inilarawan sa 4:7-10 cherubim o seraphim? 

6. Listahan ng OT pamagat ng Mesiyas na kung saan ay matatagpuan sa kabanata 5. 

7. Listahan ng mga limang beses na dami ng paglalarawan ng Mesiyas ng pagiging karapat-dapat na 
natagpuan sa 5:9 at 10. PAGHAHAYAG 6:1-7:17 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang Seals 


Unang Seal: ang 
mananakop 


Ang Pagbukas ng 
Unang Anim na 
Seals 


Ang Seals 


Ang Lamb break 
ang Seven Seals 


6:1-2 


6:1-2 


6:1-2 


6:1-2 


6:1-2 
Ikalawang selyo: 
Salungat sa Earth 
6:3-4 


6:3-4 


6:3-4 


6:3-4 


6:3-4 
Ikatlong Selyo: 
kasalatan sa Earth 
6:5-6 


6:5-6 


6:5-6 


6:5-6 


6:5-6 
Ikaapat na selyo: 
lakit Kamatayan sa 
Earth 
6:7-8 


6:7-8 


6:7-8 


6:7-8 


6:7-8 
Ikalimang selyo: 
Ang Cry ng Martyrs 
6:9-11 


6:9-11 


6:9-11 


6:9-11 


6:9-11 
Sixth Seal: kosmiko 
Disturbances 
6:12-17 


6:12-17 


6:12-17 


6:12-17 


6:12-17 


Ang 144.000 ng 
Israel Sealed 


Ang Sealed ng 
Israel 


Isang intermisyon 


Ang mga 144,000 
mga tao ng Israel 


Diyos Servants ay 
nakapreserba 


7:1-8 


7:1-8 


7:1-8 


7:1-8 


7:1-8 


Ang mga tao mula 
sa bawat Nation 


Ang isang tao mula 
sa Great pagtitiis 
Ang malaking 
umpukan 


Ang Rewarding ng 
mga santo 7:9-12,7:13-17 


7:9-17 


7:9-12, 7:13,7:14a, 
7:14b-17 


7:9-12,7:13-17 


7:9-12,7:13-17 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY 

A. Ang bahaging ito ay may kinalaman sa konteksto sa mga chapters 4 at 5. Chapters 4 at 5 ilarawan ang 
mga kaganapan sa langit, habang 6:1-8:1 naglalarawan ng paglalahad judgments ng Diyos sa daigdig. 
Bilang isang bagay ng katotohanan, 4:1-16:21 forms isa pampanitikan unit. 

B. Ang identity ng unang sakay (cf. v. 2) ay mahirap, ngunit ipagpapalagay na ito ay isang simbolo ng 
kasamaan, ang apat na Riders ay sinasagisag ng persecutions believers mukha sa isang pagkalugmok, 
pagalit mundo (cf. Matt. 24:6 -- 7). Ang salitang "pagtitiis" (thlipsis) ay ginamit at patuloy na lamang ng- 
uusig ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng unbelievers. Ang ikaanim seal Simula sa v. 12 naglalarawan 
ng Diyos galit sa mga unbelievers. Believers ay malaya mula sa galit (org ', Cf. V. 16) ng Diyos, ngunit ang 
kanilang gawin ang mukha-uusig at kinahihibangan ng alinlangan mundo. 

C. May tatlong pangunahing interpretive problema sa section na ito: (1) kung paano gawin ang mga 
seals, Trumpeta, at bowls nauugnay sa bawat isa sa kasaysayan; (2) na ang mga 144.000 ng 7:4 at paano 
sila ay kaugnay sa ikalawang grupo ng nabanggit sa 7:9; at (3) na kung saan ang panahon ng pagdurusa 
at kung anong uri ng sakit ay ang mga grupo sa 7:14 sumangguni? PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:1 - 2 

x At nakita ko nang buksan ng Kordero ang isa sa mga selyo. At narinig ko ang isa sa mga apat na 
buhay na nilalang na nagsasabi sa isang malakas na tinig na katulad ng kulog: Halika at tingnan 
mo. 2 At nakita ko at narito, ang isang puting kabayo. At ang nakaupo rito ay may isang pana. 
Binigyan siya ng isang putong. Humayo siya na nanlulupig at upang manlupig. 

6:1 "kapag ang Lamb Nasira ang isa sa mga pitong seals" Ang tula ay nagpapakita ng mga koneksyon sa 
pagitan ng chapters 5 at 6. Ang mga ito seals ay nasira bago ang libro ay basahin; ito, ay may maraming 
mga interprete assumed na sila ay mga kinatawan ng mga problema na nangyari sa bawat edad (cf. 
Matt. 24:6-12). Gayunman, dahil sa lumalaking karubduban ng ang judgments, ang ilang makita ang mga 
ito bilang paghahanda ng agad-agad sa dulo ng edad. Narito ang interpretive igting sa pagitan ng mga 
kaharian bilang naroroon at hinaharap. May pagkalikido sa NT sa pagitan ng "na" at ang "hindi pa." Ang 
mga libro ng paghahayag mismo ang naglalarawan ito igting. Ito ay isinulat para sa mga persecuted 
believers sa unang siglo (at bawat siglo) at pa prophetically address ng huling henerasyon ng mga 
believers. Tribulations ay karaniwan sa lahat ng edad! Ang ikapitong selyo ay ang pitong mga Trumpeta 
at ang ikapitong trumpeta ay ang pitong bowls. Bilang na ito ay kilala, ang bawat isa ay mas malubha 
kaysa sa nakaraang isa. Ang unang dalawa ay redemptive sa layunin. Datapuwa't ito tila sa akin na ang 
selyo at ang anim-anim trumpeta ilarawan ang mga dulo ng edad. Samakatuwid, ang mga ito ay kasabay 
sa kalikasan at hindi chronologically nanggagalaing. Ang isa Second Coming ay tinalakay ng tatlong 
beses, na sa katapusan ng seals (cf. 6:12-17) at ang mga Trumpeta (cf. 11:15-18), at hindi lamang sa 
katapusan ng bowls sa 16:17-21 at sa kabanata 19:11-21. Ito ay ang estruktural pattern ng libro. Ito ay 
isang apocalyptic drama sa tatlong gawain! Tingnan ang Introduksiyon sa paghahayag, C, p. 10. 

* "Ng isa sa apat na buhay na nilalang kasabihan na may isang boses ng kulog" Ang apat na buhay na 
nilalang, tulad ng elders, ay ang mga antas ng angelic paglikha. Ang boses, tulad ng kulog, ay nabanggit 
din sa 14:2 at 19:6. 

* " 'Come'" Ang katagang ito ay nangangahulugan na alinman sa "lumapit" o "pumunta manganak." Ang 
teksto ng mga sinaunang Griyego ansialo manuskrito Sinaiticus (!) Nagdadagdag "at makita ang mga" (cf. 
KJV), ngunit Alexandrinus (A) ay may lamang "dumating." Sa konteksto ito command (Present pautos) ay 
hindi sumangguni sa John o ang iglesia, pero sa apat na horsemen (cf. 6:3, 5,7). 

6:2 "tumingin ako, at tingnan mo, ang isang puting kabayo" Ang konteksto ay isang parunggit sa Zech. 
1:8 (ang apat na kabayo) at 6:1-8 (sa apat na chariots). Nagkaroon marami diskusyon tungkol sa 
pagkakakilanlan ng mga ito mangangabayo. Ang pagpapakahulugan saklaw ang lahat ng mga paraan 
mula sa Hesus sa mga anti-Kristo. Gamit na uri ng pagkalito, dogmatismo ay hindi nararapat. Ang ilan ay 
naniniwala na ito ay tumutukoy sa Kristo dahil sa isang katulad ng paglalarawan ng matatagpuan sa 
19:11-21, ngunit ang tanging pagkakapareho parang ang kulay ng kabayo. Ang iba na makita ito bilang 
isang sanggunian sa pagkalat ng Ebanghelyo. 

Ito ay dahil na makikita nila ang mga ito chapters bilang paralleling ang Olivet diskurso ng Matt. 24; 
Markahan 13, at Lucas 21. Samakatuwid, ito ay assumed na maging isang sanggunian sa Matt. Mark 
24:14 at 13:10. Ito ay kahit na iminungkahi na, batay sa Ezek. 39, na ito ay tumutukoy sa Gog 
humahantong sa kanyang laban sa hukbo ng Diyos ang mga tao. Ito ay sumagisag sa dulo-time na mga 
anti-Kristo (cf. II Thess. 2). Mukhang mataas na hindi pangkaraniwan na ang isang anghel ay utos ni 
Hesus na dumating. Kahit na si Hesus wears ng isang putong sa chapters ng 6 at 19, ang mga Griyego na 
salita upang ilarawan ang mga ito crowns ay naiiba. Doon, si Hesus ay tinatawag na "tapat at totoo," pero hindi dito. Ang pananakop ng mga mangangabayo ay hindi na inilarawan sa lahat Ang 
mangangabayo ay inilarawan bilang pagkakaroon ng isang pana sa kabanata 6, ngunit sa kabanata 19, 
Kristo ay may dalawang talim tabak sa kanyang bibig sa gayon, ang mga pagkakatulad ay malayo 
overshadowed ng pagkakaiba. Ito ay maaring lamang ang isa sa mga plagues ng OT. Ang mga ito plagues, 
na kung saan ay isang parunggit sa Lev. 26 at Ezek. 14:21, ay nabaybay sa v. 8. White ay hindi lamang 
isang kulay na simbolo para sa katuwiran, ngunit din a Romano simbolo ng militar tagumpay. Romano 
generals na ay naging matagumpay sa larangan Rode sa isang kalesa sa pamamagitan ng The Streets ng 
Roma kinuha sa pamamagitan ng apat na puting kabayo. 

* "At siya na Sabado sa mga ito ay may isang pana" Ang arko ay ang armas ng mga pagpipilian ng feared 
inimuntar archers ng Partian sangkawan (na Rode sa puting kabayo). Ang arko ay madalas na ginagamit 
sa OT upang ilarawan ang YHWH bilang mandirigma (cf. PS. 45:4-5; Isa. 41:2; 49:2-3; Hab. 3:9; Zech. 9:13 
at marahil Gen . 9:13). Mayroon ding mga halimbawa ng YHWH judging ng iba pang mga bansa sa 
talinghaga ng Kanyang paglabag ng kanilang mga pana (Cf PS. 46:9; Jer. 51:56 at Hosea 1:5). 

* "Ng isang putong ay ibinigay sa kanya" Ito ay isang " Stephanos "magputong, ibig sabihin ay isang 
nagtagumpay ng korona, habang ang isa na nabanggit sa 19:11 ni Kristo ay isang" diadema, "isang hari o 
reyna koronahan. 

*" siya went out mapanakop at upang lupigin "Ang simbolo sa v. ay 1 ng digmaan at pananakop . Dahil 
ang una at pangalawang horsemen ay inilarawan sa mga katulad na layunin, makikita ito ng ilang mga 
unang isa bilang isang digmaan ng panunupil at ang pangalawang bilang isang digmaang sibil. Ito ay 
haka-haka, ngunit ang dalawang kabayo ang anuman pagpaparis. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:3 - 4 

3 Nang buksan ng Kordero ang ikalawang selyo, narinig ko ang ikalawang buhay na nilalang na 
nagsasabi: Sinabi niya: Halika at tingnan mo. 4 At isa pang kabayo ang lumabas, ito ay pula. At 
ibinigay sa kaniya na nakaupo dito na pawiin ang kapayapaan sa lupa upang magpatayan sa isa't 
isa ang mga tao at binigyan siya ng isang malaking tabak. 

6:4 "iba, ang isang pulang kabayo" Ito ay isang parunggit sa ilang mga uri ng militar patayan. 

* "Ng isang mahusay na tabak ay naibigay na sa kanya" Ito ay ang mga maliliit na Romano espada na 
tinatawag na "machaira." Ito ay pata sa sinturon ng Romano at sundalo ay ginamit para sa parusang 
kamatayan ng mga Romano na mamamayan (cf. ROM. 13:4). Ang pariralang "lalaki ay kumitil ng buhay 
sa isa't-isa" ay kagiliw-giliw na dahil sa OT na ito ay isa sa mga ibig sabihin nito ay YHWH na ginamit 
upang talunin ang Kanyang mga tao ng enemies (cf. Judg. 7:22; ko Sam. 14:20; II Chr. 20:22 ). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:5 - 6 

5 Nang buksan ng Kordero ang ikatlong selyo, narinig ko ang ikatlong buhay na nilalang na 
nagsasabi: Halika at tingnan mo. At nakita ko, narito, ang isang itim na kabayo. Ang nakaupo 
rito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. 6 At narinig ko ang isang tinig sa kalagitnaan ng 
apat na buhay na nilalang na nagsasabi: Gawin mo na ang halaga ng isang takal ng trigo ay isang 
denaryo at ang tatlong takal na sebada na isang denaryo. Huwag mong pinsalain ang langis at 
alak. 6:5 "tumingin ako, at tingnan mo, ang isang itim na kabayo" Ito ay isang simbolo ng gutom (cf. Matt. 
24:7) na sumusunod digmaan. 

6:6 "A quart ng trigo para sa isang denarius" A denarius ay isang araw ng pasahod para sa isang kawal o 
ng isang trabahador (cf. Matt. 20:2). Kami ay matuto mula sa Herodotus na ito ay bumili ng normal na 
halaga ng mga pagkain na kinakailangan para sa isang tao para sa isang araw. Ito ay nagpapakita ng 
kalubhaan ng gutom: na ang isang tao ay gumagana sa lahat ng araw at magkaroon lamang ng sapat na 
pagkain para sa kanyang sarili. 

* "Ng tatlong quarts ng barli para sa isang denarius" barli ay ang mga sangkap na hilaw pagkain ng mga 
mahihirap. Ang Griyego salitang "quarts" ay "choinix" at equaled tungkol sa 1.92 pints. 

* "At hindi na makapinsala sa langis at ang alak" Ito ay amazing kung gaano karaming mga 
pagpapakahulugan ng mga ito, may mga detalye. Maraming subukang bumalik sa Templo mag-scroll ng 
Dead Sea Scrolls na hanapin ang ilang mga parunggit sa Jewish pagpapakasakit. Ang mga ito ay Staples 
ng Mediterranean diyeta ng mga tao. Ang katotohanan na ang mga ito ay hindi nasaktan nagpapakita ng 
isang limitadong gutom. Ang limitasyon ay maaari ding makikita sa v. 8. Limitasyon ng Diyos ang 
Kanyang kahatulan upang ang unbelievers ay magkaroon ng panahon na magsisi (cf. 16:9). Ito rin ay 
posible na pareho ng mga ito ay ginamit para sa mga medikal na mga layunin. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:7 - 8 

7 At nang binuksan niya ang ikaapat na selyo, narinig ko ang tinig ng ikaapat na buhay na 
nilalang na nagsasabi: Halika at tingnan mo. 8 Nakita ko ang isang kabayong maputla. Ang 
pangalan ng nakaupo roon ay Kamatayan. At sumunod ang hades sa kaniya. Binigyan sila ng 
kapamahalaan na patayin ang higit sa ikaapat na bahagi ng lupa, ng tabak at ng gutom at ng 
kamatayan at sa pamamagitan ng mabangis na hayop ng lupa. 

6:8 NASB "isang ashen kabayo" 

NKJV "ng isang mamutla kabayo" 

NRSV "mamutla berdeng kabayo" 

TEV "ng isang mapusyaw na kulay-kabayo" 

NJB "nakamamatay kabayo" 

Ang mga salitang "mamutla" refer sa isang naninilaw berde o off-puti ang kulay. Sa Ingles namin nakuha 

ang mga salitang "kloro" mula sa salitang Griyego na ito. Ito ay marahil ang kulay ng isang patay na 

katawan. Dahil sa mga listahan ng mga paraan ng kamatayan sa v. 8, ito ay maaaring sumangguni sa mga 

namatay o tiyan sa pamamagitan ng ligaw na hayop, na kung saan ay ang isa sa mga OT curses (cf. Lev. 

26:22; Jer. 15:3; Ezek. 5:17; 14:21). 

* "siya na Sabado sa mga ito ay ang pangalan Kamatayan; at impyerno ay sumusunod na" Ito ay isang OT 
parunggit sa Prov. 5:5 o Hosea 13:14. Ito ay isang maliwanag na halimbawa ng mga kataga para sa 
pagtatapos ng pisikal na buhay. Ang mga ito ng dalawang termino ay ginagamit ng tatlong beses na 
magkasama sa paghahayag (cf. 1:18; 20:13-14). Ang mga salitang "impyerno" ay magkasingkahulugan sa 
OT salitang "Sheol," kung saan meant "ang lugar na tigilan ng patay. "Tingnan ang Espesyal Topic: Saan 
ba ang mga Patay? at 1:18. * "Authority ay ibinigay sa kanila sa loob ng isang ikaapat ng daigdig" Mayroong pagtindi ng paghuhusga 
sa Trumpeta (ibig sabihin isa ikatlong, Cf. 8:7,8,10,12); doon ay kumpleto na pagkasira sa bowls ( Cf. 
16:1-21). Ang mga ito ay isang fractions pampanitikan aparato upang ipakita na Diyos judgments may 
redemptive layunin (cf. 9:20-21; 14:7; 16:9,11), ngunit bumagsak, suwail, hardened sangkatauhan ay 
hindi sumagot (kahit na ilang ay maaaring may, Cf. 11:13). 

* "sa pumatay sa" Ang mga ito ay kumakatawan sa apat na horsemen OT tipan judgments (cf. Lev. 
26:21-26; Jer. 15:2-3; 24:10; 27:8; 29:17 - 18; 32:24,36; 34:17; Ezek. 5:12,17; 14:21; Amos 4:6-10). Ang 
term para sa "tabak" ay mula sa iba't-ibang v. 4. Ito ay tumutukoy sa malaking gera espada, hromphaia. 
Lahat ng 4 ng OT judgments ng digmaan, taggutom, salot, at ligaw na hayop ay nakalista sa Lev. 26:21-26 
at Ezek. 14:21. Ang mga ito ay malinaw na kasunduan judgments tinalakay sa Deut. 27-29. Tandaan, ang 
orihinal na mga hangarin ng mga ito ay sanhi ng Israel na magsisi at bumalik sa turn YHWH. Sila na 
function sa parehong redemptive unawa dito (cf. 9:20-21; 11:13; 14:7; 16:9,11). NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:9 - 11 

9 At nang binuksan niya ang ikalimang selyo, sa ilalim ng dambana, nakita ko ang mga kaluluwa 
ng mga taong napatay dahil sa Salita ng Diyos at dahil sa patotoong taglay nila. 10 Sila ay 
sumisigaw nang malakas na nagsasabi: O Panginoon, ikaw ang banal at totoo. Hanggang kailan 
mo hahatulan ang mga taong naninirahan sa lupa at ipaghihiganti ang aming dugo? n Binigyan 
ng maputing kasuotan ang bawat isa sa kanila. Sinabi sa kanila na magpahinga muna sila ng 
kaunting panahon hanggang ang bilang ng kapwa nila alipin at mga kapatid na papatayin nang 
katulad nila ay maganap. 

6:9 "Nakita ko sa ilalim ng altar" Nagkaroon marami diskusyon bilang na kung saan ang altar na ito ay 
tumutukoy. Ang terminong "altar" ay lubos na madalas na ginagamit sa paghahayag (cf. 8:3,5; 9:13; 
11:1; 14:18; 16:7). Ang ilan ay naniniwala na ito ay tumutukoy sa mga sakripisiyo altar nabanggit sa Lev. 
4:7 at sa pamamagitan ng Paul sa Phil. 2:17, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay ang altar ng 
insenso sa Banal na pook ng tabernakulo o templo ng Rev. 11:1. Ito ay maaaring mangyari ang altar ng 
pagpapakasakit dahil (1) ang rabbis nakakita na ito bilang isang lugar ng bunyi at (2) na ito ay tumutukoy 
sa kamatayan (ibig sabihin ng dugo) ng martyrs. 

* "Ang mga diwa ng mga taong may been slain" Ang mga ito mga diwa ay ang mga disembodied (sa 
pagitan ng kamatayan at muling) martyred believers (cf. 13:15; 18:24; 20:4). Lahat ng mga Kristiyano ay 
tinatawag na martyrs kung ang sitwasyon demands (cf. 2:10,13; Matt. 10:38-39; 16:24). May parang 
walang koneksyon sa pagitan ng mga namatay sa pamamagitan ng apat na horsemen ng 6:1 -8 at mga 
martyrs! 

* NASB "dahil sa ang salita ng Diyos, at dahil sa mga pahayag na sila ay pinananatili" 
NKJV "para sa mga salita ng Diyos at para sa mga pahayag na sila ay gaganapin" 
NRSV "para sa mga salita ng Diyos at para sa ang pahayag na sila ay binibigyan ng " 

TEV'dahil sila ay nagkaroon ng proclaimed ng Diyos at ang salita ay naging tapat sa kanilang witnessing " 
NJB" sa account ng Salita ng Diyos, para sa witnessing na ito " 

Ang parirala ay isang paulit-ulit na tema sa paghahayag (cf. 1:9; 12:11,17; 19:10; 20:4). Ito ay katulad sa 
tunay na kahulugan ng pariralang "sa kanya na overcomes" (cf. 2:6,11,17,26; 3:5,12,21). Ang mga ito ay namatay dahil sila ay mga aktibong mga Kristiyano. 6:10 "Gaano katagal. . . Ikaw ay pigilin ang sarili mula 
sa judging at avenging aming dugo "Maraming mga commentators tingnan ito bilang mga sub- 
Kristiyano. Ito ay maaaring mangyari dahil sa mga commentators ay may hindi na sa malubhang-uusig 
mula sa mga unbelievers sa kanilang sarili. Ang mga ito ang mga tao ay hindi humihingi ng labis-labis, 
ngunit para sa katarungan! Ito ay maaaring isang parunggit sa Deut. 32:43 (cf. Rev. 19:2). Ang hiling na 
ito ng sumusunod Paul's admonition sa ROM. 12:19. 

* "O Panginoon" Ang salitang "Panginoon" (maniniil's) na naglalarawan sa kabuuang kapangyarihan. 
Namin makuha ang Ingles na salitang "maniniil" mula sa salitang Griyego na ito. Ito ay ginagamit ng mga 
YHWH sa Lucas 2:29 at Gawa 4:24 at ni Hesus sa II Alagang Hayop. 2:1 at Jude 4. 

* "Mga taong tumira sa lupa" Ito ay isang napaka-pangkaraniwan phrase sa paghahayag; ito palaging 
tumutukoy sa unbelievers (cf. 3:10; 8:13; 11:10; 13:8,14 ; 17:8). 

6:11 "diyan ay ibinigay sa bawat isa sa mga ito ng isang puting damtan" Ito ay isang metapora para sa 
"ginhawa," "kaligayahan," o "tagumpay." Para sa ilang ang teolohiko problema na kasangkot dito ay 
kung paano ang isang disembodied kaluluwa ay maaaring magsuot ng isang piraso ng damit. Mag-ingat 
ng sobra literalism, lalo na kapag nag-interpret ng isang apocalyptic drama! Ang katotohanan na 
commentators kahit-usapan na ito ay nagpapakita kung gaano sila hindi maunawaan o maintindihan ang 
mga genre ng libro! Huwag itulak ang mga detalye sa paghahayag! 

* "Hanggang ang bilang ng mga tao ang kanilang mga servants at ang kanilang mga kapatid na may na 
namatay kahit na sila ay, ay natapos na din ang" Ang isa sa mga pangunahing truths ng libro na ito ay na 
ang Diyos ay sa control ng lahat ng mga bagay-bagay, kahit na ang kamatayan ng mga Kristiyano 
martyrs! Ang lahat ng kasaysayan ay nasa Kanyang kamay. Ang Diyos ay hindi mabigla sa pamamagitan 
ng anumang mga pangyayari, mga aksyon o kinalabasan. Pa doon pa rin ang sakit, paghihirap at 
katarungan sa ganitong pagkalugmok mundo. Para sa isang magandang diskusyon ng problema ng 
masamang tingnan ang Wenham's, Ang kabutihan ng Diyos. Ang konsepto ng isang natapos na bilang ng 
mga martyrs (cf. ko Enok 47:4) ay isang paraan ng mga sumasangguning sinasagisag sa Diyos ang 
kaalaman at piano para sa sangkatauhan. Ito ay katulad ng sa Paul's konsepto ng "ang kapunuan ng 
Gentiles" (cf. ROM. 11:12,25) na tumutukoy sa Diyos ang kaalaman ng lahat ng mga Gentiles na 
maaaring i-save. NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:12 - 17 

12 At nang binuksan niya ang ika-anim na selyo, narito, isang malakas na lindol. Ang araw ay 
naging maitim na katulad ng magaspang na damit na mabalahibo. Ang buwan ay naging katulad 
ng dugo. 13 Ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa katulad ng pagkahulog ng mga bubot na 
bunga ng punong igos kung inuuga ng isang napakalakas na hangin. 14 Ang kalangitan ay 
nawalang katulad ng balumbong nilulon. Ang bawat bundok at bawat pulo ay naalis sa 
kinalalagyan nila. 

15 At ang mga hari sa lupa, mga dakilang tao, mga mayaman, mga pinunong-kapitan, mga 
makapangyarihan, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago ng kanilang sarili sa mga 
yungib at sa mga bato sa kabundukan. 16 Sinabi nila sa mga bundok at mga bato: Bagsakan ninyo 
kami. Itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono ng Diyos at mula sa poot ng Kordero. 17 Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kaniyang poot. Kaya, sino nga ang 
makakatagal? 

6:12 "Siya Nasira ang anim seal" Ang tula ay Jewish apocalyptic na wika para sa katapusan ng edad (cf. 
Joel 2:31; 3:15; Isa. 13:9,10; 34:3; Jer. 4: 23-28; bruha. 2:6; Matt. 24:29; at Ang Assumption ng mga akda 
ng mga batas, 10:5). Ang wikang ito ay ginagamit sa OT para sa Panginoon's Day. Paggamit nito dito sa 
anim selyo at mamaya sa anim trumpeta ay isa sa mga dahilan, ako naniniwala, na ang bawat isa sa mga 
serye ng mga sevens tinatapos sa dulo ng edad, ang Second Coming ni Kristo (cf. 6:12-17; 11:15-18; 
14:14-20; 16:17-21; 19:11-21; 22:6-16). paghahayag na ito ay hindi chronologically nanggagalaing! 

* "diyan ay a malaki lindol" Maraming mga lindol nabanggit sa librong ito (cf. 8:5; 11:13,19; 16:18). Ito ay 
kagiliw-giliw na tandaan na may mga pitong aspeto na ito sa end-oras, apocalyptic kaganapan. Mayroon 
ding iba't-ibang mga kategorya ng pitong nakalista sa v. 15. Ito ay isa pang halimbawa ng mga mataas na 
balangkas, pampanitikan pattern ng apocalyptic literature (cf. 5:12). 

* "Sa araw ay naging itim. . . buwan ay naging tulad ng dugo "Ito ay isang OT parunggit sa paghuhusga 
araw (cf. Isa. 13:10; 24:23; 50:3; Ezek. 32:7; Joel 2:2,10,31; 3:15; Matt. 24:29; Mark 13:24-25; Lucas 
21:25). 

6:13 "stars ng langit nahulog" Ang metapora ay maaring magkaroon ng dalawang pinanggalingan: (1) 
ang katatagan ng Diyos na nilikha order (cf. Job 38:31-33; PS. 89:36-37; Isa. 13:10; Jer. 31:35-36; 37:20- 
26; Enok 2:1) dissolves sa gitna ng Diyos judgments (cf. Matt. 24:29) o (2) stars bumabagsak ay isang 
pangkaraniwang intertestamental apocalyptic metapora (na kung saan ay karaniwang tumutukoy sa mga 
anghel ). Sa ganitong konteksto # 1 akma pinakamahusay. 

6:14 "ang langit ito ay nahati ng sandata" mga tao ng antigong mundo tiningnan ang langit bilang isang 
solid simboryo ng batak balat (cf. Job 22:14; PS. 104:2; Prov. 8:27; Isa. 34:4; 40:22). Ito ay isang 
metapora ng diyos paglabag sa likas na order. 

* "Sa bawat bundok at isla ay inilipat sa labas ng kani-kanilang mga lugar" Sa OT, kapag binisita ng Diyos 
ang Kanyang paglikha, para sa alinman sa grasya o paghuhusga, ito convulsed. Ang paglalarawan ay 
madalas na ipininta sa apocalyptic termino. Verses 15-17 ilarawan ang galit ng Diyos sa mga hindi 
naniniwala persecutors (cf. 16:20). Ang mga ito parehong paglalarawan ay ginagamit sa OT na gumawa 
ng pisikal na pag-access sa presensiya ng Diyos mas madali, tulad ng nakakababa ng bundok, ang 
pagpapatayo ng ilog, at iba pa (cf. Isa. 40:4). 

6:15 "hid ang kanilang sarili sa caves at kabilang sa mga rocks ng bundok" Bilang ng Diyos persecuted 
ang mga tao had sa itago mula sa persecutions ng unbelievers (cf. Heb. 11:38), kaya ngayon ang 
mayaman at makapangyarihang humingi ng mag-ampon sa Diyos galit (cf. Isa. 2:10,19,21). Ang mga 
taludtod na naglalarawan pagkalugmok, alinlangan sangkatauhan sa pitong paraan. Ang paggamit ng 
mga sevens ay isang basic pattern sa John's libro. 

6:16 "mahulog sa amin at itago sa amin mula sa pagkakaroon ng mga Kanya na sits sa trono" Ito ay isang 
parunggit sa Hosea 10:8 (cf. Isa. 2:19 , 21 at Lucas 23:30). Paunawa na ang Ama at ang Anak ng galit ay 
na-link sa kanilang pagsisihan kung ano ang nangyayari sa kanilang mga pamilya ng pananampalataya. Sila ay kumikilos sa kasaysayan upang maitaguyod ang mga tapat at parusahan ang mga suwail (cf. Gal. 
6:7). 

6:17 Verse 17 parang isang parunggit ng alinman sa Joel 2:11 o Mai. 3:2. Maraming mga commentators 
naniniwala na v. 17 set ng entablado para sa mga intermedyo matatagpuan sa kabanata 7, na susubok 
na sagutin ang tanong, "Ano ang tungkol sa mga believers na sa lupa habang ang mga ito apocalyptic 
mga kaganapan at mga serye ng mga judgments?" May ay palaging isang debate sa mga commentators 
na kung ang mga seals sa kabanata 6 ay redemptive o panghukuman (cf. 9:20-21; 14:7-8; 16:9,11). 
Kabanata 6 tumutukoy sa Diyos paghuhusga sa unbelievers na magpuwera. Ang mga ito judgments 
simulan ang effecting 1 / 4 ng mundo, at pagkatapos ay 1 / 3 at sa wakas sa bowls sa buong mundo hindi 
naniniwala (cf. Zeph. 1:14-18). 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA 7:1-17 

A. Chapter 7 porma ng isang intermisyon (bilang ay 10:1-11:13 sa pagitan ng anim at ikapitong 
Trumpeta) sa pagitan ng anim selyo at ang pagbubukas ng ikapitong selyo (cf. 8:1). Ito na trato sa mga 
tanong ng kung ano ang nangyayari sa mga believers sa panahon ng mga cycles ng Diyos paghuhusga sa 
unbelievers. Ang ikapitong selyo ay nagiging pitong Trumpeta. 

B. Ang patlang na trato sa dalawang grupo ng mga believers 

1. Ang 144,000 mula sa labindalawang Tribes sa lupa 

2. Ang hindi mabilang-host mula sa tribes ng buong daigdig na ngayon sa langit 

C. Mga gawang nasasalungat sa makapangyarihang Diyos, proteksiyon, assuring paraan sa ngalan ng 
Kanyang mga tao. Walang pagkakaiba sa pagitan ng paghahayag believing Hudyo at Gentiles. Ang OT ay 
panlahi distinctions ay na-universalized sa believers at unbelievers. 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 7:1 - 3 

1 Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng 
lupa. Pinipigil nila ang apat na hangin ng lupa upang walang hanging makaihip sa lupa o sa dagat 
o sa anumang punong-kahoy. 2 At nakita ko ang isa pang anghel na pumapaitaas mula sa 
sinisilangan ng araw. Nasa kaniya ang tatak ng buhay na Diyos. Siya ay sumigaw ng isang 
malakas na tinig at nagsalita sa apat na mga anghel na binigyan ng kapangyarihan upang saktan 
ang lupa at ang dagat. 3 Sinabi ng anghel sa kanila: Huwag ninyong saktan ang lupa o ang dagat o 
ang mga punong-kahoy hanggang hindi namin natatatakan sa noo ang mga alipin ng aming 
Diyos. 

7:1 "Nakita ko ang apat na mga anghel. . . nakatayo sa apat na sulok ng daigdig, pagtitimpi sa apat na 
winds ng daigdig "Sa OT bilang sagisag, ng apat na-refer sa buong daigdig (cf. Isa. 11:12; Jer. 49:36; Dan. 
7:2 ; Zech. 1:8; 6:1,5; Matt. 24:31). Nagkaroon ng ilang mga pagpapakahulugan ng mga apat na winds: 
(1) ang rabbis tiningnan ang quarterly winds bilang masama (cf. Gawa 27:14); (2) ilang sumangguni ito sa 
masama winds o marahil ang judgments ng Diyos ng Jer. 49:36 at Dan. 7:2; at (3) ilang makita ito bilang isang parunggit sa bilang na apat na sa Zech. 1:8 at 6:5, kung saan ang apat na horsemen at apat na 
chariots ay servants ng Diyos sa buong mundo (cf. Matt. 24:31). 

* "Walang hangin ay umihip sa sa lupa o sa dagat o sa anumang puno" na ito, tulad ng 6:6 at 8, ay 
nagpapakita ng isang limitadong paghuhusga (cf. 7:3; 9:4). 7:2 "nakakita ng ibang anghel Ascending mula 
sa pagsikat ng Linggo" Ang silangan (Linggo) ay isang simbolo ng buhay , kalusugan, o ng isang bagong 
araw. 

* "pagkakaroon ng selyo ng buhay na Diyos" Diyos seal ay isinangguni sa muli sa 9:4 at 14:1 at marahil 
22:4. Satanas ang seal ay nabanggit sa 13:16; 14:9; at 20:4. Isang selyo ay maaring isang sinaunang 
paraan ng pagpapakita ng 

1. katotohanan (cf. Juan 3:33) 

2. pagmamay-ari (cf. Juan 6:27; II Tim. 2:19; Rev. 7:2-3) 

3. seguridad o proteksyon (cf. Gen. 4:15; Matt. 27:66; ROM. 15:28; II cor. 1:22; Eph. 1:13; 4:30) 

4. ito ay maaari ding maging isang tanda ng katotohanan ng Diyos ang pangako ng mga regalo (cf. ROM. 
4:11 at ako cor. 9:2). 

Ang layunin ng seal na ito ay upang makilala ang Diyos sa mga tao upang ang galit ng Diyos ay hindi 
makakaapekto sa kanila. Satanas ang seal kinikilala ang kanyang mga tao, na ang layunin ng Diyos galit. 
Sa paghahayag "pagtitiis" (ie thlipsis) ay palaging unbelievers persecuting believers, 70 habang galit / 
galit (ie org 'o thumos) ay palaging Diyos paghuhusga sa unbelievers kaya na sila nagsisi at ang maaaring 
mag-umpisa ng pananampalataya kay Cristo. Ang positibong layunin ng paghuhusga ay makikita sa mga 
tipan curses / bendisyon ng Deut. 27-28. Ang pariralang "ang buhay na Diyos" ay isang salita na maglaro 
sa pamagat YHWH (cf. Exod. 3:14; PS. 42:4; 84:2; Matt. 16:16). Ang parehong salita sa laro ay madalas na 
matatagpuan sa Bibliya oaths, "gaya ng sa Panginoon ang buhay." 

* "Sa apat na mga anghel kanino ito ay ibinibigay sa pinsala sa lupa at ang dagat" Ito ay isang AORIST 
Passive pinagkakilanlan. Ang Diyos ay sa kontrol ng judgments sa daigdig at unbelievers. Ang kanyang 
mga limitasyon sa paghuhusga ay may dalawang layunin: (1) na believers ay hindi nasaktan sa 
pamamagitan ng mga ito at (2) na unbelievers baka magsisi, tumawag sa Kanyang pangalan, at magbigay 
ng kaluwalhatian sa Kanya (cf. 9:20-21; 14:6 -- 7; 16:9,11; 21:7; 22:17). 

7:3 "hanggang kami ay may sealed ang mga bono-servants ng ating Diyos sa kanilang foreheads" Ito ay 
isang parunggit sa Ezek. 9:4,6 (cf. Rev. 9:4; 14:1). Ang kabaligtaran ng mga ito ay sealing ng sealing 
Satanas, ang mga marka ng mga hayop (cf. 13:16,17; 14:9,11; 16:2; 19:20; 20:4). NASB (BINAGO) TEKSTO: 7:4 

4 Narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Ang bilang ay isangdaan apatnapu't apat na libo na 
tinatakan mula sa bawat lipi ng mga taga-lsrael. 

7:4 "isang daan at apatnapu't-apat na libong" Ang parehong malirip grupo ay nabanggit sa 14:1 at 3. 
Nagkaroon ng talakayan tungkol sa marami ang bilang na ito at na ito ay kumakatawan. Ang bilang na ito 
ay makahulugan, hindi literal, para sa mga sumusunod na mga kadahilanan. 1. ang numero ng kanyang 
sarili ay isang ikot numero at ang lahat ng mga tribes magkakaroon ng isang pantay-pantay na bilang 2. 
ang bilang ay isang maramihang ng alas-dose na kung saan ay ang Bibliya bilang ng organisasyon (o 
posible ang mga tao ng Diyos) at sampung, na kung saan ay ang Bibliya bilang ng pagkumpleto 3. 
kabanata 7 ay nasa apocalyptic wika 4. ang listahan ng mga tribes ng Israel ay bahagya altered (Dan ay tinanggal, at ang Ephraim ay papalitan ng Joseph) upang ang isang Hudyo ay alam na ito ay hindi sinadya 
upang maging kinuha literal. Ang ilan sa mga posibleng pagpapakahulugan ng grupo na ito ay nai-1. na 
ito ay literal end-time believing Israel (cf. Zech. 12:10) 2. na ito ay ang mga bagong-convert believers 
kasalukuyan matapos ang lihim malabis ng Iglesia 3. na ito ay ang believing Jewish natira (cf. ROM. 9-11) 
4. na ito ay isang pamagat para sa NT Iglesia (cf. 1:6) Ang sealing ay hindi limitado sa paghahayag sa 
isang grupo, ngunit ang kumakatawan sa Diyos ang pagmamay-ari at ang pangangalaga ng kanyang mga 
tao (cf. 2:20; 11:18; 19:2 , 5; 22:36). Seals Satanas ang lahat ng kanyang mga (cf. 13:16,17; 14:9,11; 16:2; 
19:20; 20:4), mimicking ng Diyos (cf. 3:12; 7:3; 14:1 ; 22:4). 

Ang NT madalas na naglalarawan ng Iglesia sa mga kataga na ginamit ng Israel (cf. ROM. 2:28-29; 4:11; 
9:6,8; Gal. 3:29; 6:16; Phil. 3:3) at lalo na sa libro ng paghahayag sa 1:6 na kung saan ang Iglesia ay sa 
pamamagitan ng direksiyon ng isang pamagat na ginamit ng Israel sa Exod. 19:4-6 (cf. ko Alagang Hayop. 
2:5,9). Sa mga libro ng James (cf. 1:1) at ako Pedro (cf. 1:1) ang Iglesia ay inilarawan bilang "Diaspora," 
ang pangalan para sa mga kalat Hudyo na hindi nakatira sa Palestine. Mukhang pinakamahusay sa akin 
sa puntong ito sa aking pag-aaral ng aklat na ito na makilala ang 144.000 sa v. 4 at "ang mga dakilang 
tao" ng v. 9 ng NT ang mga tao ng Diyos-mga taong pinagkakatiwalaan Kristo, ngunit makikita sa 
dalawang magkaibang mga pandama (believing Hudyo at believing Gentiles). ESPESYAL PAKSA: ANG NUMBER LABINDALAWANG 

Labindalawang -alas-dose ay palaging nagsasagisag ng isang bilang ng mga organisasyon 

1. sa labas ng Bibliya a. labindalawang mga palatandaan ng Zodiac b. labindalawang buwan ng taon 

2. sa OT 

a. ang sons ng Jacob (ang Jewish tribes) 

b. reflected sa 

(1) ang alas-dose pillars ng altar sa Exod. 24:4 

(2) ang alas-dose jewels sa mataas na pari ng breastplate (na tumayo para sa tribes) sa Exod. 28:21 

(3) ang alas-dose loaves ng tinapay sa banal na lugar ng templo sa Lev. 24:5 

(4) ang alas-dose spies na ipinadala sa Canaan sa Num. 13 (isa mula sa bawat tribu) 

(5) ang alas-dose rods (panlipi pamantayan) sa Korah ng paghihimagsik sa Num. 17:2 

(6) labindalawang bato ng Joshua sa magbiro. 4:3,9,20 

(7) labindalawang administratibong distrito sa pangangasiwa ni Solomon sa I Kgs. 4:7 

(8) labindalawang bato ng Elijah ng altar sa YHWH sa ako Kgs. 18:31 

3. sa NT 

a. labindalawang apostoles pinili 

b. labindalawang basket ng tinapay (isa para sa bawat Apostle) sa Matt. 14:20 

c. alas-dose thrones na NT alagad umupo (referring sa 12 tribes ng Israel) sa Matt. 19:28 

d. alas-dose legions ng mga anghel upang iligtas si Hesus sa Matt. 26:53 

e. ang sagisag ng paghahayag 

(1) dalawampu't-apat na elders sa 24 thrones sa 4:4 

(2) 144.000 (12x12) sa 7:4; 14:1,3 

(3) ang alas-dose stars sa babae ng korona sa 12:1 

(4) ang alas-dose gate, labindalawang anghel sumasalamin ang alas-dose tribes sa 21:12 

(5) ang alas-dose pundasyon bato ng bagong Jerusalem at sa mga ito ang mga pangalan ng 
labindalawang apostoles sa 21:14 

(6) labindalawang libong stadia sa 21:16 (laki ng mga bagong lungsod, Bagong Jerusalem) (7) sa dingding ay 144 cubits sa 21:7 

(8) labindalawang gate ng perl sa 21:21 

(9) mga puno sa bagong Jerusalem na may labindalawang uri ng prutas (isa para sa bawat buwan) sa 
22:2 5 NASB (BINAGO) TEKSTO: 7:5 - 8 

Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Juda. Labindalawang libo ang tinatakan 
nila mula sa lipi ni Ruben. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Gad. 
6 Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Aser. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Neftali. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Manases. 
7 Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Simeon. Labindalawang libo ang tinatakan 
nila mula sa lipi ni Levi. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Isacar. 
8 Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Zabulon. Labindalawang libo ang tinatakan 
nila mula sa lipi ni Jose. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Benjamin. 

7:5 "mula sa angkan ng Dyuda" Ang listahan ng mga tribes sa v. 5 ay hindi sumasang-ayon sa anumang 
ng dalawampu't-dagdagan listahan na natagpuan sa OT. Lalo na ito ay hindi sumasang-ayon sa Ezek. 
48:2-7, na kung saan nakatala ang eschatological ang mga tao ng Diyos. Dan ay tinanggal, Dyuda ay 
nakalista sa unang, Ephraim ay nag-iwan sa labas, ngunit Joseph ay nakalista sa kanilang lugar at Levi ay 
kasama ang iba pang mga tribes. Anumang mga Hudyo ay kilalanin na ang listahan na ito ay lubak-lubak 
at sinadya upang maging kinuha symbolically. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 7:9 - 12 

9 Pagkatapos kong makita ang mga bagay na ito, narito, ang napakaraming taong naroroon na 
walang sinumang makakabilang sa kanila. Sila ay mula sa bawat bansa, bawat lipi at bawat wika. 
Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng Kordero. Sila ay nakasuot ng maputing damit at 
may hawak na mga palaspas. 10 Sila ay sumisigaw ng isang malakas na tinig. Sinabi nila: 
Ang kaligtasan ay sa kaniya na nakaupo sa trono at sa Kordero. 

n At ang lahat ng anghel at mga matanda at ang apat na kinapal na buhay ay nakatayo sa 
palibot ng trono. Sila ay nagpatirapa sa harap ng trono at sinamba ang Diyos. 12 Sinabi nila: 

Siya nawa. Pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pasasalamat at karangalan at 
kapangyarihan at kalakasan sa ating Diyos magpakailan pa man. Siya nawa. 

7:9 Ang mga dakilang tao na nabanggit sa mga taludtod na ito ay malinaw naman ay naiiba mula sa mga 
apatnapu't-isa daang apat na libong na nabanggit sa v. 4. Tulad ng unang grupo na nagmula sa iba't- 
ibang tribes ng Israel, ang grupo na ito ay mula sa bawat pangkat ng daigdig. Ito tila na ang mga ito ng 
dalawang grupo ay kumakatawan sa mga katulad na grupo ng mga tao sa dalawang magkaibang mga 
pandama. Kung vv. 1-8 sumangguni sa believing Hudyo, at pagkatapos ay v. 9 tumutukoy sa mga tao ng 
Diyos sa lahat ng mga grupo ng mga tao (cf. 5:9; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15). Subalit, ang katunayan na sila ay sinabi sa (1) may lumapit sa labas ng dakilang pagdurusa (cf. v. 14), (2) ay nakatayo sa harap ng trono 
(cf. v. 9); at (3) na sila ay may puting robes (cf. 6:11) ay maaaring kilalanin ang mga ito bilang ang 
kumpletong bilang ng mga martyrs (cf. 6:11; 17:6; 18:24; 19:2; 20:4). 

* "palad sanga ay nasa kanilang mga kamay" ilang subukan upang makilala ang na ito sa Lev. 23:40 o 
Neh. 8:15 bilang isang mag-sign ng kaligayahan at tagumpay. Ang iba ay may kaugnayan ito sa rituals ng 
Kapistahan ng mga bilang Paskuwa sa Juan 12:13 at iba pa, dahil ang daan na ito ay naka-link sa 
kaparangan halaghag panahon (cf. vv. 15-16 ), na ang Kapistahan ng Tabernakulo. Ang mga palad na 
sanga lang ay isang simbolo ng tagumpay. 

7:10 "Kaligtasan sa aming Diyos" Ito ay ang mga normal na Griyego term para sa "kaligtasan" (sCteria 
mula sa sCzC), ngunit ito ay maaaring gamitin sa kahulugan ng "tagumpay" (tuka) o "ay may ganap na 
gapiin." Ang OT kataga (yasha) meant pisikal na paglaya (cf. Jas. 5:15). Ang parehong salita ay ginagamit 
sa isang serye ng mga bendisyon sa Diyos ng tatlong beses sa paghahayag (cf. 7:10; 12:10; 19:1). 

* "At sa mga Lamb" Abiso na ang Mesiyas ay pinagpala sa parehong paraan na YHWH. Ito stresses ang 
banal na kakanyahan ng Anak. 

7:12 "kasabihan" Abiso sa makapito grasya sa Diyos (at Mesiyas, Cf. V. 10), na kung saan ay katulad ng 
makapito grasya ng slain kordero ng 5:12. 

* " Amen "Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 1:6. NASB (BINAGO) TEKSTO: 7:13 - 17 

At isa sa mga matanda ang sumagot. Sinabi niya sa akin: Sino ang mga taong ito na nakasuot 
ng mapuputing damit? Saan sila nanggaling? 13 14 At sinabi ko sa kaniya: Ginoo, nalalaman mo iyan. Sinabi niya sa akin: Sila ang mga nanggaling 
sa dakilang paghihirap. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito ng dugo 
ng kordero. 15 Dahil dito: 

Sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos. Pinaglilingkuran nila siya araw at gabi sa kaniyang 
banal na dako. Ang nakaupo sa trono ay mananahang kasama nila. 16 Kailanman ay hindi na sila 
magugutom at kailanman ay hindi na sila mauuhaw. Hindi na sila maiinitan ng sikat ng araw ni 
wala ng matinding init ang tatama sa kanila. 17 lto ay sapagkat ang Korderong nasa gitna ng 
trono ang siyang mangangalaga sa kanila. Aakayin niya sila sa buhay na bukal ng tubig. At 
papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. 

7:14 "sinabi ko sa kanya, 'Ang aking Panginoon, alam mo'" Ito ay isang pangkaraniwang tao na tugon sa 
angelic messenger (cf. Zech. 4:5,13; Dan. 10:16), na kung saan reinforces sa pagkilala ng mga elders na 
may isang grupo ng mga angelic Beings. Apocalyptic panitikan ay sa pamamagitan ng angelic 
pamamagitan at interpretasyon. Ang mga ito pagpapakahulugan maging mahalaga (bilang ay ang mga 
choir's songs) sa pagtukoy at pag-uunawa ang sinasagisag wika. 

* "Ang mga ito ay ang mga taong lumabas ng malaki pagtitiis" Ito ay isang pandiwaring pangkasalukuyan 
at ay isang parunggit sa persecuted simbahan sa John's araw ( Cf. 1:9; 2:9,10,22). Gayunman, ito ay malinaw na ang mga makasaysayang allusions sa paghahayag-address ang-uusig ng mga santo sa bawat 
edad at din ang point sa isang end-oras pagtindi ng uusig (cf. Dan. 12:1). Ito ay may kinalaman sa (1) ang 
pagmamalupit ng mga anak ng Diyos (cf. Matt. 24:21-22; Markahan 13:19; II Thess. 2:3 ff; Rev. 2:10; 
Dan. 12:1) o (2 ) ng Diyos sa darating na galit unbelievers (cf. II Thess. 1:6-9; Rev. 3:10; 6:17; 8:2 ff; 16:1 
ff). Ang mga problema, sa ilang antas, na ito ay kaugnay sa bawat edad. Mga Kristiyano ay may madalas 
suffered in Jesus' name (cf. Juan 16:33; Gawa 14:22; ROM. 5:3; ko Alagang Hayop. 4:12 - 16). Pareho ng 
mga ganitong kaganapan ay madalas na tinatawag na ang kapanganakan pagtutol ng bagong edad ng 
katuwiran (cf. Mark 13:8 at ang apocryphal libro ng II Baruch, chapters 25-30). Ang mga salitang Griyego 
thlipsis (malaking) sa paghahayag ay laging ginagamit ng mga believers' kahirapan-uusig sa mga kamay 
ng mga unbelievers (cf. 1:9; 2:9,10,22; 7:14). Ang Griyego terms thumos (cf. 12:12; 14:8,10,19; 15:1,7; 
16:1; 18:3) at org '(cf. 6:16,17; 11:18; 14 : 10; 16:19; 19:15) ay laging ginagamit ng Ama o ang Anak ng 
galit sa suwail, sutil unbelievers. Bilang isang teolohiko-tabi, kung ang libro ay isinulat upang hikayatin 
believers pagpunta sa pamamagitan tribulations, bakit ang ilang mga interprete ipagpilitan isang lihim 
na malabis na sa labi ng ilang mga hinaharap na henerasyon ng mga believers-uusig? -Uusig ay ang 
pulutong ng karamihan ng iglesia ang unang lider, at sa bawat henerasyon ng mga believers. Bakit 
pagkatapos ay dapat hinaharap ng isang grupo ay spared? 

* "Na nila ang kani-kanilang mga talunan robes at ginawa ang mga ito puti sa dugo ng Lamb" Ito tila 
tumutukoy sa martyrs na mamatay para sa kanilang pananampalataya kay Cristo sa panahon ng Great 
pagtitiis. Ano ang isang aklasan metapora ng pagtubos (cf. 22:14)! Ang ideya ng hugas sa pamamagitan 
ng sakripisiyo kamatayan ni Kristo ay makikita sa ROM. 3:25; 5:9; II cor. 5:21; Eph. 1:7; Col. 1:20; Heb. 
9:14; ko Alagang Hayop. 1:19; at ako John 1:7. Ang katotohanan ng cross ay madalas alluded sa 
paghahayag (cf. 1:5; 5:12; 7:14; 12:11; 13:8; 14:4; 15:3; 19:7; 21:9, 23; 22:3). Paunawa ang kumbinasyon 
ni Kristo at ang pagkakaloob ng sangkatauhan kailangan mong tumugon sa paanyaya ng Diyos. Ang 
covenantal aspeto ng parehong Testaments asserts Diyos pagsisimula at pagkakaloob, ngunit ang may 
kapangyarihan ng Diyos ay pinili na bumagsak sangkatauhan ay kailangang sumagot (cf. Juan 1:12; 
Markahan 1:15; Gawa 3:16,19; 20:21; ROM. 10:9-13). 

7:15-16 Isang hinaharap na panahon ng lubos na kaligayahan at kapayapaan sa langit ay inilarawan sa 
OTtermino. Ito ay isang parunggit sa kaparangan halaghag panahon at ang mga templo (cf. Exod. 40:34- 
38; Num. 9:15-23). Ito ay isang karagdagang parunggit sa Shekinah ulap ng kaluwalhatian, na symbolized 
presensiya ng Diyos sa mga taong (cf. Isa. 49:10; Matt. 5:6; Juan 4:14; 6:35; 7:37). Ang panahong ito ng 
Israel ng kasaysayan ay sa katotohanan ng isang panahon ng paghuhusga. Gayunman, ang YHWH ay 
hindi kailanman mas malapit at mas pagkatao kaysa sa panahon na ito ng paghuhusga. Ito ay madalas na 
tinutukoy sa pamamagitan ng rabbis bilang YHWH at Israel ang lunademiyel. 

7:15 "sila maglingkod sa Kanya sa araw at gabi" Sa OT na ito na ini-refer sa Levitical pari (cf. PS. 134:1; ko 
Chron. 9:33). Ang pag-access sa Diyos at ang serbisyo ng Diyos ay pinalawak sa (1) persecuted believers 
at (2) ang lahat ng believers. Diyan ay hindi na isang Jewish pili mga pari! Lahat ng believers ay mga pari 
(cf. ko pt. 2:5,9; Rev. 1:6). 

* "Sa Kanyang templo" Ito ay medyo mahirap na may kaugnayan ito dagat (at Ezek. 40-48) sa Rev. 21:22 
na sinasabi doon ay walang templo sa langit. Ang ilang mga subukan na gumawa ng isang pagkakaiba sa 
pagitan ng isang sentido ng sanlibong taon manaig at ang walang hanggan papaghariin. Obviously, ang 
metaphors at time frame sa librong ito ay likido. Ito ay maaaring sumangguni sa espirituwal na 
tabernakulo sa langit (cf. Heb. 9:23). * "Ay kumalat ang Kanyang templo sa kanila" Ito ay isang metapora sa salita ng Diyos tirahan intimately 
sa Kanyang mga tao. Tolda ng Diyos ay kumakatawan Kanyang permanenteng presensya sa Kanyang 
mga bagong tao mula sa bawat kamag-anakan at tribu. Ang unang layunin ng Hardin ng Eden ay ibinalik. 
Sangkatauhan ay matubos (cf. Gen. 3:15). Matalik na kaibigan relasyon sa Diyos ay muli na posible. 

7:16 "sila ay magutom no more, o kauhawan anymore" Verse 16 ay isang parunggit sa Isa. 49:10-13. Ng 
Diyos na pisikal na mga probisyon ay ginagamit bilang isang simbolo ng Diyos espirituwal na mga 
probisyon (cf. Matt. 5:6; Juan 4:14; 6:35; 7:37). 

* "At hindi rin ay sa araw hatawin down sa kanila; o anumang init" Ito ay isang parunggit sa lilim na 
ibinigay ng shekinah ulap ng kaluwalhatian sa panahon ng 38 taon ng kagubatan halaghag panahon (cf. 
PS. 121:5-7). 

* "Sa Kanyang templo" Ito ay medyo mahirap na may kaugnayan ito dagat (at Ezek. 40-48) sa Rev. 21:22 
na sinasabi doon ay walang templo sa langit. Ang ilang mga subukan na gumawa ng isang pagkakaiba sa 
pagitan ng isang sentido ng sanlibong taon manaig at ang walang hanggan papaghariin. Obviously, ang 
metaphors at time frame sa librong ito ay likido. Ito ay maaaring sumangguni sa espirituwal na 
tabernakulo sa langit (cf. Heb. 9:23). 

7:17 "para sa mga Lamb sa gitna ng trono ay ang kanilang mga tagapag-alaga ng tupa" Ito ay isang OT 
parunggit sa Ezek. 34:23. Abiso na ang mga slain ngunit risen tagapagligtas ay ang focal point ng Diyos 
redemptive aktibidad. Ang Good Shepherd ng Juan 10:11 ngayon ay ang Shepherd ng lahat ng mga tupa 
(cf. Juan 10:16). 

* "At gabay sa kanila sa spring ng tubig ng buhay" Para sa mga disyerto ng tubig ang mga tao ay palaging 
isang simbolo ng abundance at buhay. Ito ay isang parunggit sa Isa. 49:10 (cf. PS. 23:2), na kung saan ay 
paulit-ulit na sa malapit ng libro sa Rev. 21:6; 22:1. 

* "At ang Diyos ay punasan ang bawat pilasin mula sa kanilang mga mata" parunggit Ito ay upang ang 
mesyanik kainan at bagong lungsod ng Diyos sa Isa. 25:6-9 (cf. Rev. 21:4). Ano ang isang kaginhawahan 
na ito ay dapat na ito ay sa persecuted believers ng John's araw at bawat edad! 

MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Sino ang mga 144,000? Ipaliwanag ang iyong sagot mula sa teksto ng paghahayag. 2. Paano ang 144.000 kaugnay sa malaking grupo sa v. 9? 

3. Bakit ang mga simbolo kaya mahirap para sa amin na kahulugan? 

4. Ano ang mga pangunahing tulak ng chapters 6 at 7? 

5. Ano ang meant kapag ito ay sinabi na kabanata 7 ay isang intermisyon? Kung saan ang mga iba pang 
mga interludes na natagpuan sa libro? 

PAGHAHAYAG 8:1-9:21 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang ikapitong selyo 
atang Golden 
insensaryo 


Ikapitong selyo: 
pagpapakilala sa 
PitongTrumpeta 


Ang ikapitong selyo 


Ang ikapitong selyo 


Ang ikapitong selyo 


8:1-2 


8:1-6 


8:1-2 


8:1-2 


8:1-1 


Ang panalangin ng 
mga santo Dalhin 
ang Coming ng 
Dakilang Araw 
lapitan 


8:3-5 
8:3-5 


8:3-5 


8:2-5 


Ang mgaTrumpeta 
Ang Unang Six 
Trumpeta 


Ang mgaTrumpeta 


Ang Unang Apat na 
mgaTrumpeta 


8:6 


Ang Unang Six 
Trumpeta 


8:6 


8:6 


8:6-12 


8:7 


8:7 


8:7 


8:7 


Ikalawang 
trumpeta: Ang 
selyo Struck 
8:8-9 


8:8-9 


8:8-9 


8:8-9 


Ikatlong trumpeta: 
Ang Waters Struck 
8:10-11 


8:10-11 


8:10-11 


8:10-11 Ika-apat na 


trumpeta: Ang 


langit Struck 
8:12 


8:12 


8:12 


8:12 
8:13-9:6 


8:13 


8:13 


8:13 


8:13 
Ikalimang 


Ang mameste ng 
Ang ikalimang 
trumpeta: Ang 


diyablo Locusts 
trumpeta 
Locusts mula sa 


napakalalim hukay 


9:1-12 


9:1-6 


9:1-6 


9:1-6 


9:7-11 
9:7-11 


9:7-11 


9:7-11 


9:12 


Sixth trumpeta: 
Ang Angel mula sa 
ilog ng Yuprates 


9:12 


9:12 


9:12 


9:13-19 


9:13-21 


9:13-19 


9:13-19 


9:13-21 


9:20-21 
9:20-21 


9:20-21 

PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA 8:1-9:21 A. Bilang ng pitong Trumpeta magpatuloy sa labas ng ikapitong selyo, ang tanong ay, "kung ano ang 
relasyon sa pagitan ng mga Trumpeta, ang mga seals, at ang mga bowls?" May bahagyang, kung hindi pa 
kumpleto, paglalagom. Sila na takip ng parehong oras ng panahon. Sila ay binuo sa parehong pattern at 
magpatuloy sa labas ng bawat isa. Ang paglalagom teorya tila sa may unang na-advance na sa ikatlong 
siglo sa pamamagitan ng Victorinus. Kapag ang isang kumpara sa tatlong, ito tila sa maaari apocalyptic, 
progressively nakagigiba metaphors ng parehong eschatological panahon. Ito ay ganap na posibleng 
bilang ikaanim seal (cf. 6:12-17) nagdadala sa amin hanggang sa dulo, ang pitong Trumpeta (cf. 11:15- 
19) at pitong bowls (cf. 16:17-21) ilarawan sa mga kaganapan ng dulo. 

B. Mula sa kung saan ay John gumuhit sa kanyang imahe para sa mga apocalyptic visions? Mayroong 
ilang mga theories: (1) may mga allusions sa ilang OT passages, lalo na sa mga chapters 8 at 9, sa plagues 
ng Ehipto at sa balang paglusob ng Joel 2. Gaya nang palagi sa paghahayag, ang mga imahe ng Daniel, 
Ezekiel at Zacarias form ang basic background; (2) Jewish intertestamental apocalyptic sulatin, tulad ko 
Enok. I Enok ay malawak na kilala sa mga unang siglo Hudaismo, pati na rin sa simbahan at alluded sa 
pamamagitan ng mga may-akda NT (cf. II Alagang Hayop. 2 at Jude); at (3) ang makasaysayang setting ng 
unang siglo, lalo na Roman emperador pagsamba at mga lokal na uusig. 

Ang opsyon na namin pumili ng bilang ng mga pangunahing pinagkukunan ng mga imahe ay tutukoy 
kung paano namin-kahulugan ang mga ito ng dalawang chapters. Kapag nakita namin na ito laban sa 
background ng Imperial Rome, kami ay magkasya ito sa kasaysayan ng Roman (preterist). Kapag nakita 
namin na ito laban sa Jewish apocalyptic wika, kami ay magiging mas malamang na kahulugan ito bilang 
sinasagisag (idealista). Kapag nakita namin ito laban OT prophecies, namin ang proyektong ito sa isang 
dulo-time Jewish setting (futurista). 

C. Ang mga ito ng dalawang chapters naglalarawan ng isang incrementally intensifying paghuhusga sa 
mga unbelievers. Gayunman, ito ay dapat na emphasized na Diyos nagdadala paghuhusga sa kanila para 
sa layunin ng kanilang pagtubos (cf. 9:20-21; 14:7; 16:9,11). Kaya, sila function tulad ng covenantal 
curses ng Deut. 27-29. 

D. Tulad ng sa mga nakaraang chapters, ang sagisag ay kaya hindi malinaw kung ano na ang ilang mga 
commentators ascribe kay Cristo, ang ilang mga ascribe sa Satanas. Gamit na uri ng pagkalikido ng 
simbolismo, dogmatismo ay ganap na hindi nararapat. Mga interprete ay dapat ipahayag sa ilang ang 
kumpletong paningin sa isang sentral na katotohanan. Ang sentral na katotohanan ay dapat na gabay na 
ang interpretasyon ng mga detalye at mananatiling central teolohiko isyu na emphasized! 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 8:1 - 2 

1 At nang buksan niya ang ikapitong selyo, tumahimik sa langit nang may kalahating oras. 

2 At nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Binigyan sila ng pitong 
trumpeta. 

8:1 "Kapag ang Lamb Nasira ang ikapitong selyo" ni Hesus ay ang Isa na bubukas ang ikapitong selyo, 
ngunit mula sa mga puntong ito sa mga anghel ay magiging kasangkot sa announcing ng pitong 
Trumpeta at mamaya ng pitong bowls. * "Diyan ay katahimikan sa langit para sa mga tungkol sa loob ng kalahating oras "Nagkaroon ng ilang 
mga theories na konektado sa mga ito na katahimikan. 

1. ang rabbis may kaugnayan ito sa isang panahon ng katahimikan upang hayaan ang mga panalangin ng 
mga santo marinig 

2. ang ilang mga kaugnay ito sa aklat ng II Esdras 7:29-31, na kung saan ang katahimikan ay ang Simula 
ng Bagong Edad 

3. iba na may kaugnayan ito sa ilang mga OT passages kung saan ang tao ay tahimik sa presensiya ng 
Diyos (cf. Hab. 2:20; Zeph. 1:7; Zech. 2:13) 

4. ang ilang mga kaugnay ito sa madula epekto para sa mga darating na napakatindi paghuhusga sa mga 
unbelievers. 

8:2 "at nakita ko ang pitong anghel na tumayo sa harap ng Diyos" Ito ay kagiliw-giliw na ang mga tiyak na 
artikulo ay lilitaw, "ang pitong mga anghel." Sa rabbinical Hudaismo ang pitong anghel ng pagharap ay 
pinangalanan sa Tobit 12:15 at ako Enok 20:1-7. Sila ay Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Saraqael o Sariel, 
Gabriel, at Remiel. Iba na makita ang mga ito bilang mga parirala na may kaugnayan sa Mesiyas sa Isa. 
63:9 o sa paghusga sa mga rebelde at mamighati ang Banal na Espiritu (cf. Isa. 63:10). Ang Exodo 
koneksyon ay maaaring makikita sa anghel sa Exod. 23:20-23; 33:12-16. 

* "Pitong Trumpeta ay ibinigay sa kanila" May mga pitong anghel na tumutugma sa mga pitong 
Trumpeta (cf. v. 6). Sa OT Trumpeta ay kadalasang ginagamit upang makipag-usap sa Diyos ng mga tao, 
alinman religiously o paladigma (cf. Exod. 19:16; Num. 10:1-10; Isa. 27:13; Jer. 4:5-9; Joel 2 : 1; Zeph. 
1:16; Zech. 9:14; II Esdras 6:23). Sa NT isang trumpeta ay ipahayag ang Second Coming ni Kristo (cf. 
Matt. 24:31; ko cor. 15:52-53; ko Thess. 4:16). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 8:3 - 5 

3 At isa pang anghel ang dumating at tumayo sa tabi ng dambana. Siya ay may taglay na gintong 
suuban ng kamangyan. Binigyan siya ng maraming kamangyan upang ihandog niya itong 
kasama ng mga panalangin ng lahat ng banal sa ginintuang dambana na nasa harapan ng trono. 
4 Ang usok ng kamangyan, kasama ang mga panalangin ng mga banal ay pumailanglang sa 
harapan ng Diyos mula sa kamay ng anghel. 5 Kinuha ng anghel ang suuban ng kamangyan at 
pinuno ito ng apoy na mula sa dambana. Inihagis niya ito sa lupa. Nagkaroon ng ingay, kulog, 
kidlat at lindol. 8:3 "Ang isa pang anghel ang dumating at stood sa altar, na humahawak ng isang ginintuang insensaryo" 
Ito ang text at 5:8 na ito ay ginagamit upang itaguyod ang rabbinical teolohiko konsepto na ang mga 
anghel ang mga bearers ng panalangin sa Diyos. Ang Bibliya ay tahimik sa kung paano kahulugan ng 
ganitong uri ng detalye. Nagsasagisag passages ang mga ito ay hindi dapat gamitin upang tukuyin ang 
teorya teolohiko detalye. Ito ay isang pananaw at hindi sinadya upang tukuyin ang papel na 
ginagampanan ng mga tiyak na mga anghel. Ito ay affirm na ang mga panalangin ng mga santo gawin 
makakaapekto sa Diyos. Ang altar na ito ay kinilala bilang alinman sa insenso altar bago ang belo sa 
Banal na Lugar (cf. Exod. 30:1-10) o ang altar ng pagpapakasakit (cf. v . 5; 9:13). Gayunman, ang 
pananaw na ito ay hindi ang kasaysayan tabernakulo o Templo sa Jerusalem, ngunit ang trono ng Diyos 
kuwarto sa langit (cf. Heb. 8:2; 9:11,24). Ang insenso altar akma ito context pinakamahusay. * "Ang mga panalangin ng lahat ng mga santo" Exactly na grupo ng mga santo na ito ay kumakatawan sa 
alanganin, ngunit ito ay nagpapakita na ang Diyos alam at tumugon sa mga pangangailangan ng Kanyang 
mga tao (cf. Exod. 3:7 ). Insenso ay isang simbolo ng panalangin (cf. PS. 141:2; Rev. 5:8) dahil ang usok 
napunta up at mula sa nakikita ng mga kaharian sa invisible lupain. Tingnan ang mga espesyal na paksa: 
mga santo sa 5:8. 

8:4 Sa buong libro ng Levitico insenso arose sa presensiya ng Diyos sa gayon, insenso ang dumating 
upang kumatawan sa panalangin ng Diyos ang mga tao. 

8:5 "ang anghel kinuha ang insensaryo at puno nito sa apoy ng altar, at threw ito sa daigdig "Ito ay isang 
parunggit sa Ezek. 10:2. Coals para sa insenso altar bago ang belo ay orihinal na ginawa mula sa altar ng 
pagpapakasakit sa harap ng tabernakulo (cf. 9:13; Lev. 16:11-13). Ang mga ito ay simbolo na ang mga 
kahulugan na tabernakulo ay likido. Ang susi ay teolohiko isipan na ito ang nangyari bago ang Diyos sa 
langit. 

* "At doon peals sinundan ng kulog" Ang mga uri ng mga pisikal na palatandaan ay madalas na iniuugnay 
sa YHWH's presence (cf. 4:5; 11:19; 16:18; Exod . 19:16-19; PS. 18:10-13). NASB (BINAGO) TEKSTO 


8:6 
6 lnihanda ng pitong anghel, 


na may pitong 


trumpeta, 


ang 


kanilang 


mga 


saril 


upang 


hipan 


ang 


kanilang mga trumpeta. 8:1-6 Ang mga verses ay kumakatawan sa mga aksyon sa oras ng panahon ng katahimikan. NASB (BINAGO) TEKSTO: 8:7 

7 Hinipan ng unang anghel ang kaniyang trumpeta. Bumagsak ang graniso at apoy na may 
kahalong dugo. Inihagis ito sa lupa. Ika-tatlong bahagi ng mga punong-kahoy ang nasunog at 
lahat ng sariwang damo ay nasunog. 8:7 "at doon dumating ulan at sunog, sama-sama sa dugo" Karamihan sa mga imahe ay inilabas mula sa 
Egyptian plagues. Ito ay isang daan parunggit sa Exod. 9:24. Ito rin ay posible na ito ay kinuha mula sa 
Ezek. 38:22, ang ibagsak ng Gog's invading hukbo. 

* "At ang isang ikatlong ng daigdig ay masunog up" na ito limitado, ngunit ang totoo, porsyento ay 
nabanggit lubos madalas sa susunod na mga chapters (cf. 8:7-8,9, 10,11,12; 9:15,18; 12:4). Ang 
ikalawang serye ng judgments ay mas malubha kaysa sa unang (cf. 6:8, kung saan ang isa ay isang-kapat 
ng taon na nabanggit). 

* "at ang lahat ng mga luntiang damo ay masunog up" Ito ay dapat sumangguni sa kumpletong 
pagkawasak ng berdeng damo sa loob ng isang-ikatlong lugar, dahil sa berdeng damo ay protektado sa 
9:4. NASB (BINAGO) TEKSTO: 8:8 - 9 Hinipan ng pangalawang anghel ang kaniyang trumpeta. At isang katulad ng malaking bundok 
na nagliliyab, ito ay itinapon sa dagat. At ang ika-tatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. 9 At 
ang ika-tatlong bahagi ng mga buhay na nilalang na nasa dagat ang namatayat ang ika-tatlong 
bahagi ng mga sasakyang dagat ay nawasak. 

8:8 "tulad ng isang mahusay na bundok nasusunog sa apoy ay bulahaw sa dagat" Kapag muli ang isyu ay 
ang pinagkukunan ng John's imahe-Roman, Jewish maki-Bibliya, o OT. Kung ito ay ang OT, at pagkatapos 
ay PS. 46:2 o Exod. 7:20-21 ay ang reference. Kung Jewish apocalyptic, at pagkatapos ay ang reference 
ko Enok 18:13-16 o marahil ang nanghuhula Oracles 5:158. Kung Romano pagkatapos ay marahil ito ay 
isang makasaysayang parunggit sa pagputok ng Mt. Vesuvius, na kung saan ang mga Hudyo interpreted 
bilang Diyos paghuhusga sa Roma para sa pagsira Jerusalem. Ang eksaktong pinagmulan ng John's 
metaphors ay hindi sigurado, ngunit ang kanilang gawin makipag-usap ng Diyos galit papunta sa isang 
suwail paglikha sa mga layunin ng pagtubos sa isip. 

* "At ang isang ikatlong ng dagat ay naging dugo" Ito ay isa pang parunggit sa Egyptian plagues (cf. Exod. 
7:20-21). 

8:9 "isang third ng mga nilalang. . . namatay "Ito ay isa pang parunggit sa Egyptian plagues (cf. Exod. 
7:21). 

*" ng isang third ng mga ships ay nawasak "Ito ay walang kahilera sa OT, sa apocalyptic literature, o sa 
unang siglo Romano panitikan. Obviously commerce ay apektado at mga kalakal at pagkain ay magiging 
mahirap. Ito ay makumpirma ng Diyos limitado, progresibo paghuhusga. Kanyang paghatol intensifies (1 
/ 4 sa seals, 1 / 3 sa Trumpeta) hanggang sa bowls sa panahon ng pagsisisi ang lumipas at total, 
kumpleto paghuhusga ay nangyayari. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 8:10 - 11 

10 Hinipan ng pangatlong anghel ang kaniyang trumpeta. Isang malaking bituin ang bumagsak 
mula sa langit na nagniningas na katulad ng isang ilawan. At ito ay bumagsak sa ikatlong bahagi 
sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig. n Ang pangalan ng bituin ay Kapaitan. Ang ika-tatlong 
bahagi ng tubig ay pumait. Maraming tao ang namatay dahil pumait ang tubig. 

8:10 "isang magandang bituin nahulog mula sa langit" Ito ay maaaring isang parunggit sa Isa. 14:12. 
Maraming may tried na may kaugnayan ito sa Rev. 6:13 o 9:1, ngunit ito ay maaaring sinusubukang lock 
down John's imahe masyadong mahigpit. Mag-ingat ng pagsusumubok na kahulugan ang bawat isa at 
ang bawat detalye. Ito ay pandrama imahe. Karaniwan sa mga Jewish apocalyptic literature isang bituin 
bumabagsak na tumutukoy sa isang anghel. 

8:11 "Ang pangalan ng bituin ay tinatawag na Wormwood" Sa OT wormwood ay naka-link sa idolatrya 
(cf. Deut. 29:17-18). Ito rin ay makikita bilang sama-sama na may lason at, samakatuwid, nakamamatay 
(cf. Jer. 9:15; 23:15; Amos 6:12). Wormwood, sa pamamagitan ng kanyang sarili (cf. TEV), ay maasim 
ngunit hindi nakamamatay. Dito ito ay isang metapora para sa Banal na paghuhusga. Ang isang 
magandang halimbawa ng mga inappropriateness ng moderns sinusubukan na puwersa ng mga detalye 
ng paghahayag sa kani-kanilang mga araw ay ang assertion na ang mga Ruso Chernobyl nuclear pasilidad 
kung saan nakaranas ng isang meltdown ay matutupad panghuhula dahil ang pangalan meant wormwood in Russian . Ang pagsasanay ng interpret sa Bibliya base sa umaga pahayagan na ito ay 
pangkaraniwan sa lahat ng dako ang huling dalawang libong taon at dapat balaan sa amin na mag-ingat 
ng parehong proseso! 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 8:12 

12 Hinipan ng pang-apat na anghel ang kaniyang trumpeta. Napinsala ang ika-tatlong bahagi ng 
araw at ang ika-tatlong bahagi ng buwan at ang ika-tatlong bahagi ng mga bituin upang 
magdilim ang ika-tatlong bahagi nito at ang ika-tatlong bahagi ng isang araw ay hindi 
magliliwanag at gayundin ng sa gabi. 

8:12 kadiliman ay palaging isang mag-sign ng Diyos paghuhusga (cf. Exod. 10:21; Isa. 13:10; 34:4; 50:3; 
Ezek. 32:7-8; Joel 2:2,10, 31; 3:15; Amos 5:18; Mark 13:24). Ang langit katawan ay madalas worshiped 
bilang espirituwal na kapangyarihan. Diyos na lumikha ng mga ito (cf. Gen. 1:14 - 19; Isa. 40:26); 
pinangalanan ang mga ito (cf. PS. 147:4; Isa. 40:26); kontrol ng mga ito (cf. Isa. 48:13) ; at sila pagpupuri 
sa Kanya (cf. PS. 148:3). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 8:13 

13 At nakita ko at narinig ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na nagsasabi sa malakas 
na tinig: Sa aba, sa aba, sa aba sa kanila na naninirahan sa lupa dahil sa nananatili pang tunog 
ng trumpeta ng tatlong anghel na kanila pang hihipan. 

8:13 "Pagkatapos ay tumingin ako, at ako naririnig ng agila sa paglipad sa midheaven, bukambibig" Ang 
KJV ay "anghel" sa halip ng "agila" ngunit ito ay nanggaling sa isang huli ikasiyam-siglo Griyego 
manuskrito. Parehong Sinaiticus (!) At Alexandrinus (A) ay may "agila". Ito ay maaaring sumangguni sa 1. 
isang buwitre (o agila), na madalas ay isang simbolo ng patayan (cf. Ezek. 17:3; Hab. 1:8; Matt. 24:28; 
Lucas 17:37) 2. isang parunggit sa paghuhusga tagpo sa Ezek. 39:17-20; Hos 8:1 3. isang parunggit sa 
intertestamental apocalyptic libro ng II Baruch 77:21-22, kung saan ang isang buwitre nagpapadala ng 
mensahe sa Diyos pagyurak ng mga tao 4. ang Roman hukbo pamantayan na topped sa pamamagitan ng 
eagles. Ang "paglipad sa midheaven" ay marahil ang ibang parunggit sa ibon maninila salimbay sa 
ibabaw ng daigdig (cf. Rev. 14:6; 19:17). 

* "aba, aba, aba" Ito marahil ay tumutugma sa huling tatlong Trumpeta na kung saan ay na dumating (cf. 
9:12; 11:14; 12:12); ito ay maaari ding maging isang simbolo ng latang (tulad ng "banal, banal, banal" sa 
4:8) . Sa Hebreo ng isang tatlong-tiklop ng pag-uulit ay isang pasukdol (cf. Banal, banal, banal ng Isa. 6:3). 
Sa OT "aba" nagmamarka ng isang tiyak na patula taghoy na may kaugnayan sa kamatayan at 
paghuhusga. 

* "Sa mga taong tumira sa lupa" Ang pariralang tumutukoy sa unredeemed (cf. 3:10; 6:10; 11:10; 13: 8; 
17:2). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 9:1 - 6 

1 Hinipan ng panglimang anghel ang kaniyang trumpeta. At nakita ko ang isang bituin na 
nahulog sa lupa buhat sa langit. Ibinigay sa kaniya ang susi ng walang hanggang kalaliman. 2 At binuksan niya ang walang hanggang kalaliman. Pumailanlang ang usok na lumabas mula sa 
kalalim-lalimang hukay katulad ng usok na nagmumula sa isang napakalaking pugon. Ang araw 
at ang hangin ay dumilim dahil sa usok. 3 Buhat sa usok ay lumabas ang mga balang sa ibabaw 
ng lupa. Binigyan sila ng kapamahalaang katulad ng kapamahalaang taglay ng mga alakdan sa 
lupa. 4 At sinabi sa kanila na huwag nilang pipinsalain ang mga damo sa lupa o anumang bagay 
na luntian at ang mga punong-kahoy. Ang pipinsalain lamang nila ay ang mga taong walang 
tatak ng Diyos sa kanilang noo. 5 Hindi sila binigyan ng pahintulot na patayin ang mga tao. 
Pahihirapan lamang nila sila sa loob ng limang buwan. Ang pagpapahirap na ito ay katulad ng 
sakit na nararanasan ng taong kinagat ng alakdan. 6 Sa mga araw na iyon, hahanapin ng mga tao 
ang kamatayan ngunit hindi nila matatagpuan. Magpapakamatay sila ngunit lalayuan sila ng 
kamatayan. 

9:1 "at Nakita ko ang isang bituin mula sa langit na bumagsak sa lupa" Nagkaroon ng ilang mga theories 
na ang mga pagkakakilanlan ng mga ito personified bituin na tinatawag na isang anghel: (1) dahil ang 
verb ay Perfect Tense, ito ay maaaring sumangguni Satanas sa pagkakaroon ng bumagsak sa nakalipas at 
patuloy na bumagsak mula sa langit (cf. Isa. 14:12; Ezek. 28:16; Lucas 10:18; Rev. 12:9) o (2) dahil sa 
context na ito ay maaaring ay lamang ng isa pang katulong anghel kasangkot sa paghuhusga ng Diyos (cf. 
20:1). Mga anghel na nahulog stars ay madalas na matatagpuan sa intertestamental Jewish apocalyptic 
literature. 

* "Ang susi ng napakalalim hukay ay ibinibigay sa kanya ang" A "susi" ay nabanggit sa 1:18 at 20:1. It 
symbolizes kapangyarihan. Magsanay ng kapangyarihan ng Diyos sa ibabaw ng diyablo sangkawan ng 
paghuhusga. Ang abyss ay isang salitang Griyego na meant "depth" negated ng Alpha nakakagipit. Ito ay 
ginamit sa Septuagint (Greek translation ng OT) sa Gen. 1:2; 7:11; PS. 42:7; 107:26 para sa malalim na 
lugar ng Waters ng paglikha, ngunit sa PS. 71:20 ito ay tumutukoy sa mga lugar na tigilan ng patay. Ito ay 
totoo rin ako ng Enok 18:12-16; 21:7-10; 108:3 - 6, kung saan ito ay pareho ng isang pansamantalang at 
huling bilangguan ng pagkalugmok anghel. Ito parang magkasingkahulugan na may salitang "Tartar" ( Cf. 
II Alagang Hayop. 2:4 at ako Enok 21:7), ang isang lugar kung saan masamang anghel ay gaganapin sa 
bilangguan (cf. Lucas 8:31; Jude 6; Rev. 11:7; 17:8; 20:1 -- 3; at ako Enok 10:4; 86:1; 88:1; Jubilees 5:6- 
11). Paul ginagamit ito kataga (abyss) sa ROM. 10:7 para sa mga lugar ng mga patay (cf. Isa. 24:21-22). 
Mamaya ang rabbis sinabi, ito ay ang pangalan ng walang katarungan bahagi ng Sheol / impyerno. 

* "Ay binibigyan ng" May isang serye ng mga passive VERBS sa parehong chapters 8 at 9, na bigyang-diin 
ang Diyos sa kontrol ng parehong kasaysayan at ang mahiwaga (cf. 8 : 3,7,8,11,12; 9:1,3,4,5). Madalas 
Jewish writers ginamit tinig pakuwento bilang isang kaliguyan para sa mga diyos ng mga aksyon. 

9:2 "usok went up sa labas ng hukay, tulad ng usok ng isang mahusay na pugon" Ang terminolohiya na 
ginagamit sa ilang mga pandama sa OT: (1) ito na ang paghusga sa Sodom at Gomorrah (cf. Gen. 19:28 ); 
(2) ito na ang mga kahatulan ng Diyos sa mga bansa (cf. Isa. 34:10); at (3) ito na ang pagkakaroon ng 
Diyos sa Mt. Sinai (cf. Exod. 19:18). 

9:3 "locusts" Ang mga ito ay kadalasang ginagamit bilang simbolo ng galit ng Diyos (cf. Exod. 10:12-15; 
Joel 1:4; 2:1 ff) dahil sila symbolized isang invading hukbo (cf. v. 7; Joel. 2:4-5, 7-9). 

9:4 "Sila ay nagsabi na hindi saktan ang damo ng ang daigdig, o anumang bagay na luntian, o anumang 
puno" Ang mga pwersa ng diyablo ay limitado sa kanilang kaparusahan. Sila ay hindi dapat sirain ang anumang halaman ng buhay at ang mga ito ay maaari lamang magpahirap na mabuti, ngunit hindi ang 
pumatay, ang unbelievers (cf. v. 5; 7:4); ang believers ay protektado ng Diyos. 

* "Ang selyo ng Diyos sa kanilang foreheads" Ito ay may kinalaman sa 7:2-3. Ito ay isang parunggit mula 
sa Ezek. 9:4. 

9:5 "limang buwan" Ang ilang mga oras na ito span kahulugan bilang ang buhay-asa ng isang balang. 
Gayunman, ito marahil ay isa-kalahati ng bilang ng sampung, na kung saan ay isa pang talinghaga para sa 
isang limitadong paghuhusga (cf. 6:6,8; 8:7-12). 

* "Ang magpahirap na mabuti ng isang alakdan" Ang sumakit ang damdamin ng isang alakdan ay isa 
pang OT metapora (cf. II Chr. 10:11,14). 

9:6 Ito ay isang direktang kahilera sa 6:15-16, na kung saan ay maaaring karagdagang ebidensiya para sa 
paglalagom teorya sa pagitan ng mga seals, ang mga Trumpeta, at ang mga bowls . Ito ay maaaring isang 
parunggit sa paghuhusga ng mga walang pananampalataya idolatrous Hudyo ng Jerusalem sa Jer. 8:2-3. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 9:7 - 11 

7 Ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong inihanda para sa labanan. Sa kanilang 
mga ulo ay mayroong gantimpalang putong katulad ng ginto. Ang kanilang mga mukha ay 
katulad ng mga mukha ng tao. 8 May mga buhok silang katulad ng buhok ng babae. Ang kanilang 
mga ngipin ay katulad ng ngipin ng leon. 9 May mga baluti sila sa dibdib na katulad ng mga 
baluting bakal. Ang ugong ng kanilang mga pakpak ay katulad ng ugong ng mga karuwahe ng 
mga kabayong dumadaluhong sa labanan. 10 May mga buntot sila at tibo na katulad ng mga 
alakdan. May kapamahalaan silang saktan ang tao sa loob ng limang buwan. n Mayroon silang 
hari na namumuno sa kanila. Siya ay ang anghel sa walang hanggang kalaliman. Ang kaniyang 
pangalan sa wikang Hebreo ay Abadon.'- 1 Sa wikang Griyego ito ay Apolyon. 

9:7-9 "ang itsura ng locusts" Ang mga paglalarawan ng pisikal na mga locusts ay tunay katulad sa Joel 
2:4-9 at din sa isang sikat na Arabe kasabihan na nagsasabing, "locusts ay may ulo ko ng kabayo, ang 
isang suso tulad ng ng isang leon, mga paa ko ng kamelyo, ng katawan tulad ng isang taong taksil, at 
antennae tulad ng buhok ng dalaga. "Ito ay malinaw naman ang isang parunggit sa mga libro ng Joel sa 
kanyang paglalarawan ng: (1) ang mga ngipin ng leon (cf. v. 8; Joel 1:6) at (2) ang malawak na bilang ng 
mga chariots at kabayo rushing sa larangan (cf. v. 9 at Joel 2:5). 

9:8 Ang ilang makita ang mga ito bilang isang sanggunian sa Partian sangkawan, kawalerya sa mahabang 
buhok. Ang mga ito ay kilala para sa kanilang kakayahan bilang inimuntar archers. Ang Roma feared mga 
salbahe invaders. 

9:11 "Sila ay may bilang hari sa kanila" Proverbs 30:27 sinabi na locusts wala kang isang king, ngunit ito 
ay isang parunggit sa isang kulupon ng diyablo, hindi pisikal na locusts. Ang salitang "abyss" ay 
tumutukoy sa kaharian ng mga patay (cf. 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3; at ROM. 10:7). 

* "Ang mga anghel ng abyss; ang kanyang pangalan sa Hebreo ay Abaddon, at sa Griyego siya ay ang 
pangalan Apollyon" Ang Hebreo (Arameik) kataga meant "paninira" at ang salitang Griyego meant "destroyer." Ang salitang Hebreo ay kinilala sa Sheol, ang kaharian ng mga patay (cf. Job 26:6; 29:22; 
31:12; PS. 88:11 Prov. 15:11, 27:20). Robert B. Girdlestone ay isang kagiliw-giliw na puna sa term na ito 
sa kanyang mga libro Singkahulugan ng Lumang Tipan: "Ang salita ay nai-render na" mamatay "sa 
tungkol sa isang daang passages. Kapag ginamit ng mga taong ito sa pangkalahatan ay nagpahayag ng 
kamatayan, kapag ginamit ng makakarating ito nagpapahiwatig lagim "(p. 273). Sa Job 28:22 ito ay 
personified kasama ang Kamatayan. Ito ay maliwanag na halimbawa din katangian ng Dead Sea Scrolls at 
ang intertestamental Jewish apocalyptic literature. 

Ito ay tila hindi karaniwan dahil ang anghel ng kamatayan sa OT ay isang lingkod ng YHWH (cf. Exod. 
12:23; Job 15:21) o kahit na isang maliwanag na halimbawa ng YHWH (cf. Exod. 12:13,29). Ngunit dito 
ang mga anghel parang ang pinuno ng isang nabilanggo, mahiwaga kuyog. Ito ay maaaring isa pang 
paraan upang ipakita ng Diyos sa kontrol ng lahat ng mga bagay-bagay. Ang ilan ay may kahit asserted 
na bilang ng mga emperors Nero at Domitian inaangkin na ang pagkakatawang-tao ng mga Apollo, na 
ang pangalan ng Griyego ay isang masama na form at isang parunggit sa Apollyon. Mayroong dalawang 
piraso ng evidences sa suporta na ito: (1) locusts ay isang simbolo ng Apollo at (2) ang mga kataga ng 
Apollo at Apollyon parehong nanggaling mula sa parehong Greek root. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 9:12 

12 Natapos na ang unang kaabahan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, dalawa pang kaabahan ang 
da rating. 9:12 Ang mga taludtod na link sa 11:14 at 12:2. NASB (BINAGO) TEKSTO: 9:13 - 19 13 Hinipan ng pang-anim na anghel ang kaniyang trumpeta. Narinig ko ang isang tinig mula sa 14 f apat na sungay ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Sinabi niya sa pang-anim na 
anghel na may trumpeta: Pakawalan mo ang apat na anghel na iginapos sa malaking ilog ng 
Eufrates. 15 At pinakawalan niya ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at 
taon upang pumatay sa ikatlong bahagi ng mga tac 
dalawang daang milyon. Narinig ko ang bilang nila. taon upang pumatay sa ikatlong bahagi ng mga tao. 16 Ang bilang ng hukbong nangangabayo ay 17 Sa ganito ko nakita ang mga kabayo at ang mga sakay nila sa isang pangitain. Sila ay may suot 
na mga baluti sa dibdib na mapulang katulad ng apoy, matingkad na bughaw at dilaw na katulad 
ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay katulad ng mga ulo ng mga leon. Apoy at usok at 
nagniningas na asupre ang lumalabas sa kanilang mga bibig. 18 Sa pamamagitan ng tatlong ito, 
ang apoy, ang usok at ang nagniningas na asupre, ay pinatay nila ang ikatlong bahagi ng mga 
tao. Ang mga bagay na ito ay lumalabas mula sa kanilang mga bibig. 19 lto ay sapagkat ang 
kanilang mga kapamahalaan ay nasa mga bibig at mga buntot katulad ng mga ahas na may mga 
ulong makakapanakit. 

9:13 "naririnig ko ang isang boses mula sa apat na horns ng ginintuang altar" Ito ay isang parunggit sa 
altar ng insenso sa tabernakulo (cf. Exod. 30:2,3,10). Mayroong dalawang mga altars nabanggit sa 
section na ito: ang altar ng pagpapakasakit sa ilalim kung saan ang mga diwa ng mga martyrs ang natagpuan, at ang altar ng insenso kung saan ang mga panalangin ng Diyos ang mga tao ay inilalagay. 
Ang horns OT ay isang simbolo ng kapangyarihan. Pareho ang insenso altar at altar ng pagpapakasakit 
had horns. Tingnan ang tala sa 8:3. 

9:14 " 'Pakawalan ang apat na anghel na nakagapos sa dakilang ilog ilog ng Yuprates'" Ang mga taong 
naghahanap ng makasaysayang unang siglo allusions makita ang mga ito bilang mga Partian sangkawan 
lang sa ibayo ng ilog ng Yuprates River (cf. ko Enok 56:5-8). Sa iba, gayunpaman, makikita ito bilang isang 
parunggit sa OT kung saan, dahil sa apat na kabayo ng apocalypse ay matatagpuan sa Zech. 1:8 at 6:1-8, 
ang mga ito sa apat na mga anghel tila sa maaari ang isa pang talinghaga para sa mga hinirang ng Diyos 
servants nagdadala paghuhusga sa isang pagkalugmok, suwail mundo (cf. 7:1). Gayunman, dahil ang 
mga anghel ay nakasalalay, ito ay maaaring maging isang reference sa masamang anghel (cf. Jude 6). 
Ang mga anghel magdala ng kamatayan sa isang-ikatlo ng lahat ng tao (cf. v. 18). Ang hilagang bahagi ng 
puno ng ilog ng ilog ng Yuprates River ay ang mula sa hilagang-silangan hangganan ng Land ipinangako 
(cf. Gen. 15:18; Deut. 1:7 ; 11:24; magbiro. 1:4). 

9:15 "At ang apat na mga anghel, na ay handa na para sa mga oras at araw at buwan at taon, ay inilabas" 
May isang tiyak na artikulo na may salitang "oras," na nagpapahiwatig ng katiyakan ng kumpletong 
parirala. Ito ay isang reference sa Diyos ng kapangyarihan at kontrol ng kasaysayan (cf. ko Enok 92:2). Ito 
ay isang malaking tulong sa mga taong sumasailalim sa-uusig. 

9:16 "Ang mga numero ng armies ng horsemen ay dalawang daang milyong" Ito ay isang makahulugan 
na numero ng diyablo sangkawan na bumalot unredeemed sangkatauhan. Ang bilang na ito ay 
maihahambing sa myriads ng mga anghel na maglingkod sa Diyos (cf. 5:11; Deut. 33:2; PS. 68:17; Dan. 
7:10; Heb. 12:22; Jude 14). Muli, sa subukan na may kaugnayan ito sa mga modernong bansa ng Tsina ay 
isa pang halimbawa ng pagpwersa matalinghaga panitikan sa kasalukuyang kasaysayan. Ang pagnanais 
ng mga Kristiyano sa tayahin ang hinaharap at ikintal sa bawat isa sa mga pribado kaalaman ay isang 
paulit-ulit problema. 

9:17-19 "ang mga kabayo at mga taong Sabado sa kanila" Ang paglalarawan ng mga sumusunod na 
nakikita ang mga kabayo at Riders bilang isang yunit. Ang tunay na mga ahente ng kamatayan at 
magpahirap na mabuti ang mga kabayo ang kanilang sarili (cf. v. 19). Ang mga kulay ng mga kabayo-red 
(sunog), asul (hyacinth) at dilaw (asupre)-kilalanin ito partikular ng diyablo kuyog bilang na may 
kaugnayan sa tatlong plagues ng sunog, asul na usok at asupre nabanggit sa v. 18. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 9:20 - 21 

20 May mga nalalabing mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito. Ngunit hindi nila 
pinagsisihan ang gawa ng kanilang mga kamay. At hindi sila nagsisi upang hindi sila sasamba sa 
mga demonyo at mga diyos-diyosang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Hindi sila makakakita, ni 
makakarinig, ni makakalakad man. 21 Hindi sila nagsisisi sa kanilang mga pagpatay, sa kanilang 
mga panggagaway, sa kanilang mga pakikiapid at sa kanilang pagnanakaw. 

9:20 "Ang natitirang bahagi ng sangkatauhan, na hindi pumatay ng mga plagues, hindi nagsisi ng 
gumagawa ng kanilang mga kamay" Ito ay isang malinaw na, hindi malabo pahayag ng redemptive mga 
layunin ng mga ito plagues (cf. v. 21; 14: 6-7; 16:9,11; 21:7; 22:17). Bilang Diyos ginamit ang plagues sa 
Egypt bilang isang pangganyak para sa (1) Egyptians maniwala at maglingkod sa Kanya at (2) Israel na 
manatiling tapat at maglingkod sa Kanya (cf. Deut. 27-28), kaya ang mga katulad na plagues ay sinadya upang turn-alinlangan sangkatauhan sa kanilang mga diyos, ngunit sila ay tumanggi. Matigas ang ulo ng 
kanilang kawalan ng pananampalataya ay maging isang husay estado ng paghihimagsik (cf. ROM. 
1:24,26). 

* "Ang gumagawa ng kanilang mga kamay" Ang isang parunggit sa idolatrya nabanggit kaya madalas sa 
OT (cf. Deut. 4:28; 28:36,64; 29:17; 32:17; PS. 115:4-8; 135:15-18; Isa. 2:8; 37:19; 40:19-20; 44:17; Jer. 
1:16; 10:3-5; Dan. 5:23; Mic. 5:13). Paunawa sa NT na idolatrya ay linked sa mahiwaga (cf. 16:14; ko cor. 
10:20; ko Tim. 4:1). 

9:21 Ang mga ito ng apat na mga bagay-bagay (idolatrya, pagpatay ng tao, sorceries, imoralidad) 
magpakilala ang imoral pamumuhay ng mga unbelievers (cf. ROM. 1-2). Ang parehong napapabilang 
grupo ng mga walang unbelievers ay nabanggit sa 13:15-17; 14:9; 16:2,9,11. 

* NASB, NKJV, NRSV "sorceries" 
TEV "magic" 

NJB "pangkukulam" 

Namin makuha ang English salita "pharmacy" mula sa salitang Griyego na ito para sa sorceries 
(pharmakeia, Cf. Gal. 5:20). Ito ay maaring isang reference na nakapagtataka potions o sa pagkain, tulad 
ng nabanggit wormwood mas maaga (cf. 8:11). Sa mga sinaunang mundo na gamot ay madalas na 
ginagamit upang ibuyo "relihiyon" na karanasan. 

MGA TANONG SA TALAKAYAN Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Saan na tayo upang mahanap ang pinagmulan ng mga imahe ng mga chapters: (1) ang OT; (2) Jewish 
apocalyptic literature; o (3) makasaysayang kaganapan ng Roman Empire? 

2. Ba ang mga kaganapan sa sumangguni sa (1) ang unang siglo, (2) ang bawat siglo, o (3) sa hinaharap? 

3. Ang mga ito ay sinadya upang chapters ay dadalhin literal o apocalyptically? 

4. Ano ang mga pangunahing tulak ng chapters 8-9? 

5. Paano kinakalkula ang mga pitong seals at ang pitong bowls na may kaugnayan sa chapters 8 at 9? 

6. Bakit ang may matataas angelic at diyablo aktibidad bago ang Second Coming? PAGHAHAYAG 10:1-11:19 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang mga anghel at 
ang Little Mag- 
scroll 


Ang 

makapangyarihan 
Angel sa mga Mag- 
scroll 


An intermisyon 


Ang mga anghel at 
ang Little Mag- 
scroll 


Ang panganib ng 
Huling kaparusahan 


10:1-7 


10:1-7 


10:1-7 


10:1-4 


10:1-7 
John Eats ang Little 
Book 
10:5-7 


Ang propeta Eats 
ng Maliit na Mag- 
scroll 


10:8-11 


10:8-11 


10:8-10 


10:8 


10:8-11 


10:11 


10:9 


10:10-11 
Ang Dalawang saksi 


Ang Dalawang saksi 


Ang mga pagsukat 
ngTempIo at ang 
Dalawang saksi 


Ang Dalawang saksi 


Ang Dalawang saksi 


11:1-13 


11:1-6 


11:1-3 


11:1-3 


11:1-10 
Ang saksi pumatay 


11:4-6 


11:4-6 


11:7-10 


11:7-10 


11:7-13 


Ang saksi 
Resurrected 


11:11-14 


11:11-14 
11:11-14 


Ang ikapitong 
trumpeta 


11:14 


11:14 


11:14 


Ang ikapitong 
trumpeta 


Ikapitong 
trumpeta: ang 
Kaharian 
Proclaimed 
Ang ikapitong 
trumpeta 


Ang ikapitong 
trumpeta 11:15-19 


11:15-19 


11:15-19 


11:15-18; 11:19 


11:15-18; 11:19 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY 

A. Ang unang intermedyo (kabanata 7) ang dumating sa pagitan ng anim at ikapitong seals. Ang 
ikalawang intermedyo (10:1-11:14) lumapit sa pagitan ng anim at ikapitong Trumpeta. Walang patlang 
sa pagitan ng anim at ikapitong bowls (kabanata 16), ngunit may ibang intermedyo bago ito (chapters 
12-14). 

B. Ang patlang, tulad ng kabanata 7, ay gumagamit ng OT terms (simbahan, altar, Jerusalem). Subalit, 
tulad ng Jewish allusions sa kabanata 7 sumangguni sa NT ang mga tao ng Diyos, ang Iglesia, kaya 
masyadong, sa ganitong kabanata. Ang allusions ay inilabas mula sa Dan. 9 pero ang mga ito ay ihinango 
sa mga Greco-Romano, unang siglo setting. Ito ay isang maikling sipi mula sa Alan Johnson's kuro sa 
paghahayag, "Ang Jewish tingnan suffers mula sa kanyang kawalan ng kakayahan sa mga kaugnay na ito 
kabanata sa konteksto ng kabanata 10, sa paralelismo sa seal intermedyo (ch. 7), sa ministeryo at ang 
kahulugan ng dalawang saksi, at para sa karagdagang chapters sa paghahayag (esp. chapters. 12-13). 
Samakatuwid, ito ay mas mahusay na maunawaan ang kabanata 11 bilang referral ng Kristiyano sa 
buong komunidad "(p. 104). 

C. Bilang Alan Johnson nakikita kabanata 11 sa kanyang relasyon sa chapters 7, 10 at 12-13, si George 
Ladd nakikita ito bilang isang malayang pampanitikan unit na may kaugnayan sa pangangalaga ng mga 
Hudyo sa mga tao at ang kanilang huling kaligtasan (cf. Matt. 23:39 ; Lucas 21:24; ROM. 11:26). Tingnan 
ang kanyang mga puna sa paghahayag ng John, pp. 150-151. Ito ay mahirap na magpasya sa pagitan ng 
mga dalawang views. Tiyak na ang pakiramdam ko dahil sa mga pangako ng Diyos sa Israel, doon ay 
isang end-time-buhay sa mga taong nagbago ng paniniwala o likas na Israel na kung saan ay maraming mga mag-umpisa ng pananampalataya kay Cristo (cf. Zech. 12:10); ito ay bahagi ng Paul's argument sa 
ROM. 11. Gayunman, ang konteksto ng paghahayag 7,10 at 12-13 ay nagpapahiwatig ng isang unibersal 
na parehong saklaw ng proteksyon sa lahat ng Diyos ang mga tao at mga kahatulan laban sa lahat ng 
unbelievers. Sa ganitong konteksto ng isang believing Jewish diin o kahit isang Jewish-laban-hentil diin 
ay wala sa lugar. 

D. Magkakaroon ba ng dalawang end-oras saksi, o ito ay sinasagisag ng isang end-oras saksi? Ito ay 
upang hard na nagtitiwala sa-interpret ang mga simbolo ng libro na ito. Kung Juan inilaan sa kanila na 
maging literal, siya ay pinili ng isang iba't ibang mga genre sa ilahad ito sa believers ng lahat ng edad. Ba 
ito reference sa "dalawang saksi" ay may espesyal na kahulugan sa unang siglo believers nakakaranas 
uusig (malamang emperador pagsamba cults)? Ito ay hindi maaaring sumagot sa kawakasan. John's 
pagpili ng imahe ay inilabas mula sa ilang mga pinagkukunan: ang Lumang Tipan, apocalyptic literature, 
Greco-Romano kultura at sa mga oras Malapit Eastern mitolohiya (kabanata 12). Ba ang unang hearers 
buo at lubos na maunawaan ang kanyang pinagmulan at simbolismo? Marahil hindi, hindi sa isang 
partikular na paraan, ngunit sila ay maunawaan ang genre! Sila ay hindi magkaroon ng sapilitang isang 
literal na kasaysayan ng pagganap para sa lahat ng mga detalye. 

Aking lamang sa paggawa ng takot ang pahayag na ito ay kung paano OT mahuhulain panghuhula ay 
interpreted ng inspirasyon NT mga may-akda! Kadalasan sila ay nakakita ng literal na katuparan ng OT 
mga detalye sa buhay ni Kristo. Ang ilan sa mga ito fulfillments ay rabbinical salita plays o i-type / 
antitype simbolo. Sa ilalim ng Espiritu ng guidance (o Hesus' pagtuturo, Cf. Luke 24:13-35) sa mga 
apostoles' kasalukuyang kasaysayan ng setting ay tiningnan sa pamamagitan ng prophetic OT teksto. 
Ang parehong bagay ay maaaring mangyari para sa huling henerasyon ng persecuted believers. 
Gayunman, pagitan interprete ay hindi mahuhulaan ang mga detalye sa pamamagitan ng teolohiya o- 
aaral ukol sa diyos! Modernong mga interprete ay hindi dapat (1) na puwersa ang kanilang kasaysayan 
sa mga apocalyptic teksto o (2) humingi ng literal na katuparan sa bawat detalye ng mga ito ng mataas 
na sinasagisag genre. Time ang magsasabi! 

E. Ang pampanitikan pattern at paglalarawan ng seals at ang mga Trumpeta ay halos magkapareho. Ang 
parehong mga tao na magdala ng kasaysayan hanggang sa dulo (cf. 6:12-17 at 11:15-19). 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 10:1 - 7 

1 Nakita ko ang isa pang malakas na anghel na bumababang mula sa langit na nadaramtan ng 
ulap na may bahag-hari sa kaniyang ulo. Ang kaniyang mukha ay katulad ng araw at ang 
kaniyang mga paa ay katulad ng mga paa ng haligi ng apoy. 2 Mayroon siyang isang bukas na 
munting aklat sa kaniyang kamay. Ang kaniyang kanang paa ay nakatuntong sa dagat at ang 
kaniyang kaliwang paa ay sa lupa. 3 Sumigaw siya nang malakas na tinig na katulad ng leong 
umaatungal. At nang sumigaw siya, ang pitong kulog ay nagsalita sa pamamagitan ng kani- 
kanilang mga tinig. 4 Nang magsalita ang mga kulog sa pamamagitan ng kani-kanilang mga tinig, 
susulat na sana ako. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit. Sinabi nito sa akin: Selyuhan 
ang sinabi ng pitong kulog. Huwag mong isulat ang kanilang mga salita. 5 Ang anghel na nakita kong nakatayo sa dagat at sa lupa ay nagtaas ng kaniyang kamay sa 

langit. 

6 Siya ay sumumpa sa pamamagitan niya na nabubuhay sa magpakailan pa man, na lumalang ng 

langit at ng mga bagay na naroon, ang lupa at ang mga bagay rito, ang dagat at ang mga bagay 

rito at sinabi ng anghel: Hindi na maaaring ipagpaliban pa. 7 Subalit sa mga araw na hihipan na 

ng ikapitong anghel ang kaniyang trumpeta, matatapos na ang hiwaga ng Diyos katulad nang 

pagpapahayag ng ebangelyo sa kaniyang mga alipin na mga propeta. 

10:1 "Nakita ko ang isa pang malakas na anghel na dumarating down out ng langit" Notice na John ay 
bumalik sa lupa matapos ang paningin ng chapters 4-5 (kung John's tawag sa langit sa putok. 4 ay ang 
malabis na ng iglesia, ay ito ang pagkahulog ng iglesia??). Anghel na ito ay inilarawan sa mga kataga na 
ilalapat sa YHWH sa OT at upang Kristo sa Rev. 1:12-20. Dahil dito, maraming may asserted na ito ay 
Kristo kanyang sarili. Gayunman, ito ay para sa mga duda sa mga sumusunod na dahilan: 

1. Kristo ay hindi na tinatawag na isang anghel sa paghahayag 

2. may mga iba pang mga makapangyarihan mga anghel na nakalista sa paghahayag (cf. 5:2; 18:21) 

3. anghel na ito ay nanunumpa sa pamamagitan ng Diyos sa v. 6, na kung saan ay hindi nararapat para sa 
Kristo 

4. diyan ay isang anghel sa Dan. 10 na rin ng inilarawan sa mga katulad na mga salita. 

Ang detalyado paglalarawan ay maaaring kaibahan anghel na ito ng mga ilaw sa mga anghel ng abyss sa 
Rev. 9. Bilang ng mga anghel sa Rev. 9 ay itutungo, ang anghel ay itutungo sa sarili. Ito ay maaaring isang 
parunggit sa malakas na anghel ng Dan. 10:5-6 o sa Michael, ang archangel ng Israel sa Dan. 10:13 at 
12:1. 

* "Clothed sa isang ulap" Sa OT ulap ay ang mga natatanging transportasyon ng diyos (cf. PS. 97:2; 
104:3; Dan. 7:13; Gawa 1:9). 

* "At ang balangaw ay sa kanyang ulo "Maraming makita ito bilang isang parunggit sa 4:3 at sa gayon 
ibang pamagat ng lakas at kapangyarihan nakapagpapaalaala ng diyos. Ang parunggit ay maaaring 
bumalik sa Ezek. 1:28, na kung saan ang isang bahaghari ay ang portable trono / kalesa ng YHWH. 

* "Kanyang mukha ay tulad ng Linggo" Ito ang mga sumusunod na paglalarawan ni Kristo natagpuan sa 
1:16 (cf. Matt. 17:2). 

* "Ng kanyang mga paa tulad ng pillars ng apoy "Ang paglalarawan ay katulad din sa Kristo sa Rev. 1:15. 

10:2" siya had sa kanyang mga kamay ang isang maliit na libro na kung saan ay bukas "Nagkaroon 
magkano ang diskusyon tungkol sa maliit na libro. Hang makita ang mga ito bilang mga maliliit na libro ng 
5:1, ngayon mabuksan, ngunit dalawang magkaibang Greek na salita ay ginagamit (5:1, biblion; 10:2, 
biblaridion). Ang iba na makita ito bilang may kaugnayan sa Ezekiel 2:8-3:14. Dahil ito ay isang anghel at 
hindi Kristo, Ezekiel ay ang pinakamahusay na parunggit. 

* "Siya na inilagay sa kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang iniwan sa lupa" ay may ilang mga 
asserted na ito nagsasalita ng unibersal mensahe. Kahit na ito ay totoo, ang laki ng mga anghel ay 
kagulat-gulat. Ang rabbis (sa Talmud) tinalakay ng isang anghel na nagngangalang Sandelfon, katakut- takot na ang taas ay ang parehong bilang ng distansya ng 500 milya taller kaysa sa iba pang mga anghel 
(cf. Hagigah 13b). 

10:3 "he cried out na may malakas na boses, tulad ng kapag ang isang leon roars" Ang salitang "roars" 
(mukaomai) ay karaniwang ginagamit para sa mga boses ng mga baka (isang mababang bellow). Subalit, 
tila ang mga nararapat na ibinigay na ito ay isang parunggit sa OT passages na kung saan ang Diyos 
pigilan bilang isang leon (cf. Jer. 25:30; Hos. 11:10; Joel 3:16; Amos 3:8). 

* "Ang pitong peals ng thunders uttered kanilang voices "Ang mga pagkakakilanlan ng mga pitong 
thunders ay disputed. Ito ay maaaring: (1) isang parunggit sa pitong "voices" ng Diyos sa PS. 29:3-9; (2) 
kahilera sa pitong seals at pitong Trumpeta, na kung saan ay cycles ng Diyos ang paghusga sa mga 
unbelievers (cf. 8:5; 11:19; 16:18) para sa layunin ng pagtubos; o (3 ) ang isang tunog na nagmumula sa 
trono ng Diyos (cf. 4:5). Ito rin ay maaring may kaugnayan sa pitong espiritu ng Diyos (cf. 1:4; 4:5; 5:6 
mulasa Isa. 11:22). 

10:4 "Seal up" May mga ilang lugar sa Bibliya na kung saan ang isang tao ay nakatanggap ng isang 
paghahayag mula sa Diyos ngunit hindi ilahad ito. Dalawa sa mga ito ay (1) Daniel (cf. Dan. 8:26; 12:4,9) 
at (2) Paul (cf. II cor. 12:4). John ay sinasabi sa mga 22:10 na ang mga salita ng hula na ito ay hindi na 
sealed up. 

10:5 "lifted up ang kanyang kanang kamay sa langit" Ito ay isang kilos para sa panunumpa-gan (cf. Gen. 
14:22; Exod. 6:8; Num. 14:30; Deut. 32:40; Ezek. 20 : 15,28; Dan. 12:7). Ang form na ito ng panunumpa 
ay kitang-kita sa kanyang mga pamagat para sa Diyos. 

10:6 Ang paglalarawan ng Diyos ang Kanyang recalls dalawang pinaka-karaniwang OT pangalan: (1) 
YHWH mula sa Hebreo verb "upang maging" (cf. Exod. 3:14) . "I Am na ko Am" ay ang pangalan ng 
kasunduan para sa mga diyos; ito emphasized Diyos bilang Tagapagligtas at tagapagligtas (cf. Gen. 14:19; 
Exod. 20:11; Neh. 9:6; PS. 146:6); at (2) Elohim, na kung saan ay ginamit ng Diyos sa Gen. 1 bilang 
manlilikha, sustainer, at provider ng lahat ng bagay sa daigdig (cf. Gen. 14:19; Exod. 20:11; Neh. 9:6; PS. 
146: 6). panunumpa Ito ay isang paraan ng asserting ang trustworthiness ng mga anghel ang mensahe. 

* "Diyan ay hindi na-antala" Ito ay literal "na oras (chronos) ay dapat hindi na." Ang konsepto ng oras ay 
tunay likido sa librong ito para sa ilang mga dahilan: (1) ay may dalawang magkaibang salitang Griyego 
na ipahayag ang oras -chronos, ang pagdaan ng oras (cf. 10:6) at kairos, ang isang espesyal na oras, 
panahon, o mga kaganapan (cf. 1:3; 11:18; 12:12,14); (2) may ilang mga idioms ginagamit: "ang mga 
bagay-bagay na kung saan ay dapat na sa ilang sandali lamang manyari" (cf. 1:1; 22:6); "ang oras ay 
malapit na" (cf. 1:3; 3:11; 22:10); "ako ay darating na mabilis "(cf. 2:5,16; 22:7,12,20);" ako ay darating 
tulad ng magnanakaw "(cf. 3:3; 16:15). Ang lahat ng mga nagsasalita ng kamadalian. Gayunman, ang 
ilang mga passages magsalita ng isang pagka-antala (cf. 6:11; 10:6; 14:13). Ibang lengguwahe na ang 
araw ng paghuhusga at Gantimpala ay dumating, "ito ay tapos na" (cf. 16:17; 21:6) o "ang oras ay 
dumating" (cf. 11:18, 20:12). 85 Ito pagkalikido na ito ay pinagsamantalahan sa pamamagitan ng 
differing interpretive sistema upang bigyang-diin ang isang tiyak na bahagi ng panahon (unang siglo, 
lahat ng edad, o huling henerasyon). Ang solemne panunumpa ng mga anghel na ang end-time na mga 
kaganapan ngayon ay dapat magsimula. Ang panalangin ng mga martyrs na na sumagot! 

10:7 NASB "ang misteryo ng Diyos ay tapos na" 

NKJV "ang misteryo ng Diyos ay tapos na" NRSV "ang misteryo ng Diyos ay matutupad" 

TEV "Diyos ay accomplish kanyang lihim na piano" 

NJB "ang misteryo ng Diyos ay matutupad " 

Ang mga kataga ay may ilang mga connotations: (1) Paul madalas na ginagamit ito upang sumangguni sa 

Diyos walang hanggan sa piano ng pagtubos ng mga Hudyo at Gentiles sa pamamagitan ng 

pananampalataya kay Cristo (cf. Eph. 2:11-3:13); (2) paghahayag madalas ay tumutukoy sa isang 

misteryo tungkol sa isang bahagi ng paningin (cf. 1:20; 17:5,7), ngunit sa 10:7 ito ay tumutukoy sa Diyos 

walang hanggan piano ng pagtubos, bilang Paul did sa ROM. 16:25-26 at Eph. 2:11-3:13. Ito ay posible na 

John mahila kataga na ito mula sa Daniel, lalo na kabanata 2 (cf. 2:18,19,27,28,29,30,47). Kung gayon, 

ito ay tumutukoy sa Diyos kakayahan upang magbunyag ng kanyang aksyon. Ang Diyos ay kaalaman sa 

at sa kontrol ng lahat ng mga kasaysayan. ESPESYAL PAKSA: ANG MISTERYO 

A. Sa sinoptiko Gospels "misteryo" ay ginagamit ng mga espirituwal na pananaw mula sa gleaned Hesus' 
parables. 

1. Mark 4:11 

2. Mateo 13:11 

3. Lucas 8:10 

B. Paul ay gumagamit ng mga ito sa maraming iba't-ibang paraan. 

1. Ang isang bahagyang hardening ng Israel upang payagan ang Gentiles na isasama. Ang pagdagsa ng 
Gentiles ay gagana bilang isang mekanismo para sa mga Hudyo na tanggapin si Hesus bilang Kristo ng 
panghuhula (cf. ROM. 11:25-32). 

2. Ang Ebanghelyo ginawa kilala sa bansa, na nagsasabi sa kanila na sila ay kasama sa lahat ng Kristo at 
sa pamamagitan ni Cristo (cf. ROM. 16:25-27; Col. 2:2). 

3. Believers' bagong katawan sa Second Coming (cf. ko cor. 15:5-57; ko Thess. 4:13-18). 

4. Ang lagom ng lahat ng mga bagay-bagay sa Kristo (cf. Eph. 1:8-11). 

5. Ang Gentiles at Hudyo ay kapwa-heirs (cf. Eph. 2:11-3:13). 

6. Pagpapalagayang-loob ng mga relasyon sa pagitan ng Kristo at ng Iglesia na inilalarawan sa kasal 
kataga (cf. Eph. 5:22-33). 

7. Gentiles kasama sa tipan sa mga tao at indwelt sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo upang gumawa 
ng Christlike kapanahunan, iyon ay, ibalik ang mga marred imahe ng Diyos sa tao (cf. Gen. 1:26-27; 5:1; 
6:5, 11-13; 8:21; 9:6; Col. 1:26-28). 

8. Ang katapusan ng panahon Anti-Kristo (cf. II Thess. 2:1-11). 

9. Ang buod ng unang bahagi ng iglesia ang misteryo matatagpuan sa I Tim. 1:16. 

C. Sa John's paghahayag na ito ay ginagamit ng mga kahulugan ng John's apocalyptic simbolo. 

1. 1:20 

2. 10:7 

3. 17:5,6 

D. Ang mga ito ay mga truths na ang mga tao ay hindi maaaring matuklasan; sila ay dapat na nagsiwalat 
sa pamamagitan ng Diyos. Pananaw na ang mga ito ay mahalaga para sa isang tunay na-unawa ng Diyos 
ay walang hanggan piano para sa pagtubos sa kasalanan ng lahat ng mga tao (cf. Gen. 3:15). NASB (BINAGO) TEKSTO: 10:8 - 11 At ang tinig na aking narinig mula sa langit ay muling nagsasabi sa akin: Yumaon ka. Kunin mo 
ang bukas na munting aklat sa kamay ng anghel na nakatuntong sa ibabaw ng dagat at sa 
ibabaw ng lupa. 

9 At ako ay pumunta sa anghel at sinabi ko sa kaniya: Ibigay mo sa akin ang munting balumbon. 
At sinabi niya sa akin: Kunin mo at kainin mong lahat ito. Paaasimin nito ang iyong tiyan. Ngunit 
sa iyong bibig, matamis itong katulad ng pulot. 10 At kinuha ko ang munting aklat mula sa kamay 
ng anghel. Kinain kong lahat ito. Sa aking bibig ay matamis itong katulad ng pulot. Nang kainin 
ko ito, naging mapait ang tiyan ko. n At sinabi niya sa akin: Dapat na ihayag mong muli ang 
patungkol sa mga tao, sa mga bansa, sa mga wika at sa mga hari. 

10:8 "ang boses na naririnig ko mula sa langit, ako naririnig muli" Nagkaroon maraming haka-haka 
tungkol sa pagkilala ng mga nagsasalita. Ang ilan ay may asserted na ito ay Diyos, o Kristo, o ang Banal 
na Espiritu, o isa sa mga makapangyarihang mga anghel. Sa v. 11 ang voice ay maramihan, marahil 
referring sa may tatlong Diyos. Ang mga pang-maramihang anyo na ginagamit ng mga diyos sa OT 
(Elohim ang pangalan at ang "kami" ng Gen. 1:26; 3:22; 7:11; Isa. 6:8) ay na ipinaliwanag sa ilang paraan. 

1. panggramatika ng isang form na tinatawag na "ang plural ng kamahalan" kung saan ang maramihan 
intensifies ang konsepto o kataga 

2. YHWH pagsasalita kolektibong ng angelic konseho (cf. I Kgs. 22:19; Job 1:6, 2:1; Jer. 23:18; Dan. 7:10) 

3. bagu-bago pa ng isang form ng mga konsepto ng isang may tatlong Diyos o Trinity (cf. PS. 110:1; Zech. 
2:8; 17:10) 

10:9 " 'Dalhin ito at kumain ng ito"' Ito ay isang parunggit sa Ezek. 2:8-3:14 o Jer. 15:16-17. Ito 
symbolizes na commissioned na makipag-usap ng Diyos mensahe. Ang maliit na librong symbolizes Diyos 
ang mensahe na naglalaman ng parehong kasiguruhan sa believers (pulot, Cf. PS. 19:10-11; 119:103) at 
ang paghusga sa mga unbelievers (maasim). Mag-scroll na ito ay hindi katulad ng sa isa na binuksan ni 
Hesus sa kapitulo 6. Ito ay tumutukoy sa mga mensahe mula sa almighty anghel (cf. vv. 7-11). 

10:11 "kanilang sinabi sa akin" Ang malakas na anghel o ang Diyos ay may tatlong affirming John bilang 
prophetic recorder at tagapagsalita. 

* "Ng maraming tao at sa mga bansa at mga wika at mga hari" Ang terminolohiya na ginagamit ng 
parehong unbelievers (cf. 11:9; 13:7-8; 14:6; 17:15) at believers (ibig sabihin, bago ang Araw ng Parusa 
Cf. 7:9; 15:4 at pagkatapos ng Araw ng Parusa Cf. 21:24,26; 22:2). Ang tula ay maaaring sumangguni sa 
pangangaral ng Ebanghelyo (cf. 10:11; 14:6) sa lahat ng mga bansa (cf. Matt. 24:14; Mark 13:10) o ang 
hula ng mga karagdagang pilipisan judgments ng galit ng Diyos. 

PAHAYAG 11 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 11:1 - 6 

x At binigyan ako ng isang tambo na katulad ng isang panukat at sinabi ng anghel: Tumindig ka at 
sukatin mo ang banal na dako ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba roon. 2 Huwag 
mo nang isali ang patyo na nasa labas ng templo. Huwag mo na itong sukatin sapagkat ibinigay 
na ito ng Diyos sa mga Gentil. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob nang apatnapu't dalawang buwan. 3 Bibigyan ko ng kapangyarihan ang dalawang tagapagpatotoo ko. Sila ay 
maghahayag sa loob ng isang libo at dalawangdaan at animnapung araw. 
Magsusuot sila ng magaspang na damit. 4 Sila ang dalawang punong olibo at ang dalawang 
lalagyan ng ilawan. Nakatayo ang mga ito sa harapan ng Diyos ng lupa. 5 Kung sinuman ang ibig 
manakit sa kanila, ang apoy ay lalabas mula sa kanilang mga bibig at tutupukin ang kanilang 
mga kaaway. Ang sinumang ibig manakit sa kanila ay dapat patayin sa ganitong paraan. 6 May 
kapamahalaan ang mga lalaking ito na isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng 
kanilang paghahayag. May kapamahalaan sila sa tubig upang gawin itong dugo. May 
kapamahalaan silang saktan ang lupa ng lahat ng mga salot kailanman nila ibig. 

11:1 "isang pagsukat rod tulad ng mga tauhan ng" Sa mga nakaraang mga seksyon John watched bilang 
anghel ginanap sa mga gawain, ngunit sa ikapitong trumpeta John ay magiging kasangkot sa aksyon. Ang 
terminong "pagsukat rod" ay mula sa OT paggamit ng ilog reeds na ginamit bilang pahiga pagsukat 
instruments. Sila ay sa pagitan ng walo at dalawampung paa mahaba (cf. Ezek. 40:5-42:20). 

* "Maging up at masukat" pagsukat ay isang palatandaan na (1) ipinangako paglago at proteksyon (cf. 
Jer. 31:39) . Ito ay maaaring isang parunggit sa Ezekiel dulo ng-time na templo (cf. 40-48) o Zacarias ang 
bagong Jerusalem (cf. 1:16; 2:1-13; o (2) paghuhusga (cf. II Sam. 8:2; II Kgs. 21:13; Isa. 28:17; Lam. 2:8). 
Dito, tulad ng sealing ng kabanata 7, ito ay tanda ng Diyos sa proteksiyon ng mga believers. Kung ang 
patlang parallels kabanata 7 at pagkatapos na ito ay ang templo buong mga tao ng Diyos (believing 
Hudyo at believing Gentiles). Ito ay pagkatapos din kahilera kabanata 12. 

* "Ang templo ng Diyos at ang altar, at ang pagsamba sa mga taong ito" Ang mga pagkakakilanlan ng 
mga ito ay depende sa mga templo ng interpretive presuppositions. Kung ipagpapalagay natin na ang 
John's imahe ay inilabas mula sa Ezekiel 40-48, at pagkatapos na ito ay isang literal na end-oras templo 
sa Jerusalem (cf. II Thess. 2:4). Kung, gayunpaman, ipagpapalagay naming ang parunggit na sa Zacarias 2 
pagkatapos ay ang mga imahe ay ang lungsod ng Diyos, ang mga bagong Jerusalem. Kung ipagpapalagay 
naming ang langit templo (cf. 7:15; 11:19; 15:58; Heb. 9: 23) pagkatapos ay ang kawan ng mga 7:9 (ang 
Iglesia, at ang mga babae ng kabanata 12) ay maaaring ang pokus (cf. 21:15-16). Ito ay kagiliw-giliw na 
tandaan na ang John ay sasabihan upang masukat ang mga tao na pagsamba doon . Ito ay di- 
pangkaraniwang terminolohiya. Ang larawan na ito ay binubuo ng higit sa isang gusali. 

11:2 "ang hukuman na kung saan ay sa labas ng templo" Ang konsepto ng panlabas na hukuman ay 
tumutukoy kasaysayan sa hukuman ng Gentiles sa Herod's Templo. Mayroong ilang mga OT allusions sa 
ideya ng Jerusalem at ang Templo ay trodden down ng Gentiles (cf. PS. 79:1-7; Isa. 63:18; Dan. 8:13; 
Zech. 12:3 sa Septuagint) . Hesus tila sa gumawa ng isang direktang parunggit sa Dan. 8:13 sa Lucas 
21:24. 

* "Mga bansa" Tingnan ang mga tala at 2:26 at 10:11. 

* "Apatnapu't-dalawang buwan" Ang mga numero ng apatnapu't-dalawang buwan ay prophetically 
katangian ng isang panahon ng uusig. Ang trampling ng mga panlabas na hukuman ay isang kasabihan 
para sa mga tao ng Diyos sa ilalim ng dominasyon ng mga unbelievers sa iba't-ibang panahon sa 
kasaysayan-Antiochus Epiphanes, ang mga Romano sa AD 70, at ang huling-oras Antichrist. Apatnapu't 
dalawang buwan, o katumbas nito, ay ilang ulit na binanggit sa Bibliya. Ang pinagmulan parang ang libro 
ng Daniel. 1. Daniel 7:25; 12:7 banggitin "ng isang oras, panahon, at kalahati ng isang oras" o 1277 araw 
(ipagpapalagay ng "oras" ay katumbas ng isang taon) 

2. Daniel 8:14 mentions 2300 gabi at Mornings 

3. Daniel 12:11 mentions 1290 araw 

4. Daniel 12:12 mentions 1335 araw. Katulad na pagbigkas ay matatagpuan sa Rev. 12:6 (1260 araw) at 
13:5 (42 buwan). 

Kapag ang lahat ng mga Bahagi ay kinuha sa account, ang kanilang iba't-ibang anyong magsalita ng 
makahulugan kalikasan ng mga numero, habang ang kanilang mga kalapitan sa apatnapu't-dalawang 
buwan tila upang ipakita na ito ay sinasagisag ng isang numero para sa isang panahon ng uusig. Dahil 
ang tatlo at isang kalahati ay kalahati ng pitong, ito tila sa maaari isang reference sa isang kumpletong 
panahon ng-uusig na ito ay pumugto (cf. Matt. 24:22; Mark 13:20; Lucas 21:24). Uusig na ito ay limitado 
sa pag-ibig ng Diyos bilang ay paghuhusga. 

* "Ang banal na lungsod" Ito ay maaaring sumangguni sa Jerusalem (cf. Isa. 52:1; Matt. 27:53). 
Gayunman, ang mga sumusunod na pagpapakahulugan ng tuksuhan sa Rev. 3:12 bilang referring sa NT 
believers, ang parehong pamamaraan ay dapat na sinundan sa parirala. Sa mamaya chapters ng 
paghahayag na ito ay tumutukoy sa mga tao ng Diyos (cf. 20:9; 21:2,10; 22:19). John ay batakan 
metaphors mula sa OT ngunit nag-aaplay ang mga ito sa NT ang mga tao ng Diyos. Ang iglesia ay 
binubuo ng believing Hudyo at Gentiles. Walang pagpapahalaga sa lahi o lipi Hudyo laban Gentiles sa 
paghahayag. Walang mas Hudyo at Griyego (cf. ko cor. 12:13; Gal. 3:28; Col. 3:11). 

11:3 "Ako ay bigyan ng kapangyarihan sa aking dalawang saksi" na ito tila sa magpahiwatig ng Diyos ang 
Ama pagsasalita dahil si Hesus ay tatawagin sa v. 8 (bagaman diyan ay isang Griyego manuskrito 
problema sa panghalip, na kung saan ay tinanggal na sa P47 at!). 

* "Ng dalawang saksi" Nagkaroon ng maraming theories tungkol sa identity ng mga ito ang dalawang 
malakas preachers: 

1. Ang parunggit (cf. v. 4) ay mula sa Zech. 4:3,11,14. Ang orihinal na-refer sa mga bumabalik na Davidic 
binhi, Zerubbabel, at ang pagbabalik Mataas makapari binhi, Joshua, na Espiritu ay ang dalawang- 
humantong lider (dalawang oliba puno) na humantong sa pagbabalik mula sa Babylonian pagkabihag 
(ibig sabihin ang mga ibalik ang mga tao ng Diyos). 

2 . Ang dalawang lampstands (cf. 1:20) ay maaaring magpahiwatig ng dalawang tapat simbahan, Smyrna, 
2:8-11 at Philadelphia, 3:7-13. 

3. Ang dalawang saksi ay maaaring magpahiwatig ng patotoo sa hukuman (cf. Num. 35:30; Deut. 17:6; 
19:15). 

4. Ang paglalarawan ng mga ito ng dalawang saksi nagpapahiwatig Elijah (ikulong ang langit mula sa v. 6, 
Cf. I Kgs. 17:1; 18:1; Lucas 4:25; Jas. 5:17) at mga akda ng mga batas (turn tubig sa dugo mula sa v. 6, Cf. 
Exod. 7:17-19). Pareho ng mga ito ay lumitaw na si Hesus sa mount ng anyo (cf. Matt. 17:4). 

5. Ang intertestamental apocalyptic ng libro ko Enok 90:31 at dalawang maagang iglesia ama, Tertullian 
at Hippolitus, asserted na sila ay ang dalawang tao mula sa OT na hindi mamatay natural na pagkamatay, 
Enok (cf. Gen. 5:21-24) at ang Elijah (cf. II Kgs. 2:11). 

Mas gusto ko ang personal na ang mga ito bilang mga sinasagisag ng mga testigo ng buong sambayanan 
ng Diyos dahil sa mga kahilera structure ng pitong seals at intermedyo at pitong Trumpeta at 
intermisyon. Kung gayon, parehong ang 144.000 (believing Hudyo) at ang hindi mabilang group 
(believing bansa), pati na rin ang dalawang saksi, sumangguni sa simbahan. * "Clothed sa tela ng sako" Ito ay maaaring alinman sa (1) isang mag-sign ng pagluluksa at pagsisisi ( Cf. 
Gen. 37:34; II Sam. 3:31) o (2) lamang sa normal na damit ng isang propeta (cf. II Kgs. 1:8; Isa. 20:2; Zech. 
13:4). 

* "sila ay manghula para sa labindalawang daan at animnapung araw" Apatnapu't dalawang buwan ng 
tatlumpung araw bawat katumbas labindalawang daan at animnapung araw. Ang Ebanghelyo ay 
proclaimed sa panahon na ito ng uusig ng mga hindi naniniwala bansa (cf. Matt. 24:8-14, 21-22). Ang 
sinasagisag numero ay mula Dan. 7:25; 12:7 at ito ay madalas na ginagamit sa paghahayag (cf. 12:6; 
13:5). 

11:4 "ang dalawang oliba puno" Ito ay isang parunggit sa Zerubbabel, ang Davidic binhi ng pagbabalik 
exiles at Joshua, ang Aaronic binhi ng pagbabalik exiles (cf. Zech. 4:3,11,14). Ito ay maaring 
magpahiwatig na ang mga saksi ng Ebanghelyo ang end-oras ay kumakatawan sa isang hari o reyna 
mesyanik at makapari mesyanik diin (Hesus bilang Hari at Priest). Ang dalawang pinukaw preachers ng 
pagsisisi magdala ng liwanag ng Diyos (cf. Zech. 4) sa isang suwail mundo (ang suwail Israel ay ngayon ng 
isang suwail sangkatauhan, Cf. Isa. 6:9-11; 43:8-13; Jer. 5: 21-29; Ezek. 12:2). 

11:5 "kung ang sinuman nais na makasama ang mga ito. . . kung sinumang nagnanais na makasama ang 
mga ito "Pareho ng mga ito ay first class kondisyonal pangungusap na ipalagay na may mga taong gusto 
mong saktan ang mga ito, ngunit ang mga ito ay protektado divinely hanggang sa kanilang misyon ay sa. 

*" sunog ang daloy ng kanilang bibig at devours ang kanilang mga enemies "Abiso na ang kapangyarihan 
ay nasa kani-kanilang mga bibig na nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng mensahe nila ipahayag. Sa 
paghahayag ng bibig ay isang sandata, ang wika ng isang tabak (cf. 9:17; 19:15; Heb. 4:12). 

11:6 Ang mga OT aksyon paalalahanan ang isa sa Elijah (cf. I Kgs. 17:1) at mga akda ng mga batas (cf. 
Exod. 7:17-19). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 11:7 - 10 

7 Pagkatapos ng kanilang patotoo, ang mabangis na hayop na umahong palabas ng walang 
hanggang kalaliman ay makikipagdigma laban sa kanila. Sila ay lulupigin at papatayin nila. 
8 Malalagay sa lansangan ng kabilang lungsod ang kanilang mga katawan. Sodoma at Egipto ang 
espirituwal na pangalan ng dakilang lungsod. Doon ipinako ang ating Panginoon. 9 At ang ilang 
taong nagmula sa mga lipi at mga wika at mga bansa ay titingin sa kanilang mga katawan sa 
loob nang tatlo at kalahating araw. Hindi nila papayagang ilibing sa mga libingan ang mga 
katawan nila. 10 Dahil sa kanila, magagalak ang mga taong nakatira sa lupa. Magdiriwang sila at 
magpapadala ng mga kaloob sa isa't isa dahil patay na ang dalawang propeta na ito na 
nagpapahirap sa mga naninirahan sa lupa. 

11:7 "ang mga hayop na hanggang sa labas ng abyss" Kung ito ay isang parunggit sa Dan. 7 pagkatapos ay 
ang mga hayop ay isang composite tayahin ng lahat ng mga apat na beasts na nabanggit sa Dan. 7, kung 
saan ay dahil sa ang panghuli Anti-Kristo ng end-time (cf. II Thess. 2:3). Ang "abyss" ay ang bahay ng 
diyablo (cf. 9:1; 20:1). * "Ay gumawa ng digmaan sa kanila, at pagtagumpayan sila at pumatay ang mga ito" Ito ay isang 
parunggit sa Dan. 7:21 na magiging mas ganap na ipinaliwanag sa Rev. 13. Dito, ang pagbigkas ay 
maaaring magpahiwatig na ang dalawang saksi ay sinasagisag ng isang malaking bilang ng mga tao (cf. 
13:7 ibig sabihin ang mga tao ng Diyos). Abiso na ang mga ito ay hindi spared-uusig at kamatayan. 

11:8 "ang kanilang mga patay na katawan ay kasinungalingan sa kalye" Ito panghihiya ng hantad patay 
katawan ay isang paraan upang ipahayag ang pagsuway sa hukuman (cf. v. 9). Subalit, ang Diyos na 
ginagamit ang kanilang nakikita sa katawan ang isang malakas na muling paghahayag ng Kanyang 
kapangyarihan at kumpirmasyon ng kanilang mensahe. 

* "Ang dakilang lungsod" Ito ay parang isang paglalarawan ng Jerusalem, gayunpaman, ang mga 
simbolismo ng wika nagpapahiwatig ng espirituwal na laban sa pagitan ng mga makamundo kaharian at 
ang kaharian sa langit. Narito ang aking mga dahilan. 

1. ang pariralang "na ang dakilang lungsod" ay ginamit ng Babylon o Roma (cf. 16:19; 17:18; 
18:10,16,18,19,21) 

2. bagama't Jerusalem ay tinatawag Sodom sa Ezek. 16:46-49 at Isa. 1:9-10, siya ay hindi na tinatawag na 
Ehipto; Sodom at Ehipto tila sa maaari metaphors para sa kasalanan at pagkaalipin 

3. "Kung saan ang Panginoon ay crucified" parang sumangguni sa Jerusalem, ngunit ito ay maaaring isa 
pang paraan ng pakikipag-usap tungkol sa anti-Diyos kingdoms ng mundo 

4. "Ang mga tao at tribes at wika at bansa" sa v. 9 nagpapahiwatig a. isang lungsod kung saan ang buong 
mundo ay naroroon, na akma Roma mas mahusay kaysa sa Jerusalem b. "Lungsod" na ginamit bilang 
isang metapora ng suwail sangkatauhan (cf. Gen. 4:17; 10:8-10) 

5. "Mga taong tumira sa lupa ay matuwa sa mga ito at ipagdiwang" sa v. 10 nagpapahiwatig na ang mga 
mensahe sa mga ito ng dalawang saksi ay hindi lamang para sa mga Hudyo, ngunit para sa buong mundo 
ng unbelievers. 

Ito ay naglalarawan ng patuloy na gera sa pagitan ng mga kingdoms ng daigdig na ito at ang mga 
mesyanik kaharian (cf. 11:15), lalo na tulad ng sa Daniel 2 at Awit 2. 

11:9 "mula sa mga tao at tribes at wika at bansa" Tingnan ang mga nota sa 10:11. 

* "Para sa tatlong araw at isang kalahati ng" Ang mga panahon ng v. 9 pinagsama sa v. 11 ay katumbas 
ng bilang ng pitong, ginamit kaya madalas sa paghahayag. Ang kaganapan na ito ay ang Diyos ay 
perpekto tiyempo. 

11:10 "ipagdiwang; at sila ay magpadala ng mga regalo sa isa't-isa" ilang makita ito bilang isang 
makasalanan Kapistahan ng Purim (cf. Esther 9:19,22). Ito ay mas malaki ang posibilidad ng isang 
parunggit sa John 16:20 ( "ang mundo ay malugod"). Ito rejoining ng alinlangan mundo ay nagpapakita 
ng kapangyarihan ng dalawang saksi 'na mensahe, ngunit ang unbelievers ay hindi nagsisi (cf. 9:20-21; 
16:9,11). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 11:11 - 13 

n Pagkatapos ng tatlo at kalahating araw, pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay na mula sa 
Diyos. Tumindig sila sa kanilang mga paa. Labis na sindak ang bumalot sa lahat ng mga nakakita 
sa kanila. 12 Nakarinig sila ng isang napakalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila: 
Umakyat kayo rito. At umakyat sila sa langit sa alapaap at nakita sila ng kanilang mga kaaway. 13 Sa oras na iyon, nagkaroon ng isang napakalakas na lindol. Bumagsak ang ika-sampung bahagi 
ng lungsod. Pitong libong tao ang pinatay ng lindol. Ang mga natira ay natakot at nagbigay 
papuri sa Diyos ng kalangitan. 

11:11 "ang tatlo at kalahating araw na" Ito ay isang parunggit mula sa Daniel at ito ay isang 
makahulugan panahon ng uusig. Tingnan ang buong tandaan sa 11:9. * "Ang hininga ng buhay mula sa 
Diyos ay dumating sa kanila" Ito ay isang parunggit sa Ezek. 37, ang mga lambak ng tuyong buto. Ito ay 
isang laro sa Hebreo salitang "ruach" na meant paghinga, hangin, at espiritu (bilang ay ang mga salitang 
Griyego pneuma). 

11:12 "At kanilang naririnig ang malakas na boses mula sa langit kasabihan sa kanila, 'Come up dito'" 
Tulad ng ilang malabis na makita ang mga lihim ng Iglesia sa Juan 4:1 na kung saan ay summoned sa 
langit, ang iba na makita dito sa kalagitnaan ng malaking lihim malabis ng Iglesia bilang ng mga dalawang 
saksi ay tinatawag na sa langit sa mga taludtod na ito. Narito muli ang aming mga presuppositions at 
teolohiko grids drive ang interpretasyon ng makahulugan, hindi siguradong kayarian teksto! 

* "Pagkatapos sila nagpunta up sa langit sa mga ulap" Ito ay ang banal na transportasyon. Ang Mesiyas 
Rode sa ulap ng langit sa Dan. 7:13. Hesus ascended sa langit sa mga ulap (Cf Gawa 1:9). Si Jesus ay 
babalik sa pagsakay sa kabayo ang mga ulap ng langit (cf. Matt. 24:30; 26:64; Mark 13:26; Rev. 1:7; 
14:14). 

11:13 "sa oras na may isang mahusay na lindol, at ang isang ikasampu ng lungsod nahulog" May mga 
pitong mga sanggunian sa Rev. sa lindol (cf. 6:12; 8:5; 11:13,19; 16:18 ). Ito ay nagpapakita ng patuloy 
na, patuloy na, limitado judgments ng Diyos sa mga unbelievers. Ito ay maaaring isang parunggit sa Ezek. 
38:17-23. 

* "Ang natitira ay terrified at nagbigay kaluwalhatian sa Diyos ng langit" Nagkaroon magkano ang 
diskusyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga salitang "ng iba." Ito ay maaaring sumangguni sa 

1. ang mga literal na mga naninirahan sa Jerusalem (cf. Zech. 12:10) o Roma 

2. mga taong na-save na sa panahon ng malaking panahon, ibig sabihin, ang mga taong tunay na nagsisi 

3. believing Hudyo, mula sa ROM. 9-11 

4. ang mga tao, tulad ng Nebuchadnezzer at Sayrus, na awed ay sa pamamagitan ng kilos ng Diyos, 
ngunit hindi tunay na-convert. 

Dahil sa 9:20-21; 14:7-8 at 16:10, # 4 ay ang pinakamahusay na opsyon. Subalit, 16:9 , pagbibigay ng 
kaluwalhatian ay may kinalaman sa pagsisisi. Ito ay tiyak na posible na ang mga ito (Hudyo o pagans) 
believed! Ito ang sinabi layunin ng Diyos judgments (cf. 9:20-21; 16:9,11) 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 11:14 14 Natapos na ang ikalawang kaabahan. Narito, darating na agad ang pangatlong kaabahan. 
11:14 Ito ay isang palampas aparato (cf. 9:12; 12:12). NASB (BINAGO) TEKSTO: 11:15 - 16 

15 Hinipan ng pangpitong anghel ang kaniyang trumpeta. May malakas na mga tinig sa langit na 
nagsasabi: 

Ang mga paghahari ng sanlibutan ay naging mga paghahari ng ating Panginoon at ng kaniyang 
Cristo. At maghahari siya sa mga magpakailan pa man. 

16 Ang dalawampu't apat na nga matanda ay nagpatirapa at sinamba ang Diyos. Sila ang mga 
nakaupo sa kanilang mga luklukan sa harapan ng Diyos. 

11:15 "Ang kaharian ng mundo" Ang KJV at NKJV may "ang kingdoms ng mundo." Ang maramihan ay 
hindi naroroon sa anumang ng sinaunang Greek manuscripts. 

* "Ay naging" Ito ay isang AORIST Gitnang (deponent) pinagkakilanlan . Ito ay isang paglalarawan ng 
katapusan ng panahon ng kapangyarihan ng pagkalugmok pantao na pamahalaan at ang Simula ng 
panahon ng kapangyarihan ng ating Diyos (cf. 12:10). Ang bagong edad ng Espiritu ay lubos na dumating. 
Ito Kinukumpirma ang paglagom theory na ang Second Coming nangyayari sa dulo ng bawat isa sa mga 
tatlong kurso ng paghatol: ang seals (cf. 6:12-17), ang mga Trumpeta (cf. 11:15-18), at ang mga bowls ( 
Cf. 19). Paghahayag na ito ay hindi sa isang sunud-sunod, nanggagalaing order, ngunit isang 
ekstrabagansa sa tatlong kurso, ang bawat isa na tumitingin sa parehong panahon, ngunit sa sunud- 
sunod at intensifying degree ng paghuhusga (1/4, 1/3, ang buong). 

* "Ang aming Panginoon at ng mga Kanyang Kristo "Notice kung gaano kalapit ang Ama at Anak ay na- 
link. Paunawa, din, na ang diin ng ko cor. 15:24-28 at Eph. 5:5 ay ngayon ay matutupad. Hang makita ang 
isang parunggit sa Zech. 14:9 na kung saan ay posible dahil sa John's paboritong mga pinagmumulan ng 
mga imahe sa apocalyptic Daniel, Ezekiel, atZacarias. 

* "At Siya ay maghari magpakailanman at kailanman" Ito ay tumutukoy sa walang hanggan maghan ng 
aming Diyos (cf. Exod. 15:18; PS. 10:16; 29:10; Isa. 9:6-7; Dan. 2: 44; 4:34; 7:14,27; Lucas 1:33; ko Thess. 
4:17; II Alagang Hayop. 1:11), hindi isang maghan ng sanlibong taon (cf. Rev. 20) ni Kristo. Ito ay talagang 
isang pagtupad ni Hesus' panalangin sa Matt. 6:10 na ang Diyos ay ginawa sa daigdig na ito ay sa langit. 
Ang kaharian ng Diyos ay isang pangunahing tema sa Gospels at sa paghahayag. May pagkalikido at pag- 
igting sa pagitan ng kanyang kasalukuyang katotohanan (post-sanlibong taon at amillennial) at ang 
kanyang mga hinaharap na katuparan (makasaysayang premillennial at dispensational premillennial). 
Ang parehong pagkalikido ay sa pagitan ng kanyang kasaysayan aspeto (sanlibong taon) at ang kanyang 
walang hanggan aspeto. Ang ilang mga commentators, paaralan, at denominations tumira sa isang 
aspeto ng pagkalikido ngunit huwag pansinin o-iba ng kahulugan ng iba upang magkasya ang kanilang 
mga presuppositions at teolohiko sistema. Ito ay kaya mahirap para sa mga kanluranin ang mga tao na 
ang mga pagkalikido, figurativeness, at pag-igting ng silanganan panitikan, lalo na sa kanyang apocalyptic 
genre. Aming Diyos at Kanyang Kristo ay may reigned, ay reigning at maghari; ang mga detalye ay hindi 
gaanong mahalaga! May isang makamundo mesyanik maghan para sa ilang mga panahon (cf. ko cor. 
15:23-28); pambansang Israel ang ilang bahagi ay maaaring magkaroon. Gayunman, ang mga numero at 
simbolo ng paghahayag address ng Simbahan sa buong daigdig, hindi Israel (cf. Dan. 2:34-35,44). Ako 
personal na mag-iwan bukas ang posibilidad ng pagkakaroon ng Israel ang isang bahagi sa end-time na 
mga pangyayari dahil sa Diyos OT pangako sa Abraham's descendants (cf. Isa. 9:6-7; Zech. 12:10) batay 
sa mga karakter ng Diyos (cf. Ezek. 36:22-38). NASB (BINAGO) TEKSTO: 11:17 - 18 

17 Sinabi nila: 

Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyo. Ikaw ang 
kasalukuyan, ang nakaraan at ang darating. Tinanggap mo ang dakilang kapangyarihan at ikaw 
ay naghari. 18 Nagalit ang mga bansa. Ang poot mo ay dumating na. Dumating na ang panahon 
na hahatulan mo na ang mga patay. At gagantimpalaan mo na ang mga alipin mo na mga 
propeta at ang mga banal at sila na natakot sa iyong pangalan at ang mga hindi dakila at ang 
mga dakila. At pipinsalain mo na ang mga tao na namiminsala sa lupa. 

11:17-18 Ang panalangin ng pagpupuri ay nakasulat sa patula form sa NKJV, NRSV, at TEV at sa prosa 
form NASB at NJB. Ang mga ito outbursts ng panalangin at pagpupuri ay madalas na ang pinakamahusay 
na mga interprete ng sinusundan visions. 

11:17 "O Panginoong Diyos, ang Almighty" Ito ay tumutukoy sa tatlong pangunahing OT pamagat para sa 
Diyos: (1) YHWH, ang tipan ng Diyos bilang Tagapagligtas (cf. Exod. 3:14; PS. 103); (2) Elohim, ang 
Creator Diyos bilang provider at sustainer (cf. Gen. 1:1; PS. 104); at (3) El Shaddai (cf. 1:8), ang malakas 
na o maawain ng Diyos kung saan ay ang makaama pangalan para sa diyos (cf. Exod. 6:3). 

* NASB "na sining at sino wast" 

NKJV "Ang isa na at kung sino ay at sino ay dumating" 

NRSV "na at kung sino ang" 

TEV "ang taong ito ay at sino ay" 

NJB"Siya na, Siya na " 

Abiso na ang mga hinaharap na aspeto ng mga ito karaniwang paglalarawan ng Diyos (maliban para sa 

ilang mga panlabing-anim na siglo huli minuskula Greek manuscripts) ay nag-iwan sa labas dahil ang 

Diyos ay nagsimula sa panahon ng kapangyarihan. Ang huling tatlong sunud-sunod ng mga aspeto ay 

hindi nabanggit muli sa libro ng paghahayag. Ang Kaharian ay darating (cf. 11:15-16)! Ito ay nagbibigay 

ng katibayan na ang mga paglalagom teorya ng kahilera relasyon sa pagitan ng mga seals, Trumpeta, at 

bowls ay totoo! 

* NASB "dahil kayo hast kinuha mo dakilang kapangyarihan at hast sinimulan sa paghahara" 
NKJV "Dahil Ikaw ay kinuha iyong dakilang kapangyarihan at reigned" 

NRSV "para sa mga na iyong kinuha ang iyong dakilang kapangyarihan at sinimulan sa paghahara" 

TEV "na na iyong kinuha ang iyong mga apo kapangyarihan at sinimulan na tuntunin " 

NJB" Para ipagpapalagay na nakatanggap ang iyong dakilang kapangyarihan at nagsisimula ang iyong 

paghahara " 

Ito ay Perfect Aktibong pinagkakilanlan sinusundan ng isang AORIST Active nagpapakilala. Ang 

kapangyarihan ay palaging Kanyang, ngunit Kanyang paghahara ay sinimulan na ngayon (INGRESSIVE 

AORIST). 

11:18 "ang mga bansa ay galit na galit" Ito ay isang parunggit sa PS. 2; 46:6; at Ezek. 38-39 (at marahil 
ang apocalyptic pagpapakilala sa Esther sa Septuagint). Ang galit ng mga bansa ay makikita sa dalawang 
mga paraan: (1) ang bumagsak mundo sistema hates Diyos at Kanyang mga piano at ang Kanyang 
pamumuno at ang Kanyang mga tao o (2) ay may isang end-oras characterized paghihimagsik laban sa 
Diyos sa pamamagitan ng isang panlabang (Armageddon , Cf. Rev. 20). * "Ang iyong galit dumating" Ito ay maaaring isang parunggit sa PS. 2 o 110:5-6. 

* "Ang oras ay dumating" Ang Araw ng Panginoon ay isang araw ng paghuhusga at para sa ilang mga 
gantimpala para sa iba. Ang mga ito kambal aspeto ay makikita sa Matt. 25:31-46 at Rev. 20:11-15. Lahat 
ng tao (ang mga maliliit na at ang malaki) ay isang araw tumayo bago Diyos at magbigay ng isang 
account ng kanilang buhay (cf. Gal. 6:7; II cor. 5:10). 

* "Ang oras ay dumating para sa mga patay na judged" Ang huling-time na hatol ng Diyos ay tinalakay sa 
Matt. 25 at Rev. 20. Ang parirala Kinukumpirma ang interpretasyon ng paghahayag sa tatlong gawain 
(tanawin) na kung saan ang dulo ng panahon ay nangyari pagkatapos ng bawat judgmental yunit (seals, 
Trumpeta at bowls). 

* "Ang iyong mga bono-servants ang mga propeta" Ang eksaktong parirala ay lumilitaw sa 10:7. John 
nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang propeta at ang kanyang mga libro bilang isang hula, 
samakatuwid, ang kataga ay kadalasang ginagamit sa mga libro ng paghahayag. Ito ay halos ay sinabi na 
ang term na ito ay tumatagal ng lugar ng mga pamagat na "apostle" (cf. 10:7; 11:10,18; 16:6; 18:20,24; 
22:6,9). 

* "Santo "Ang mga salitang" santo "refer sa believers' na posisyon kay Cristo, hindi ang kanilang mga 
sinlessness. Ito ay dapat din ilarawan ang kanilang mga progresibong Christlikeness. Ang kataga ay 
palaging Plural maliban sa Phil. 4:21. Gayunman, kahit na sa ganitong konteksto, ito ay corporate. Upang 
maging isang Kristiyano ay bahagi ng isang komunidad, ng isang pamilya, ang isang katawan. Tingnan 
ang mga espesyal na paksa: mga santo sa 5:8. Ang tiyak na kumakatawan sa mga tao ng Diyos, ang mga 
simbahan. 

* "Ang mga maliliit na at ang mga dakilang" May tila sa maaari lamang dalawang grupo na ito na 
nabanggit sa tula, propeta at mga santo. Ang pariralang "maliit at malaki" ay matatagpuan sa 19:5. Ito ay 
isang paboritong expression sa John's Ebanghelyo (cf. 13:16; 19:5,18; 20:12; 19:5 ay isang parunggit sa 
PS. 115:13, na kasama ang lahat ng isang naturang grupo). 

* "Sa sirain ang mga taong pagsira sa lupa "Ang paglalarawan ng bumagsak ang sangkatauhan ay 
sumasalamin Gen 3 at ROM. 8:18-22. Masamang tao payagan kasibaan at sa sarili na gamitin, pag- 
aabuso, at maling paggamit ng Diyos na pisikal na paglikha. Ito ay maaaring interpreted bilang masama 
sangkatauhan na pwersa ng Diyos upang dalhin ang paghusga sa daigdig (ang baha, Gen. 6-9; ang 
plagues ng Ehipto, Exod. 7-12; ang tipan curses, Deut. 27-28; o ang nawasak daigdig sa pamamagitan ng 
apoy, II Alagang Hayop. 3:10). Sa paghahayag, ang mga seals pagsira 1/4, ang mga Trumpeta 1 / 3, at 
ang mga bowls kabuuang pisikal na pagkasira ng daigdig. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 11:19 

19 Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. Nakita ng mga tao ang kaban ng tipan sa kaniyang 
templo. Nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at lindol at malakas na ulan ng 
graniso. 

11:19 "ang templo ng Diyos na kung saan ay sa langit ay binuksan" Tandaan na ang pananaw na ito ay 
nagsimula sa isang pinto ay binuksan sa langit (cf. 4:1; 15:5). Ngayon, ang mga tunay sanktum loob ng 
Diyos sa langit templo ay makikita (cf. Heb. 8:5; 9:23-28). Kapag si Hesus ay namatay ang belo ng Templo ay napunit mula sa itaas na bahagi sa ibaba, na nagpapahiwatig na ang pag-access sa Diyos ay 
magagamit na ngayon sa lahat sa pamamagitan ni Cristo (ang kaganapan na ito ay alluded sa Heb. 9:8; 
10:20). Ang parehong simbolismo ay paulit-ulit dito. Ang Diyos ay magagamit para sa lahat. Langit sa 
loob sanktum ngayon ay ganap na bukas at nakikita 

* "Ang kaban ng Kanyang tipan" Ang kaban ng tipan ay mawawala minsan sa panahon ng Babylonian 
pagpapatapon (o sa mga paro Shishak ng Ehipto, Cf. I Kgs. 14:25). Ito symbolized ng pagkakaroon ng 
Diyos pagkatapos ng Israel ang tawiran ng Jordan River sa ipinangako Land. Ito rin ay symbolized tipan 
mga pangako ng Diyos, na kung saan ay maaaring sumangguni sa misteryo (cf. 10:7), ang Diyos ang 
piano ng pagtubos para sa lahat ng sangkatauhan (cf. ROM .16:25-26). Sa OT lang ang High Priest could 
diskarte artikulong ito ng mga banal na kasangkapan sa bahay, minsan sa isang taon sa Araw ng 
Atonement (cf. Lev. 16). Ngayon, ang lahat ng Diyos ang mga tao ay maaaring lumapit sa ang tunay 
presensiya ng Diyos. 

* "Flashes ng kidlat at ang tunog ng peals ng kulog at lindol at isang magaling na ulan ng yelo" Ito ay 
tunay katulad sa 8:5 at 16:18-21, kung saan sumasalamin Exod. 9:24 at 19:16-19. 

MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong 
makapag-isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging 
mapagpukaw ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Ano ang dahilan ng patlang na ito? 

2. Bakit maraming mga interprete subukan upang makilala ang mga anghel sa kabanata 10 kay Kristo? 

3. Ano ang misteryo ng Diyos na nabanggit sa 10:7? 

4. Ano ang maliit na libro na John ay commanded kumain? 

5. Sino ang mga dalawang saksi? Ano ang kanilang mensahe? 

6. Ba 11:9 ilarawan ang lungsod ng Jerusalem o anti-Diyos mundo kingdoms? Bakit? 

7. Listahan ng Lumang Tipan allusions matatagpuan sa patlang na ito. PAGHAHAYAG 12 - 14 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang babae at ang 
Dragon 


Ang mga babae, 
ang Anak, at ang 
Dragon 


Ang Bisyon ng 
babae, ang Anak, at 
ang Dragon 


Ang mga babae at 
ang Dragon 


Ang Bisyon ng 
babae at ang 
Dragon 


12:1-6 


12:1-6 


12:1-6 


12:1-2 


12:1-6 
Satanas Thrown 
out ng langit 
12:3-6 
12:7-12 


12:7-12 


12:7-9 


12:7-9 


12:7-12 
Ang babae 
Persecuted 


12:10-12 


12:10-12 
12:13-17 


12:13-17 


12:13-17 


12:13-18 


12:13-17 


Ang Dalawang 
Beasts 


Ang mga hayop 
Mula sa Dagat 


Ang Dalawang 
Beasts 


Ang Dalawang 
Beasts 


Ang Dragon 
Delegates Kanyang 
Power sa mga 
hayop 


12:18 


12:18 


12:18 
12:18-13:10 


13:1-4 


13:1-10 


13:1-4 


13:1-4 
13:5-8 
13:5-8 


13:5-8 
13:9-10 


Ang mga hayop 
mula sa Land 


13:9-10 


13:9-10 


Ang Mali propeta 
bilang Slave ng 
hayop 


13:11-18 


13:11-18 


13:11-18 


13:11-17 


13:11-17 
13:18 


13:18 


Ang Song ng 
144,000 


Ang Lamb at ang 
144000 


Isang intermisyon 


Ang Lamb at ang 
Kanyang mga tao 


Ang Companions 
ng Lamb 


14:1-5 


14:1-5 


14:1-5 


14:1-5 


14:1-5 


Ang mensahe ng 
Tatlong Anghel 


Ang Proclamation 
ng Tatlong Anghel 
Ang Tatlong Anghel 


Ipahayag ang mga 
anghel ang mga 
Araw ng Parusa 


14:6-7 


14:6-13 


14:6-7 


14:6-7 


14:6-7 14:8 
14:8 


14:8 


14:8 


14:9-12 
14:9-11 


14:9-11 


14:9-13 


14:12 


14:12 
14:13 


14:13a 


14:13b 
Ang Harvest ng 
Earth 


Pag-aani ng Earth's 
Harvest 
Ang Harvest ng 
Earth 


Ang Harvest at ang 
antigo ng Gentiles 


14:14-16 


14:14-16 


14:14-16 


14:14-16 


14:14-16 
Pag-aani ng mga 
ubas nggalit 
14:17-20 


14:17-20 


14:17-20 


14:17; 14:18-20 


14:17-20 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA PAHAYAG 12:1-17 

A. Ang isa pang intermisyon ay nagsisimula sa 12:1 at patuloy sa pamamagitan ng 14:20. Maraming may 
asserted na ito ay tunay isa pang serye ng sevens. Pampanitikan yunit na ito ay naglalarawan ng 
espirituwal conflict sa dualistic mga tuntunin sa pagitan ng dalawang kingdoms, ang dalawang mga 
lungsod, ang dalawang slain saksi at ang kanilang mga murderers. B. Verses 1-6 ilarawan ang panghuli (kosmiko) gera sa pagitan ng mabuti at masama sa mitolohiko terms 
na kinuha mula sa mga sinaunang kultura (cf. Grant Osborne, Ang Hermeneutical paikid p. 229) 1. Babylonian sa paggawa ng account-Tiamat (gulo), isang pitong ulo napakalaki na threw down sa isang 
third ng mga bituin ng langit, laban Marduk, ang hepe ng mga diyos ng mga lungsod ng Babylon, na ang 
kanyang mga kills at nagiging ang ulo ng panteon. 

2. Egyptian katakata-set (Typhon), isang pulang dragon laban sa Isis (Hathor), panganganak sa Horus. 
Siya mamaya kills Itakda. 

3. Ugaritic Baal alamat-nami (Waters) laban sa Ba'al. Ba'al kills tugi. 

4. Persian gawa-gawa-Azhi Dabaka (masama dragon) laban sa anak na lalaki ng Ahura Mazda (ang 
mataas na magandang diyos). 

5. Griyego gawa-gawa-ang Python (serpyente / dragon) laban sa mga buntis na Leto (siya ay nagbibigay 
ng kapanganakan sa Apollo, na kills Python). 

C. Ito ay mahirap na malaman kung paano mag-kahulugan na ito kabanata. Ang ilang mag-kahulugan ito 
sa kasaysayan ng mga kataga, datapuwa't ito tila atipan ng pawid ito ay sinasagisag ng makipagsagupa sa 
pagitan ng mga anti-Diyos kingdoms ng edad na ito at ang bagong edad kaharian ng aming Kristo (cf. 
11:18; PS. 2). Samakatuwid, ito ay pareho sa isang makasaysayang parunggit sa kapanganakan ni Kristo 
at ng isang diin sa pagdating ng mesyanik kaharian. Ito ay isang dualism ng isang indibidwal na (Mesiyas) 
at ang isang grupo (ang mga tao ng Diyos) laban sa isang indibidwal na (Satanas) at ng isang grupo 
(demonically inspirasyon unbelievers). Ang parehong dualism ay makikita sa bataan Songs ng Isaya. Ang 
mga tagapaglingkod ay Israel (cf. Isa. 41-50), pa ang Mesiyas (cf. Isa. 52:13-53:12). 

D. Paul discusses kosmiko ang pagkapanginoon ni Kristo sa Colossians 1-2. 
PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 12:1 - 6 

x At lumabas ang isang dakilang tanda sa langit. Isang babaeng nararamtan ng araw. Ang buwan 
ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Sa kaniyang ulo ay may isang putong na may labindalawang 
bituin. 2 At siya ay nagdalangtao. Sumisigaw siya sa sakit ng panganganak dahil manganganak na 
siya. 3 At lumabas ang isa pang tanda sa langit. At narito, isang dakilang pulang dragon. Ito ay 
may pitong ulo at sampung sungay. May pitong koronang panghari sa kaniyang ulo. 4 Hinihila ng 
kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. Inihagis niya ang mga ito sa lupa. 
Nakatayo ang dragon sa harapan ng babae na manganganak na, upang kapag siya ay 
nakapanganak na, kakainin niya ang anak. 5 Nagsilang siya ng isang batang lalaki. Siya ang 
magpapastol sa mga bansa sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Inagaw ang kaniyang 
anak patungo sa Diyos at sa kaniyang trono. 6 Tumakas ang babae papuntang ilang. Naghanda 
ang Diyos ng dako para sa kaniya upang alagaan siya ng mga tao roon sa loob ng isang libo 
dalawangdaan at animnapung araw. 

12:1 "Ang mahusay na mag-sign lumitaw sa langit" Ito ay maaaring sa Simula ng "ang pitong mga 
palatandaan" ng paghahayag. Ito ay isang espesyal na teolohiko kataga (s'meion) madalas na ginagamit 
sa John's Ebanghelyo (cf. 2:11,23; 3:2; 4:54; 6:2,14,30; 7:31; 9:16; 10 : 41; 11:47; 12:18,37; 20:30). Ito 
ngayon ay lumalabas pitong beses sa pagitan 12:1 at 19:20-tatlong beses ng mga palatandaan sa langit 
(cf. 12:1,3; 15:1) at apat na oras ng mga palatandaan sa daigdig (cf. 13:13,14; 16:14, 19:20). * "sa langit" Ito marahil ay nangangahulugan ng "sa langit" at hindi sa langit mismo. Ang kataga ng langit 
(s) sa OT ay maaaring sumangguni sa kapaligiran sa ibabaw ng daigdig (cf. Gen. 1:1,8-9,17,20; PS. 104:2- 
3) o ang lugar kung saan ang Diyos nanahan (Cf . PS. 11:4; 103:19; Isa. 66:1; II cor. 12). Ito ambiguity ay 
kung ano ang sanhi ng rabbis para magmuni-muni sa mga bilang ng langit-tatlo o pitong. 

* "Ang isang babae clothed sa" Ang babae ay beautifully inilarawan, sa antithesis sa malaki kalapating 
mababa ang lipad ng mga 17:4 na symbolizes anti-Diyos mundo empires tulad ng Babylon, Roma at ang 
end-oras na anti-Kristo mundo sistema. Nagkaroon ng dalawang theories tungkol sa pinagmulan ng 
John's paglalarawan: (1) Gen. 3, kung saan ay may babae, ang isang taong taksil at ang isang tao-anak at 
(2) ng iba pang mga strong allusions sa "birthing" sa OT (cf. Isa . 26:17-18 sa Septuagint at Isa. 66:7-13). 
Israel ay inilarawan bilang isang babae panganganak (cf. Mic. 4:10) sa gayon, ang babae ay 
kumakatawan sa tunay na mga tao ng Diyos (cf. vv. 1-6), ngunit sa vv. 13-17 siya ay ang NT sa mga tao ng 
Diyos fleeing mula sa galit ng dragon. Para sa iba pang mga theories makita Alan Johnson ng 
paghahayag, pp. 117-119. Sa mga Sagot sa Tanong FF Bruce said, "Ang mga babae ko dapat isipin na ang 
mga komunidad mesyanik o 'Israel ng Diyos' lalo na bilang manifested sa local Palestino ang iglesia, ang 
mga ina-iglesia par kahusayan. . . Ang 'natira ng kanyang mga buto' ay mga Kristiyano sa ibang bahagi ng 
mundo, ang target ng mga atake sa 13:7 "(p. 140). 

Sa New Bible kuro George R. Beasley-Murray said, "Relihiyoso ng mga tao ng mga sinaunang mundo ay 
makikita sa isang babae travailing bathaluman nakoronahan kasama ang alas-dose stars ng zodiac; isang 
Hudyo ay naiintindihan ang kanyang bilang Ina Zion (tingnan ang Isa. 26:16027:1; 49:14-25; 54:1-8; 66:7- 
9), ngunit para sa John siya kinakatawan ang 'Ina' ng mesyanik komunidad, ang believing mga tao ng 
Diyos ng mga luma at bagong covenants " (p. 1441). 

* "alas-dose stars" Narito muli ang aming mga presuppositions drive ang pakahulugan: (1) kung ito ay OT 
at pagkatapos na ito ay tumutukoy sa mga alas-dose Jewish tribes; (2) kung ito ay intertestamental 
apocalyptic literature na ito ay tumutukoy sa mga palatandaan ng ang zodiac; at (3) kung ito ay NT at 
pagkatapos ito ay tumutukoy sa labindalawang apostoles. Alas-dose ay ang regular na sinasagisag Bibliya 
bilang ng organisasyon. Tingnan ang mga espesyal na paksa: ang Numero ng alas-dose sa 7:4. Subalit, 
ang kahulugan ng kabanata 12 ay hindi nakakondisyon sa isang tamang pagkilala ng John's simbolismo, 
ngunit ang mga sentral na katotohanan ng konteksto. Ang prinsipyo ay dapat na pinananatili. Kami ay 
hindi dapat (1) itulak ang mga detalye; (2) pumili ng ilang mga bagay na literal at ilang mga bagay-bagay 
symbolically; o (3) lakas ng aming pagpapakahulugan sa aming makasaysayang setting. 

12:2 Birth pains ay ginamit bilang isang simbolo para sa (1) inaasahan, ngunit biglaang kaganapan; (2) ng 
sakit o problema na kaugnay sa isang inaasahang pangyayari, o (3) sa Simula ng isang bagay na bago sa 
mga potensyal na malaki. Ang mga Hudyo believed na sa pagdating ng "bagong edad" ay magdawit- 
uusig at mga problema (cf. Isa. 13:8; 21:3; 26:17; 66:7-13; Matt. 24:8; Mark 13:8; ko Thess. 5:3). John ay 
gumagamit ng konsepto na ito upang ilarawan ang conflict sa pagitan ng Satanas at ang kanyang mga 
tagasunod at ang Diyos at ang Kanyang mga (cf. Isa. 66:7-24). World kaganapan ay pagpunta upang 
makakuha ng mas masahol at mas masahol pa, ngunit ang Diyos ay nasa kontrol ng kasaysayan (ito ay 
ang view ng premillennialism at amillennialsim, habang postmillennialism ay marami pa maasahin sa 
mabuti ang tungkol sa kasaysayan ng mundo). Kanyang mga ay protektado sa gitna-uusig at 
mapagtagumpay sa gitna pansamantalang pagkatalo, kahit na pisikal na kamatayan (cf. Juan 16:20-21). 
Ang tanong ay, "Paano protektahan ang Diyos ang Kanyang mga?" Kanyang seal sa kanilang foreheads 
pinoprotektahan ang mga ito mula sa "ang galit ng Diyos," ngunit hindi mula sa mga persecutions ng unbelievers (malaking). Ang Diyos ay para sa kanila, sa kanila, at Loves mga ito, ngunit marami pa rin 
mamatay! 

12:3 "isang dakilang pulang dragon na may pitong ulo at sampung horns, at sa kanyang ulo ay pitong 
diadems" Ito ay isang paglalarawan ng masama at dakilang kapangyarihan (cf. 13:1 at 17:3). Ang mga 
horns at ulo sumagisag perpektong kapangyarihan (cf. Dan. 7) at ang diadems kumakatawan sa masama 
ang tinangka gaga ni Kristo ang hari lugar. Ang katagang "dragon" ay maaring bumalik sa OT 

1. ang mga demonyo ng Gen. 3 

2. sa dalawang masama monsters ng gulo 

a. Rahab (cf. PS. 89:10; Isa. 51:9-10; Job 26:12-13) 

b. Leviathan (cf. PS. 74:13-14; 104:26; Job 3:8; 7:12; 41:1; Isa. 27:1; Amos 9:3) 
May maraming mga pamagat para sa kasalanan ng isa matatagpuan sa ang NT 

1. "Satanas," ginamit na 33 beses 

2. ang "satanas," ginamit na 32 beses 

3. ang "Satanas" (cf. Matt. 4:3; koThess. 3:5) 

4. ang "masamang isa" (cf. Matt. 6:13; 13:19; I Juan 5:18) 

5. ang "kaaway" (cf. Matt. 13:39) 

6. ang "Prince of Demons" (cf. Matt. 9:34; 12:24) 

7. "Ang mga pinuno ng daigdig" (cf. Juan 12:31; 14:30; 16:11) 

8. "Ang Prince ng Power ng hangin" (cf. Eph 2:2) 

9. "Ang mga diyos na ito ng mundo" (cf. II cor. 4:4) 

10. "Belial" (cf. II cor. 6:15) 

11. "Beelzebul" (cf. Mark 3:22; Lucas 11:15,18-19) 

12. "Ang Dragon" (cf. Rev. 12:3,4,7,9; 20:2) 

13. "Ang mga demonyo" (cf. Rev. 12:9,15; 20:2) 

14. "Ang Accuser" (cf. Rev. 12:10,15) 

15. "Ang Adversary" (cf. ko Alagang Hayop. 5:8) 

16. "Atungal ng leon" (cf. ko Alagang Hayop. 5:8) 

12:4 "kanyang swept ang layo mula sa likod ng isang third ng mga bituin ng langit at threw mga ito sa 
lupa" Dahil ang mga salitang "ng mga bituin ng langit" ay ginagamit lubos madalas sa OT na sumangguni 
sa mga santo ng Diyos (cf. Gen. 15:5; Jer. 33:22; Dan. 12:3), ang ilan ay may assumed na ito ay 
tumutukoy sa mga santo, ngunit ang konteksto ay maaaring sumangguni sa mga anghel (Cf . Dan. 8:10; II 
Alagang Hayop. 2:4; Jude 6). Bumabagsak na mga anghel (ibig sabihin nahulog stars) ay isang 
pangkaraniwang paksa sa apocalyptic literature. 

Satanas ay depicted sa mga anghel sa langit bago Diyos sa Job 1-2 at Zech. 3. Siya ay marahil isang "takip 
anghel" (cf. Ezek. 28:12-18). Ang paglalarawan, ang paggamit ng metaphors mula sa Hardin ng Eden, ay 
hindi akma ang Hari ng mga gulong, ngunit ang hari ng kapurihan at pagmamataas mimicked Satanas's. 
(Ako ay nagiging mas at mas hindi komportable sa mga pamamaraan na ito dahil sa Ezek. 31 ang hari ng 
Ehipto ay inilarawan bilang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ezekiel regular na gumagamit ng 
Eden kataga upang ilarawan ang hari). Sa OT Satanas ay hindi isang kaaway ng Diyos, kundi ng 
sangkatauhan (cf. 12:10). Satanas ay hindi nilikha kasamaan ngunit binuo sa isang arch na kaaway ng 
lahat ng mga bagay na mabuti at banal (cf. AB Davidson's Ang Lumang Tipan Theology, pp. 300-306). 
Hang beses na siya ay sinabi na ang na-cast out ng langit (cf. Isa. 14:12; Ezek. 28:16; Lucas 10:18; Juan 
12:31; at Rev. 12:9,12). Ang problema ay kapag. Ay ito: 
1. sa panahon ng OT panahon a. bago ang paglikha ng tao 

b. ilang oras pagkatapos ng trabaho ngunit bago Ezekiel 28 

c. sa panahon ng post-exilic panahon, ngunit pagkatapos Zacarias 
2. sa panahon ng NT panahon 

a. pagkatapos ni Hesus' udyok (cf. Matt. 4) 

b. sa panahon ng paglalakbay sa misyon ng pitumpu (cf. Lucas 10:18) 

c. sa end-oras sandali ng paghihimagsik (cf. Rev. 12:9). Tingnan ang buong tandaan sa 12:7. 

Isa wonders kung ang ikatlong ng stars ay tumutukoy sa mga anghel na rebelled laban sa Diyos at pinili 
na sundin Satanas. Kung gayon, ito ay maaaring ang tanging batayan ng banal na kasulatan para sa 
diyablo ng NT na may kaugnayan sa pagkalugmok anghel (cf. 12:9,12). Ang mga numero, isang-ikatlo, ay 
maaaring may kinalaman sa limitasyon ng pagsira sa panahon ng trumpeta judgments (cf. 8:7-12; 
9:15,18) at hindi sa isang partikular na numero. O, ito ay maaaring kumatawan Satanas ang pagkatalo ng 
mga bahagi ng mga anghel sa gera. Sa puntong ito na ito ay maaaring helpful tandaan na kahit na ang 
isyu na ito ay kagiliw-giliw na ito, marahil ay hindi na ang mga may-akda ng layunin sa context na ito 
para pag-usapan (1) ang mga pinagmulan ng ng diyablo; (2) ang paglagas ng Satanas; o (3) ng isang 
angelic paghihimagsik sa langit. Sa apocalyptic literature ang sentral na tema ng paningin ay 
napakahalaga, ngunit ang literalness ng pagtatanghal, ang mga detalye at ang mga imahe ay dramatiko, 
sinasagisag, fictional. Ito ay ang aming kuryusidad at paggalang sa Bibliya na motivates ang aming 
detalyadong, lohikal, dogmatiko formulations. Mag-ingat ng patulak ang mga detalye; apocalyptic 
literature ay madalas true teolohiya iniharap sa isang mapanlikha frame-trabaho. Ito ay totoo, ngunit 
symbolically iniharap! 

* "Siya maaaring silain ang kanyang mga anak" Ang anak ay tumutukoy sa mga ipinangako Mesiyas (cf. 
12:5). Satanas nais na hadlangan ang mga piano ng Diyos sa bawat antas, kapwa ang unibersal na 
magplano para sa pagtubos sa kasalanan at ang mga indibidwal na piano ng pagtubos (cf. Matt. 13:19; II 
cor. 4:4). 

12:5 "siya gave kapanganakan sa isang anak na lalaki, isang lalaki anak "Ito ay maaaring isang parunggit 
sa Isa. 66:7-8. * "Na sa patakaran ang lahat ng mga bansa ng kamay ng daambakal" Ito ay isang 
parunggit sa PS. 2:9 at, samakatuwid, mesyanik. Sa Rev. 19:15 pariralang ito ay ginamit ng Mesiyas, 
habang sa Rev. 2:26-27 ito ay ginagamit ng mga santo. May pagkalikido sa pagitan ng Mesiyas 
(indibidwal) at ang believing komunidad (corporate) dito, bilang diyan ay sa katulong sa songs ng Isaya 
(cf. 42:1-9,19; 49:1-7; 50:4-11 ; 52:13-53:12). 

* "At ang kanyang anak ay nahuli hanggang sa Diyos at sa Kanyang trono" makikita ito ng ilang bilang ng 
Ascension ni Kristo, ngunit hindi namin hindi maintindihan ang punto ng sanaysay na ito kung ang unit 
namin ito masyadong strong ang isang parunggit sa kasaysayan ng buhay ni Kristo. John, sa mga libro ng 
paghahayag, ay hindi usapan Hesus' makamundo buhay o kamatayan. Siya inililipat theologically mula sa 
pagkakatawang-tao sa pagdakila. Ang pokus ng paghahayag ay ang glorified, matayog Kristo (cf. 1:4-20). 
John's pagtatanghal ng Ebanghelyo (ibig sabihin sa Ebanghelyo ni Juan) nakatutok sa pagsisisi at ang 
pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Na ito ay hindi na bumaba ang halaga Hesus' central papel (cf. 
5:9,12; 7:14; 12:11), ngunit ang mag-focus sa kanyang papel na ginagampanan ng nagdadala ng walang 
hanggan kaharian (cf. ko cor. 15:25-28 ), ang kaharian ng pareho sa Ama at sa Anak! 

12:6 "ang babae fled sa kagubatan" Maraming makita dito ang isang parunggit sa Exodo, na kung saan 
ay matatagpuan sa buong ito konteksto. Ang panahon ng kagubatan wanderings ay makikita bilang betrothal panahon sa pagitan ng YHWH at Israel. Mga panahong ito, na ibinigay Niya ang lahat ng 
kanilang mga pangangailangan at intimately ay naroroon sa mga ito. 

* "Ng isang lugar na inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng" Kahit na ang pangkalahatang konteksto 
sumasalamin sa kaparangan halaghag na panahon, ito parirala nagdadala ng iba pang mga 
makasaysayang allusions: (1) sa pamamagitan ng Elijah ang batis Cherith (cf. I Kgs. 17:1-7), (2) Elijah's 
paglipad sa Sinai peninsula (cf. I Kgs. 19:1 - 14); (3) ng pitong libong mga mananampalataya (cf. I Kgs. 
19:18) o (4) mga taong fled ang pagkawasak ng Jerusalem sa AD 70 ( Cf. Matt. 24:15-20; Mark 13:12-18). 

* "para sa isang libo dalawang daan at animnapung araw" Muli, ito tila sa maaari ang isang hindi tiyak, 
ngunit limitado, panahon ng uusig. Ang parehong panahon ay na-refer sa maraming iba't-ibang mga 
paraan na kung saan pantay-pantay at ang isa ay tungkol sa tatlong kalahating taon. 1. "Panahon, mga 
oras at kalahating oras" (cf. Dan. 7:25; 12:7; Rev. 12:14) 2. "2300 gabi at Mornings" (cf. Dan. 8:14) 3. 
"Apatnapu't-dalawang buwan" (cf. Rev. 11:2; 13:5); "1260 araw" (cf. Rev. 11:3; 12:6); "1290 araw" (cf. 
Dan. 12:11 ); at "1335 araw" (cf. Dan. 12:12). Pitong ay ang perpektong numero sa Hebreo numerolohiya 
(cf. Gen. 1). Isang mas mababa sa pitong tao ang nagsasalita ng mga kamalian at 666 (cf. Rev. 13:17-18) 
ay ang panghuli depekto pantao, ang Antichrist (cf. II Thess. 2). Sa parehong ugat, tatlo at isa-kalahati ay 
sinasagisag ng isang limitado, ngunit hindi tiyak, panahon ng uusig. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 12:7 - 10a 

7 Nagdigmaan sa langit. Nakipagdigma si Miguel at ang kaniyang mga anghel laban sa dragon. 
Lumaban sa kanila ang dragon at ang mga anghel niya. 8 Ngunit hindi sila nagtagumpay, ni wala 
nang lugar sa langit para sa kanila. 9 ltinapon palabas ang isang napakalaking dragon. Siya iyong 
ahas na mula pa noong unang panahon na ang tawag ay Diyablo at Satanas. Siya yaong 
nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa at itinapon ding kasama niya ang kaniyang 
mga anghel. 

10a Narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasalita sa langit. 

12:7 "nagkaroon ng digmaan sa langit" Nagkaroon marami discussion na sa petsa ng paghaharap na ito. 
Hesus parang banggitin ito sa Lucas 10:18 at Juan 12:31. Ngunit upang subukang maglagay ng isang 
dating sunud-sunod ang kaganapan ay tremendously mahirap: 

1. bago Simula 1:1 (bago paglikha) 

2. sa pagitan ng Simula 1:1 at 1:2 (gep teorya) 

3. sa OT matapos Job 1-2 (Satanas sa langit) 

4. sa OT matapos kong Kgs. 22:21 (Satanas sa langit na konseho) 

5. sa OT matapos Zech. 3 (Satanas sa langit) 

6. sa OT tulad ng sa Isa. 14:12; Ezek. 28:15 at II Enok 29:4-5 (Oriental hari nahatulan) 

7. sa NT si Jesus matapos' udyok (cf. Matt. 4) 

8. sa NT sa panahon ng misyon ng pitumpu (nakakita Satanas mahulog mula sa langit, Cf. Lucas 10:18) 

9. sa NT matapos ang matangloy entry sa Jerusalem (cf. Juan 12:31) 

10. sa NT si Jesus matapos' at muling Ascension (cf. Eph. 4:8; Col. 2:15) 

11. sa katapusan-time (cf. Rev. 12:7, marahil bilang Satanas stormed langit sa paghahanap ng mga Bata) Kami ay dapat lamang na makita ang mga ito bilang ang walang hanggan gera sa pagitan ng Diyos at ang 
host ng masama; conflict na ito ay pagpunta sa maging consummated sa ang tubos pagkatalo ng dragon 
at ang kanyang mga host. Mamaya sa kabanata 20 ay ang kanilang mga pagtanggal at paghihiwalay. 

* "Michael" Ang anghel ay pinangalanan bilang anghel ng bansa ng Israel sa Dan. 10:13,21 at 12:1. Siya 
ay tinatawag na isang archangel sa Jude 9. Kanyang pangalan ay nangangahulugan ng "sino ang gusto ng 
Diyos." Hang makita ang mga ito bilang isa pang pangalan para sa Kristo, ngunit ito tila sa maaari 
pagpunta masyadong malayo. Ang Diyos ay hindi threatened sa pamamagitan ng paghihimagsik ng mga 
kasalanan ng isa. Ang Bibliya ay hindi isang dualism, tulad ng Persian Zoroastrianism. Diyos defeats ang 
masama ang isa (marahil ay isang anghel mula sa Ezek. 28:12-16) sa pamamagitan ng paggamit ng isang 
anghel (bagama't sa katotohanan, ito ay ang redemptive trabaho ni Kristo). 

* "Ang dragon at ang kanyang mga anghel waged digmaan" Exactly na Satanas ang mga anghel ay 
mahirap ilarawan biblically. Maraming makita ang mga ito bilang mahiwaga (cf. Matt. 25:41; Eph. 6:10 
ff). Ngunit may ay palaging ang mga mapag-angil tanong ng mga anghel sa Tartar (cf. II Alagang Hayop. 
2:4), at ang mga anghel na nabanggit sa Rev. 9:14, na malinaw naman kontrolado ng Diyos ngunit tila 
masama anghel. Karamihan sa mga conflict sa mundo ay angelic lang unexplained (cf. Dan. 10). 

Diyan ay din ang patuloy na diskusyon na may kinalaman sa relasyon sa pagitan ng bumagsak anghel ng 
OT at ang mga demons ng NT. Ang Bibliya ay tahimik na ito sa paksa. Maki-Bibliya apocalyptic literature 
(partikular na ko Enok) asserts na ang kalahati-anghel, halfhuman anak ng Gen. 6:1-4 ay NT demons tao 
na naghahanap ng katawan na muling manirahan. Ito ay lamang ng haka-haka, ngunit ito ay ilahad kung 
ano ang ilan sa mga unang siglo Hudyo-iisip tungkol sa paksa na ito. Ang AORIST pawatas ay hindi 
mukhang upang magkasya ito konteksto. Ito ay marahil sa isang Semitism at ito ay maaaring maging 
isinalin "ay upang labanan ang" (cf. Ang Expositor ng Bibliya ng kuro, Vol. 12, "paghahayag" ni Alan 
Johnson, p. 519, footnote # 7. Ito ay isa sa aking mga paboritong commentators sa paghahayag ). 97 

12:8 Ito ang una sa isang serye ng mga naghihikayat sa mga salita sa isang persecuted Iglesia. Verses 8, 
11, at 14 bigyan dakilang kaaliwan sa mga tao ng Diyos ay sa ilalim-uusig sa unang siglo at sa bawat siglo. 
Satanas ay daig ng dalawang beses: sa sandaling sa kanyang mga pagtatangka na puksain ang mga Bata 
(cf. v. 4) at ngayon sa kanyang mga pagtatangka na bagyo ang trono ng Diyos (cf. vv. 7-9); siya ay din 
toto sa kanyang pagtatangka na lipulin ang mga tao ng Diyos sa daigdig. 

* "Diyan ay hindi na isang lugar na natagpuan para sa kanila sa langit" Ito ay nagpapahiwatig na ang 
Satanas ay sa langit para sa ilang oras (cf. Job 1-2; Zech. 3; at ako Kgs. 22:21). Paunawa ang mga 
maramihan panghalip, na nagpapahiwatig ng iba pang mga anghel sa liga na may Satanas. 

12:9 "ang great dragon was thrown down, ang mga demonyo sa gulang na ito ay tinatawag na ang mga 
demonyo at Satanas" Narito at Rev. 20:2 (cf. Ang karunungan ng Solomon 2:24), ay ang tanging lugar 
kung saan Satanas ay malinaw na kinilala sa mga demonyo ng Gen. 3 at lamang sa II cor. 11:3. Ang 
terminong "satanas" ay ang salitang Griyego para sa "slanderer," habang ang mga salitang "Satanas" ay 
ang salitang Hebreo para sa "adversary" (cf. II Sam. 19:22; ko Kgs. 11:14). Sila bigyang-diin kapwa ang 
function ng masama sa isang bilang ng mga accuser ng kapatid (cf. v. 10). Ang salitang "Satanas" sa OT 
ay hindi karaniwan ay isang tamang pangalan, ngunit ito ay sa tatlong mga tiyak na Bahagi: (1) Job 1-2; 
(2) Zech. 3:1-3; at (3) I Chr. 21:1. Para sa mga "ay thrown down" makita ang buong tandaan sa 12:4 at 7. ESPESYAL PAKSA: PERSONAL MASAMA 

Ito ay isang mahirap paksa para sa ilang mga kadahilanan 1. Ang OT ay hindi ilahad ng isang kaaway sa 
Diyos, ngunit ang isang lingkod ng YHWH na nag-aalok ng sangkatauhan isang alternatibo at accuses 
sangkatauhan ng kawalan ng katarungan. 2. Ang konsepto ng isang personal na kaaway ng Diyos na 
binuo sa maki-Bibliya (non-makanoniko) panitikan sa ilalim ng impluwensiya ng relihiyon Persian 
(Zoroastrianism). Na ito, in turn, malaki naiimpluwensyahan rabbinical Judaism. 3. Ang NT develops ang 
OT tema sa kahanga-hanga naninigas, ngunit pumipili, kategorya. Kung isa na paglalapit ang pag-aaral ng 
mga kasalanan mula sa perspektibo ng Bibliya teolohiya (bawat libro o sa may-akda o genre aral at 
binalangkas hiwalay), pagkatapos ay ibang-iba na pagtingin sa masama ay nagsiwalat. Kung, 
gayunpaman, ang isa na paglalapit ang pag-aaral ng mga kasalanan mula sa isang walang-Bibliya o 
sobrang-Bibliya diskarte ng mundo relihiyon o silangang relihiyon, at pagkatapos ay marami ng NT pag- 
unlad ay foreshadowed sa Persian dualism at Greco-Romano espiritismo. Kung ang isa ay 
presuppositionally sa ang banal na kapangyarihan ng Banal na Kasulatan, at pagkatapos ay ang pag- 
unlad NT ay dapat makikita bilang progresibong paghahayag. Ingat laban sa mga Kristiyano ay dapat na 
nagbibigay-daan sa Jewish alamat o kanluranin panitikan (ie Dante, Milton) upang tukuyin ang Bibliya 
konsepto. Diyan ay tiyak misteryo at ambiguity sa lugar na ito ng paghahayag. Ang Diyos ay may napili 
na hindi ilahad ang lahat ng aspeto ng masama, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang layunin, ngunit 
Siya ay nagsiwalat ng kanyang pagkatalo! 

Sa OT ang kataga Satanas o accuser parang may kaugnayan sa tatlong mga hiwalay na mga grupo ng 1. 
pantao accusers (ko Sam. 29:4; II Sam. 19:22; ko Kgs. 11:14,23,25; PS. 109:6) 2. angelic accusers (Num. 
22:22-23; Zech. 3:1) 3. ng diyablo accusers (I Chr. 21:1; ko Kgs. 22:21; Zech. 13:2) Tanging mamaya sa 
intertestamental na panahon ay ang mga taong taksil ng Gen. 3 na kinilala sa Satanas (cf. Book ng 
karunungan 2:23-24 ; II Enok 31:3), at hindi hanggang mamaya kahit na ito ay maging isang rabbinical 
option (cf. maglalasing 9b at Sanh. 29a). Ang "sons ng Diyos" ng Gen. 6 maging anghel sa ako Enok 54:6. 
Ako banggitin ito, hindi upang magpahayag ng kanyang teolohiko kawastuhan, kundi upang ipakita ang 
kanyang pag-unlad. Sa NT OT mga gawain ay maiugnay sa angelic, personified masama (ie Satanas) sa II 
cor. 11:3; Rev. 12:9. Ang pinagmulan ng personified masama ay mahirap o imposibleng (depende sa 
iyong punto ng view) upang matukoy mula sa OT. Isang dahilan para sa mga ito ay Israel's strong isang 
diyos (cf. I Kgs. 22:20-22; Eccl. 7:14; Isa. 45:7; Amos 3:6). Lahat ng pananahilan ay maiugnay sa YHWH 
upang ipakita ang Kanyang uniqueness at pagkapangunahin (cf. Isa. 43:11; 44:6,8,24; 45:5- 
6,14,18,21,22). 

Mga pinagkukunan ng impormasyon na posibleng focus sa (1) Job 1-2 kung saan Satanas ay isa sa mga 
"sons ng Diyos" (ibig sabihin ang mga anghel) o (2) Isa. 14; Ezek. 28 kung saan prideful Malapit Eastern 
hari (Babylon at goma) ay ginagamit upang ilarawan ang kapurihan ng Satanas (cf. I Tim. 3:6). Ako ay 
may sama-sama damdamin tungkol sa mga pamamaraan na ito. Ezekiel ay gumagamit ng Hardin ng 
Eden metaphors hindi lamang para sa mga hari ng gulong bilang Satanas (cf. Ezek. 28:12-16), ngunit din 
para sa mga hari ng Ehipto bilang Tree ng Kaalaman ng Good at masama (Ezek. 31). Gayunman, ang Isa. 
14, lalo na vv. 12-14, tila upang ilarawan ang isang angelic-aalsa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa 
sarili. Kung nais ng Diyos upang ilahad sa amin ang mismong kalikasan at pinagmulan ng Satanas na ito 
ay isang napaka-hiwid paraan at lugar upang gawin ito. Kami ay dapat na-ingat laban sa mga kalakaran 
ng sistematikong teolohiya ng pagkuha maliit, hindi siguradong kayarian nang iba't-ibang bahagi ng 
testaments, mga may-akda, mga libro, at genres at Kombinasyon ng mga ito bilang mga piraso ng banal 
na isa-isip nang malalim. Alfred Edersheim (The Life and Times ni Hesus ang Mesiyas, Vol. 2, appendices XIII [pp. 748-763] at XVI 
[pp. 770-776]) ay nagsabi na ang Rabbinical Hudaismo na ito ay labis na naiimpluwensyahan ng Persian 
dualism mahiwaga at haka-haka. Ang rabbis ay hindi isang magandang source para sa mga katotohanan 
sa mga bagay na ito. Hesus radically diverges mula sa teachings ng sinagog. Sa tingin ko na ang rabbinical 
konsepto ng angelic pamamagitan at pagsalungat sa pagbibigay ng kautusan sa mga akda ng mga batas 
sa Mt. Sinai binuksan ang pinto sa ang konsepto ng isang arch-angelic na kaaway ng YHWH pati na rin 
ang sangkatauhan. Ang dalawang mataas na gods ng Iranian (Zoroastrian) dualism, Ahkiman at Ormaza, 
mabuti at masama, at ito rabi konsepto ng dualism binuo sa isang Judaic limitado dualism ng YHWH at 
Satanas. May tiyak progresibong paghahayag sa NT bilang sa pagbuo ng masama , ngunit hindi bilang 
painamin bilang rabbis iproklama. Isang magandang halimbawa ng pagkakaiba ay ang "digmaan sa 
langit." Ang paglagas ng Satanas ay isang lohikal na pangangailangan, ngunit ang specifics ay hindi 
ibinigay. Kahit na kung ano ang binigay ay veiled sa apocalyptic genre ( Cf. Rev. 12:4,7,12-13). Kahit 
Satanas ay bagsak at desterado sa lupa, siya pa rin function bilang isang lingkod ng YHWH (cf. Matt. 4:1; 
Lucas 22:31-32; ko cor. 5:5; ko Tim. 1:20). 

Kami ay dapat na sugpuin ang aming pagkamausisa sa mga bagay na ito. Diyan ay isang personal na 
puwersa ng mga tukso at kasalanan, ngunit mayroon pa rin ang isa lamang Diyos at sangkatauhan pa rin 
ang may pananagutan para sa kanyang mga pagpipilian. Mayroong espirituwal na larangan, parehong 
bago at pagkatapos ng kaligtasan. Tagumpay ay maaari lamang dumating at manatili sa at sa 
pamamagitan ng may tatlong Diyos. Masama na ito ay talunan at ito ay tatanggalin! 

* "Na deceives sa buong mundo" Ito ay naglalarawan ng misyon ng masama isa. Ang pinakamagandang 
libro na nabasa ko sa pag-unlad ng Satanas sa Bibliya, mula sa mga katulong sa kaaway, ay AB Davidson 
ng isang Teolohiya ng Lumang Tipan, pp. 300-306. Satanas misyon ay inilarawan sa II cor. 4:4; ko Alagang 
Hayop. 5:8; Rev. 13:14; 19:20; 20:3,8,10; II Juan 7. Ito ay mahirap magbuntis ng Satanas bilang isang 
lingkod ng Diyos ngunit ihambing II Sam. 24:1 gamit ko Chr. 21:1. 

* "Siya ay thrown down sa lupa" Ang salitang "thrown down" ay ginamit ng ilang beses sa context na ito: 
dalawang beses sa v. 9; sa v. 10 at v. 13. Ito ay ginagamit din sa 19:20; 20:3,10,14,15 at marahil ay isang 
parunggit sa Isa. 14:12 o Lucas 10:18; at marahil Juan 12:31. Ang lupa ay magiging ang kaharian ng 
Satanas ang mga gawain. Tingnan ang mga tala sa fuller Satanas ang mahulog sa 12:4 at 7. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 12:10b-12 

10b Sinabi nito: Dumating na ngayon ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang paghahari ng 
Diyos. Ang kapamahalaan ng kaniyang Mesiyas ay dumating sapagkat naihulog na nila ang 
sumasakdal sa ating mga kapatid. Siya iyong sumasakdal sa kanila sa harapan ng Diyos gabi at 
araw. n Sila ay nilupig nila sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng salita ng 
kanilang mga patotoo. Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. 
12 Dahil dito, magalak kayong mga langit at kayong mga nananahan sa langit. Kaabahan sa 
inyo na nananahan sa lupa at sa dagat sapagkat ang diyablo ay bumaba na sa inyo. Siya ay may 
matinding poot dahil alam niyang maikli na ang kaniyang panahon. 

12:10 "ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng 
Kanyang Kristo ay may darating" Ito ay isang pampanitikan katumbas sa 11:15-18. Ang pagtatapos na ito ay ginagamit na kasalukuyan at ang Diyos ay nanalo! Ito ay napaka-helpful sa isang grupo ng mga 
believers na kahirapan ay labis-labis-uusig, kahit na kamatayan. 

* "Para sa mga accuser ng aming mga kapatid" Ito ay nagpapakita na ang mga boses ng mga v. 10 ay 
hindi isang anghel, ngunit tila believers, marahil ang martyrs of 6 :9-ll. Ang Hebreo kataga Satanas ay 
nangangahulugan ng "accuser." namin makita Satanas sa papel na ito sa Job 1:9-11 at Zech. 3:1. 

12:11 "At kanilang overcame kanya dahil sa dugo ng Lamb at dahil sa ang salita ng kanilang patotoo" Ang 
tagumpay ay nanalo ng substitutionary atonement ng Diyos ang Mesiyas (cf. 1:5; 7: 14; ko Alagang 
Hayop. 1:18-19; I Juan 1:7). Ito atonement nagsasangkot ng parehong mga (1) ang grasya ng Diyos sa 
pamamagitan ni Cristo ang sakripisiyo kamatayan (cf. Mark 10:45; II cor. 5:21) at (2) believers' 
kinakailangan tugon pananampalataya (cf. 6:9; Mark 1:15 ; Juan 1:12; 3:16; Gawa 3:16,19; 20:21) at ang 
kanilang mga pamamahagi ng pananampalataya (ie pamumuhay at walang bawas ang mga salita). Ang 
parirala ay marami tulad 14:12. May mahusay na hambing sa pagitan ng vv. 11 at 17. Verse 11 tila sa 
paglalarawan ng kaligtasan, habang v. 17 tila sa paglalarawan Kristiyano kapanahunan at tiyaga. 
Paunawa Kristo ang tagumpay ay ginaganap sa Calvary, hindi ang sanlibong taon. 

* NASB "at sila ay hindi pag-ibig ang kanilang buhay kahit sa kamatayan" 
NKJV "at sila ay hindi pag-ibig ang kanilang buhay sa kamatayan" 

NRSV "para sa mga ito ay hindi kumapit sa buhay kahit na sa harap ng kamatayan" 

TEV "sila ay pumapayag na bigyan up na ang kanilang buhay at mamatay " 

NJB" dahil kahit na sa harap ng kamatayan ay hindi sila kumapit sa buhay " 

Unang siglo believers at ang kanilang mga pamilya mukha nakapangingilabot namamatay. Sila ay sealed 

at protektado ng Diyos, ngunit sila ay napapailalim sa pagpapahirap sa pamamagitan ng unbelievers. 

Kanilang pananampalataya kay Cristo ay mas malakas kaysa sa kani-kanilang mga takot ng kamatayan 

(cf. 2:10; Markahan 8:35; 13:13; Lucas 14:26; Juan 12:25). 

12:12 "magpagalak, O langit at ikaw na tumira sa kanila "Ito ay isang Present Gitnang pautos (cf. 18:20). 
Ito ay maaaring maging isang parunggit sa PS. 96:11 o Isa. 49:13. Langit ay ang pagkagalak dahil Satanas 
ay na-cast out, ngunit sa aba ay unto sa lupa! Ang Plural "langit" ay ginagamit sa OT na magpakilala (1) 
ang mga kapaligiran sa ibabaw ng daigdig (cf. Gen. 1) at (2) ang lugar kung saan ang Diyos nanahan. Sa 
ganitong konteksto ito ay # 2. 

Ang terminong "tumira" (NASB, NKJV, NRSV) o "nakatira doon" (TEV, NJB) ay mula sa mga pangngalang 
pambalana "tabernakulo." Ito ay nagpapahiwatig ng isang permanenteng paninirahan sa Diyos (cf. 7:15; 
12:12; 13: 6; 21:3 at Juan 1:14 ni Kristo sa amin). 

* "alam na siya ay may lamang ng isang maikling oras" Ang anyong sumangguni sa tagal ng panahon sa 
pagitan ng mga Ascension ni Kristo (cf. Gawa 1:9-11 ) at sa Second Coming na John at ang unang siglo- 
iisip Kristiyano ay sa isang maikling panahon. Ito ay halos 2,000 taon na ngayon; bawat henerasyon ay 
ang pag-asa ng anumang-sandali bumalik ng Panginoon. Believers ay Warned ng pagkaantala sa II 
Thessalonians at Matt. 24:45-51. Maging maingat na ang pagka-antala ay hindi bawasan ang 
pananampalataya (cf. II Alagang Hayop. 3:3-4). NASB (BINAGO) TEKSTO: 12:13 - 17 

13 Nang makita ng dragon na inihagis siya ng Diyos sa lupa, inusig niya ang babae na nagsilang ng 
batang lalaki. 14 Binigyan ang babae ng dalawang pakpak ng malaking agila upang lumipad siya 
sa ilang. Doon ay aalagaan siya sa loob ng panahon, ng mga panahon at kalahating panahon 
mula sa harap ng ahas. 15 Pagkatapos, nagpadala ang ahas ng isang napakalaking ilog mula sa 
kaniyang bibig upang makuha ang babae. Ipinadala niya ito upang tangayin ang babae. 16 Ngunit 
tinulungan ng lupa ang babae ibinuka ng lupa ang kaniyang bibig, hinigop ang ilog na ipinadala 
ng dragon mula sa kaniyang bibig. 17 Nagalit ang dragon sa babae. Yumaon siya upang 
makipagdigma sa mga naiwang anak na mula sa kaniya. Sila iyong mga tumutupad sa mga utos 
ng Diyos at taglay ang patotoo ni Jesucristo. 

12:13 "ang mga babae" marahil ang orihinal na babae-refer sa OT believing komunidad; ngayon ito ay 
tumutukoy sa NT ang mga tao ng Diyos (cf. v. 17; 13:7). Sa Word Pictures sa Bagong Tipan, Vol. 6, AT 
Robertson tawag sa kanya "ang tunay na Israel sa lupa" (p. 395). 

12:14 "ang dalawang pakpak ng dakilang agila ay ibinibigay sa mga babae" Ang mga pakpak ng agila ay 
sinasagisag ng Diyos na proteksyon at pagkakaloob (cf. Exod . 19:4; Deut. 32:11; PS. 36:7; 57:1; 63:7; 
90:1,4; at Isa. 40:31). Ito ay maaaring isa pang parunggit sa bagong paglalabasan. 

* "Kaya na siya ay lumipad sa ang kasukalan sa kanyang lugar na" Ang kagubatan ay makikita bilang 
isang banal na lugar ng proteksyon, alluding sa kaparangan halaghag panahon ng Israel kasaysayan (cf. v. 
6 ). Ito would maaari malaki encouragement sa isang pagyurak simbahan. 

* "Ng isang oras at ang mga oras at kalahati ng isang oras" Ito ay isang parunggit sa Dan. 7:25; 12:7. Para 
sa isang buong tandaan na ito sa parirala tingnan ang 11:2 at 12:6. 

12:15 "ang mga demonyo poured tubig" Walang eksaktong OT kahilera na ito. Ito ay maaaring maging 
isang metapora konektado sa Diyos galit sa Hosea 5:10 o metaphors ng beses ng presyon at kalungkutan 
tulad ng PS. 18:4; 124:4-5. Ngunit dahil sa kabanata 12 ay inilabas gayon ng kanyang imahe mula sa 
sinaunang Malapit Eastern creation myths, ito marahil ay tumutukoy sa mga puno ng tubig saligutgot, 
ang kauna-unahan na laban ng mabuti laban sa masama, order laban sa gulo. Nature fought para sa 
Barak at Deborah laban sa Canaan lungsod ng Hazor at ang kanyang mga militar pangkalahatan, Sisera: 
(1) ang tumigil sa pag-ulan ang kanilang mga chariots (cf. Judg. 5:4) at (2) kahit na ang stars (Akala ng 
mga bilang angelic kapangyarihan) fought laban Sisera (cf. Judg. 5:20). 

12:17 ". . . at went off na gumawa ng digmaan sa mga natitira sa kanyang mga anak "Ang kasalanan ng 
isa tried sa pagsira ng mesyanik komunidad sa pamamagitan ng (1) pagsira ang Mesiyas, (2) pagsira sa 
ina simbahan, at (3) sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng mga mesyanik. Ang pariralang "upang 
gumawa ng digmaan" ay metaporiko ng espirituwal, pampulitika, pang-ekonomiya at oppositions. Ito ay 
isang parunggit sa Dan. 7:21 (cf. 11:7; 13:7). Uusig na ito ay ang tunay na katibayan ng iglesia ang 
tagumpay sa pamamagitan ng Kristo (cf. Phil. 1:28). MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Ilarawan ang mga nilalaman ng ikapitong trumpeta. 

2. Bakit ang paningin ng kaban ng tipan kaya na naghihikayat sa mga unang siglo Kristiyano? 

3. Sino ang babae ng paghahayag 12? 

4. Kapag nangyari ito gera sa langit nangyari? 

5. Paano kinakalkula ang mga demonyo ay mga anghel na may kaugnayan sa mga diyablo? 

6. Ano ang ginagawa ng pariralang "ng isang oras, isang oras at kalahating oras" ibig sabihin sa Daniel at 
paghahayag? 

7. Kung paano ang daan na ito ay hinihikayat unang siglo, persecuted Kristiyano? 
MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA 13:1-18 

A. Chapter 13 ay isang karagdagang pag-unlad ng mga imahe ng 12:13-17. 

B. Ang OT background ng kabanata na ito ay Daniel 7. Ang apat na hinulaang Malapit Eastern empires ng 
Daniel ay pinagsama sa isang ito panghuli, unibersal, anti-Diyos, end-oras kaharian. 

C. Ang emperador pagsamba ng unang siglo ay isang makasaysayang pagganap ng pagsamba ng mga 
hayop, tulad ng ito ay sa dulo-time na tao ng kasalanan (cf. II Thess. 2), at ang maliit na sungay ng Dan. 7 
(cf. vv. 8,11,20,25), na kung saan ay sa labas ng apat na kaharian, Roma. 

D. Ang mga hayop na ito ay nakilala sa dalawang paraan 

1. Ang patuloy na, maling pagtuturo / guro (s) (cf. I Juan 2:18,22; 4:3; II Juan 7). Ito ay ang parehong 
isahan at maramihan, parehong kasalukuyan at sa hinaharap. 

2. Ng isang aktwal na tao, marahil foreshadowed sa masamang tao sa buong kasaysayan (Antiochus, 
Roman Emperors, Hitler, at iba pa, ngunit sa huli personified sa isang end-oras tayahin, Cf. II Thess. 2:1- 
10). E. Tingnan ang mga espesyal na paksa: Human Gobyerno sumusunod. ESPESYAL PAKSA: ANG KRISTIYANO AT GOBYERNO 

I. PANIMULA 

A. Definition - Pamahalaan ay sangkatauhan-aayos ng kanilang mga sarili upang magbigay at secure 
sensed pisikal na mga pangangailangan. 

B. Layunin - ang Diyos ay may pasya na order ay higit na mabuti sa anarchy. 

1. Ang mosaik batas, lalo na ang mga Decalog, ang Diyos ay para sa lahat ng tao sa lipunan. Ito balances 
pagsamba at buhay. 

2. Walang form o istraktura ng pamahalaan ay advocated sa Banal na Kasulatan, bagama't sinaunang 
Israel's teokratiya ay ang anticipated form ng langit. Ni demokrasya o kapitalismo ay Bibliya truths. Mga 
Kristiyano ay kumilos nang naaangkop sa kahit anong sistema ng pamahalaan nila mahanap ang kanilang 
mga sarili. Ang layunin ng mga Kristiyano ay magbahagi ng Ebanghelyo at ministeryo, hindi ang 
rebolusyon. 

C. pinagmulan ng tao na pamahalaan 

1. Katolisismo Romano ay asserted na tao na pamahalaan ay isang likas na kailangan, kahit na sa harap 
ng Taglagas. Aristotle parang may sumang-ayon sa saligan. Siya ay nagsabi, "ng tao ay isang pulitikal na 
animal" at ng mga ito siya meant na pamahalaan "ay umiiral na para sa pagpapaunlad ng mabuting 
buhay." 

2. Protestantismo, lalo Martin Luther, ay asserted na ang tao ay likas na pamahalaan sa Taglagas. Siya 
tawag ito "ang Kaharian ng Diyos sa kaliwang kamay." Sinabi niya na "ang Diyos ng paraan upang 
makontrol ang masamang lalaki ay ang maglagay ng masamang mga tao sa control." 

3. Karl Marx ay asserted na pamahalaan ay ang paraan na kung saan ang ilang mga piling tao ang masa 
sa ilalim ng control. Para sa kanya, pamahalaan at relihiyon-play ng isang katulad na papel. 

II. Biblical Material 

A. LumangTipan 

1. Israel ay ang pattern na kung saan ay utilized sa langit. Sa mga sinaunang Israel YHWH ay King. 
Teokratiya ay ang katagang ginagamit upang ilarawan ang direktang tuntunin ng Diyos (cf. ko Sam. 8:4- 

9)- 

2. Dakilang kapangyarihan ng Diyos sa tao na pamahalaan ay maaaring maging malinaw na makikita sa: 

a. Jeremiah 27:6; Ezra 1:1 

b. II Chronicles 36:22 

c. Isaya 44:28 

d. Daniel 2:21 

e. Daniel 2:44 

f. Daniel 4:17,25 

g. Daniel 5:28 

3. Ng Diyos ang mga tao na maging mabait at magalang sa kahit invading at occupying pamahalaan: 

a. Daniel 1-4, Nebuchadnezzar 

b. Daniel 5, Belshazzar c. Daniel 6, Darius 

d. Ezra at Nehemiah 

4. Ng Diyos ang mga tao ay upang manalangin para sa mga sibil kapangyarihan: 

a. Jeremiah 28:7 

b. Mishnah, Avot. 3:2 

B. Ang BagongTipan 

1. Si Jesus ay nagpakita ng paggalang sa mga tao na pamahalaan 

a. Mateo 17:24-27; binabayaran ang Templo ng buwis 

b. Mateo 22:15-22, advocated isang lugar para sa mga Romano ang buwis at sa gayon Romano sibil 
kapangyarihan 

c. Juan 19:11, Ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan sibil 

2. Paul's salita na may kaugnayan sa tao na pamahalaan 

a. Roma 13:1-7, believers ay dapat isumite sa at manalangin para sa mga sibil na awtoridad 

b. I Timothy 2:1-3, believers ay dapat manalangin para sa mga sibil na awtoridad 

c. Titus 3:1, believers ay dapat na napapailalim sa sibil na awtoridad 

3. Peter's salita na may kaugnayan sa tao na pamahalaan 

a. Gawa 4:1-31; 5:29, Pedro at ni John bago ang Sanhedrin (ito ay nagpapakita ng sibil pagsuway) 

b. I Pedro 2:13-17, believers ay dapat isumite sa sibil na awtoridad 

4. John's salita na may kaugnayan sa tao na pamahalaan 

a. 17 paghahayag, ang mga kalapating mababa ang lipad ng Babylon ay para sa mga tao ng gobyerno 
laban sa Diyos 

III. Paghihinuha 

A. Human pamahalaan ay ordained sa pamamagitan ng Diyos. Ito ay hindi "ang banal na karapatan ng 
Kings," ngunit ang mga banal na lugar ng pamahalaan. Walang isang form ay advocated itaas iba. 

B. Ito ay isang relihiyosong tungkulin para sa mga believers sumunod sibil ng kapangyarihan sa isang 
tamang magalang saloobin. 

C. Ito ay para sa mga tamang tao believers sa suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng buwis at mga 
panalangin. 

D. Human pamahalaan ay para sa layunin ng order. Sila ay servants ng Diyos para sa gawaing ito. 

E. Human pamahalaan na ito ay hindi talaga. Ito ay limitado sa kanyang kapangyarihan. Believers ay 
dapat kumilos para sa kanilang budhi alang-alang sa tanggihan sibil ng kapangyarihan kapag ito 
oversteps nito divinely hinirang hangganan. Bilang Augustine ay asserted sa Ang Lunsod ng Diyos, kami 
ay mga mamamayan ng dalawang realms, isa sa sentido at isa walang hanggan. Kami ay may 
responsibilidad sa kapwa, ngunit ang kaharian ng Diyos ay talaga! Diyan ay parehong isang indibidwal at 
corporate-focus sa aming pananagutan sa Diyos. 

F. Dapat nating himukin ang believers sa isang demokratikong sistema na aktibong lumahok sa proseso 
ng pamahalaan at upang ipatupad, kapag posible, ang teachings ng Banal na Kasulatan. 

G. Social pagbabago ay dapat preceded sa pamamagitan ng mga indibidwal na conversion. Walang tunay 
na walang hanggan eschatological pag-asa sa gobyerno. Lahat ng tao na pamahalaan, kahit na kalooban 
at ginagamit ng Diyos, ay makasalanan na expression ng mga tao organisasyon bukod sa Diyos. 

Ang konsepto ay ipinapahiwatig sa Johannine paggamit ng "sa mundo." PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 13:1 - 6 

1 At ako ay tumayo sa buhanginan sa tabing dagat. Nakita kong umaahon ang isang mabangis na 
hayop mula sa dagat. Ito ay may pitong ulo at sampung sungay at sa bawat sungay ay may 
sampung pangharing korona at sa kaniyang korona ay may mapamusong na pangalan. 2 Ang 
mabangis na hayop na aking nakita ay katulad sa isang leopardo. Ang mga paa nito ay katulad 
ng mga paa ng oso. Ang bibig nito ay katulad ng mga bibig ng leon. Ibinigay ng dragon ang 
kaniyang kapangyarihan at isang luklukan at dakilang kapamahalaan sa mabangis na hayop. 3 At 
nakita ko na ang isa sa mga ulo ay nasugatan na maaring ikamatay. Ang sugat na ikamamatay ay 
gumaling. At ang lahat ng mga tao ay nanggilalas sa mabangis na hayop at sumunod dito. 
4 Sinamba nila ang dragon na nagbigay ng kapamahalaan sa mabangis na hayop. Sinamba nila 
ang mabangis na hayop. Sinabi nila: Sino ang katulad ng mabangis na hayop? Sino ang maaaring 
makipaglaban dito? 

5 Binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng dakilang salita at mga pamumusong. Binigyan 
siya ng kapamahalaan upang magpatuloy sa loob ng apatnapu't dalawang buwan. 6 At binuksan 
niya ang kaniyang bibig na namumusong laban sa Diyos at laban sa kaniyang pangalan at sa 
tabernakulo at sa mga nananahan sa langit. 

13:1 "ang dragon stood sa buhangin ng tabing-dagat" NASB, NKJV at NJB magsisimulang kabanata 13 sa 
mga ito parirala (ibig sabihin, 12:18), habang ang TEV concludes kabanata 12 sa mga ito. Mayroong isang 
Griyego manuskrito iba sa panghalip. Ang ilang mga mamaya minuskula manuscripts at ang uncials P 
(ikasiyam na siglo) at 046 & 051 (ikasampu siglo) ay may "siya kinuha" (NKJV). Ang pinakamahusay na 
sinaunang Greek manuscripts P47 (huli ikatlong siglo),! (ika-apat na siglo), Ang (ikalimang siglo), at C 
(ikalimang siglo) ay may "stood," referring sa mga hayop, hindi John. Ang "dagat" ay maaring maging 
isang parunggit sa Dan. 7:2-3. Ito ay isang simbolo ng (1) ang kabuuan ng sangkatauhan (cf. Isa. 17:12- 
13; 57:20; Rev. 17:15) o (2) ang mga pwersa ng saligutgot (cf. Gen. 1; Isa. 51:9-10). 

* "Pagkatapos Nakita ko ang isang hayop na dumarating hanggang sa labas ng dagat" Ang wild hayop (cf. 
13:14,15; 15:2; 16:13; 15:8) ay unang nabanggit walang kiyaw-kiyaw sa 11:7 bilang galing ng abyss (cf. 
17:8). Mukhang mag-refer sa "ang Antichrist" ng I Juan 2:18 a, kilala rin bilang "ang mga tao ng kawalan 
ng batas" sa II Thess. 2:3. Ang parehong mga paglalarawan ng mga hayop na ito ay matatagpuan sa 12:3 
at 17:3,8. Ang pariralang "pagdating sa labas ng dagat" ay nai-interpreted sa ilang mga paraan. 

1. literal, tulad ng sa intertestamental Jewish apocalyptic literature bilang Leviathan at sa v. 11 bilang 
Behemoth 

2. isang parunggit sa Dan. 7, kung saan ang mga hayop ay hanggang sa labas ng dagat sa v. 3 at sa labas 
ng lupa sa v. 17, na kung saan sa Dan. 7 ay magkasingkahulugan, ngunit John ay separated ang huling 
beasts sa dalawang magkahiwalay na dulo-time na masama personalities: ang dagat hayop, v. 1 at ang 
lupa hayop, v. 11 

3. ang isang simbolo ng bumagsak ang sangkatauhan (cf. lalo Rev. 17:15, ngunit din Dan. 7:2-3; Isa. 
17:12-13; 57:20) 

Ang dahilan na ang dalawang beasts ng kabanata 13 ang mga nabanggit na darating sa labas ng dagat at 
ang lupa ay (1) dahil ito kabanata ng sumusunod Dan. 7 kaya malapit o (2) dahil sila ipagsama upang kumatawan sa buong daigdig. Ito rin ay posible na ang mga ito ng dalawang beasts plus Satanas form ng 
isang masamang patawa ng Trinity. 

* "Sampling horns at pitong ulo, at sa kanyang mga horns ay sampung diadems" Ito ay hindi eksakto 
tulad ng dragon (cf. 12:3) ngunit ito ay tunay katulad (cf. 17:3,7-12). Ang sampung horns nagsasalita ng 
kumpletong kapangyarihan; ang pitong ulo ay kumakatawan sa isang perpektong paghahayag ng 
masama, at ang sampung diadems ay isang paghahabol sa pagkahari. Masama ay madalas na isang 
huwad ng mabuti (cf. ang Kristo sa 5:6). Ito ay ang unang sa ilang mga parodies ng Kristo. 

* "Lapastangan sa diyos pangalan" Ang Greek manuscripts ay pantay na hinati sa pagitan ng maramihan 
(manuskrito A) "pangalan" (NRSV, NJB) at isahan (manuscripts P47,!, C, P) "pangalan "(NKJV, TEV). 
Alinmang ay totoo, ito ay malinaw naman ang isang parunggit sa Dan. 7:8,11,20,25 o 11:36. Lapastangan 
sa diyos ang mga pamagat ay konektado sa (1) claim ng diyos o (2) masama pamagat (cf. 17:3). 

13:2 "ang mga hayop na kung saan ko nakita ay katulad ng isang leopardo. . . isang bear. . . isang leon 
"Ang kumbinasyon ng ilang mga beasts ay isa pang parunggit sa Dan. 7:4,5,6, kung saan ito ay 
tumutukoy sa isang serye ng hari, ngunit dito ang mga sagisag ay nabago na sa isang composite ng lahat 
ng mga anti-Diyos mundo sistema personified sa isang lider (cf. Dan. 7:24). 

* "At ang dragon gave kanyang kapangyarihan at ang kanyang trono at dakilang kapangyarihan" Ito ay 
magkahilera sa II Thess. 2:9, na nagsasalita ng isang Satanically-inspirasyon kapangyarihan. Ang mga 
hayop ay hindi Satanas, ngunit ang isang supernaturally kapangyarihan pantao paghahayag o 
pagkakatawang-tao ng mga kanya (cf. vv.4, 12). Ito ay isa pang patawa ni Kristo. 

13:3 "Nakita ko ang isa sa kanyang ulo na kung ito ay naging slain" Ito ay isang perpektong Passive 
pandiwari, na kung saan ay syntactically kahilera sa Lamb ng 5:6. Ito ay isa pang patawa ni Hesus' 
kamatayan at muling pagkabuhay. 

* "At ang kanyang mortal sugat ay bahaw" ba ang Satanas ay may kakayahang mag-uli ang taong ito, o 
ito ay panlilinlang, panlilinlang, at mimicking (cf. 13:15)? Satanas ay parodying ang kapangyarihan ng 
Diyos kay Cristo. Ito ay maaaring isang makasaysayang parunggit sa "Nero redivivus" gawa-gawa, na 
asserted na Nero ay bumalik sa buhay, at bumalik na may malaking silangang hukbo (Parthians), at atake 
sa Roma (Cf . nanghuhula Oracles, mga libro lll-V). 

* "At ang buong mundo ay amazed at sinundan pagkatapos ng hayop" Satanas ay gagamit ng himala 
para kumbinsihin ang mga hindi naniniwala mundo na sumunod sa kanya (cf. Matt. 24:24; Mark 13:22; II 
Thess. 2:9; Rev. 13:5; 17:8), na kung saan ay isa pang patawa ni Kristo. Ang mundo ay impressed sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng dalawang saksi sa Rev. 11:13; ngayon ng kanilang mga kasalawahan 
ay makikita sa kanilang worshiping ang mga hayop. 

13:4 "sila worshiped ang dragon. . . at sila worshiped ang mga hayop "masama hinahangad hindi lamang 
pampulitikang kapangyarihan, ngunit relihiyosong pagsamba (cf. v. 8). Satanas Gusto pagsamba (cf. 
13:12; 14:9,11; 16:2; 19:20; Matt. 4:8-9). Siya ay nagnanais na maging katulad ng Diyos (cf. Isa marahil. 
14:12-15). Lamang, ito ay may kinalaman sa serpyente ng kasinungalingan sa Gen. 3:5 at sa Matt. 4:9; 
Lucas 4:5-7. * "Sino ang gusto ang mga hayop" Nagkaroon ng dalawang ipinayong pinanggalingan para sa parirala. 
Hang makita ang mga ito bilang (1) isang patawa para sa pamagat ng YHWH matatagpuan sa Exod. 
15:11; PS. 35:10; 113:4; (2) ng isang badya ng YHWH sa Isa. 40:18-22; 43:11; 44:6,8,9-20; 45:6; o (3) ng 
isang sanggunian sa Leviathan at Behemoth sa Jewish apocalyptic literature (isang halimbawa sa OT ay 
Job 41, lalona vv. 33-34). 

13:5 Sa verses 5-7 at 14-15 may ilang balintiyak VERBS na magpahiwatig na ang pahintulot ay ibinigay ng 
Satanas at sa huli sa pamamagitan ng Diyos (cf. Job). Ang Diyos ay gumagamit ng Satanas para sa 
kanyang sariling mga layunin! Masama ay nagpapakita ng kanyang sariling motives sa pamamagitan ng 
kanyang mga salita at kilos. 

* "Ng isang bibig na nagsasalita napakapalalo salitang" Ito ay isang parunggit sa (1) "ang mga hayop" sa 
Dan. 7:8,11,20,25; 11:36; (2) Antiochus IV Epiphanes sa Dan. 8; ko Mace. 1:24; at / o (3) "ang mga tao ng 
kasalanan" sa II Thess. 2:4. Ilang makita ang isang parunggit sa abomination ng lagim ng Matt. 24:15, na 
tumutukoy sa paglusob at pagsira ng Jerusalem sa ilalim ng mga Romano pangkalahatan, at mamaya 
emperador, Titus, sa AD 70. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang makasaysayang-focus sa 
mga ito ang mga simbolo pagbabago. Sa Dan. 8 ito ay tumutukoy sa Antiochus IV Epiphanes ng 
interbiblical panahon; sa Matt. 24 ito ay tumutukoy sa pagkawasak ng Jerusalem sa AD 70 at sa Dan. 7 
(at marahil 11:36-39) ito ay tumutukoy sa mga aktibidad ng end-oras Antichrist. 

* "Na kumilos para sa apatnapu't-dalawang buwan" Ito ay isang direktang parunggit sa Dan. 7:25. Ito ay 
unang nabanggit sa 11:2-3. Ito ay isang metapora na nagsasaad ng panahon ng uusig. Tingnan ang buong 
tandaansa 11:2 at 12:6. 

13:6 "niya binuksan ang kanyang bibig sa blasphemies" May ay alinman sa dalawa o tatlong-tiklop ng 
kalapastangan sa diyos sa mga taludtod na ito laban sa pangalan ng Diyos, ang Diyos ng templo, at ang 
Diyos ng mga tao. Ito ay nakasalalay sa kung paano ang isa isasalin ito Griyego parirala. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 13:7 - 10 

7 Binigyan ito ng kapamahalaan upang makipagdigma laban sa mga banal at upang lupigin sila. 
Binigyan niya ito ng kapamahalaan sa bawat lipi at wika at bansa. 8 Ang lahat ng mga nakatira sa 
lupa ay sasamba sa kaniya, sila na ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng 
buhay ng Kordero. Ito ang Korderong pinatay mula ng itatag ang sanlibutan. 

9 Ang may pandinig ay makinig: 10 Ang sinumang magpapabihag ay dadalhin siya sa pagkabihag. 
Ang sinumang pumatay sa tabak ay sa tabak din sila papatayin. Ito ay nangangahulugan na ang 
mga banal ay dapat magkaroon ng pagtitiis at pananampalataya. 

13:7 "Ito ay ibinigay na rin sa kanya na gumawa ng digmaan sa mga santo at upang pagtagumpayan ang 
mga ito" Ito ay isang AORIST Passive pinagkakilanlan at isang AORIST Aktibong pawatas. Ang mga 
implikasyon ng mga tinig pakuwento na ang Diyos ay pinahihintulutan na ito na mangyari. Hindi namin 
maintindihan ang lahat na sa likod na ito ngunit ito ay malinaw na mula sa mga libro ng paghahayag na 
ang Diyos ay nasa kontrol ng lahat ng mga kasaysayan. Ang digmaan sa Kanyang mga santo ay nabanggit 
sa Dan. 7:21,25. Ito ay tumutukoy sa mga pisikal na kamatayan ng Diyos ang mga tao. May isang oras 
kapag ang mga kalaban parang ang nagtagumpay (tulad Calvary), ngunit paghahayag at Daniel magturo na ito ay maikli ang buhay! Abiso na ang mga tao ng Diyos ay protektado mula sa galit ng Diyos, ngunit 
hindi mula sa galit ng mga hayop at sa kanyang mga tagasunod. Ang Diyos ay nagbibigay-daan sa 
masama sa mistulang tagumpay upang ibunyag ang kanyang tunay na intensyon at likas na katangian. 

* "Santo" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 5:8. 

* "At kapangyarihan sa lahat ng tribu at sa mga tao at wika at bansa ay naibigay na sa kanya" Ito ay 
nagpapahiwatig ng parirala ( 1) na ang paghahayag ay kailangang interpreted sa isang mas malawak na 
kahulugan kaysa sa Roman Empire lamang, dahil sa pandaigdig na ito, kasama ng parirala o (2) na ito ay 
tumutukoy sa isang Empire-wide kaganapan. 

13:8 "Lahat na tumira sa lupa" Ito ay isang paulit-ulit phrase referring sa unbelievers sa paghahayag (cf. 
3:10; 6:10; 8:13; 11:10; 13:8,12,14; 17: 8). 

* "na ang pangalan ay hindi nakasulat mula sa pagtatatag ng mundo sa mga libro ng buhay ng mga Lamb 
na ay na-slain" Ito ay hindi sigurado syntactically kung ang pariralang "mula sa pagtatatag ng daigdig" ay 
kinuha sa (1) "ang aming pangalan na nakasulat na" (cf. RSV, NRSV, TEV, NJB at 17:8; Eph. 1:4) o (2) "ang 
Lamb pagiging slaughtered" (cf. KJV, NKJV at ako Alagang Hayop. 1 :19-20). Ang pagkakasunud-sunod ng 
mga salita ang text na ito at 17:8 ay nagpapahiwatig na ang mga parirala marahil naglalarawan believers' 
ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay kahit bago paglikha! Ang pariralang "ang pagtatatag ng 
daigdig" ay ginamit ng ilang beses sa NT (cf. Matt. 25:34; Juan 17:24; Eph. 1:4; ko Alagang Hayop. 1:19 - 
20). Mayroon ding isang napaka-katulad na parirala sa Matt. 13:35; Lucas 11:50; Heb. 4:3; 9:26 at Rev. 
17:8. Ang kumbinasyon ng mga ito ay nagpapakita ng mga parirala ng Diyos redemptive aktibidad bago 
ang paglikha ng mundo. Believers ay ligtas sa Kristo (cf. 7:4; 11:1; 13:8). Masama ay limitado sa 
pamamagitan ng isang pinakamataas na puno ng Diyos (bilang ng passive verbs sa kabanata na ito at ang 
takdang oras). Ito asta masama sa maikling tumakbo, ngunit tumingin sa ang malaki larawan! 

* "Sa libro ng buhay" Mula sa Dan. 7:10 at Rev. 20:11-15 namin maunawaan na may mga dalawang 
metaporiko mga libro na nabanggit sa koneksyon sa mga tao tadhana: (1) ang Book of Life, na 
naglalaman ng mga pangalan ng mga taong may personal na kilala ang Diyos (OT) at may natanggap na 
ni Cristo (NT) [Cf. Exod. 32:32-33; PS. 69:28; Dan. 12:1; Isa. 4:3; 34:16; Lucas 10:20; Phil. 4:3; Heb. 12:23; 
Rev. 13:8; 17:8; 20:15; 21:27]; at (2) ang Book ng gawa ng sangkatauhan, na-record pantao aktibidad, 
parehong positibo at negatibong (cf. PS. 56 : 8; 139:16; Isa. 65:6; Mai. 3:16). Ang mga ito ay malinaw 
naman metaphors, ngunit ang kanilang gawin ay tumpak na naglalarawan sa Diyos na malaman ang 
kakayahan ng mga taong Kanyang at hawakan ang mga taong may tinanggihan Kanya maipaliwanag (cf. 
Gal. 6:7). 

* "Na ito ay slain" Tingnan ang mga tanda at 5:12 . 

13:9 "Kung sinuman ay may isang tainga, ipaalam sa kanya marinig" Ito ay isang paulit-ulit na tema sa 
mga titik sa pitong simbahan (cf. 2:7,17; 3:6,13,22). Ito, tulad ng iba pang mga parirala sa vv. 9-10, ay 
isang first class kondisyon na pangungusap, na kung saan ay assumed na totoo para sa mga may-akda ng 
sanaysay na layunin. Ang katotohanan na ang mga parirala na may kaugnayan sa simbahan parang 
magpahiwatig na ang mga susunod na parirala (v. 10) ay itutungo sa mga tao ng Diyos. 

13:10 Ang tula ay maaaring maging isang parunggit sa Jer. 15:2 o sa 43:11, na nagsasalita ng Diyos 
paghuhusga. Mayroong ilang mga Griyego manuskrito variants na may kaugnayan sa verb "pumatay." Ito ay sanhi ng iba't-ibang mga English translations ng mga taludtod na ito. 1. Ang KJV at NKJV kaugnay 
pareho ng mga parirala sa persecutors ng Diyos sa mga tao 2. ang RSV at NRSV makagawa ng unang 
sugnay may kaugnayan sa persecuted ang mga Kristiyano at ang pangalawang sugnay sa anti-Diyos 
persecutors 3. isang ikatlong posibleng interpretasyon (TEV at NJB) ay na ang parehong clauses 
sumangguni sa persecuted Kristiyano Ang tunay katotohanan na diyan ay pagayon marami pagkakaiba 
sa pagsalin nagpapakita ng di-katiyakan. Ito ay malinaw naman ang isang espirituwal na katotohanan na 
ang Diyos ay nasa kontrol ng kasaysayan. Ang tanging tanong na ito ay para kanino ang mga parirala ay 
itutungo. 1. sa mga Kristiyano upang himukin ang mga ito upang manatiling tapat (cf. Matt. 26:52; Phil. 
1:28) 2. sa persecutors upang siguruhin sa kanila na sila ay isang araw bago ma-maipaliwanag ng Diyos 
para sa kanilang mga pagpipilian at aksyon? 

* NASB "Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga santo" 

NKJV "Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga santo" 

NRSV "Narito ang tawag para sa pagtitiis at pananampalataya ng mga santo" 

TEV "Ang mga tawag para sa pagtitiis at pananampalataya sa ang mga bahagi ng Diyos ang mga tao " 

NJB" Ito ang dahilan kung bakit ang mga santo ay dapat magkaroon ng tiyaga at pananampalataya " 

Verse 9 at ang katapusan ng v. 10 ipakita na parirala na ito ay dapat sumangguni sa mga tao ng Diyos (cf. 

Matt. 26:52). Ito ay naglalarawan din ng tula ang tunay na believers (cf. 14:12; 12:11,17). Sila ay 

hinihikayat na magpatuloy hanggang sa katapusan (cf. 2:3,7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7). Pagpapakasakit 

ay katibayan ng tunay na kaligtasan (cf. I Juan 2:19). Tingnan ang mga tanda at mga espesyal na paksa sa 

2:2. NASB (BINAGO) TEKSTO: 13:11 - 18 

11 At nakita ko ang isa pang mabangis na hayop na umahon mula sa lupa. Ito ay may dalawang 
sungay katulad ng isang kordero at kung magsalita ay katulad ng isang dragon. 12 Ginagamit nito 
ang lahat ng kapamahalaan ng mabangis na hayop na naunang lumabas sa kaniya. Pinasasamba 
nito ang lupa at ang mga tao na nananahan rito sa unang mabangis na hayop na ang 
nakakamatay na sugat ay gumaling. 13 Ang ikalawang mabangis na hayop ay gumawa nga ng 
mga dakilang tanda. Pinababa nito ang apoy na mula sa langit sa lupa at sa harapan ng mga tao. 
14 lnililigaw nito ang mga nananahan sa lupa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng mga tanda na 
ipinagawa sa kaniya sa harapan ng unang mabangis na hayop. Sinabi nito sa mga tao na 
nakatira sa lupa, na gumawa sila ng isang larawan ng unang mabangis na hayop na nasugatan 
ng tabak at nabuhay ito. 15 Binigyan ito ng kapangyarihan ang ikalawang mabangis na hayop 
upang bigyan niya ng hininga ang larawan ng mabangis na hayop. Ang larawan ng mabangis na 
hayop ay magsasalita at ipapapatay niya sa mga tao ang mga hindi sumasamba sa larawan ng 
mabangis na hayop. 16 Ang mga dakila at mga hindi dakilang tao, ang mayayaman at mahihirap, 
ang mga malaya at ang mga alipin ay ipapatatakan niya sa kanilang kanang kamay o sa kanilang 
noo. 17 Ang may tatak lamang ng mabangis na hayop ang makakabili o ang makakapagbili. Dapat 
ay taglay nila ang tatak o ang pangalan o ang bilang ng pangalawang mabangis na hayop. 

18 lto ang kaalaman: Ang may pang-unawa ay dapat bilangin ang bilang ng mabangis na hayop. 
Ang dahilan, ito ang bilang ng isang tao. Ang bilang ay anim na raan at animnapu't anim. 

13:11 "Pagkatapos Nakita ko ang ibang hayop na dumarating hanggang sa labas ng daigdig" Ito ay isang 
parunggit sa Dan. 7:17. Maraming may assumed na ng mga dalawang beasts ay isang badya ng dalawang saksi ng Diyos sa 11:13-14, habang ang iba ay may assumed na ang dragon at ang dalawang beasts ay 
isang badya ng Trinity. Dahil ang mga hayop mula sa dagat ay isang parunggit sa Leviathan (cf. Job 41:1- 
34), ang mga sinaunang dalubhasa sa mga puno ng tubig gulo, kaya ang mga hayop mula sa lupa ay isang 
parunggit sa Behemoth (cf. Job 40:15-24), ang mga nararapat na damulag (ito ay hindi paraan ay 
tumutukoy sa dinosaurs, ngunit sa sinaunang silangang mitolohiya). beasts Ang mga ito ay simbolo ng 
kasalanan (gulo) at paghihimagsik sa Diyos na nilikha order (cf. PS. 74:12-14; Job. 3:8; Isa. 51:9 -- 11; 
Amos 9:3). Leviathan kung minsan ay tinatawag na Rahab (pinaikot ang isa, ibig sabihin, ang serpyente, 
Cf Isa. 51:9). Sa iba pang mga lugar Rahab ay isang pangalan para sa Ehipto (ang Nile, ie twisting ilog, Cf. 
PS. 87:4; Isa. 30:7 at marahil Ezek. 32, lalo na vv. 2-3). 

* "Siya ay nagkaroon ng dalawang horns ko ng tupa at siya rayos ng gulong bilang isang dragon" Ang 
reference sa isang tupa ay isang malinaw na patawa ni Kristo (cf. 5:6). Kanyang tinig at / o mga mensahe 
ay nagpapakita ng kanyang tunay na karakter. Mamaya sa paghahayag ng ikalawang hayop ay palaging- 
refer sa bilang ang mga maling propeta (cf. 16:13; 19:20; 20:10). Siya ay hindi humingi ng kaluwalhatian 
para sa kanyang sarili, ngunit recruits ng mundo upang sumamba sa hayop (cf. v. 12). Ito ay isang badya 
ng trabaho ng Banal na Espiritu (cf. John 14-16) sa pagtataguyod ng Kristo. Kaya kami ay may isang 
makasalanan trinidad: Satanas bilang isang badya ng Diyos ang Ama, ang dagat hayop bilang isang badya 
ng Diyos sa Anak, at ang lupa hayop bilang isang badya ng Diyos ang Espiritu. 

13:13 "Siya ang gumaganap ng mahusay na palatandaan" Ito ay isang pangkasalukuyan verb ay 
nangangahulugan na siya ay patuloy na gumanap wonders. Ito ay inaasahan na ang mga end-oras maling 
guro ay able sa gawin ang mga kahanga-hanga at humahantong kahit na ang mga hinirang makakawala, 
kung na na posibleng (cf. Matt. 24:24; Mark 13:22; II Thess. 2:9-11 ; ang Didache 16:3,4). Himala ay hindi 
awtomatikong mga palatandaan ng Diyos (cf. Exod. 7:8 - 13). Ito ay isa pang patawa ni Kristo ng ministri. 

* "Siya kahit na gumagawa ng sunog mahulog out ng langit sa lupa sa pagkakaroon ng mga lalaki" Ito ay 
katulad ng sa Elijah sa ako Kgs. 18:38, na kung saan ay maaaring ang pinagmulan ng mga paglalarawan 
ng dalawang saksi matatagpuan sa 11:5. Ito ay maaaring sumangguni sa sunog na nahulog bilang isang 
paghuhusga ng Diyos sa Ezek. 38:22 o 39:6. Ito ay maaaring isa pang patawa (1) ng dalawang saksi; (2) 
ng Diyos OT gawang; o (3) ng Pentekost sa Gawa 2. 

13:14 "na nagkaroon ng sugat ng tabak at may dumating sa buhay" Ang mga salitang "sugat" (pl'ge, Cf. 
13:3,12,14) ay karaniwang isinalin "salot" sa paghahayag (cf. 9: 18,20; 11:6; 15:1,6,8; 16:9,21; 18:4,8; 
21:9; 22:18). Ang footnotes ng NRSV magkaroon ng para sa v. 3 "ang mameste ng kanyang kamatayan," 
para sa v. 12 "na ang mga salot ng kanyang kamatayan," at para sa v. 14 "na may natanggap na ang mga 
salot ng tabak." Ang mga teolohiko layunin ng mga pagsasalin ay upang ipakita na ang mga antichrist ay 
hindi isang tao, ngunit isang mundo sistema. Ang term ay maaaring gamitin ng isang metaphorically 
"suntok ng tadhana" o isang salot (cf. Arndt at Gingrich, p. 674), ngunit ang kanyang mga pangunahing 
kahulugan ay isang kudlit, o isang sugat. Ang mga pariralang "at ito ay bumalik sa buhay "ay nagpapakita 
na ang" salot "ay hindi ang pinakamahusay na pagsasalin sa mga verses na may kaugnayan sa mga 
hayop. Ang mga ideya ng isang end-time na anti-Diyos, Antichrist humahantong sa mga bansa sa 
paghihimagsik ay hinulaang sa OT sa Ezek. 38-39; Zech. 14; Dan. 7:21-27; 9:24-27; 11:36-39 at sa 
intertestamental apocalyptic literature, nanghuhula Oracles, libro III, IV Esdras 5.4,6 at Apocalypse of 
Baruch XL, at sa NT, II Thess. 2:3,8-9. 13:15 "ito ay ibinigay sa kanya upang bigyan ng hininga sa larawan ng hayop" na ito sa ibang dako hayop 
mula sa lupa ay tinatawag na ang mga maling propeta (cf. 16:13; 19:20; 20:10). Marahil ito ay ang 
talinghaga ng injecting buhay (ie Hebreo ruah = hininga) sa paggalaw (cf. Ezek. 37). 

13:16 "na bigyan ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo" Bilang ng mga santo ay 
sealed unto Diyos sa 7:3, dito ang mga sama ng isa mimics Diyos aksyon ng pagmamarka ng kanyang 
sarili. Ang salitang Griyego ay nagpapahiwatig ng isang hayop tatak o selyo sa isang dokumento ng 
gobyerno. Dahil sa ang kinalalagyan ng sign, ang ilang mga may-iisip na ito ay isang kabuktutan ng isang 
Jewish pilakteri (cf. Deut. 6:8). Iba sa akala na may kaugnayan sa mga unang siglo Romano kultura, kung 
saan ang alipin ay branded na sa kanilang mga may-ari ng pangalan o sundalo tattooed sa dangal ng 
kanilang mga pangkalahatang. 

13:17 Ang markahan ng mga hayop ay may kinalaman sa pagbili ng pagkain, at marahil ng trabaho. Ng 
Diyos ang mga tao ay hindi protektado mula sa pang-ekonomiyang kagipitan. 

13:17-18 "ang bilang ng kanyang pangalan na" Laong wika na ginagamit ang mga titik ng kanilang mga 
alphabets na rin manindigan para sa mga numero. Bilang ng mga Hebreo consonants ni Hesus' pangalan, 
ang pagkakatawang-tao ng Diyos, nagdadagdag ng hanggang sa 888 (cf. nanghuhula Oracles, 1,324), 
kaya ang pangalan ng hayop, ang end-oras pagkakatawang-tao ng mga Satanas ay nagdadagdag ng 
hanggang sa 666. Ay isa sa anim na mas mababa kaysa sa perpektong number 7 (cf. Gen. 1, pitong araw 
ng paglikha); paulit-ulit ng tatlong beses ito porma ng isang Hebreo pasukdol (cf. Isa. 6:3; Jer. 7:4). Ito ay 
maaari ring na mula sa anim na numero ay ang tao, ito ay maaaring sumangguni sa isang maliwanag na 
halimbawa ng bawat tao ng bawal trinidad-ang dragon (Satanas), ang dagat hayop (Antichrist) at ang 
lupa hayop (huwad na propeta). Mukhang sa akin na ang unang hayop ay isang maliwanag na 
halimbawa ng isang anti-Diyos pulitikal na sistema at ang pangalawang hayop ay isang maliwanag na 
halimbawa ng isang anti-Diyos relihiyosong sistema. Kami ay lumipat papunta sa ang malaki kalapating 
mababa ang lipad ng kabanata 17, ang mga ehemplo ng isang anti-Diyos mundo ng sistema mula sa Dan. 
7. Kung ito man ay sinaunang Babylon, unang siglo Roma, o sa isang end-time composite mundo 
kaharian, ito ay nagpapakita na ang kasaysayan ng tao ay lumilipat patungo sa ang panghuli conflict sa 
pagitan ng "mga diyos na ito ng mundo" (cf. II cor. 4:4) at ang kanyang minions laban sa Diyos ng 
paglikha at ang Kanyang Mesiyas (cf. PS. 2). 

13:18 "ang kanyang bilang ay anim na daan at animnapung anim na" Ang Griyego papyri manuskrito 
P115 at ang mga Griyego ansialo manuskrito Codex C (anim na siglo) parehong may 616. Ito papyri 
manuskrito mula sa ikatlo o ikaapat na siglo ay tinatawag na Oxyrhynchus papirus. Ang ilang (Bruce 
Metzger, A tekstuwal kuro sa Griyego ng Bagong Tipan, p. 750) sabihin na ang bilang 666 sumasalamin 
Neron Sesar, Griyego na form, ang nakasulat sa Hebreo, ang Latin porma ng Nero Sesar ay pantay 616. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA 14:1-20 

A. Ito ay posible na kabanata 14 ay isang tugon sa mga pagtatanghal ng mga napakalaki ng sama ng 
chapters 12 at 13. Ako sigurado na ang mga mambabasa ay wondered kung ano ang nangyayari sa mga 
santo sa panahon na ito napakahirap end-time-uusig. 

B. Ang ilan ay may makikita ng ibang pampanitikan na istraktura ng "pitong" sa vv. 6-20. Diyan ay isang 
serye ng pitong mga anghel, ngunit structure na ito ay hindi tila sa maaari theologically makabuluhan. PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 14:1 - 5 

*At nakita ko, narito, ang Korderong nakatayo sa bundok ng Zion. Siya ay may kasamang 
isangdaan at apatnapu't apat na libong mga tao na nakatayo. May nakasulat na pangalan ng 
kaniyang ama sa kanilang mga noo. 2 Ako ay nakarinig ng isang tunog na mula sa langit na 
katulad ng tunog ng maraming tubig. Ito ay katulad ng isang napakalakas na kulog. Narinig ko 
ang tunog ng maraming manunugtog ng kudyapi na tumutugtog ng kanilang kudyapi. 3 Sila ay 
umawit ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na buhay na nilalang at 
ng mga matanda. Walang sinumang matututo ng awit na iyon. Ang matututo lamang nito ay 
ang isangdaan at apatnapu't apat na libong mga tao na tinubos ni Jesus sa lupa. 4 Hindi 
dinungisan ng mga ito ang kanilang mga sarili sa mga babae. Sila ay mga birhen. Sila yaong mga 
sumusunod sa Kordero saan man siya pumaroon. Sila yaong mga tinubos ng Kordero bilang mga 
unang bunga para sa Diyos at para sa Kordero. 5 Walang pandaraya sa kanilang mga bibig 
sapagkat wala silang anumang dungis sa harapan ng trono ng Diyos. 

14:1 "ang Lamb" Ito ay isang reference sa Mesiyas (cf. 5:6,8,12-13; 13:8; Isa. 53:7; Juan 1:29,36; ko 
Alagang Hayop. 1:18-19). 

* "nakatayo sa Mount Zion" Nagkaroon maraming theories pagkilala ito parirala; 

1. na ito ay para sa Mt. Moriah at ang Templo sa Jerusalem lugar (cf. Isa. 24:23; Joel 2:32) 

2. na ito ay para sa langit Jerusalem (cf. Heb. 11:10,16; 12:22-23; 13:14; Gal. 4:26) 

3. na ito ay isang apocalyptic simbolo na natagpuan sa mga di-makanoniko libro ng II Esdras 2:42-47; 
13:35,39-40 

4. na ito ay tumutukoy sa mga OT passages na makipag-usap sa mga end-oras na pagtitipon ng mga tao 
ng Diyos (cf. PS. 48; Isa. 24:23; Joel 2:32; micah 4:1,7; Obadiah vv. 17, 21) 

5. na ang background, tulad ng maraming iba pang mga passages sa section na ito, ay PS. 2, lalo na v. 6. 
Tandaan na commentators kaugnay ng bawat isa sa mga visions sa alinman sa (1) ang mga OT passages 
o Palestino lugar; (2) intertestamental apocalyptic literature; o (3) unang siglo Greco-Roman history. 
Para sa akin ang mga visions ng OT mga bagay-bagay na nagsisimula sa kabanata 6, kaugnay sa NT ang 
mga tao ng Diyos (believing Hudyo at Gentiles), ang mga santo, ang mga simbahan. Sa ganitong kaso, ito 
ay isang parunggit sa langit templo (cf. Heb. 8:2; 9:11,24). 

* "Sa Kanya ang isang daan at apatnapu't-apat na libong" Ito ay ang parehong grupo ng mga redeemed 
tulad ng sa 5:9; ng sealed sa 7:4-8; ng mga talunan sa Lamb dugo sa 7:14-17. Samakatuwid, sa aking 
opinyon, ito ay para sa mga tao ng Diyos, ang mga santo, ang mga simbahan. Para sa buong tala sa 
identity ng 144.000, tingnan ang 7:4. Sa mas maaga reference sila ay sealed ngunit persecuted, ngunit 
dito na sila ay nanalo! 

* "Pagkakaroon ng Kanyang pangalan at ang pangalan ng Kanyang Ama na nakasulat sa kanilang 
foreheads" ba ito sumangguni sa isang pangalan o sa dalawang? Ito ay maaaring sumangguni sa mga 
pamagat ng Isa. 9:6, na may kaugnayan sa pareho ng Ama at sa Anak. Ang mga ito ay ang mga na sealed 
at aari sa Diyos (cf. Rev. 7). 14:2 "naririnig ko ang isang boses mula sa langit, gaya ng" Ang mga parirala ay ginamit ng Diyos ang 
boses sa Ezek. 43:2, ni Hesus' ng boses sa 1:15, at sa langit multitudes' voices sa 19:6. Kadalasan ito ay 
ginagamit upang mangahulugan na ang mga nagsasalita ay sa langit (cf. 4:5; 11:19; 16:8). 

14:3 "sila sang ng isang bagong awit bago ang trono" Ito ay isang parunggit sa Rev. 5:9. Ang "mga ito" ay 
tumutukoy sa (1) ang angelic nilalang na kantahin ang song sa Rev. 5:9 o (2) ang mga awit ng isang daan 
at apatnapu't-apat na libo sa concluding bahagi ng v. 3 at 15:2 . Mga bagong awit na ito ay isang 
parunggit sa Isa. 42:10 at marahil PS. 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1. Ang bagong edad ng 
ipinangako ng Espiritu ay dumating! 

* "Na ay binili mula sa lupa" Ito ay ang OT konsepto ng isang malapit na kamag-anak bumili ng isang 
miyembro ng pamilya ng release (go'el, ie Ruth at Boaz). Ito ay ginagamit ng mga para sa kanino 
namatay si Cristo (cf. 5:9; 7:14). Tingnan ang mga espesyal na paksa: Ransom / Redeem sa 5:9. 

14:4 "Ang mga ito ay ang mga taong hindi pa defiled sa kababaihan" Nagkaroon maraming diskusyon sa 
mga taludtod na ito dahil ito ay anyong magpahiwatig na ito ay isang piliin, ayaw mag-asawa grupo ng 
mga lalaki sa labas ng 144,000 ng kabanata 7. Gayunman, ang tingin ko na ang mga parirala ay 
ipinaliwanag sa makahulugan, o hindi bababa sa, OT mga kataga, at hindi kailanman ay sinadya upang ay 
dadalhin literal. Ang pariralang "ay hindi pa nai-defiled sa babae" ay maaaring maunawaan sa iba't ibang 
paraan: 

1. ito ay tumutukoy literal sa buhay na walang asawa 

2. ito ay tumutukoy sa espirituwal na pangangalunya sa mga hayop o ang dakilang puta (cf. 14:8; 17:2; 
18:9) 

3. ito ay tumutukoy sa mga tiyak na mga puna ginawa sa pitong simbahan (cf. 2:14,20,22; 3:4) 

4. ito ay tumutukoy sa OT ritwal paglilinis para sa pagsamba o gera (cf. Exod. 19:14-15; Deut. 23:9-10; ko 
Sam. 21:4-5; II Sam. 11:6-13 

5. ito ay lamang ng isang parunggit sa isang OT pamagat para sa mga tao ng Diyos, "ang birhen anak na 
babae ng Zion" (cf. II Kgs. 19:21; Jer. 18:13; Lam. 2:13; Amos 5:2; II cor. 11:2; Eph. 5:27). 

Ito ay dapat na asserted na iyutan sa pagitan ng may-asawa na kasosyo ay hindi isang unspiritual 
aktibidad. lyag (kasal) ay ideya ng Diyos, sa Kanyang paraan ng pagpuno sa lupa, ang Kanyang utos (cf. 
Gen. 1:28; 9:1). Buhay na walang asawa ay tiyak na isang espirituwal na kaloob para sa ministeryo (cf. ko 
cor. 7), ngunit ito ay hindi isang holier estado. Griyego asceticism ay hindi Bibliya (alinman ay pre-marital 
o sobrang-marital sekswal na aktibidad)! 

* "Ang mga ito ay ang mga na sundin ang mga Lamb saan Siya goes" Ang nagsasalita ng discipleship at 
serbisyo (cf. Juan 7:17; 10:4 ). 

* "mula sa mga kalalakihan bilang unang bunga sa Diyos" Ang katagang ito ay ginagamit sa OT upang 
ipakita ng Diyos ang pagmamay-ari ng buong-crop (cf. Exod. 23:19, 34:76). Sa NT ito ay tumutukoy sa 
iglesia (cf. Heb. 12:23; Jas. 1:18), ang mga tao ni Hesus, na ang mga unang bunga ng muling (cf. ko cor. 
15:20,23; Rev. 1:5). 

14:5 "walang kasinungalingan ay natagpuan sa kanilang bibig" May ilang mga posibleng pinanggalingan 
para sa metapora: 1. ito ay may kaugnayan sa isang katulad na parirala sa Rev. 21:27 at 22:15 2. ito ay 
may kaugnayan sa emperador pagsamba kung saan ang mga Kristiyano ay hindi kailanman yielded sa 
utos ng persecutors sabihin, "Sesar ay Panginoon" 3. ito ay sinasagisag ng OT pagkukubli (cf. PS. 32:2; Zeph. 3:13) 4. ito ay maaring maging isang reference sa kawalan ng pananampalataya tulad ng sa ROM. 
1:25; I Juan 2:22 

* "Sila ay dapat managot" Ito ay literal "walang kapintasan" (cf. Phil. 3:6). Originally ito refer sakripisiyo 
sa mga hayop, ngunit ang dumating sa gagamitin metaphorically ng tao (cf. Noe, Gen. 6:9,17 at Job, Job 
1:1). Ito ay inilalapat sa Jesus sa Heb. 9:14 at ako Alagang Hayop. 1:19. Ito ay isa pang paraan ng 
referring sa Christlike buhay. Ito ay Diyos ay para sa Kanyang mga tao (cf. Lev. 19:2; Deut. 18:13; Matt. 
5:48; ko Alagang Hayop. 1:16). ESPESYAL PAKSA: KASALANAN, WALANG KASALANAN, WALANG KASALANAN, 
NANG WALANG MANISI 

A. Pagbukas pahayag 

1. Ang konsepto theologically naglalarawan sangkatauhan ang orihinal na estado (ie Gen. 1, sa Hardin ng 
Eden). 

2. Kasalanan at paghihimagsik na ito ay may decimated kalagayan ng perpektong relasyon (ie Gen. 3). 

3. Ang tao (lalaki at babae) ng matagal para sa muling pagbabalik ng mga relasyon sa Diyos sapagkat ang 
mga ito ay ginawa sa Kanyang larawan at katulad (ie Gen. 1:26-27). 

4. Ang Diyos ay dealt sa makasalanan sangkatauhan sa ilang paraan 

a. relihiyoso lider (ie Abraham, akda ng mga batas, Isaya) 

b. sakripisiyo sistema (ie Lev. 1-7) 

c. banal na halimbawa (ibig sabihin, Noe, Job) 

5. Sa paglaon ng Diyos na ibinigay ng Mesiyas 

a. buong bilang paghahayag ng kanyang sarili 

b. ang perpektong bilang pagpapakasakit para sa kasalanan 

6. Mga Kristiyano ay ginawa kasalanan 

a. legal na Kristo sa pamamagitan ng katuwiran imputed 

b. progressively sa pamamagitan ng mga gawa ng Espiritu 

c. ang layunin ng Kristiyanismo ay Christlikeness (cf. ROM. 8:28-29; Eph. 1:4), na sa katotohanan, ay ang 
muling pagbabalik ng imahe ng Diyos mawawala sa paglagas ng Adam at Eba 

7. Langit ay isang pagbabalik sa dati ng perpektong relasyon ng Hardin ng Eden. Langit ay ang New 
Jerusalem pagdating down ang presensiya ng Diyos (cf. Rev. 21:2) sa isang purified daigdig (cf. II Alagang 
Hayop. 3:10). Ang Bibliya ay nagsisimula at natatapos sa parehong tema: 

a. matalik na kaibigan, ang personal na relasyon sa Diyos 108 

b. sa isang hardin setting (Gen. 1-2 at Rev. 21-22) 

c. sa pamamagitan ng prophetic pahayag, ang presence at pagsasama ng mga hayop (cf. Isa. 11:6-9). 

B. LumangTipan 

1. May mga kaya maraming mga iba't-ibang mga Hebrew salita na magsagawa ng konsepto ng ganap na 
ganap, blamelessness, kawalang-malay na ito ay magiging mahirap na pangalan at ipakita ang lahat ng 
masalimuot relasyon. 

2. Ang mga pangunahing kataga dala ng konsepto ng ganap na ganap, guiltlessness, o kawalan ng 
kasalanan (ayon sa Robert B. Girdlestone, Singkahulugan ng LumangTipan, pp. 94-99) ay: 

a. shalom 

b. thamam 

c. calah 3. Ang Septuagint (ibig sabihin ang Bibliya ng maaga iglesia) isasalin ng marami sa mga konsepto sa 
Koine Greek mga kataga na ginamit sa NT. 

4. Ang mga pangunahing konsepto ay konektado sa sakripisiyo sistema. 

a. amCmos (cf. Exod. 29:1; Lev. 1:3,10; 3:1,6,9; Num. 6:14; PS. 26:1,11) 

b. amiantos at aspilus ay mayroon din cultic connotations 

C. BagongTipan 

1. ang mga legal na konsepto 

a. Hebreo legal na cultic kahulugan ay isinalin sa pamamagitan ng amCmos (cf. Eph. 5:27; Phil. 2:15; ko 
Alagang Hayop. 1:19) 

b. Griyego legal na kahulugan (cf. ko cor. 1:8; Col. 1:22) 

2. Si Cristo ay ang walang kasalanan, dapat managot, walang masama One (amCmos) (cf. Heb. 9:14; ko 
Alagang Hayop. 1:19) 

3. Kristo ang mga dapat tularan Kanya (amCmos) (cf. Eph. 1:4; 5:27; Phil. 2:15; Col. 1:22; II Alagang 
Hayop. 3:14; Jude 24; Rev. 14:5) 

4 . Ang konsepto ay ginagamit din ng mga lider ng simbahan a. anegkl'tos, "na walang paratang" (cf. I 
Tim. 3:10; Titus 1:6-7) b. anepileptos, "sa itaas pintas" o "walang hawakan para sa kahihiyan" (cf. I Tim. 
3:2; 5:7; 6:14; Titus 2:8) 

5. Ang konsepto ng "halo" (amiantos) ay ginagamit ng mga 

a. Kristo sarili (cf. Heb. 7:26) 

b. ang mga Kristiyano ng mana (cf. ko Alagang Hayop. 1:4) 

6. Ang konsepto ng "pagkabuo" o "kagalingan" (holokl'ria) (cf. Gawa 3:16; ko Thess. 5:23; James 1:4) 

7. Ang konsepto ng "na walang kasalanan," inosente kamusmusan ay conveyed sa pamamagitan ng 
amemptos (cf. Lucas 1:6; Phil. 2:15; 3:6; ko Thess. 2:10; 3:13; 5:23) 

8. Ang konsepto ng "hindi napapailalim sa ibintang" ay conveyed sa pamamagitan ng amCm'tos (cf. ko 
Alagang Hayop. 3:14) 

9. Ang konsepto ng "walang dungis," "walang dungis" ay madalas na ginagamit sa mga passages na 
magkaroon ng isa sa mga kataga sa itaas din (cf. I Tim. 6:14; James 1:27; ko Alagang Hayop. 1:19; II 
Alagang Hayop. 3: 14) 

D. Ang bilang ng mga salita sa Hebreo at Griyego na ihatid konsepto na ito ay nagpapakita ng 
kahalagahan nito. Ang Diyos ay nagbigay ng aming kailangan sa pamamagitan ni Cristo at ngayon tawag 
sa amin na maging tulad ng sa Kanya. 

Believers ay positionally, forensically ipinahayag "karapatan," "lamang," "kasalanan" ng mga trabaho ni 
Kristo. Ngayon believers ay upang makamtan ang kanilang mga posisyon. "Maglakad sa ilaw na Siya ay 
nasa ilaw" (cf. I Juan 1:7). Maglakad halaga ng pagtawag sa (cf. Eph. 4:1,17; 5:2,15). Si Jesus ay ibalik ang 
imahe ng Diyos. Matalik na kaibigan relasyon ngayon ay maaari, ngunit tandaan Diyos ay nais ng isang 
tao na sumasalamin sa kanyang pagkatao, tulad ng Kanyang Anak did. Kami ay tinatawag na walang mas 
mababa sa kabanalan (cf. Matt. 5:20,48; Eph. 1:4; ko Alagang Hayop. 1:13-16). Kabanalan ng Diyos, hindi 
lamang ng legal, ngunit existentially! NASB (BINAGO) TEKSTO: 14:6 - 7 

6 At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit. Taglay nito ang walang 
hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga nananahan sa lupa. Kabilang dito ang bawat bansa 
at lipi at wika at mamamayan. 7 Sinabi niya sa isang malakas na tinig: Matakot kayo sa Diyos sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghuhukom. Magbigay 
kayo ng papuri sa kaniya. Sambahin ninyo siya na gumawa ng langit at lupa at dagat at bukal ng 
mga tubig. 

14:6 "Nakita ko ang ibang anghel sa paglipad sa midheaven" Sa 8:13 may agila sa paglipad sa midheaven, 
na nagpapahiwatig ng isang bagay well nakikita at kakayahan upang ipahayag sa buong daigdig. 109 

* "pagkakaroon ng isang walang hanggan Ebanghelyo upang mangaral sa mga taong mabuhay sa daigdig 
"Ang parirala," isang walang hanggan Ebanghelyo "ay matatagpuan lamang dito. Ito ay makabuluhan na 
ang mga" Ebanghelyo "dito ay para sa mga naninirahan (tumira) sa lupa at ito ay madalas na ginagamit 
sa paghahayag ng mga unbelievers, ilang makita ang mga ito bilang isang pagtupad ng Matt. 28:18-20 o 
mas partikular, Matt. Mark 24:14 at 13:10. Ang nilalaman ng Ebanghelyo na ito ay marami na tulad ng 
mensahe ng mga John the Baptist (cf. Lucas 3:3-14), o si Hesus' pahayag sa kasalanan ng isa sa Matt. 
4:10. Ang mensahe ng paghuhusga ay isang mahalagang sangkap sa Ebanghelyo na ito. Verses 6-7 ay 
makabuluhan, para ipakita ang mga ito sa amin na ang lahat ng mga ito ng Diyos-na ipinadala sa 
judgments nawala sangkatauhan ay para sa layunin ng pagtubos (cf. 9:20-21; 16:9,11). Sa v. 12 true 
believers ay characterized bilang mga taong (1) panatilihin (ie pandiwaring pangkasalukuyan) ang 
commandments ng Diyos at (2) panatilihin (ibig sabihin ang parehong pandiwaring pangkasalukuyan) 
pananampalataya sa Jesus. 

* "sa bawat bansa at lipi at wika at mga taong" Tingnan ang mga nota sa 10 : 11. 

14:7 "matakot sa Diyos, at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya" Ito ay isang AORIST balintiyak 
(deponent) pautos at isang AORIST Aktibong makapangyarihan. May tatlong AORIST IMPERATIVES sa v. 
7. Sangkatauhan ay commanded tumugon sa Diyos sa mga gawaing-aalinlanganan ng pananampalataya 
(cf. Juan 1:12; ROM. 10:9-13). Sa 11:13 nakabagsak sangkatauhan tila upang bigyan ng kaluwalhatian ng 
Diyos, ngunit ito ay mabilis na inilabas sa malayo sa pamamagitan ng mga himala ng mga hayop sa 
kabanata 13. 

* "Dahil ang oras ng Kanyang paghatol ay dumating" Ang salitang "oras" ay makabuluhan sa Ebanghelyo 
ni Juan (cf. 2:4; 4:21,23; 5:25,28; 7:30; 8:20; 12:23,27; 13:1; 16:21,32; 17:1). Ito ang nagsasalita ng mga 
banal na tiyempo ng isang preset na kaganapan (ang Araw ng Panginoon, Cf. 14:15 at 9:15). 

* "Pagsamba sa Kanya" Ito ay isa pang AORIST Aktibong pautos na kung saan ay isang tiyak na utos. 

* "Na ginawa ang langit at sa lupa at dagat at spring ng Waters "Ito ay katulad ng affirmation 
matatagpuan sa Gawa 14:15, na quotes Gen. 14:19; Exod. 20:11 o PS. 146:6. Ang Diyos ay inilarawan 
bilang manlilikha tulad ng sa Job 38-41. Ang lamang ng di-pangkaraniwang pariralang ito ay "ang spring 
ng tubig," kung saan ang ilang makita ang mga bilang (1) na konektado sa mga naunang plagues ng mga 
anghel (cf. 8:10) o (2) sa mga kaibahan sa undrinkable dagat tubig. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 14:8 

8 May isa pang anghel ang sumunod sa kaniya na nagsabi: Bumagsak na ang Babilonya! 
Bumagsak na ang dakilang lungsod ng Babilonya! Siya ay bumagsak dahil sa alak ng poot ng 
kaniyang pakikiapid na ipinainom niya sa lahat ng mga bansa. 14:8 " 'pagkalugmok, pagkalugmok ay Babylon ang dakilang" Ang pandiwa ay hindi lamang ang paulit- 
ulit, pero nangyari una sa Griyego na pangungusap, emphasizing mga AORIST Aktibong INDICATIVES. Ito 
ay mahirap sa mga kahulugan ang mga libro ng paghahayag dahil concepts ay pinalawak na sa iba't ibang 
lugar (ang mga hayop ay dagli nabanggit sa 11:7 ngunit hindi ganap na usapan hanggang kabanata 13). 
Ang buong talakayan ng Babylon's mahulog ay matatagpuan sa 16:19 at 17:1-18:24. Ito ay para sa Roma 
(cf. ko Alagang Hayop. 5:13; II Baruch 11:1; 67:7; nanghuhula Oracles 5:143, 159, 424), ngunit sa huli ito 
ay para sa lahat ng tao lipunan na inayos at gumagana ng hiwalay mula sa Diyos. Ang tao kasarinlan ay 
isang direktang resulta ng tag-lagas (cf. Gen. 3) at ang unang sa ipinapahiwatig sa Tower of Babel (cf. 
Gen. 10-11). Ang mundo empires ay nagiging mas anti-Diyos, na kung saan ay isyu sa panghuli mundo 
kaharian ng Antichrist sa dulo-time (cf. Dan. 2:7-8). Ito ay maaaring isang parunggit sa Isa. 21:9; Jer. 
51:8. 

* "Ay ginawa ang lahat ng mga bansa uminom ng alak sa mga simbuyo ng damdamin ng kanyang 
kasamaan" Ang parunggit ay Jer. 51:7-8 (cf. 17:2,4; 18:3). Ang terminong "passion" ay ang salitang 
Griyego "thumos," na tungkol sa isang silakbo ng damdamin (cf. 17:2,3; 18:3). Mga taong Babylon's 
uminom ng alak ay inumin YHWH ng alak (cf. v. 9)! 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 14:9 - 12 

9 Sumunod sa kanila ang pangatlong anghel. Sinabi niya sa isang malakas na tinig: Ito ang 
mangyayari sa sinumang sasamba sa mabangis na hayop at sa kaniyang larawan. Ito ay 
mangyayari sa sinumang tumanggap ng tatak sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay. 10 Siya ay 
iinom ng alak ng poot ng Diyos, na ibinuhos niya na walang halo sa saro ng kaniyang poot. 
Pahihirapan siya sa apoy at nagniningas na asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa 
harapan ng Kordero. n Ang usok ng kanilang paghihirap ay pumailanlang magpakailan pa man. 
Ang mga sumamba sa mabangis na hayop at kaniyang larawan ay walang kapahingahan araw at 
gabi. Gayundin ang mga tumanggap ng tatak ng pangalan nito ay walang kapahingahan. 
12 Narito ang pagtitiis ng mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at nananampalataya kay 
Jesus. 

14:9 "Kung. . . "Ito ay isang first class kondisyon na pangungusap na may dalawang verbs," worships "at" 
na natatanggap. "Ang ilang mga tao, maraming mga tao, ay isaulo ang mga ito idolatrous gawang. Ito ay 
ang eksaktong kabaligtaran ng pagtanggap ng Diyos ang Mesiyas sa vv. 7 at 12. Mga taong gawin ay ang 
karanasan sa matinding galit ng Diyos (cf. v. 10). 110 

14:10 "siya din ay uminom ng alak ng galit ng Diyos" ang tao ay may lamang ng dalawang espirituwal na 
pagpipilian, ang Diyos o masama. Ang Griyego kataga ng galit org 'ay tumutukoy sa "isang ayos 
pagsalungat." Ang parunggit ay sa Isa. 51:17 o Jer. 25:15-16 (cf. Rev. 16:19; 19:15). Believers ay dapat 
mukha ang galit ng Babylon (cf. v. 8), ngunit ang unbelievers ay mukha ang galit ng Diyos (cf. v. 10). Ang 
mga kakaibang kombinasyon ng mga salita (literal "sama-sama puro") ay nangangahulugan na ang mga 
alak ng Diyos galit na ito ay sama-sama sa iba pang mga sangkap upang gawin itong lubhang 
nakalalasing, pero puro bilang malayo bilang natubigan pababa. Ang terminong "tasa" ay madalas 
gamitin sa OT para sa paghuhusga ng Diyos (cf. Isa. 51:17,22; Jer. 25:15-17,27-29; PS. 75:8). Hesus drank 
ang tasa ng galit ng Diyos para sa lahat ng sangkatauhan (cf. Mark 14:36). Ang alinlangan mundo ay hindi tumugon sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya; at sa gayon, sila mukha ang tasa ng kanilang 
mga sarili! 

* "At siya ay tormented sa apoy at asupre" Ito ay isang parunggit sa Diyos ang paghuhusga sa Sodom at 
Gomorrah (cf. Gen. 19:24,28; Lucas 17:29; o paghuhusga sa pangkalahatan, Cf. PS. 11: 6; Isa. 34:8-11; 
Ezek. 38:22). Magpahirap na mabuti ay ang panghuli tadhana ng dalawang beasts (cf. 19:20), ng masama 
ng isang (cf. 20:10), at ng walang sangkatauhan (cf. 20:15; 21:8). Sunog ay isang OT metapora ng 
kabanalan ng Diyos (cf. Num. 9:15-16, atbp) Ito ay ginagamit bilang isang paraan ng hugas (cf. Lev. 
8:17,32; 9:11,24; 13:32,55,57, at iba pa) at paghuhusga (cf. Lev. 10:1-2; Num. 11:1-3, atbp.) Ito kasama 
ng paghuhusga ay pinalawak upang ilarawan ang isang lugar ng paghuhusga. Ni Hesus na ginagamit ang 
basura ng basura timog ng Jerusalem sa lambak ng sons ng Hinnom (Gehenna) bilang isang simbolo ng 
walang hanggan kaparusahan (cf. Rev. 20:10, 14-15). 

14:11 "ang mga usok ng kanilang magpahirap na mabuti goes up magpakailanman at kailanman" gusto 
ko na ako ay naniniwala sa universalism o hindi bababa sa isang pangalawang pagkakataon na tumugon 
sa Ebanghelyo, ngunit ayon sa mga Kasulatan ay dapat na tumugon sa mga tao ng Diyos ay nag-aalok sa 
pananampalataya ( Cf. Markahan 1:15; Gawa 3:16,19; 20:21) habang sila nakatira (cf. Heb. 9:27), kung 
sila ay tumangging sumagot, ang kahihinatnan ay panghuli at walang hanggan (cf. Mark 9:47 -48; Matt. 
25:46; Juan 5:29; Gawa 24:15; II Thess. 1:6-9). Ang permanenteng kaparusahan ng masama ay 
inihambing sa madaling paghihirap ng mga santo. Ito ay suportado sa pariralang "sila ay walang araw ng 
pahinga at gabi," habang sa v. 13 ang mga santo mayroon kang iba. Ito ay hindi isang madaling paksa na 
pag-usapan. Ang pag-ibig ng Diyos at Kanyang puso para sa pagtubos sa mga kaibahan sa Kanyang kuru- 
kuro ng walang hanggan kaparusahan. Karamihan ng Diyos judgments sa paghahayag ay para sa 
pagtubos sa kasalanan, tulad ng plagues sa Ehipto at ang mga tipan curses ng Deut. 27-29. Ngunit, ang 
Diyos ang panghuli pagtanggi ay permanente. Ito ay hindi pandisiplina, ito ay naglalapat ng parusa! Ito 
ay upang maintindihan nang husto, upang emotionally hawakan. Ito ay accentuate ang pangangailangan 
para magbahagi ng Ebanghelyo! 

Bago ko umalis sa paksang ito hayaan mo akong ibahagi sa iyo ng isang Akala ko ay may sa lugar na ito. 
Bilang masamang na sana ay para sa sangkatauhan, ito ay mas masahol pa para sa Diyos. Nilikha ng 
Diyos ang tao sa Kanyang imahe para sa samahan. Lahat ng paglikha ay isang yugto para sa Diyos upang 
matugunan at kung sangkatauhan. Loves Diyos ang lahat ng mga sons at anak na babae ng Adam (cf. 
Ezek. 18:32; ko Tim. 2:4; II Alagang Hayop. 3:9). Siya Loves ang mga ito upang marami Siya ay malugod 
na pumapayag na magpadala ng kanyang sariling Anak upang mamatay sa kanilang lugar (cf. Juan 3:16; II 
cor. 5:21). Ngunit Siya ay napili na ang makasalanan ay dapat na tumugon sa Kanya sa pagtitiwala, 
pananampalataya, pagsisisi, pagkamasunurin, serbisyo, pagsamba at tiyaga. Ang Diyos ay hindi 
magpadala ng kahit sino sa Hell, ngunit unbelievers magpadala ng kani-kanilang sarili (cf. Juan 3:17-21). 
Hell ay isang bukas na, dumudugo sugat sa puso ng Diyos na ay hindi bahaw! Hindi ako sigurado Diyos 
kailanman ay "isang magandang araw." Oh, ang sakit ng ulo paghihimagsik sa harap ng sakripisiyo love! 

14:12 katiyagaan ay isang pangunahing tema sa buong libro (cf. 1:9; 2:7,11,17,19,26; 3:5,10,12,21; 
13:10; 21:7). Ng Diyos ang mga tao na ito ay ipinapakita na maging tapat kahit na sa gitna ng uusig. 
Tingnan ang buong tala at mga espesyal na paksa sa 2:7. 

* "Santo" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 5:8. 

* "Na panatilihin ang commandments ng Diyos at ang kanilang pananampalataya sa Jesus" Isang 
paglalarawan ng mga katulad na believers ay matatagpuan sa 12:17. Paunawa na ang diin ay sa isang personal na relasyon sa pananampalataya Jesus, na sinusundan ng isang pamumuhay ng pagsunod (cf. 
12:17; Lucas 6:46). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 14:13 

13 At ako ay nakarinig ng isang tinig mula sa langit. Sinabi nito sa akin: Isulat mo ito. Pinagpala 
ang mga mamamatay sa Panginoon mula ngayon. Sinabi ng Espiritu: Oo, sila ay dapat na 
mamahinga mula sa kanilang mga pagpapagal. Susundan sila ng kanilang mga gawa. 

14:13 "pinagpala" Ito ay ang ikalawang ng pitong bendisyon matatagpuan sa libro ng paghahayag (cf. 
1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). 

* "mapalad ang mga patay na mamatay sa Panginoon" Ito ay tumutukoy sa mga martyrs (bilang ay ang 
144,000), ngunit ang eksaktong oras ng kamatayan ay hindi sigurado. Ang ilang mga commentators may 
kaugnayan ito sa John's at ilang araw na may kaugnayan ito sa end-oras. Kahit na ang oras na sangkap ay 
hindi sigurado, ito ay mahalaga na malaman na ang kamatayan ng Diyos ang mga santo ay mahalaga sa 
Kanyang sight (cf. PS. 116:15). Kahit na sa grupong ito ay binubuo ng mga Kristiyano martyrs, ito ay 
pinakamahusay na kahulugan ito bilang "saksi" sa isang mas pangkalahatang kahulugan ng mga 
believers. Hindi lahat ng believers ay pumatay sa unang siglo, hindi lahat ay namatay sa pagdurusa ng 
end-oras, ngunit ang lahat ng believers ay dapat manatiling tapat sa Kristo. Ang talinghaga ay kasama, 
hindi eksklusibo. 

* "Para sa kanilang mga gawa sundin sa kanila" Ito ay isang kabalintunaan ng Kristiyanismo na bilang 
believers tayo ay likas na matalino sa pamamagitan ng Espiritu at kaligtasan para sa mabisang ministeryo 
sa at para sa katawan ni Kristo (cf. ko cor. 12:7,11). Diyos tawag, equips, at gumagawa ng prutas walang 
hanggan sa pamamagitan ng hindi lubos believers. Ito ay Kanyang regalo, Kanyang Espiritu na 
empowers, ngunit ang mga santo na makatanggap ng isang gantimpala para sa kanilang katapatan, 
availability, at tiyaga. Believers ay hindi na-save na sa pamamagitan ng mga gawa (self-pagsisikap), pero 
ang mga ito ay nai-save na unto mabuting gawain (cf. Eph. 2: 8-9,10). Ng Diyos ay para sa bawat 
naniniwala ay Christlike serbisyo (cf. ROM. 8:29; Gal. 4:19; Eph. 1:4)! 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 14:14 - 16 

14 At nakita ko at narito, ang isang puting ulap at sa ibabaw ng ulap ay may isang nakaupo na 
katulad ng Anak ng Tao. Siya ay may gintong putong sa kaniyang ulo. Sa kaniyang kamay ay may 
hawak na isang matalas na karit. 15 At may isa pang anghel na lumabas mula sa banal na dako. 
Siya ay sumigaw sa isang malakas na tinig sa nakaupo sa ulap na nagsasabi: Gamitin mo ang 
iyong karit at ipanggapas mo na. Ang dahilan ay dumating na ang oras upang ikaw ay gumapas. 
Ang aanihin sa lupa ay handa na. 16 At inilagay ng nakaupo sa ibabaw ng ulap ang kaniyang karit 
sa lupa at ginapas ang anihin sa lupa. 

14:14-16 May dalawang magkaibang harvests inilarawan sa vv. 14-16 at 17-19. Ang una ay isang butil-ani 
at ang pangalawang ng ubas ani. Kung ito pagkakaiba ay maaaring pinananatili (sa Joel 3:13 ng dalawang 
crops ay tiningnan bilang isa paghuhusga), ang unang tumutukoy sa pag-aani ng mga banal (cf. Matt. 
9:37-38; 13:30,38; Markahan 4 :26-29; Lucas 10:2; Juan 4:35-38), habang ang pangalawang ubas ani na nabanggit sa Isa. 63:2-6; Jer. 51:33; Lam. 1:15; Joel 3:13 at Rev. 19:15 ay tumutukoy sa mga 
makasalanan. 

14:14 "isang puting ulap, at nakaupo sa mga ulap ay katulad ng isang anak na lalaki ng mga tao, 
pagkakaroon ng isang ginintuang putong sa kanyang ulo" Ang parehong mga identity problema sa 
chapters 6 at 10 mag-apply sa mga verses. Ito ba ay isang paglalarawan ng banal na Mesiyas (cf. Dan. 
7:13) o makatarungan isa pang anghel serving sa Kanyang ngalan? Sa tingin ko ito ay isa pang malakas na 
anghel, dahil (1) ito ay sa isang serye ng mga anghel (cf. vv. 15,17,18); (2) Matt. 13:39, 41-42, 49-50 
nagsabi na ang mga anghel ay magtipon at hiwalay na mga tao sa dulo-time (para sa ilang mga hulog at 
ang ilan para sa paghuhukom); at (3) ng isang anghel-utos sa kanya (cf. v. 15). 

14:15 Ito ay isang parunggit sa Joel 3:13. 
NASB (BINAGO) TEKSTO: 14:17 - 20 

17 At isa pang anghel ang lumabas mula sa banal na dako na nasa langit. Siya rin ay may taglay na 
isang matalas na karit. 18 At may isa pang anghel ang lumabas mula sa dambana. Siya ay may 
kapamahalaan sa apoy. Tinawag niya sa isang malakas na tinig ang may taglay ng matalas na 
karit. Sinabi niya: Gamitin mo na ang matalas mong karit. Tipunin mo ang mga buwig ng ubas sa 
lupa sapagkat hinog na ang mga ubas sa lupa. 19 lnilabas ng anghel ang karit at tinipon ang ubas 
sa lupa. Inihagis niya ang mga ubas ng lupa sa pisaang-ubas ng poot ng dakilang Diyos. 
20 Niyurakan nila ang mga ubas sa pisaang-ubas na nasa labas ng lungsod. Lumabas ang dugo 
mula sa pisaang-ubas. Ito ay kasinglayo ng bokado ng mga kabayo sa layong tatlong daang 
kilometro. 14:17 "isa pang anghel ang dumating sa labas ng templo na kung saan ay sa langit" Ito ay tumutukoy sa 
mga espirituwal na tabernakulo sa langit (cf. Heb. 8:2; 9:11,23-24). 

14:18 "na may kapangyarihan sa sunog "Anghel ay may kapangyarihan sa ibabaw ng hangin (cf. 7:1), 
higit sa sunog (cf. 14:18), at sa ibabaw ng tubig (cf. 16:5). Ito ay sumasalamin rabbinical Hudaismo ang 
konsepto ng angelic paglahok sa natural na mundo . Kahit na ang NT ay hindi bigyang-diin na ito, na 
hindi nangangahulugan na ito ay mali-mali (cf. Heb. 1:7,14). 

14:20 "sa labas ng lungsod" May mga makikita ito bilang isang parunggit sa Kristo na crucified sa labas 
ng lungsod ( Cf. Heb. 13:12). Ang iba na makita ito bilang isang simpleng parunggit sa OT pagdalisay mga 
batas na kung saan ang marumi ay kinuha sa labas ng kampo (cf. Lev. 8:17; 9:11). Gayunman, ito ay 
maaaring sumangguni sa end-oras na pagtitipon ng mga enemies ng Diyos sa paligid ng lungsod ng 
Jerusalem (cf. PS. 2:2,6; Dan. 11:45; Joel 3:12-14; Zech. 14:1 -4; at ang intertestamental apocalyptic libro 
ng ko Enok 53:1). Narito muli, ang mga problema ng kung ano ang literal na at kung ano ang simbolismo 
ay isang pangunahing interpretive isyu! 

* "Ang dugo ay nagmula sa labas mula sa alak pindutin, hanggang sa ang mga kabayo 'bridles, para sa 
isang distance ng dalawang daang milya" Ito ang magiging resulta ng isang malaking gera na kung saan 
ay inilarawan sa mamaya chapters, o lamang ng isang metapora na nagmumula sa kulay ng ubas juice. 
Ang tunay na tanong ay kung ito ay literal o makahulugan. Ba na ito ay naglalarawan ng isang panlabang 
sa panahon / lugar o sa isang makahulugan kosmiko panlabang ng mabuti at masama? Ang genre leans patungo sa huli, ngunit si Hesus' salita ng Matt. 24: Markahan 13 at Lucas 21 paghilig papunta sa ang 
dating. Ang eksaktong distansya ay hindi sigurado. Hang say (1) 165 milya; (2) 184 milya; o (3) 200 milya. 
Ang eksaktong mga salita ay 6.600 furlongs. Ito ay isang di-pangkaraniwang makahulugan numero. Ang 
ilang mga sinasabi na ito ay tumutukoy sa ang layo mula sa Dan sa Beersheba, na nangangahulugan 
paghuhusga symbolically na sumasakop sa buong Banal na Land. Ang "alak pindutin ang" ay isang OT 
metapora para sa paghusga (cf. Isa. 63:3; Lam. 1:15). Ito ay maaaring mangyari dahil sa mga 
pagkakatulad sa pagitan ng mga pulang ubas juice at dugo. Ito ay nabanggit din sa 19:15. 

MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Ano ang relasyon sa pagitan ng 144,000 matatagpuan sa chapters 7 at 14? 

2. Sa kung ano ang ginagawa ng Mt. Zion sumangguni? 

3. Ang mga kwalipikasyon na matatagpuan sa 14:4 ng isang paglalarawan ng isang grupo piliin ang ayaw 
mag-asawa o ang buong mga tao ng Diyos? 

4. Ano ang kabuluhan ng mga 14:6 at 7? 

5. Sino o ano ang Babylon? 

6. Sana ay walang hanggan? 

7. Sino ang mga tao na nakaupo sa mga ulap sa 14:14-16 at bakit? PAGHAHAYAG 15 - 16 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang Anghel sa 
Huling Plagues 


Pagpapakilala sa 

mangkok 

Judgments 


Ang Pitong Bowls 
nggalit ng Diyos 


Ang Anghel sa 
Huling Plagues 


Ang himno ng mga 
akda ng mga batas 
at ang Lamb 


15:1 


15:1-16:1 


15:1 


15:1 


15:1-4 


15:2-4 
15:2-4 


15:2-4 


Ang Pitong Bowls 
ng Plagues 


15:5-8 
15:5-16:1 


15:5-8 


15:5-8 


Ang Bowls ng Diyos 
matindinggalit 


Ang Bowls ng Diyos 
galit 
16:1 


Unang mangkok: 

mapagpahamak 

sugat 
16:1 


16:1 


16:2 


16:2 


16:2 


16:2 


16:2 
Ikalawang 
mangkok: Ang Sea 
lumiliko sa dugo 
16:3 


16:3 


16:3 


16:3 


16:3 
Ikatlong mangkok: 
Ang Waters Lumiko 
sa dugo 
16:4-7 


16:4-7 


16:4-7 


16:4-7 


16:4-7 
Ikaapat na 
mangkok: Lalaking 
ay pinaso 
16:8-9 


16:8-9 


16:8-9 


16:8-9 


16:8-9 
Ikalimang 
mangkok: 
kadiliman at kirot 
16:10-11 


16:10-11 


16:10-11 


16:10-11 


16:10-11 

Sixth mangkok: ilog 
ng Yuprates Dries 
Up 
16:12-16 


16:12-16 


16:12-16 


16:12-14 


16:12-16 
Ikapitong mangkok: 
Ang Earth lubos 
inalog 
16:15 


16:16 
16:17-21 


16:17-21 


16:17-21 


16:17-21 


16:17-21 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA PAHAYAG 15:1-16:21 

A. Ang pitong bowls na kung saan ay ipinakilala sa kabanata 15 at inilalarawan sa kabanata 16 ay ang 
third sa isang set ng tatlong kurso ng mga banal na plagues na ipinadala para sa layunin ng pagtubos (cf. 
9:20-21; 14:6-7; 16 : 9,11). Ang bawat cycle gets progressively mas malubha: 1 / 4, 1 / 3, at kabuuang 
pagsira (ang paghusga at paghihiwalay ng masama). Ito ay marahil ay batay sa "ang cursing at grasya" na 
bahagi ng Deut. 27-28. B. May pampanitikan na relasyon sa pagitan ng mga cycles. Ang ikapitong selyo ay ang pitong mga 
Trumpeta. Ang unang apat na mga Trumpeta ay direkta kahilera ng unang apat na bowls. C. Ang ikapitong mangkok ay ang paglagas ng Babylon, na kung saan ay isang simbolo ng pagkalugmok 
tao lipunan organisado at gumagana ng hiwalay mula sa Diyos. Sa John's araw na ito ay Roma. Sa Dan. 2 
ang bawat kasunod na mundo imperyo ay nagiging mas at mas anti-Diyos hanggang sa huling mundo- 
wide, anti-imperyo ng Diyos na ang Mesiyas ay ipinanganak na kung saan ay Roma. 

D. Chapters 15 at 16 maglabas ng kanilang mga imahe mula sa Exodo karanasan ng Israel. Ang end-oras 
paglaya mula sa kasalanan ay makikita bilang panghuli Exodo (ie pagkapalaya). 

E. Ang beasts at ang mga kalapating mababa ang lipad ng Babylon (mapanlaban pantao lipunan) ay 
bagsak sa Armageddon (16:12-16), habang ang Satanas ay toto kasama ang Gog at Magog (mapanlaban 
tao) sa dulo (cf. 20:7-10) . Ang Ikalawang Coming ni Kristo sa kabanata 19 ay isang extension at 
pagsasagawa ng ikapitong selyo at ang ikapitong trumpeta at ang ikapitong mangkok judgments. Ito ay 
Diyos sagot sa martyrs' tanong ng 6:9-11. 

F. Ang mga problema sa end-interpret nang mga oras battles ay: 

1. Ang uri ng panitikan na kung saan sila ay ipinahayag, apocalyptic/ prophetic. 

2. Sila ay dealt sa sunud-sunod sa hakbang, paikot, o pandrama gawang. 

3. Diyan ay pagkalikido sa pagitan ng mga grupo at mga simbolo. 

4. May kahirapan sa pagkakahiwalay unang siglo katuparan mula sa end-oras na katuparan. 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 15:1 - 3a 

x At nakita ko ang isa pang dakila at kamangha-manghang tanda sa langit. Pitong anghel ang may 
pitong huling salot. Ang poot ng Diyos ay malulubos sa kanila. 2 At nakita ko ang isang bagay na 
katulad ng isang dagat na kristal at ito ay may kahalong apoy. Ang mga nagtagumpay sa 
mabangis na hayop ay nakatayo sa ibabaw ng dagat na kristal. Taglay nila ang mga kudyapi ng 
Diyos sa kanilang mga kamay. Sila ang mga nagtagumpay sa larawan ng mabangis na hayop at 
sa tatak nito at sa bilang ng pangalan nito. 3 lnaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at 
ang awit ng Kordero. 

15:2 "Nakita ko ang isang bagay na tulad ng isang dagat ng salamin" Ito ay unang nabanggit sa Rev. 4:6. 
Dahil sa kanyang gamitin sa Rev. 21:1, ito tila sa maaari a metapora para sa kabanalan ng Diyos, na kung 
saan malinis makasalanan sangkatauhan mula sa approaching Kanya. Isang araw na ito barrier ay 
tatanggalin. Ang OT ay parunggit sa alinman Exod. 24:10 o Ezek. 1:22; 10:1. 

* "Halu-halo na may apoy" Ito ay isang bagong sangkap na hindi matatagpuan sa 4:6. Nagkaroon ng 
maraming theories: (1) ito ay ang reflected setting sun sa kasaysayan ng tao; (2) ito ay kumakatawan sa 
sunog na kung saan ay para sa Diyos ang paghuhusga; (3) na ito ay ang dugo ng mga martyrs; o (4) na ito 
ay konektado sa ang tagumpay at ang Red Sea at ang Song ng mga akda ng mga batas mula sa OT 
background ng chapters 15 at 16 ay ang plagues ng Exodo (cf. Exod. 7-12; 15). 

* NASB "mga taong ay nagwagi" NKJV "mga na ang tagumpay " 
NRSV" mga taong nagkaroon conquered " 

TEV" mga taong had won ang tagumpay " NJB" mga taong had fought laban " 

Sa una ito tila sumangguni sa martyrs, ngunit 12:11 nagpapakita na ito ay kailangang mag-aplay sa mga 

na nakaranas ng mga natural na pagkamatay ngunit na hindi worshiped ang mga hayop (cf. 20:4). 

* NASB "mula sa mga hayop at mula sa kanyang imahe at mula sa mga bilang ng kanyang pangalan na" 
NKJV "sa loob ng mga hayop, higit sa kanyang mga larawan at higit sa kanyang markahan ang" 

NRSV "ang mga hayop at ang kanyang mga imahen at ang bilang ng kanyang pangalan na" 

TEV "sa ibabaw ng hayop at sa mga larawan at higit ang mga na ang pangalan ay kinakatawan ng isang 

numero " 

NJB" ang mga hayop at mga tao, at laban sa kanyang mga rebulto at ang bilang na kung saan ay ang 

kanyang pangalan na " 

Ang mga hayop ay unang binanggit sa 11:7. Mula sa kabanata 13 na ito ay malinaw na may dalawang 

ligaw beasts; isa ay ang pagkakatawang-tao ng Satanas at ang mga iba pang ay kanyang maling propeta. 

Mula sa 13:18 namin malaman na ang kanyang bilang ay 666, na kung saan ay hindi pagayon marami ng 

isang bilang ng isang tao na ito ay ng fallenness at kakulangan ng mga tao sa lipunan bukod sa Diyos. 

* "Nakatayo sa dagat ng salamin" Ang ilang mga pagsasalin ay may " sa "(NASB, NKJV), at ang ilan ay 
may" tabi "(NRSV) o" sa pamamagitan ng "(TEV, NJB). Ang Griyego-ukol ng pangunahing kahulugan ay 
"sa oras." Ang talinghaga ng mga nagsasalita ng overcomers pagiging malapit sa Diyos. Ang "dagat" sa 
paghahayag ay para sa isang paghihiwalay sa pagitan ng isang banal na Diyos at makasalanan paglikha. 
Dagat na ito ay ganap na tatanggalin sa 21:1 kapag buong samahan ay ibinalik. 

* "Humahawak harps ng Diyos" Anghel ay inilarawan bilang pagkakaroon ng harps sa 5:8 at 14:2. Sa 
ganitong konteksto ito ay tumutukoy sa mga believers na magkasingkahulugan sa 144,000 ng kabanata 
14. 

15:3 "At sila sang ang song ng mga akda ng mga batas. . . at ang mga awit ng Lamb "Ito ay nagpapakita 
ng pagkakaisa ng lumang tipan at ang bagong tipan sa this song ng pagtubos. Ang awit ng mga akda ng 
mga batas ay isang parunggit sa Exod. 15:1-19, na kung saan ang akda ng mga batas, salamat sa Diyos 
para sa pagkatalo ng paro sa Red Sea. Subalit, posible na ang John had Deut. 32 sa isip dahil ang unang 
parirala ay maaaring maging isang parunggit sa Deut. 32:3-4. Ang awit ng Lamb ay dati pa sa 5:9 at 14:3. 
Paunawa na ito ay isang song ng kumpanya, hindi indibidwal, kaligtasan (cf. Gen. 3:15). 

* "Ang mga bono-lingkod ng Diyos" Ito ay isang panggalang pamagat para sa OT characters na tulad ng- 
akda ng mga batas, Joshua, at si David. Maaaring ito ay ang pinanggalingan ng Paul's "tagapaglingkod ni 
Kristo." NASB (BINAGO) TEKSTO: 15:3b - 4 

3b Sinabi nila: Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang iyong mga gawa ay dakila at 
kamangha-mangha. Ikaw na Hari ng mga banal, ang iyong mga daan ay matuwid at totoo. 
4 Panginoon, sino ang hindi matatakot sa iyo? Sino ang hindi magbibigay luwalhati sa iyong 
pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang siyang banal, dahil ang lahat ng mga bansa ay lalapit at 
sasamba sa harap mo sapagkat ipinakita mo ang iyong tuntunin. 

* "Great AT ANG IYONG gawain kahanga-hangang" Ito ay isang parunggit sa PS. 40:5; 92:5; 111:2; 139:14 * "O PANGINOON GOD, ANG ALMIGHTY" Ito ay isang parunggit na ang tatlong pinakakaraniwang 
ginagamit OT pamagat para sa Diyos (cf. 1:8; 4:8; 11: 7; 16:7). "Panginoon" ay tumutukoy sa YHWH, ang 
Tagapagligtas, tagapagligtas, Tipan Diyos. "Diyos" ay tumutukoy sa Elohim, ang Creator, Provider at 
Sustainer ng lahat ng buhay sa daigdig. Ang "Almighty" ay tumutukoy sa El Shaddai, ang makaama 
pangalan para sa Diyos ng Abraham, Isaac, at Jacob (cf. Exod. 6:3). 

* "Banal AT Totoo AY IYONG Ways" Sa gitna ng kahirapan ng mga santo , ang diin ay tremendously 
mahalaga (cf. 16:7). Ito ay maaaring isang parunggit sa Hosea 14:9. 

* NASB, NRSV, TEV, NJB "kayo King NG Nations" 
NKJV'OHariNG santo" 

May tatlong iba't-ibang mga pagsasalin ng mga taludtod na ito magagamit sa modernong Ingles. 

1. "Hari ng edad" na kung saan ay matatagpuan sa sinaunang Greek manuscripts P47,! C, at C (cf. I Tim. 
1:17) 

2. "Hari ng mga bansa" na kung saan ay matatagpuan sa! Isang, A, P, at pinaka-minuscules (cf. Jer. 10:7) 

3. "Hari ng mga santo" na nanggagaling mula sa isang hindi pagkakaunawaan ng huli Latin text. Option # 
2 ay marahil ang orihinal. 

15:4 "SINO AY HINDI takot, O PANGINOON, AT luwalhatiin YOUR NAME" Ito ay ang Banal na Isa 
transendente ng paglikha (cf. 14:7; Jer. 10:7-10). Ngunit Siya ay nag-aalok ng kaligtasan sa anumang at 
lahat ng kung sino ang takot sa Kanya at luwalhatiin ang Kanyang pangalan, ang napipinto Tagapagligtas! 
116 

* "Para sa LAHAT NG bansa ay COME AT pagsamba BEFORE YOU" Lahat ng mga bansa ay isang araw 
dumaloy sa Jerusalem (cf. PS. 22 : 27; 66:4; 86:9; Isa. 19:19-24; 27:13; 66:23; Mai. 1:11). John ay 
gumagamit ng OT panghuhula at imahe upang ilarawan ang isang unibersal na kaligtasan. Jerusalem ng 
OT ay naging lubos na ang Jerusalem ng believing Hudyo at Gentiles. Ang librong ito ay hindi focus sa 
Hudyo laban Gentiles bilang ng OT did, ngunit sa mga believers laban unbelievers (kumpara sa Isa. 45:23 
sa Phil. 2:9-11). NASB (BINAGO) TEKSTO: 15:5 - 8 

Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko. Narito, ang banal na dako ng tabernakulo ng 5 6, patotoo sa langit ay nabuksan. Lumabas mula sa banal na dako ang pitong anghel na may 
pitong salot. Sila ay nadaramtan ng malinis at maningning na lino. Isang gintong pamigkis ang 
nakapaikot sa kanilang mga dibdib. 7 Binigyan ng isa sa mga apat na buhay na nilalang ang 
pitong anghel ng pitong gintong mangkok. Ang mga ito ay puno ng poot ng Diyos na nabubuhay 
magpakailan pa man. 8 At ang banal na dako ay napuno ng usok na mula sa kaluwalhatian ng 
Diyos at mula sa kaniyang kapangyarihan. Walang sinumang makakapasok sa banal na dako 
hanggang hindi nalulubos ang pitong mga salot ng pitong mga anghel. 

15:5 "ang templo ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay binuksan" Sa 4:1 ang isang pinto sa langit ay 
binuksan para sa John; sa 11:19 ang kaban ng tipan lumitaw sa templo para sa mga believers na makita. 
Ngayon ang buong tabernakulo sa langit ay lilitaw (cf. Exod. 38:21; Num. 10:11; 17:7; Gawa 7:44). Ang 
OT parunggit ay binuo sa Heb. 9:23. Pampanitikan na ito ay gumagamit ng yunit ng Exodo at ang mga kagubatan wanderings panahon bilang isang OT senaryo. Ito ang ikalawang symbolizes, panghuli 
paglalabasan mula sa pagkaalipin (pagkaalipin sa kasalanan). 

15:6 "clothed sa batista, malinis at maliwanag" Ang mga ito pitong angelic Beings dumating mula sa 
kaloob-looban very bahagi ng langit ng templo, na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan dahil sila 
nanggaling mula sa mga tunay presensiya ng Diyos. Sa rabbinical Hudaismo ay may pitong malakas na 
anghel kalapit ang trono ng Diyos, na tinatawag na "ang mga anghel ng presence." 
Ang kanilang mga damit ay inilarawan bilang (1) "batista" na noon ay pagod sa pamamagitan ng mga 
pari sa Exod. 28:4 o (2) ang ASV isasalin ito bilang "mahalagang bato" na sumusunod sa Griyego ansialo 
manuscripts A at C, at maaaring maging isang parunggit sa Ezek. 28:13 bilang isang angelic damit ng 
Hardin ng Eden. Kung ang dalawang pangunahing mga presuppositions ng tekstuwal pintas: (1) ang 
pinaka-mahirap sa pagbabasa ay marahil orihinal at (2) ang pagbabasa na pinakamahusay na 
nagpapaliwanag ng variants ay marahil ang orihinal, at pagkatapos ay "bato "ay ang probable pinili. 

*" at napapalibutan sa paligid ng kanilang mga chests sa ginintuang sashes "Ito ay tunay na katulad ng 
mga anghel na natagpuan sa Dan. 10:5 o sa Kristo sa kanyang sarili Rev. 1:18. Ang mga ito ay malinaw 
naman talagang malakas na anghel na kumakatawan Diyos. 

15:7 "pitong ginintuang bowls puno ng galit ng Diyos" Ang mga ito malanday ginintuang bowls ay 
nabanggit sa 5:8, kung saan sila ay naglalaman ng mga panalangin ng mga santo. May isang koneksyon 
sa buong paghahayag sa mga panalangin ng Kanyang persecuted mga anak at ang galit ng Diyos sa mga 
unbelievers. 

* "Na buhay magpakailanman at kailanman" Ito ay isang panunumpa base sa root na kahulugan ng mga 
salitang YHWH (cf. Exod. 3:14 ). YHWH ay ang tanging pamumuhay Isang; lahat ng ibang tao na 
Nakukuha ng buhay mula sa Kanya. 

15:8 "At ang templo ay napuno sa pamamagitan ng usok mula sa kaluwalhatian ng Diyos" Ito ay isang 
pangkaraniwang OT paglalarawan ng presence ng Diyos (cf. Exod. 19:18; 40:34; ko Kgs. 8:10-11; II Chr. 
5:13-14; Isa. 6:4). Ito ay isang parunggit sa Shekinah ulap ng kaluwalhatian na kinakatawan ng Diyos 
pagharap sa Israel sa panahon ng Exodo. Ngunit dahil sa mga contextual na koneksyon sa bowls, ito ay 
maaaring sumangguni sa abundance ng insenso kumakatawan sa panalangin ng Diyos sa mga bata para 
sa katarungan. 

ESPESYAL PAKSA: KALUWALHATIAN 

Ang Bibliya konsepto ng "kaluwalhatian" ay mahirap na tukuyin. Believers' kaluwalhatian ay na sila na 
maunawaan ang Ebanghelyo at kaluwalhatian sa Diyos, hindi sa kanilang sarili (cf. 1:29-31; Jer. 9:23-24). 
Sa OT ang pinaka-karaniwang salitang Hebreo para sa "kaluwalhatian" (kbd) ay orihinal isang komersyal 
na kataga na may kinalaman sa isang pares ng kaliskis ( "upang maging mabigat"). Na kung saan ay 
mabigat ay mahalaga o nagkaroon tunay nagkakahalaga. Kadalasan ang konsepto ng liwanag ay 
idinagdag sa ang salita upang ipahayag ang kamahalan ng Diyos (cf. Exod. 19:16-18; 24:17; Isa. 60:1-2). 
Siya ang nag-iisa ay karapat-dapat at mga kagalang-galang. Siya ay masyadong napakatalino para sa 
pagkalugmok sangkatauhan sa tumanaw (cf. Exod 33:17-23; Isa. 6:5). YHWH ay maaari lamang sa 
pamamagitan ng tunay na kilala Kristo (cf. Jer. 1:14; Matt. 17:2; Heb. 1:3; James 2:1). Ang salitang "kaluwalhatian" ay tila hindi siguradong kayarian: (1) ito ay maaring maging kahanay sa 
"ang katuwiran ng Diyos" (2) ito ay maaaring sumangguni sa "kabanalan" o "kasakdalan" ng Diyos, o (3) 
na ito ay maaaring sumangguni sa ang imahe ng Diyos na kung saan ang sangkatauhan ay nilikha (cf. 
Gen. 1:26-27; 5:1; 9:6), ngunit kung saan mamaya ay marred sa pamamagitan ng paghihimagsik (cf. Gen. 
3:1-22). Ito ay unang ginamit ng mga YHWH's presence sa Kanyang mga tao sa panahon ng kagubatan 
halaghag panahon sa Exod. 16:7,10; Lev. 9:23; at Num. 14:10. 117 * "hindi isa ay may kakayahan upang 
pumasok sa templo hanggang sa pitong plagues ng pitong mga anghel ay tapos na" na ito marahil ay 
nangangahulugan na walang tigil ng Diyos galit sa sandaling ito ay nagsimula. Galit na ito ay mahirap i- 
ugnay theologically sa 16:9 at 11, na nagpapahiwatig na ang pagtubos ay pa rin ang layunin ng huling 
mangkok (at posibleng sa sanlibong taon ng kabanata 20). 

PAHAYAG 16 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 16:1 

1 Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa banal na dako. Sinabi nito sa pitong anghel: 
Humayo kayo. Ibuhos ninyo ang poot ng Diyos na nasa mangkok sa ibabaw ng lupa. 

16:1 "Pagkatapos ko narinig ang isang malakas na boses mula sa templo, kasabihan sa pitong anghel" 
paghahayag 15:8 nagpapakita na ito ay dapat na ang tinig ng Diyos sa sarili. Ang huling grupo ng mga 
anghel ay panghuli ng kapangyarihan sa pagsira ng Diyos sa paglikha. Sa OT ang kamatayan anghel at 
ang mga anghel ng pagkawasak ay Diyos servants, hindi Satanas's. 

* "Go at ihuho sa daigdig ng pitong bowls ng galit ng Diyos" Ito ay isang simbolo ng OT para sa 
paghuhukom ng Diyos sa mga hindi naniniwala bansa ( Cf. PS. 79:6; Jer 10:25; Ezek. 22:31; Zeph. 3:8). 
Ang katagang ito ay madalas na ginagamit sa ganitong konteksto para sa Diyos galit sa unbelievers (cf. 
vv. 1,2,3,4,8,10,12,17) dahil sa kanilang kalapastangan sa diyos (cf. v. 9), ang kanilang-uusig ng mga 
believers (cf. v. 6) at sa kanilang mga sutil pagtanggi na magsisi (cf. 9:20-21; 16:9-12). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 16:2 

2 Ang unang anghel ay lumabas at ibinuhos ang laman ng mangkok sa ibabaw ng lupa. At isang 
napakasama at napakatinding sugat ang dumapo sa mga taong may tatak ng mabangis na 
hayop at sa mga sumamba sa kaniyang larawan. 

16:2 Ang unang mangkok ay very much tulad ng isa sa mga Egyptian plagues (cf. Exod. 9:10-11). Hang 
makita ang mga ito bilang may kaugnayan sa Deut. 28:35, na kung saan ay sa cursing at grasya ng 
seksyon ng mga akda ng mga batas' tipan pagpapanibago. Ito ay nakasaad na, tulad ng Egyptian plagues, 
ang mga ito plagues apektado unbelievers. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 16:3 

3 lbinuhos ng pangalawang anghel ang laman ng kaniyang mangkok sa dagat. At ito ay naging 
dugo, katulad ng dugo ng isang taong patay. Namatay ang lahat ng bagay na may buhay sa 
dagat. 16:3-4 Ang ikalawang at ikatlong bowls kahanay ang pangalawa at pangatlong Trumpeta (cf. Rev. 8:8-11) 
at din sumasalamin sa Exodo plagues ng Exod. 7:17-21; PS. 78:44. NASB (BINAGO) TEKSTO: 16:4-7 

At ibinuhos ng pangatlong anghel ang laman ng kaniyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal 4 5, ng tubig. Ang mga ito ay naging dugo. At narinig ko ang anghel ng mga tubig. Sinabi niya: 
Panginoon, matuwid ka dahil sa paghatol mo sa ganitong 
paraan. Ikaw ang nakaraan at ang kasalukuyan, at ikaw 
ay banal. 6 Binigyan mo sila ng dugo na maiinom dahil 
pinadanak nila ang dugo ng iyong mga banal at mga 
propeta. Karapat-dapat sila para dito. 

7 At ako ay nakarinig ng isa pang tinig na mula sa dambana. Sinabi nito: 
Oo, Panginoong Diyos na Makapangyayari sa lahat, ang 
iyong mga kahatulan ay totoo at matuwid. 

16:5 "ang anghel ng Waters" Ito ay sumasalamin sa intertestamental Jewish apocalyptic terminolohiya 
ng ko Enok 66:2. Sa paghahayag na ito ay may isang anghel sa singil ng hangin (cf. 7:1) at ng isang anghel 
sa singil ng apoy (cf. 14:8), nang sa gayon ito ay hindi di-pangkaraniwang upang makita ang isang anghel 
sa singil ng tubig. Muli, angelic pamamagitan ay karaniwang sa intertestamental apocalyptic literature. 
Kami ay dapat na kahulugan paghahayag sa dahilan ng kanyang sariling genre, ng kanyang sariling araw, 
at hindi ang aming mga modernong kanluranin teolohiko sistema ng ukol sa katapusan ng mundo. 

* "Banal ay Ikaw" Ito ay isang parunggit sa mga akda ng mga batas' song sa Deut. 32 (lalo v. 5) o marahil 
PS. 119:137. 

* "Na at kung sino ang" Notice na walang hinaharap na sangkap tulad ng sa 1:4,8; 4:8, dahil walang oras 
sa hinaharap (cf. 11:17). Ito ay ang katapusan! Ito ay mapakay; tandaan ang tatlong pagtatanda ng 1:4. 
Oras ay hindi pa! Ang katapusan (ie Parousia) ay nagsiwalat ng tatlong beses sa paghahayag, hindi 
lamang ang kabanata 19. 

16:6 "santo" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 5:8. 

* "Propeta" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa ibaba. ESPESYAL PAKSA: BAGONG TIPAN PANGHUHULA 

I. Ito ay hindi katulad ng OT panghuhula, na kung saan ay may rabbinical kahulugan ng inspirasyon 
revelations mula sa YHWH (cf. Gawa 3:18,21; ROM. 16:26). Tanging mga propeta ay maaaring sumulat 
ng Banal na Kasulatan. 

A. Akda ng mga batas ay tinatawag na isang propeta (cf. Deut. 18:15-21). 

B. Kasaysayan ng mga libro (Joshua - Kings [maliban Ruth]) ay tinatawag na "dating propeta" (cf. Gawa 
3:24). C. Propeta kamkamin ang lugar ng High Priest bilang ang pinagkukunan ng impormasyon mula sa Diyos 
(cf. Isaya - Malachi [maliban pagpipighati at Daniel]). 

D. Ang ikalawang division ng Hebreo canon ay "mga propeta" (cf. Matt. 5:17; 22:40; Lucas 16:16; 
24:25,27; ROM. 3:21). 

II. Sa NT ang konsepto ay ginagamit sa maraming iba't-ibang paraan. 

A. referring sa OT propeta at ang kanilang mga inspirasyon mensahe (cf. Matt. 2:23; 5:12; 11:13; 13:14; 
ROM. 1:2) 

B. tumutukoy sa isang mensahe para sa isang indibidwal na sa halip na isang corporate group (ie OT 
propeta pigilan ang primaryang sa Israel) 

C. tumutukoy sa parehong John the Baptist (cf. Matt. 11:9; 14:5; 21:26; Lucas 1:76) at si Hesus bilang 
proclaimers ng Kaharian ng Diyos (cf. Matt. 13:57; 21:11, 46; Lucas 4:24; 7:16; 13:33; 24:19). Si Hesus din 
inaangkin na maging mas malaki kaysa sa mga propeta (cf. Matt. 11:9; 12:41; Lucas 7:26). 

D. Ang iba pang mga propeta sa NT 

1. maagang bahagi ng buhay ni Hesus na naitala sa Lucas ng Ebanghelyo (ie Mary's alaala) 

a. Elizabeth (cf. Lucas 1:41-42) 

b. Zacharias (cf. Lucas 1:67-79) 

c. Simeon (cf. Lucas 2:25-35) 

d. Anna (cf. Lucas 2:36) 

2. tumbalik paghuhula (cf. Caiaphas, Juan 11:51) 

E. referring sa isa na proclaims sa Ebanghelyo (ang mga listahan ng mga regalo sa proclaiming ko cor. 
12:28-29; Eph. 4:11) 

F. tumutukoy sa isang patuloy na regalo sa iglesia (cf. Matt. 23:34; Gawa 13:1; 15:32; ROM. 12:6; ko cor. 
12:10,28-29; 13:2; Eph. 4 : 11). Minsan ito ay maaaring sumangguni sa mga kababaihan (cf. Lucas 2:36; 
Gawa 2:17; 21:9; ko cor. 11:4-5). 

G. referring sa apocalyptic libro ng paghahayag (cf. Rev. 1:3; 22:7,10,18,19) 

III. NT propeta 

A. Hindi sila magbigay ng inspirasyon paghahayag sa parehong kahulugan bilang did ang OT propeta (ibig 
sabihin ang Banal na Kasulatan). Ang pahayag na ito ay posible dahil sa paggamit ng pariralang "sa 
pananampalataya" (ibig sabihin ng isang katinuan ng isang nakumpletong Ebanghelyo) na ginagamit sa 
Gawa 6:7, 13:8; 14:22; Gal. 1:23; 3:23; 6:10; Phil. 1:27; Jude 3,20. 

Ito ay malinaw na konsepto mula sa buong parirala na ginagamit sa Jude 3, "ang pananampalataya 

minsan at para sa lahat ng kamay pababa sa mga santo." Ang "isang beses para sa lahat ng" 

pananampalataya ay tumutukoy sa mga truths, doctrines, concepts, mundo-view teachings ng 
Kristiyanismo. Ang isang beses na ibinigay-diin ay ang Bibliya para sa mga batayan theologically takda sa inspirasyon sa 
mga sulatin ng NT at hindi nagpapahintulot mamaya o iba pang mga sulatin na itinuturing revelatory. 
Mayroong maraming mga hindi siguradong kayarian, hindi sigurado, at kulay-abo na lugar sa NT, ngunit 
believers affirm sa pamamagitan ng pananampalataya na ang lahat ng bagay na ito ay "kinakailangan" 
para sa pananampalataya at pagsasanay ay kasama na may sapat na liwanag sa NT. Ang konsepto ay 
delineated sa kung ano ang tinatawag na "ang revelatory tatsulok" 

1. Ang Diyos ay nagsiwalat ng kanyang sarili sa time-space kasaysayan (paghahayag). 

2. Siya ay pinili ng ilang mga tao writers sa dokumento at ipaliwanag ang Kanyang gawaing (Inspiration). 

3. Siya ay binigyan ng Kanyang Espiritu upang buksan ang isipan at mga puso ng mga tao na maunawaan 
ang mga sulatin, hindi definitively, ngunit sapat para sa kaligtasan at isang mabisang Kristiyano buhay 
(liwanag). Ang punto ng mga ito ay na inspirasyon na ito ay limitado sa mga writers ng Banal na 
Kasulatan. Walang mga karagdagang authoritative sulatin, visions, o revelations. Ang mga alituntunin ay 
sarado. Na namin ang lahat ng mga katotohanan na kailangan namin upang tumugon naaangkop sa 
Diyos. 

Ang katotohanan ay pinakamahusay na nakita sa kasunduan ng Bibliya writers laban sa hindi 
pagkakaintindihan ng taos-puso, relihiyoso believers. Walang mga modernong manunulat o nagsasalita 
ay ang antas ng banal na pamumuno na ang mga writers ng Banal na Kasulatan did. 

B. Sa ilang mga paraan NT propeta ay katulad sa OT propeta. 

1. hula ng mga pangyayari sa hinaharap (cf. Paul, Gawa 27:22; Agabus, Gawa 11:27-28; 21:10-11; hindi 
nasabi ng iba pang mga propeta, Gawa 20:23) 

2. iproklama paghuhusga (cf. Paul, Gawa 13:11; 28:25-28) 

3. makahulugan na gawang vividly ilarawan ang isang kaganapan (cf. Agabus, Gawa 21:11) 

C. Ng kanilang gawin iproklama ang truths ng Ebanghelyo kung minsan sa mahuhulain paraan (cf. Gawa 
11:27-28; 20:23; 21:10-11), ngunit hindi ito ang pangunahing pokus. Prophesying sa I Corinthians ay 
karaniwang sa pakikipag-usap sa Ebanghelyo (cf. 14:24,39). 

D. Sila ay ang Espiritu ng kontemporaryo ay nangangahulugan ng nagsisiwalat ng kontemporaryo at 
praktikal na aplikasyon ng Diyos ang katotohanan sa bawat bagong sitwasyon, kultura, o tagal ng 
panahon (cf. ko cor. 14:3). 

E. Sila ay aktibo sa maagang Pauline simbahan (cf. ko cor. 11:4-5; 12:28,29; 13:29; 
14:1,3,4,5,6,22,24,29,31, 32,37,39; Eph. 2:20; 3:5; 4:11; ko Thess. 5:20) at ang mga ito ay binanggit sa 
Didache (nakasulat sa huli unang siglo o sa ikalawang siglo, petsa alanganin) at sa Montanism ng 
ikalawang at ikatlong siglo sa hilagang Africa. 

IV. May NT regalo ceased? 

A. Tanong na ito ay mahirap na sagot. Ito ay tumutulong upang linawin ang isyu sa pamamagitan ng 
pagtukoy sa layunin ng mga regalo. Sila ay sinadya upang kumpirmahin ang unang pangangaral ng 
Ebanghelyo o sila ay patuloy na paraan para sa mga iglesia sa mga ministro sa kanyang sarili at isang 
nawala mundo? 

B. Ba ang isang pagtingin sa kasaysayan ng iglesia upang sagutin ang mga tanong o ang NT mismo? 
Walang indikasyon na ang mga espirituwal na mga regalo ay pansamantalang sa NT. Mga taong subukang gamitin ko cor. 13:8-13 sa address ang isyu na ito na pang-aabuso ang authorial 
layunin ng daan, na kung saan asserts na ang lahat ng bagay ngunit ang pag-ibig ay mamatay. 

C. I am tempted to say na dahil sa ang NT, hindi kasaysayan ng iglesia, ay ang kapangyarihan, believers 
ay dapat affirm na ang mga regalo magpatuloy. Gayunman, ako ay naniniwala na ang kultura 
nakakaapekto interpretasyon. Ang ilang mga napakalinaw teksto ay hindi na naaangkop na (ibig sabihin 
ng banal na halik, babaeng may suot veils, pang-aalipin, simbahan pulong sa bahay, atbp). Kung 
nakakaapekto sa kultura ng mga teksto at pagkatapos ay kung bakit hindi iglesia history? 

D. Ito ay lamang ng isang katanungan na hindi na definitively nasagot. Ilang believers ay tagapagtaguyod 
"hinto" at iba pa "di-paghinto." Sa lugar na ito, dahil sa maraming nagpapaliwanag isyu, ang mga puso 
ng naniniwala ay ang susi. Ang NT ay minsan hindi siguradong kayarian at cultural. Ang kahirapan ay able 
sa magpasiya na teksto ay apektado ng kultura / kasaysayan at na walang hanggan prinsipyo (cf. Fee at 
Stuart's Paano Basahin ang Bibliya para sa Lahat ng Its Worth, pp. 14-19 at 69-77). Dito ay kung saan ang 
mga talakayan ng kalayaan at pananagutan, na kung saan ay matatagpuan sa ROM. 14:1 - 15:13 at ako 
cor. 8-10, ay mahalaga. Paano namin sagutin ang tanong ay mahalaga sa dalawang paraan. 

1. Naniniwala ang bawat isa ay dapat na lakad sa pananampalataya sa mga ilaw na nila mula sa Banal na 
Kasulatan at kultura. Diyos na tingin sa aming mga puso at motives. 

2. Naniniwala ang bawat isa ay dapat na payagan ang iba pang mga believers sa paglalakad sa kanilang 
pananampalataya-unawa. May ay dapat na pagpapaubaya sa loob ng Bibliya hangganan. Gusto ng Diyos 
sa amin na pag-ibig sa isa't-isa bilang Siya ay. 

E. Upang lagumin ang mga isyu, Kristiyanismo ay isang buhay ng pananampalataya at pag-ibig, hindi 
isang perpektong teolohiya. Ang relasyon sa Kanya na epekto sa aming relasyon sa iba ay mas mahalaga 
kaysa sa depinitibo impormasyon o creedal kasakdalan. 16:7 "At narinig ko ang altar kasabihan" Ang horns ng altar ay may naka-sinasalita sa 9:13. Ito tila sa 
sumangguni sa (1) mga diwa na sa ilalim ng altar (cf. 6:9; 14:18); o (2) ang mga panalangin ng mga anak 
ng Diyos (cf. 8:3-5). Ito ay maaari ring maging lamang ng isang maliwanag na halimbawa para sa mga 
graphic diin. 

* "Panginoong Diyos, ang Almighty" Tingnan ang tandaan ng mga 15:3 b. 

* "totoo at wasto ang iyong judgments" Ito ay maaaring isang parunggit sa PS. 19:9; 119:137. Ito ay 
isang paalala sa iyo sa gitna ng mga kahila-hilakbot na pagkaapi papunta sa mga Kristiyano (cf. 15:4 at 
19:2). Ang Diyos ay magbibigay sa lahat ng mga bagay-bagay tuwid isang araw! 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 16:8 - 9 

8 lbinuhos ng pang-apat na anghel ang laman ng kaniyang mangkok sa araw. Binigyan siya ng 
kapangyarihan upang sunugin ang mga tao sa pamamagitan ng apoy. 9 Sinunog nito ang mga tao 
sa pamamagitan ng matinding init. Nilapastangan nila ang pangalan ng Panginoon na siyang 
may kapamahalaan sa mga salot na ito. Hindi sila nagsisi upang magbigay ng kaluwalhatian sa 
kaniya. 16:8 Ang ika-apat na mangkok ay katulad ng anim selyo ng 6:12 at tunay na katulad ng ika-apat na 
trumpeta ng 8:12. 

* ", Ito ay ibinibigay sa mga ito sa pamumula sa mga kalalakihan na may apoy" Ang Linggo ay personified 
bilang na ito ay sa PS . 19:1-6. Kontrol ng Diyos ang langit katawan (cf. Gen. 1:14-19). Sila ay hindi gods. 
Ng kanilang gawin function bilang messenger (natural na paghahayag) at ang mga palatandaan para sa 
mga seasons (para sa pagsamba). 

ESPESYAL PAKSA: SUNOG 

Sunog ay parehong positibo at negatibong connotations sa Banal na Kasulatan. 

A. Positibong 

1. warms (cf. Isa. 44:15; Juan 18:18) 

2. ilaw (cf. Isa. 50:11; Matt. 25:1-13) 

3. cooks (cf. Exod. 12:8; Isa. 44:15-16; Juan 21:9) 

4. purifies (cf. Num. 31:22-23; Prov. 17:3; Isa. 1:25; 6:6-8; Jer. 6:29; Mai. 3:2-3) 

5. kabanalan (cf. Gen. 15:17; Exod. 3:2; 19:18; Ezek. 1:27; Heb. 12:29) 

6. Pamumuno ng Diyos (cf. Exod. 12:21; Num. 14:14; ko Kgs. 18:24) 

7. Empowering ng Diyos (cf. Gawa 2:3) 

8. Proteksyon (cf. Zech. 2:5) 

B. Negatibong 

1. Burns (cf. magbiro. 6:24; 8:8; 11:11; Matt. 22:7) 

2. destroys (cf. Gen. 19:24; Lev. 10:1-2) 

3. galit (cf. Num. 21:28; Isa. 10:16; Zech. 12:6) 

4. parusa (cf. Gen. 38:24; Lev. 20:14; 21:9; magbiro. 7:15) 

5. maling eschatological sign (cf. Rev. 13:13) 

C. Ng Diyos galit laban sa kasalanan ay ipinahayag sa sunog metaphors 

1. Kanyang galit Burns (cf. Hos. 8:5; Zeph. 3:8) 

2. Siya pours out sunog (cf. Nah. 1:6) 

3. walang hanggan sunog (cf. Jer. 15:14; 17:4) 

4. eschatological paghuhusga (cf. Matt. 3:10; 13:40; Juan 15:6; II Thess. 1:7; II Alagang Hayop. 3:7-10; 
Rev. 8:7; 13:13; 16:8) 

D. Tulad ng sa gayon maraming metaphors sa Bibliya (ie lebadura, leon) sunog ay maaaring maging isang 
mabuting kapalaran o isang sumpa depende sa konteksto. 

16:9 "hindi sila nagsisi upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya" Ang layunin ng Diyos ay galit 
redemptive (Cf . 9:20-21; 14:6-7; 16:9,11), kahit matigas ang ulo sangkatauhan tumatangging magsisi. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 16:10-11 

10 lbinuhos ng panglimang anghel ang laman ng kaniyang mangkok sa ibabaw ng luklukan ng 
mabangis na hayop. Ang paghahari nito ay naging kadiliman. Kinagat ng mga tao ang kanilang dila dahil sa matinding sakit. n Nilapastangan nila ang Diyos sa 
langit dahil sa sakit at mga sugat nila. Hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga ginawa. 

16:10 "ang ikalimang anghel poured out ang kanyang mangkok sa trono ng mga hayop" Ang trono ng 
Satanas ay ibinibigay sa mga hayop sa 11:7. Kanyang kapangyarihan ay inilarawan sa 13:2 ff. Ito tila sa 
sumangguni sa kabisera ng lungsod ng kanyang mga end-oras, isang mundo na gobyerno. 

* "Kanyang kaharian" Satanas mimics Diyos. Tulad ng Diyos ay may isang kaharian, upang Satanas ay 
may isang kaharian. Ang mga ito sa buong natitirang chapters ang ministeryo ng Diyos kay Cristo ay sa 
pamamagitan ng parodied masama trinidad. Satanas ang kaharian, sa pamamagitan ng mga hayop, ay 
mga internasyonal (cf. 13:14-17). 

* "Ay naging darkened" Ito ay isa pang parunggit sa Egyptian plagues (cf. Exod. 10:21-23). Kontrol ng 
Diyos ang liwanag (cf. 8:12; 9:2; Gen. 1:5,14-18). 

16:11 "blasphemed nila ang Diyos ng langit" Ang mga unbelievers na kinikilala ang mapagkukunan at 
mga dahilan para sa kanilang mga sakit, ngunit nais na hindi nagsisi at lumiko sa Kristo! Ang plagues sa 
Ehipto ay ipinadala sa ilantad ang mga maling gods ng Ehipto at maging sanhi ng mga Egyptians na 
tiwala ang Diyos ng Israel. Ang "curses" ng Deut. 27-28 ay ipinadala upang maibalik alinlangan Hudyo sa 
pananampalataya at pagtalima. Parusa ay may redemptive layunin (maliban para sa huling isa)! 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 16:12-16 

12 lbinuhos ng pang-anim na anghel ang laman ng kaniyang mangkok sa dakilang ilog ng 
Eufrates. Ang mga tubig nito ay natuyo upang maihanda ang daan ng mga hari na mula sa 
silangan. 13 At nakita ko ang tatlong karumal-dumal na espiritu na katulad ng mga palaka. Sila ay 
lumabas mula sa bibig ng dragon, mula sa bibig ng mabangis na hayop at mula sa bibig ng 
bulaang propeta. 14 Sila ay ang mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, na 
lumabas patungo sa mga hari sa lupa at patungo sa mga tao sa buong daigdig. Sila ay nagtungo 
roon upang tipunin silang sama-sama sa labanan ng dakilang araw na iyon ng Panginoong Diyos 
na Ma kapangyarihan sa lahat. 

15 Narito, ako ay dumarating na katulad ng isang magnanakaw. Pinagpala ang mananatiling 
gising sa pagbabantay at nag-iingat ng kaniyang mga damit. Sa ganitong paraan, siya ay hindi 
maglalakad ng hubad at hindi makikita ng mga tao ang kaniyang kahihiyan. 

16 At tinipon silang sama-sama sa dakong tinatawag ng mga tao na Armagedon sa wikang 
Hebreo. 16:12 "ang anim anghel poured out ang kanyang mangkok sa dakilang ilog, ang ilog ng Yuprates" Ang 
ilog ay nabanggit sa 9:13-19 kapag ang diyablo hukbo crossed mga hanggahan nito sa tortyur 
sangkatauhan. Ang mga puno ng ilog ng ilog ng Yuprates ay ang hilagang hangganan ng ipinangako Land 
at ang panlabas na mga limitasyon ng Roman Empire. Ang mga posibleng makasaysayang batayan ng 
hukbo ng diyablo na ito ay ang Partian kalbaryo. Ang mga ito masidhi anti-Romano invaders ay isang 
takot sa Romano legions. * "Nito sa tubig ay tuyo up" medy madalas sa OT ang pagkatuyo ng tubig ay makikita bilang isang gawa 
ng Diyos (cf. Exod. 14:21), tulad ng nakikita sa Red Sea (cf. magbiro. 3:17), ang Jordan River, at ilang mga 
allusions sa prophetic literature (cf. Isa. 11:15-16; 44:27; Jer. 51:36; Zech. 10:11). Ang pisikal na kumilos 
symbolizes na ang Diyos ay nagpapahintulot sa mga end-oras conflict sa humantong. Ito ay theologically 
kahilera sa II Thess. 2:6-7, "kung ano / sino restrains." 

* "Na ang paraan ay maging handa para sa mga hari mula sa silangan" Nagkaroon marami bilang 
diskusyon sa kung paano ang "ang hari ng silangan" sa v. 12 ay may kinalaman sa "ang hari ng buong 
mundo" sa v. 14: (1) sila ang parehong; (2) sila ay mga antagonists (Nero Redivivus gawa-gawa at ang 
Partian hukbo); o (3) ang hari ng silangan sumangguni sa hukbo ng Diyos. Kapag oo, ito ay isang 
parunggit sa pagtawag ng Diyos ang Kanyang mga tao mula sa Babylon (cf. Isa. 41:2,25; 45:1-3; 46:11). 
Ito ay posible mula sa konteksto na ang hari ng silangan ay Diyos tools sa atake sa armies ng mga hayop 
(ibig sabihin ang isang makasaysayang parunggit sa Parthians attacking Roma). Gayunman, v. 14 at 
chapters 19 at 20 magpahiwatig na may isa lamang tao hukbo at ito ay nagkaisa laban sa Diyos (cf. PS. 2; 
Jer. 25:15-26). 

16:13 "ang dragon, ang mga hayop, ang mga huwad na propeta "Ito ay ang unang pagkakataon na ang 
ikalawang hayop (cf. 13:11) ay tinawag na" ang mga huwad na propeta, "ngunit mula ngayon siya ay 
isasangguni sa mga ito sa pamamagitan ng pangalan ng bawat panahon (cf. 16:13; 19 : 20; 21:10). Ang 
mga ito ang tatlong sumangguni sa isang demonyo trinidad na magiging talunan sa dalawang yugto: ang 
dalawang beasts sa lambak ng Megiddo (cf. vv. 12-16) at Satanas sa dulo ng Kristo ay makamundo 
paghahara ( Cf. 20:7-10). 

* "Ng tatlong marumi na espiritu tulad ng frogs" Ang salitang "marumi" ay ginagamit sa NT gospels na 
sumangguni sa demons. Kung bakit sila ay characterized bilang frogs na ito ay lubos na disputed: (1) na 
ito ay isa pang reference sa Egyptian plagues (cf. Exod. 8:6); (2) sa Zoroastrianism frogs ay ang simbolo 
ng panghuli masama; o (3) sila sumangguni sa marumi hayop (cf. Lev. 11:10,31). 

16:14 "sila ay espiritu ng demons, na gumaganap na mga palatandaan" Ito ay napaka-interesante sa mga 
tanda na ang mga palatandaan at wonders ay humantong ang lahat ng unbelievers maligaw sa landas, 
ngunit hindi ang kahit na ang kahit ng mga bata ng Diyos (cf. 13:13; Matt. 24:24; Mark 13:22; II Thess. 
2:9-11). Ang huling pampanitikan yunit (ang bowls) ay isang paghahambing sa pagitan ng kung ano ang 
mangyayari sa mga anak ng Diyos at kung ano ang mangyayari sa mga naninirahan ng daigdig. Si Cristo 
ang nagsasalita ng salita ng katotohanan, katuwiran, at habag na magdala ng kapayapaan sa daigdig, 
ngunit ang espiritu ng diyablo palaka magsalita lies at tiklop ang mga bansa para sa digmaan. 

* "Na kung saan lumabas ang hari ng buong mundo" Ito ay maaaring isang parunggit sa PS. 2:2, na kung 
saan ang form sa guniguni ng mga huling chapters ng paghahayag. 

* "Magtipon ng mga ito sabay-sabay para sa mga digmaan ng dakilang araw ng Diyos" Ang paglalarawan 
ng isang end-time gera ay lumilitaw sa 6:2-8; 11:7-10; 12:17; 16:14; 17:14; 19 : 19 at 20:8 (ang pitong 
pampanitikan mga yunit ng libro ng paghahayag). Ito ay posible ang mga ito sa lahat ng kumakatawan ng 
isang panlabang mula sa iba't-ibang perspectives (ie paralelismo). 16:15 Ito nakakahinto parirala ay naglalaman ng mga salita ni Kristo na kung saan ay interjected upang 
himukin at balaan ang mga tao ng Diyos. Ito ay isa sa pitong bendisyon sa believers (cf. 1:3; 14:13; 16:15; 
19:9; 20:6; 22:7,14). 

* "Ako ay darating tulad ng magnanakaw" Itong mga salita ni Hesus (cf. Matt. 24:43-44; Lucas 12:39-40) 
ay ginamit nang mas maaga sa Rev. 3:3 at alluded sa Thess ko. 5:2 at II Alagang Hayop. 3:10. Ito tila sa 
sumangguni sa anumang-sandali, biglaang pagdating ni Kristo sa paghuhusga sa Parousia (Second 
Coming). 

* "Pinagpala ay ang isa na mananatiling gising at magtatala ng kanyang damit" Ito ay ang ikatlong ng 
pitong bendisyon ibinigay sa tapat believers ( Cf. 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). Ang halos 
parang isang buod ng mga eschatological babala matatagpuan sa Mark 13:33-37; Lucas 12:37. Ang mga 
taludtod upang tila wala sa lugar kung ang teorya ng isang lihim na malabis ng Iglesia bago-uusig ng mga 
oras na ito ay affirmed. Para kanino, at pagkatapos, ay si Hesus sa pagsasalita? 

* "Sa gayon ay hindi na siya tungkol sa lakad tiwangwang at lalaki ay hindi makita ang kanyang mga 
kahihiyan" Ito ay maaaring isang parunggit sa Rev. 3:18. Sa OT kahubaran ay isang simbolo ng 
paghuhusga (cf. Ezek. 23:29; Hos. 2:3; Amos 2:16; Mic. 1:8). Gayunman, ito ay tumutukoy hindi sa 
pagkawala ng kaligtasan, ngunit sa mga Kristiyano na ay napapahiya ng kani-kanilang mga gawain at 
kakulangan ng pananampalataya at pamumuhay ni Hesus' Second Coming. Kanyang pagdating militar, 
na eksakto kung paano ang mga Hudyo inaasahan ang Mesiyas upang bumalik, ay inilarawan sa 19:11- 
16. 

16:16 "at sila ay natitipon ang mga ito sabay-sabay" Ito ay paulit-ulit sa 20:8. 

* NASB "sa Hebreo ay tinatawag na Har-Magedon " 
NKJV, NJB" sa Hebreo, Armageddon " 

NRSV" sa Hebreo ay tinatawag na Harmagedon " 

TEV" sa Hebreo ay Armageddon " 

Ang salita ay nabaybay naiiba sa ilang Greek manuscripts. Nagkaroon ng ilang mga theories na ito upang 

ilarawan ang pangalan (na kung saan ay lilitaw wala sino pa ang paririto sa Hebreo o Griyego panitikan). 

1. ito ay tumutukoy sa "ang mga bundok ng Megiddo," isang hilagang lungsod sa panlipi allocation ng 
Manasseh, na binuo sa isang burol 

2. ito ay tumutukoy sa "ang lungsod ng Megiddo," ngunit ang problema ay na ito ay hindi ang eksaktong 
pagbaybay ng lungsod na 

3. ito ay isang pagsasalin ng isang pariralang "ang mount ng pagpupulong" matatagpuan sa Isa. 14:13, na 
tumutukoy sa katapusan ng bundok ng mga diyos na Satanas-atake 

4. ito ay tumutukoy sa buong ipinangako Land (cf. "ang mga bundok ng Israel" na nabanggit sa Ezek. 
38:8,20,21; 39:2,4,17) 

5. ito ay tumutukoy sa "ang kapaki-pakinabang ng bundok" na kung saan ay sumagisag Jerusalem, ang 
end-time na site ng marami sa mga huling battles sa pagitan ng mabuti at masama (cf. ang paghula ng 
Joel) 

6. ang ugat na kahulugan ng "megiddo" ay maaring maging "na hiwa o sa mga atake," ito ang paggawa 
ng isang reference sa "ang pagsira ng bundok" sa Jer. 51:25, ang isang simbolo ng Roma ng pagkasira. 

John ay pinili ng isang lungsod na noon ay kilala ng mabuti at may bahagyang nagbago nito spelling. Ito 
ay katulad ng sa kanyang listahan ng mga alas-dose tribes sa 7:5-8 upang ipakita ang kanilang sinasagisag kalikasan. Ang interpretasyon ay sinasagisag karagdagang makikita sa paggamit ng pariralang 
"sa Hebreo," na nagpapahiwatig ng simbolismo, tulad ng sa 9:11. Ito ay totoo na ang mga Valley ng 
Jezreel o ang Plain ng Esdraelon ay ang site ng maraming OT battles (cf. Jdg. 5:19-21; II Kgs. 9:27; 23:29- 
30; II Chr. 35:22 ; Zech. 12:11). Ang hilagang imbasyon ruta ng Mesopotamian kapangyarihan ay maging 
isang cultural symbol ng mga kasalanan (cf. Isa. 14:31; Jer. 1:13-14; 4:6; 10:22; 46:20-24; 47:2-7 ; 
50:3,9,41; 51:48; Ezek. 38:6,15; 39:2). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 16:17-21 

17 lbinuhos ng pangpitong anghel ang laman ng kaniyang mangkok sa hangin. Isang malakas na 
tinig ang lumabas mula sa banal na dako ng langit, mula sa trono. Sinabi nito: Naganap na. 
18 Nagkaroon ng mga sigawan, mga kulog at mga kidlat. Nagkaroon ng napakalakas na lindol. 
Simula ng magkatao ang daigdig ay hindi pa nagkaroon ng lindol na kasinglaki at kasinglakas 
nito na nangyari sa lupa. 19 Ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlong bahagi. Ang mga lungsod 
ng mga bansa ay bumagsak. At naala-ala ng Diyos ang dakilang Babilonya upang ibigay ang saro 
ng alak ng galit ng kaniyang poot. 20 Ang bawat pulo ay nawala. Walang sinumang makakakita ng 
anumang bundok. 21 Bumagsak ang malalaking graniso sa mga tao na mula sa langit. Ang bawat 
isang piraso ay tumitimbang ng tatlumpu at limang kilo. Dahil sa napakalaking graniso, 
nilapastangan ng mga tao ang Diyos sapagkat ang salot ay napakatindi. 

16:17 "At ang ikapitong anghel poured out ang kanyang mangkok sa hangin" Ito ay maaaring isang 
reference na Satanas ang kaharian na matatagpuan sa Eph. 2:2. Ang mga larangan na may kasalanan ay 
natapos (cf. vv. 17c-21). 

16:18 Ito ay ginagamit ng ilang beses sa paghahayag (cf. 4:5, 8:5, 11:19, 16:18). 

16:19 " Ang dakilang lungsod "Ang ilang makita ito bilang isang sanggunian sa Jerusalem dahil sa 11:8. 
Gayunman, ang tingin ko kahit 11:8 ay isang simbolo ng Roma (cf. 11:8; 16:19; 17:18; 18:10,18-19,21). 
Roma ay inilarawan bilang ang dakilang kalapating mababa ang lipad ng Babylon (cf. 14:8) na kung saan 
ay ang sinaunang upuan ng walang diyos lipunan. Sa John's araw Roma ay na sentro. Sa panahon ng 
Antichrist ito ay maaaring isa pang mundo siyudad. Juan patuloy na naglalarawan sa pagkawasak ng 
upuan ng pagkalugmok pantao, anti-Diyos pamahalaan sa chapters 17-18. 

* "Ay nahati sa tatlong bahagi" Ito marahil ay isang parunggit sa paningin ng Ezek. 5, na naglalarawan sa 
tubos pagkatalo. 

* "Ang mga lungsod ng bansa nahulog" Ito ay nagpapakita ng mga alyansa ng pagkalugmok pantao na 
pamahalaan laban sa aming Diyos at Kanyang Kristo (cf. PS. 2). Tingnan ang tanda sa 10:11. 

* "Babylon ang malaki ay remembered bago Diyos" Ang pariralang "pagkatapos ay ang Diyos 
remembered" ay madalas na isang simbolo ng paghuhusga ng Diyos (cf. 18:5; 19:15). Ang partikular na 
tasa ng paghuhusga ay tinalakay nang mas maaga sa 14:10. 

* "Ang tasa ng alak ng Kanyang matindi galit" kalasingan ay isang OT metapora para sa paghuhusga ng 
Diyos (cf. PS. 60:3; 75:8; Isa. 51: 17,22; Jer. 25:15-16, 27-28). 16:20 "sa bawat isla fled malayo" Ito ay katulad ng anim seal (cf. 6:14). 

* "ang mga bundok ay hindi nahanap" Ang mga ito OT ay sinasagisag na parirala para sa cataclysmic 
end-oras na mga kaganapan (cf. PS. 97:5; Mic. 1:4; Nah. 1:5). 

16:21 "napakalaking hailstones" Hailstones palagi na ang sign ng Diyos paghuhusga (Cf . magbiro. 10:11; 
Isa. 28:2). Ito ay isa pang posibleng parunggit sa Egyptian plagues (cf. Exod. 9:23-24). Sa Ezek. 38:22 
palakpakan ay ginagamit sa mga end-time enemies ng Diyos. Ang bigat ng hailstones ay may iba-iba. 

* "Tungkol sa isang daang pounds bawat" Ito ay literal "na talento ng isang timbang." Ang bigat ng 
"talento" sa Laong Malapit Silangan ay may iba-iba mula sa 45 sa 138 pounds. Kanilang eksaktong 
timbang ay hindi kilala, ngunit ang mga ito ay malinaw naman pinagrabe timbang upang ipakita ang mga 
pinsala at kamatayan sila ay magiging sanhi. MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong 
makapag-isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging 
mapagpukaw ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Ano ang ginagawa ng "dagat ng salamin" sumagisag? 

2. Bakit ang Diyos ipakita John isang paningin ng langit tabernakulo? 

3. Listahan ng pagkakatulad sa pagitan ng mga seals, Trumpeta, ang mga bowls, at ang plagues ng 
Ehipto. 

4. Paano kinakalkula ang mga hari ng silangan sa 6:12 na may kaugnayan sa hari ng buong daigdig sa 
6:14? 

5. Ano o kung saan ay Armageddon? (16:16) 

6. Sa kung ano ang ginagawa ng "dakilang lungsod" sumangguni? (16:19) PAGHAHAYAG 17 - 18 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang Mahusay na 
masamang babae 
at ang mga hayop 


Ang puta at 
iskarlata hayop 


Ang Fall of Babylon 


Ang bantog na 
patutot 


Ang Great burikak 


17:l-6a 


17:1-6 


17:l-6a 


17:1-2 


17:1-7 
Ang Ibig sabihin ng 
babae at ng mga 
hayop 
17:3-6a 
17:6b-14 
17:6b-8 


17:6b-8 


17:7-18 


Ang simbolismo ng 
mga hayop at ang 
mga kalapating 
mababa ang lipad 


17:9-14 


17:9-11 


17:8 
17:12-14 


17:9-11 


17:15-18 
17:15-18 


17:15-17 


17:12-14 
17:18 


17:15-18 


Ang Fall of Babylon 


Taglagas ng 
Babylon ang Great 


Punebre Sa 
paglipas ng 
pagkalugmokCity 


Ang Fall of Babylon 


An Angel 
Announces 
Taglagas ng 
Babylon 


18:1-3 


18:1-8 


18:1-3 


18:1-3 


18:1-3 


Ang mga tao ng 
Diyos Summoned 
sa magtanan 


18:4-8 


Ang World Mourns 
Babylon's Fall 


18:4-8 


18:4-8 


18:4-8 


18:9-10 


18:9-20 


18:9-10 


18:9-10 


18:9-13 


18:11-20 
18:11-20 


18:ll-17a 


18:17b-19 


18:14 

18:20 


18:15-17a 
18:21-23 


18:17b-20 
Kawakasan ng 
Babylon's Fall 
18:21-19:4 


18:21-24 


18:21-24 


18:24-19:4 


18:21-24 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA PAHAYAG 17:1-18:24 

A. Ang mga ito ng dalawang chapters naglalarawan sa mga detalye ng pagsira ng Babylon na ang tag- 
lagas ay binanggit nang mas maaga sa 14:8 at 16:19, pati na rin ang 18:2,21. Bawat isa sa mga ito ay 
nangyayari sa isang hiwalay na sanaysay yunit (12-14), (15-16), at (17-19). Puwede na ito ay isa pang 
halimbawa ng paralelismo o paglalagom? 

B. Ang Lumang Tipan background ng mga ito ng dalawang chapters ay natagpuan sa libing dirges 
nakasulat sa purihin ang paglagas ng sinaunang walang diyos lungsod: (1) Babylon (cf. Isa. 13,14,21 at 
Jer. 50-51); (2) gulong (cf. Isa. 23 at Ezek. 26-28); (3) Nineveh (cf. Nahum); at kahit (4) balakyot 
Jerusalem (cf. Isa. 1:1-26; Ezek. 16:51-52) . 

C. Ang konsepto ng isang bumagsak mundo sistema na antagoniko sa Diyos ay itinanghal sa PS. 2, Dan. 
2; 7; 9:24-27; Matt. 24: Markahan 13; Lucas 21; at ako Juan 2:15-20 D. paghahayag ay gumagamit ng OT libing dirges upang ilarawan ang pagkahulog ng Roma, ang anti- 
Diyos mundo imperyo ng Johns' araw. Gayunman, ang parehong mga independiyenteng, mapagmataas, materyalistik, anti-Diyos mundo sistema ay naroroon sa lahat ng edad. Ito ay din sa huli ipahalata ang 
sarili bilang isang dulo-time pinuno at mundo imperyo (cf. II Thess. 2). Ang mga detalye na helped John's 
reader makilala Roma ay maaaring lumitaw na muli sa huling araw. Ang problema ay na ang bawat 
henerasyon ng mga believers ay may tried sa lakas paghahayag sa kanyang araw na! Ang librong ito ay 
unang-kaugnayan na siglo, ang bawat-siglo kaugnayan, at huling-siglo kaugnayan. Ito ay pinakamahusay 
na hindi na itulak ang mga detalye. Sila ay nagkaroon ng kahulugan (unang hearers); sila ay may 
kahulugan na muli (ang huling henerasyon). Ngunit para sa karamihan ng mga mahuhusay na ang 
henerasyon ng mga believers, sila ay mysteries. Ito ay marami ng mas mahusay na magpahayag ng 
central truths ng pitong pampanitikan units. Ang mga ito ay kaugnay parati! Kung ang mga detalye na 
maging mahigpit na literal para sa huling henerasyon ng persecuted believers sila ay hindi kailangan ng 
isang komentarista na sabihin sa kanila! 

E. William Hendriksen, higit sa Conquerors, asserts ang paralelismo ng lahat ng pitong seksyon ng 
paghahayag (tingnan ang nota C. p. 10). Sa paggawa ng kaya siya asserts ang kahilera ng paglagas ng 
believers' tatlong enemies (Satanas, dalawang beasts, at Babylon, anti-Diyos, anti-Kristo mundo system). 
Kahit na ang kanilang pagkawasak ay dealt sa pamamagitan ng hiwa-hiwalay (Satanas, 20:7-10; ang 
dalawang beasts, 19:17-21; at Babylon, 18:1-19:4), sila ay talagang sabay-sabay, tulad ng seals, 
Trumpeta, at bowls. Sa maraming mga paraan na ito ay isang kaakit-akit interpretive istraktura na 
umaabot sa halata paralelismo ng seals (4-7), mga Trumpeta (8-11), at bowls (15-16) sa chapters 17-19 
at 20-22. 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 17:1 - 7 

*Ang isa sa mga pitong anghel na may taglay ng pitong mga mangkok ay lumabas at nagsalita sa 
akin na sinasabi: Halika rito. Ipapakita ko sa iyo ang hatol sa dakilang patutot na umuupo sa 
ibabaw ng maraming tubig. 2 Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kaniya at ang mga nananahan 
sa lupa ay nalasing ng alak ng kaniyang pakikiapid. 

3 At dinala niya ako sa ilang sa Espiritu. Nakita ko ang isang babaeng umuupo sa ibabaw ng isang pulang mabangis na hayop. Ito ay puno ng mga pangalan ng pamumusong, at may pitong ulo at 
sampung sungay. 4 Ang babae ay nakasuot ng ube at pulang mga damit. Siya ay nagayakan ng 
ginto at mamahaling mga bato at perlas. Siya ay may isang sarong ginto sa kaniyang kamay. Ito 
ay puno ng mga bagay na karumal-dumal at karumihan ng kaniyang pakikiapid. 5 Sa kaniyang 
noo ay may nakasulat na isang pangalan: HIWAGA ANG DAKILANG BABILONYA. ANG INA NG 
MGA PATUTOT AT NG MGA KARUMAL-DUMAL SA LUPA. 6 At nakita ko ang babae na nalasing sa 
dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus. 

Nang makita ko siya, ako ay namangha ng labis na pamamangha. 7 At sinabi ng anghel sa akin: 
Bakit ka namangha? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga tungkol sa babae at tungkol sa mabangis na 
hayop na nagdadala sa kaniya. Ang mabangis na hayop ay may pitong mga ulo at sampung mga 
sungay. 

17:1 "ng isa sa pitong anghel" Ang isa pang anghel ay inilarawan sa parehong paraan sa 21:9. Ang sunud- 
sunod na relasyon sa pagitan ng chapters 17 at 18 at ang pagbuhos ng bowls sa kabanata 16 May (1) predate ng buhos ng bowls o (2) ito ay maaring maging isang karagdagang paglalarawan ng resulta ng 
bowls. 

* "Ay magpapakita sa sa iyo ang hatol ng dakilang patutot "Ang espirituwal seductress ay inilarawan sa 
v. 5 bilang" makapangyarihan Babylon, ang ina ng harlots, "at sa 18:10 bilang" ang dakilang lungsod, 
Babylon. "Ayon sa mga naunang chapters mga designations sumangguni sa bumagsak mundo ng isang 
sistema ng epitomized sa: 

1. Daniel's Babylon 

2. Daniel's interbiblical Antiochus IV 

3. John's Roman emperador sa pagtubos ng diyos. 

Sa kabanata 17 ang mga kaakit-akit na kapangyarihan ng mga luho at kayamuan ay ang katugma sa 
komersyal na kapangyarihan ng kabanata 18. Sa OT tatlong lungsod ay tinatawag na whores. 

1. Gulong (Phoenicia) sa Isa. 23:15-16 

2. Nineveh (Assyria) sa Nahum 3:4 

3. Jerusalem (namumunga Dyuda) sa Isa. 1:21; Ezek. 16:31,35; 23. 

* "Na sits sa maraming Waters" Ang OT parunggit ay Jer. 51:11-14, na tumutukoy sa sinaunang lungsod 
ng Babylon, na kung saan ay matatagpuan sa ilog ng Yuprates (bilang Nineveh ay matatagpuan sa Tigris 
River) at nagkaroon ng malawak na sistema ng mga ginawa ng tao patubig at transportasyon canals. 
Subalit, sa dahilan ng v. 15, ito parirala ay interpreted bilang isang pang-internasyonal na kaharian (cf. 
Dan. 7:2,3). 

17:2 NASB "sa kung sino ang hari ng daigdig ang pangako ng mga gawaing imoralidad" 

NKJV, NRSV "sa kung sino ang hari ng daigdig ang pangako pakikipagtalik ng hindi kasal" 

TEV "ang hari ng daigdig practiced sekswal na imoralidad" 

NJB "sa kung sino ang lahat ng mga hari ng sa lupa ay may kani-kanilang mga sarili prostituted " 

Ang prostitusyon ay may dalawang pangunahing aspeto: (1) komersyal alliances (cf. gulong, Isa. 23:13- 

18; at Nineveh, Nahum 3:4), at (2) pampulitika alliances na kasangkot ang kontrata pagsamba ng mga 

gods ng mga bansa sa pagpapatibay seremonya (cf. Jerusalem tinatawag din na isang kalapating mababa 

ang lipad sa Isa. 1:21 at Jer. 3). Madalas na ito kasangkot ritwal prostitusyon. 

* "Mga taong tumira sa lupa ay ginawa lasing sa alak ng kanyang kahalayan" Ito ay isang parunggit sa 
Jer. 51:7. Ito rin ay nagpasimula sa 14:8. Ang pariralang "mga taong tumira sa lupa" ay isang paulit-ulit 
na tema sa paghahayag denoting unregenerate, pagkalugmok sangkatauhan hiwalay mula sa Diyos (cf. 
3:10; 6:10; 8:13; 11:10; 13:8,14; 17 : 8). "Uminom" ay isang OT metapora para sa paghusga (cf. PS. 75:6 - 
8). 

17:3 "At siya dala ako sa malayo sa Espiritu" Ang parirala ay ginagamit upang ipakilala ang John's visions 
(cf. 1:10; 4:2; 17:3; 21:10). Maraming mga commentators base sa kanilang-unawa sa mga istraktura ng 
paghahayag sa mga visions. Tandaan, apocalyptic literature ay isang mataas na balangkas na genre. Ang 
istraktura ay nagiging isang susi sa interpretasyon. 

* "Sa isang parang" Ito ay maaaring (1) isang metapora ng isang lugar ng kaligtasan (cf. 12:6,14, kung 
saan ito ay isang parunggit sa kaparangan halaghag panahon ng Israel); (2) ang mga ideya ng isa mula sa 
mundo ng sistema upang matingnan talaga ito, o (3) ng isang parunggit sa sinaunang lungsod ng Babylon 
matatagpuan sa Isa. 21:1-10, na kung saan ito ay isang metapora ng paghuhusga. John's imahe ay tunay likido. Sa v. 1 ang babae sits sa maraming Waters (ang ilog ng Yuprates River) at sa v. 3 siya sits sa isang 
iskarlata hayop sa kagubatan. 

* "At Nakita ko ang isang babae nakaupo sa isang iskarlata hayop" Ang salitang "iskarlata" ay 
sumangguni sa (1) pagpatay, Cf. 17:6-7; (2) luho, f 18:12 - 16; o (3) Satanas bilang isang pulang dragon, 
Cf. 12:3. Ang mga hayop ay inilarawan sa mga detalye sa 13:1-10. Ito ay tumutukoy sa mga end-time 
Antichrist (cf. Dan. 7:9-14; 9:24-27; 11:36-45; II Thess. 2; I Juan 2:18). 

* "Na puno ng mga lapastangan sa diyos pangalan" Ito ay katulad ng sa 13:1,5-6. Mga pamagat na ito ay 
may kinalaman sa kasaysayan ng Roman emperador ng selfdeification. Sila inaangkin pamagat para sa 
kanilang sarili na tulad ng "banal," "tagapagligtas," "panginoon." Ang mga hayop ay panghuli layunin ay 
hindi mundo pampulitikang kapangyarihan, ngunit relihiyosong pagsamba (cf. Dan. 7: 8,20; 8:11,25; 
9:36,37) bilang isang kinatawan o ang pagkakatawang-tao ng Satanas (maaaring kinakatawan sa Isa. 
14:13-14 at Ezek. 28:16-17). 

* "na may pitong ulo at sampung horns "Ang paglalarawan ay katulad na ng pulang dragon (cf. 12:3) at 
ang mga hayop sa dagat (cf. 13:1). Ang hambing ay inilaan upang ipakita ang pagkakaisa ng mga iba't 
ibang anti-Diyos na tao. Sa mga de-numerong sagisag (1) ang pitong ulo magkaugnay sa "perpektong" 
kaalaman o ang panghuli end-oras mundo lider, habang (2) ang sampung horns kaugnay sa kumpletong 
kapangyarihan o sa mundo ng kapangyarihan (cf. 17:7,9,12,16). 

17:4 "Ang mga babae ay clothed sa murado at iskarlata" Ang mga kulay ay maaaring sumangguni sa 
pagkahari (lila) at imoralidad (iskarlata) o isang metapora lamang para sa mga luho, kayamanan, at 
kayamanan (cf. 18:12,16). 

* " adorned sa ginto at mga mahalagang bato at pearls "Ito ay isang simbolo ng kasaysayan at 
espirituwal na kapangyarihan at posisyon (na ginagamit ng Ezekiel bilang isang Edenic metapora para sa 
kapurihan ng Hari ng gulong Cf. Ezek. 28:13). 

*" ang gintong tasa "Ito ay isang parunggit sa lungsod ng Babylon (cf. Jer. 51:7). 17:5" sa kanyang noo ng 
isang pangalan ay nakasulat na "Seneca's Controversies 1:2 at Juvenal's Satires 6:122-123 record na 
Romano whores wore sa isang banda sa alinman sa kanilang sariling mga pangalan o ang pangalan ng 
kani-kanilang mga may-ari sa kanilang foreheads. Ito ay maaaring isang makasaysayang parunggit sa 
John's araw o sa konteksto ng paghahayag, ito ay maaaring maging isang reference sa pagmamarka ng 
noo ng mga unbelievers (cf. 13:16-17; 14:9,11; 15:2; 16: 2; 19:20; 20:4) na mimics Diyos sealing ng 
believers (cf. 7:2; 9:4). 

* NASB "isang misteryo, 'Babylon ang Great'" 
NKJV "Mystery, Babylon ang Great" 

NRSV "misteryo: 'Babylon ang dakilang'" 

TEV "ng isang lihim na kahulugan: 'Great Babylon'" 

NJB "ng isang pangalan, isang misteriyoso pangalan: 'Babylon ang Great' " 

May ilang hindi pagkakaintindihan tulad ng sa kung ang mga salitang" misteryo "ay dapat na maging 

isang bahagi ng pamagat o isang paraan ng mga sumasangguning sa sinasagisag kalikasan ng ang 

pamagat (cf. v. 7). Babylon ay ang kanyang pinagmulan sa unang kabihasnan, sinimulan ng Nimrod 

(Babel), na rebelled laban sa Diyos at noon ay dispersed sa Gen. 11. Mula sa paggamit na ito at mula sa 

mga katotohanan na Babylon kinuha ang mga tao ng Diyos (Dyuda) sa pagpapatapon, ito ay naging isang singkahulugan para sa isang kasalanan, imperyal sa mundo. Sa John's araw na ito, ang kapangyarihan ay 
Roma (cf. ko Alagang Hayop. 5:13). 

17:6 Ang mga taludtod nagsasalita ng uusig at pagmamartir ng mga believers (cf. 11:7; 13:7; Dan. 7:21). 

* "I wondered malaki" Ang KJV isasalin ito bilang "na may dakilang admiration" ngunit ang NKJV ay "I 
marveled may magandang panggigilalas." John ay hindi admiring kanya, ngunit siya ay lubos na lubos 
astonished sa kaniyang mga aksyon. Siya ay pinahihintulutan na apihin at pumatay ng mga tao ng Diyos 
(cf. 13:5,7,15; 11:7). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 17:8 - 14 

8 Ang mabangis na hayop na iyong nakita ay ang sa nakaraan ngunit hindi ang sa ngayon. Siya ay 
aahon mula sa walang hanggang kalaliman at patungo sa kapahamakan. Ang mga taong 
nananahan sa lupa, sila na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay Simula pa 
nang itatag ang sanlibutan, ay mamamangha patungkol sa mabangis na hayop, kapag nakita nila 
ang mabangis na hayop na ito, na siyang sa nakaraan ngunit hindi ang sa ngayon at siyang 
darating pa. 

9 Dito ay kailangan ang isang kaisipan na may karunungan: Ang pitong ulo ay kumakatawan sa 
pitong mga bundok na kinauupuan ng babae. 10 May pitong mga hari roon. Lima sa kanila ang 
bumagsak. Ang isa ay sa ngayon. Ang isa ay hindi pa dumating. At kapag siya ay dumating, siya 
ay kailangang mananatili sa sandaling panahon. n Ang mabangis na hayop na siya ang sa 
nakaraan at hindi ang sa ngayon, siya rin ang pangwalong hari at mula sa pitong mga hari. Siya 
ay paroroon sa kapahamakan. 

12 Ang sampung sungay na iyong nakita ay ang sampung mga hari. Hindi pa nila natanggap ang 
kaharian. Subalit sila ay tatanggap ng kapamahalaan mula sa mabangis na hayop upang maghari 
ng isang oras. 13 Ang mga haring ito ay may iisang kaisipan. Ibibigay nila ang kanilang 
kapangyarihan at kapamahalaan sa mabangis na hayop. 14 Ang mga haring ito ay 
makikipagdigma laban sa Kordero. At lulupigin sila ng Kordero sapagkat siya ang Panginoon ng 
mga panginoon at Hari ng mga hari. Ang mga tinawag niya at hinirang at ang mga tapat ay 
yaong makakasama niya. 

17:8 "ang mga hayop na iyong nakita ay, at ito ay hindi, at ito ay tungkol sa lumapit" Ang sunud-sunod 
paglalarawan ay dulot malaki panghihilakbot sa mga commentators. 

1. Ang ilan sa mga ito makita ito sa isang makasaysayang-unawa lalo na kung saan ay nag-aaply sa mga 
alamat ng Nero ang pagbabalik. 

2. Ang iba na makita ito bilang isang paglala ng mundo empires na may kaugnayan sa Dan. 2, culminating 
sa isang anti-Diyos end-oras mundo sistema. 

3. Ang iba na makita ito bilang may kaugnayan sa dulo-time na aktibidad ng mga hayop na inilalarawan 
sa 13:3,12,14, na may kaugnayan sa kanyang mimicking o parodying ang ministeryo ni Cristo. 

4. Ito ay maaaring may kaugnayan sa I Juan ang konsepto ng espiritu ng antichrist sa bawat edad, na 
culminates sa Antichrist ng huling araw (cf. I Juan 2:18,22; 4:3; II Juan 7). Ito ay din ng isa pang patawa sa 
YHWH ang pangalan (cf. 1:4,8). * "ang abyss" Ito ay ang salitang Griyego para sa "depth" sa Alpha nakakagipit. Ito ay unang binanggit sa 
9:1 at 11:7. Ito ay ang simbolismo abode ng kasamaan at ang diyablo. Tingnan ang tala sa 9:1. 

* "Sa libro ng buhay" Tingnan ang mga nota sa 13:8. 

* "Mula sa pagtatatag ng mundo" Tingnan ang mga nota sa 3:5 at 13:8. 

17:9 NASB, NKJV "Ito ay ang isip na may kaalaman" 

NRSV "Ang mga tawag para sa isang pag-iisip na may kaalaman" 

TEV "Ang mga tawag para sa kaalaman at pang-unawa" 

NJB "Ang mga tawag para sa kotalasan" 

Ang parirala ay katulad 13:18 , na kung saan na trato sa pamamagitan ng bilang ng mga pangalan ng 

hayop. Ang maliit na Banal na Kasulatan ng teaser ay dulot lahat sa sibulan kanyang sariling teorya! 

Subalit, ang katotohanan na may tulad na isang-takot na dami ng pagpapakahulugan nagpapakita na 

may mga hindi masyadong maraming matalino sa mga amin! (cf. ko cor. 1:26-31). Para sa akin, ito ay 

lamang ng isa pang paraan para sa John sa magsaysay ang kataka-taka, sinasagisag, misteriyoso 

kalikasan ng kanyang pagsusulat (cf. Frank Stagg, Bagong Tipan Theology, p. 317). 

* "Ng pitong ulo ng pitong mga bundok na kung saan ang mga babae sits "Ito ay isang parunggit sa 
Roma. Roma, tulad ng Jerusalem, ay itinayo sa pitong Hills. Ang parirala ay lalabas sa maraming 
sinaunang mga sulatin upang ilarawan ang mga lungsod ng Roma. Samakatuwid, ito ay kasalukuyang 
nanunungkulan sa mga interprete sa kahit na makita ang mga ito sa liwanag ng Roman Empire, bagama't 
malinaw naman ang buong parunggit ng chapters 17 at 18 ay isang anti-Diyos mundo sistema na sa lugar 
sa dulo-time at sa katotohanan ay sa lugar sa bawat edad. 

17:10-11 Ang ilang mga commentators makita ito bilang isang serye ng mga Roman Emperors: Augustus, 
Tiberius, Caligula, Claudius, at Nero bilang "ang limang na bumagsak." Vespasian ay "ang taong ito ay 
kasalukuyang" at Titus ay "ang isa kung sino ang dumating para sa isang maliit na habang "(cf. FF Bruce, 
Sagot sa Tanong, p. 141). Ang interpretasyon ay sa halip arbitrary; ang tatlong relatibong menor de edad 
Emperors (Galba, Otho, at Vitellius) na vied para sa trono sa AD 68-69 na ito ay tinanggal na. Gayunman, 
kahit na sa kanyang mga problema, ito tila sa maaari ang pokus ng vv. 10 at 11, na may diin sa mga 
gawa-gawa ng Nero's resuscitation at bumalik sa Partian sangkawan sa mga atake sa Roma (ito ay 
maaaring ipaliwanag v. 16, Cf. Ang Sibyllian Oracles, 5:361-368). Ang iba ay makikita ito ng panghuhula 
bilang matutupad sa persecutions ng Domitian. May ilang mga pangunahing hindrances sa 
interpretasyon na ito: (1) ito ay nangangailangan ng paghahayag na ito ay nakasulat sa loob ng panahon 
ng kapangyarihan ng Vespasian, na kung saan ang pagkakaiba sa mga sinaunang iglesia tradisyon na 
John wrote sa panahon ng maghan ng Domitian at (2) ang sinasagisag gamitin ng mga numero sa buong 
libro. Bakit ito kasaysayan literal? Muli, ito ay maaaring isang bagay na sadyang ginawa ni John upang 
ipakita ang sinasagisag ng kalikasan ng kanyang mga visions, kung saan ay hindi sinadya upang maging 
ganap na naka-lock sa anumang kasaysayan ng panahon. 

Ibang posibleng interpretasyon na ito ay tumutukoy sa mga serye ng mga OT empires na may enemies 
ng Diyos ang mga tao: Ehipto, Assyria, Babylon, Persiya, Greece ( "limang may bumagsak"), Roma ( "ay 
isang"), end-time na mga anti - Diyos imperyo ( "ang iba pang mga ito ay hindi pa dumating"). Ang 
interpretasyon akma sa pangkalahatang disenyo ng isang serye ng mga anti-Diyos mundo empires mula 
sa Dan. 2:1-8 (cf. George Ladd, paghahayag, pp. 227-231). Still ibang sinaunang interpretasyon ay ang sinasagisag katangian ng lahat ng mga numero at mga detalye ng paghahayag, na lang ito kabanata sa 
iba pang halimbawa ng mga panghuli conflict sa pagitan ng Diyos at ang kasamaan ng isang (cf. Alan 
Johnson ng paghahayag, pp. 152-153, 157-161). Ito ay isang magandang halimbawa ng aking mga 
matalik conflicts bilang isang interpreter. May mga kaya maraming mga iba't ibang pagpapakahulugan sa 
pamamagitan ng banal iskolar kanino ako pinagkakatiwalaan. Ang unang teorya ay sa pamamagitan ng 
aking paboritong manunulat, FF Bruce. Ang susunod na dalawa ay sa pamamagitan ng aking mga 
paboritong commentators sa paghahayag, si George Ladd at Alan Johnson. Sila ay hindi sumasang-ayon 
sa lahat! Ang mahalaga isyu ay kung ang teksto ay isang parunggit sa unang siglo Roma (FF Bruce), ang 
OT (George Ladd), o apocalyptic imahe (Alan Johnson). Sa puntong ito sa aking mga personal na pag- 
aaral sa tingin ko Johnson's view ay pinakamahusay. 

17:12 "ang sampung horns kung saan kayo nakakita ng mga sampung hari" Ito ay isang parunggit sa Dan. 
7:7,23-24. Daniel 7 ay isang paglalarawan ng endtime Antichrist. Hang makita ang mga ito bilang mga 
kaugnay na kasaysayan sa sampung kampon hari ng Roma, habang ang iba na makita ito bilang ang 
diyablo sangkawan ng Rev. 9. Sa marami, ang sinasagisag kalikasan ng mga numero sa ang mga libro ng 
paghahayag lamang gumagawa v. 12 sumangguni sa end-oras na lider ng mundo, ngunit walang 
pagtitiyak. Maraming detalyado, literal na pagpapakahulugan ng mga libro ng paghahayag ay batay sa 
mga tiyak na detalye ng vv. 10-12. Ang mga ito prophecies ay tiyak, na kung saan tends upang 
magpahiwatig ng isang literal na katuparan sa dulo-time. Gayunman, ang kalikasan ng pampanitikan 
genre points papunta sa isang makahulugan interpretasyon ng mga numero at mga detalye (hindi 
bababa sa, para sa amin na hindi ang huling henerasyon ng persecuted believers). 

17:13 ito ng tula ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga kasalanan, habang v. 15-16 ay nagpapakita ng 
kawalan ng pagkakaisa ng masama. Masama ay ganap na maging naporma laban sa kanyang sarili bilang 
sa 16:12. 

17:14 "ang mga ito ay mandigma laban sa Lamb" Ang Lamb ay nakilala sa kanyang mga tao (cf. Matt. 
25:35-40; Gawa 9:4). 

* "ngunit ang Lamb ay pagtagumpayan. . . at ang mga taong sa Kanya "Notice ang close pagkilala sa 
pagitan ng tagumpay ni Kristo at ang tagumpay ng Kanyang mga tao. 

* "Siya ang Panginoon ng lords, at Hari ng mga hari" Ang parehong pamagat ay nabanggit sa 19:16 bilang 
isang paglalarawan ng pagbabalik Mesiyas. Its pinanggalingan ay matatagpuan sa (1) ng isang 
paglalarawan ng YHWH mula sa Deut. 10:17 o (2) ng isang Babylonian pamagat na ginamit para sa 
Nebuchadnezzar sa Dan. 2:37. Ang bilang halaga ng mga pariralang ito ay katumbas 777 sa Arameik, 
bagama't ito ay hindi nabanggit sa text. 

* "Ang tinawag at pinili at tapat" Abiso ng parunggit sa katalagahan na natagpuan sa mga kataga "pinili" 
at "na tinatawag na," ngunit mapapansin din na sila ay tinatawag na sa pagpapakasakit na naka-link sa 
"katapatan." Kami ay sa pamamagitan ng Kanyang tawag at pananampalataya (parehong unang at 
patuloy). Tingnan ang mga espesyal na paksa sa tiyaga sa 2:2. NASB (BINAGO) TEKSTO: 17:15 - 18 15 Sinabi ng anghel sa akin: Ang mga tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga tao 
at napakaraming tao at mga bansa at mga wika. 16 Ang sampung sungay na iyong nakita sa mabangis na hayop ay mapopoot sa patutot at siya ay 
kanilang wawasakin, huhubaran, kakainin ang kaniyang laman at susunugin sa apoy. 17 lto ay 
sapagkat ilalagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin nila ang nais niya. Gagawin nila ito na 
may iisang kaisipan at ibibigay nila ang kanilang mga paghahari sa mabangis na hayop hanggang 
sa lubos na maganap ang mga sinalita ng Diyos. 18 At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang 
lungsod na naghahari sa mga hari sa lupa. 

17:15 Ang tula ay nagpapakita ng mga pandaigdig na maghan ng end-time na mga anti-Diyos lider at ang 
kanyang imperyo. Tingnan ang tanda sa 10:11. 

17:16 Ito ay isang parunggit sa Ezek. 16:39-40; 23:25-27; 28:18. Mukhang mag-refer sa mga panloob na 
tunggalian sa pagitan ng mga pwersa ng kasamaan, tulad ng sa 16:12. Ang labanan ay isang istratehiya 
ng Diyos (cf. v. 17). 

17:17 "puso" Tingnan ang mga espesyal na paksa at 2:23. 

17:18 Ang dakilang lungsod ay nabanggit sa 11:8 at 16:19 sa allusions alinman sa Jerusalem 
(dispensationalists) o sa Roma (preterists). Ang konteksto ng pampanitikan yunit ay nagpapahiwatig ng 
isang anti-Diyos na kapangyarihan ng istraktura symbolized bilang isang siyudad. Aling mga lungsod na 
ito ay hindi ang isyu; ang punto ay ang pagkakaroon ng isang sistema ng pamahalaan ganap na hiwalay 
mula sa Diyos, ang tao sa pagtatangka upang matugunan ang lahat ng kanilang sariling mga 
pangangailangan (atheistic humanism). 

PAHAYAG 18 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 18:1 - 3 

1 Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit na 
may malaking kapamahalaan. Ang kaniyang kaluwalhatian ay nagliwanag sa lupa. 2 Siya ay 
sumigaw sa isang napakalakas na tinig at sinabi niya: 

Bumagsak na! Ang dakilang Babilonya ay bumagsak na! 

Ito ay naging isang dakong tirahan ng mga demonyo. Ito 

ay naging isang bilangguan ng bawat karumal-dumal na 

espiritu at bawat karumal-dumal na ibon na kinapopootan 

ng mga tao. 3 lto ay sapagkat ang lahat ng mga bansa ay 

uminom ng alak ng poot ng kaniyang pakikiapid. Ang 

mga hari sa lupa ay nakiapid sa kaniya. Ang mga 

mangangalakal sa lupa ay yumaman sa kahalayan ng 

kaniyang kayamanan. 

18:1 "Nakita ko ang ibang anghel na dumarating down mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan, at 
sa lupa ay illumined kasama ang kanyang kaluwalhatian" Ito ay isang malakas na anghel tremendously. 
Ang salitang "kapangyarihan" (exousia) ay hindi na ginagamit para sa anumang iba pang mga anghel sa 
libro. Sa Juan 5:27, ito ay ginagamit ng Diyos ng kapangyarihan na ibinibigay sa Hesus. Sa 22:16 sabi ni 
Hesus Siya ay nagpadala ng isang anghel na magsalita para sa Kanya bilang isang kinatawan. 18:2 " 'pagkalugmok, pagkalugmok ay Babylon ang malaki!"' Ito ay isang halimbawa ng mga kahirapan sa 
interpret ang libro ng paghahayag. Ang isang piraso ng mga impormasyon ay nagdala sa sa isang punto 
sa paningin, bahagyang binuo sa isa pang punto, at ganap na binuo sa isa pang paningin (hal. Cf. 11:8; 
14:8; at 16:19-20 o ito ay maaaring isa pang halimbawa ng paglalagom sa pagitan ng pitong 
pampanitikan yunit). Ito ay isang parunggit sa Isa. 21:9 at / o Jer. 51:8. 

* "Siya ay naging isang lugar na tirahan ng mga demons at isang bilangguan ng bawat marumi espiritu, at 
ang isang bilangguan ng bawat marumi at nakamumuhi ibon" Ito ay isang parunggit sa mga lugar ng 
pagkasira ng mga sinaunang lungsod: (1) Babylon (cf. Isa. 13: 21-22; 14:23; Jer. 50:39, 51:37); (2) Edom 
(cf. Isa. 34:10-15); at (3) Nineveh (cf. Zeph. 2:14). Sa OT hayop ay madalas na sinabi sa maggala tungkol 
sa wasak lungsod. Ito ay isang simbolo ng parehong pagkawasak at ang pagkakaroon ng masamang 
espiritu (cf. tuka). Marami sa mga ibon kinakatawan demons. John's pagsulat ay tunay likido. Ang tula na 
naglalarawan ng lungsod bilang ulila at indwelt sa diyablo, habang 19:3 naglalarawan ito bilang nasunog 
at nagbabaga. 

18:3 "ang lahat ng mga bansa ay may lasing ng alak sa mga simbuyo ng damdamin ng kanyang 
kasamaan" Ang parirala ay isang parunggit sa OT paghula ng pagsira ng Babylon (cf. Jer. 51:7). Jeremiah 
mismo ay gumagamit ng kalasingan (ibig sabihin "isang ginintuang tasa") bilang isang simbolo ng libog 
para sa mga kayamanan. 

18:3 "ang mga mangangalakal ng daigdig ay naging mayaman sa pamamagitan ng yaman ng kanyang 
mga hilig ng laman" Ito ay isang parunggit sa mga pangunahing problema ng pagkalugmok sangkatauhan 
katawanin sa self-centeredness at hilig ng isang end-oras, anti-Diyos mundo sistema. May tatlong grupo 
ng mga tao na nag-tangisan ang paglagas ng mga dakilang puta: negosyante (cf. vv. 3,11-16), hari ng 
daigdig (cf. w. 3,9-10) at merchant sailors (cf. vv . 3,17-19). Ang mga ito ay kumakatawan sa tatlong tao 
sa buong mundo mga sistemang pang-ekonomiya. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 18:4 - 8 

4 Pagkatapos, nakarinig ako ng isa pang tinig mula sa langit na sinasabi: 
Mga tao ko, lumayo kayo sa kaniya upang hindi kayo 
madamay sa kaniyang mga kasalanan, at upang hindi 
ninyo tanggapin ang kaniyang mga salot. 5 Ang kaniyang 
mga kasalanan ay nagkapatong-patong hanggang langit 
at naalala ng Diyos ang kaniyang masasamang gawa. 
6 lbigay ninyo sa kaniya ang anumang naibigay niya sa 
inyo. At bayaran ninyo siya ng makalawang ulit ayon sa 
kaniyang mga gawa. Ang saro na kaniyang hinalo ay 
haluin mo ng makalawang ulit para sa kaniya. 7 Sa 
halagang ipinangluwalhati niya sa kaniyang sarili at 
namuhay sa napakalaking kayamanan, sa gayunding 
halaga ay bigyan ninyo siya ng paghihirap at pananangis. 
Sapagkat sinasabi niya sa kaniyang puso: Ako ay umuupo 
bilang isang reyna at hindi bilang isang balo. At kailanman 
ay hindi ako makakakita ng pananangis. 8 Kaya nga, 


sa isang araw ang kaniyang mg 


a salot 


ay darating 


sa 


kaniya. 


Ang mga 


ito ay kamatayan, ka 


umbayan 


at kag 


jtuman. 
Siya ay susunugin nila sa apoy 


sapagkat 


ang Pa 


nginoong 
Diyos ang hahatol sa kaniya. 18:4 "Come out sa kanya, ang aking mga tao, upang ikaw ay hindi lumahok sa kanyang mga kasalanan at 
makatanggap ng kanyang mga plagues" Ito ay isang OT parunggit sa Isa. 48:20; Jer. 50:8,28; 51:6,9,45 o 
Zech. 2:6-7. Ito ay isang AORIST Aktibong pautos na nagsasalita ng madaliang ng Diyos ang mga tao na 
hindi nahuli up sa ganitong pagkalugmok mundo sistema. 

18:5 "para sa kanyang mga kasalanan ay nakasalansan up bilang mataas na bilang langit" Ito ay isang 
parunggit sa Gen. 18:20 -- 21 o Jer. 51:9. Ng Diyos pasensya ay ginamit bilang ng dahilan sa kasalanan 
more, sa halip ng repenting (cf. 2:21; ROM. 2:4). 

* "Ng Diyos ang remembered" Kadalasan sa Bibliya, kapag ang Diyos remembers ng mga gawaing ito ng 
masama mga resulta sa paghuhusga (cf. 16:19; PS. 79:8; Isa. 64:9; Jer. 14:10; 17:1-4; 44:21-23; Hos. 7:2; 
8:13; 9: 9; Amos 8:7). 

18:6 "Pay kanyang likod na kahit na siya ay may bayad na" Ito ay isang parunggit sa katotohanan na tayo 
mag-ani kung ano ang aming magpunla (cf. Gal. 6:7). Ang katotohanan ay itinanghal sa maraming iba't- 
ibang porma sa Bibliya (cf. PS. 137:8; Jer. 50:15,29; Matt. 7:2; Rev. 13:10). 

* "Ibalik sa kanyang double-ayon sa kanyang mga gawa" Ito ay isang parunggit sa Jer. 16:18 at 17:18, 
ngunit ang katotohanan ay nakasaad sa maraming konteksto (cf. Exod. 22:4-9; PS. 75:7-8; Isa. 40:2). Ang 
idyoma nagsasalita ng kumpleto at ganap na hatol, na ang mga susunod na parirala. Ito ay tula na ito ay 
tunay na naghihikayat sa persecuted Kristiyano. 

* "Ang tasa na kung saan siya ay sama-sama, halu-dalawang beses para sa kanya" "Cup" ay isang OT 
metapora para sa paghusga ng Diyos (cf. PS. 11:6; 60:3; 75:6-8; Isa. 51:17,22; Jer. 25:15-16,27-28). 

18:7 "para siya ay nagsabi sa ang kanyang puso 'umupo AS A Queen AT HINDI I AM A balo, at hindi 
makita ang luksa' "Ito ay partikular na may kaugnayan sa Zeph. 2:15 at Isa. 47:7-8. Ito alludes sa 
kasarinlan at kapurihan, na maaaring na-ang pinagmulan ng Satanas ng taglagas (maaaring alluded sa 
Isa. 14 at Ezek. 28), sangkatauhan ng tag-lagas (cf. Gen. 3), at ang huling-oras mundo sistema. Ang 
problema ay napakapalalo pagsasarili! Tingnan ang mga espesyal na paksa: Puso at 2:23. 

18:8 "para sa mga kadahilanang ito sa isang araw ang kanyang plagues darating" Ito ay isang tiyak na 
parunggit sa Isa. 47:9. Ang konsepto ng kalungkutan ang kanyang abot sa isang araw ay paulit-ulit sa vv. 
17-19, kung saan ang Johannine salitang "oras" ay ginamit. Ito ay isang malaking encouragement sa 
persecuted Kristiyano. 

* "Siya ay masunog sa apoy" Ito ay maaaring isang parunggit sa Lev. 21:9. Tingnan ang mga espesyal na 
Topic: Sunog sa 16:8. * "Para sa Panginoong Diyos na mga hukom ay ang kanyang malakas na" Ito ay 
isang parunggit sa Jer. 50:34. NASB (BINAGO) TEKSTO: 18:9 - 10 

9 At kapag makita nila ang usok na pumapailanglang mula sa pinagsusunugan sa kaniya, ang 
mga hari sa lupa ay tatangis at mananaghoy na para sa kaniya, sila yaong mga nakiapid sa 
kaniya at namuhay sa napakalaking kayamanan. 10 Dahil natakot sila sa pahirap sa kaniya, sila ay 
tatayo sa malayo. Sasabihin nila: 

Aba! Aba! Ang dakilang lungsod! Ang Babilonya, ang 

malakas na lungsod! Sapagkat sa loob ng isang oras ang 

iyong kahatulan ay dumating. 

18:9-10 "ang hari ng daigdig" Ang mga ito ay dapat na naiiba mula sa mga nabanggit sa hari 17:12,16, na 
lumahok sa pagkasira at paglagas ng mga dakilang kalapating mababa ang lipad. Ang mga hari ay tila 
merchant bansa na benefitted mula sa komersyal na kalakalan ng mga anti-Diyos mundo sistema. Ito ay 
isang parunggit sa malakas na komersyal lungsod ng gulong at ang kanyang prideful king sa Ezek. 26-28. 
Ang mga naiwan ng mga kabanata 18 trato sa nakalalasing komersyal na kapangyarihan sa lahat ng mga 
kaugnay na bumagsak mundo sistema. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 18:11 - 20 

n At ang mga mangangalakal sa lupa ay tatangis at magluluksa para sa kaniya. Sila ay tatangis 
sapagkat wala nang bibili ng kanilang mga kalakal. 12 Ang kanilang mga kalakal ay ginto, pilak, 
mamahaling mga bato at mga perlas. Kabilang dito ay mga kayong linong tela, kulay ubeng tela, 
sutlang tela, pulang tela at mabangong kahoy. Kabilang din ay mga bagay na ginawa mula sa 
garing at lahat ng uri ng bagay na ginawa mula sa napakamamahaling kahoy. Kabilang pa rin ay 
mga bagay na ginawa mula sa tanso, bakal at marmol. 13 Ang kanilang mga kalakal ay kanela, 
insenso, pamahid, kamangyan, alak, langis at pinong harina, trigo, mga baka, mga tupa, mga 
kabayo, mga karuwahe, mga katawan at mga kaluluwa ng mga tao. 

14 At sasabihin nila: Ang hinog na mga bunga na masidhing ninanasa ng iyong kaluluwa ay 
nawala sa iyo. Lahat ng matatabang bagay at ang mga maniningning na bagay ay nawala sa iyo. 
At kailanman ay hindi mo na makikita ang mga ito. 15 Sapagkat natatakot sila sa pahirap sa 
kaniya, ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito ay tatayo sa malayo. Sila yaong mga 
yumaman dahil sa kaniya. Sila ay tatangis at magluluksa. 16 At sasabihin nila: 

Aba! Aba! Ito ang dakilang lungsod na naramtan ng 

kayong telang lino, ubeng tela at pulang tela. Ginayakan 

niya ang kaniyang sarili ng ginto, mamahaling mga bato at 

mga perlas. 17 lto ay sapagkat sa loob ng isang oras ang 

gayon kalaking kayamanan ay mauuwi sa wala. 

Ang lahat ng kapitan at lahat ng may mga tungkulin sa mga barko, at ang mga magdaragat at 
lahat ng mga mangangalakal sa dagat ay nakatayo sa malayo. 18 Nang makita nila ang usok mula 
sa pagkakasunog sa kaniya, sinabi nila: Anong lungsod ang kasingdakila ng lungsod na ito? 19 At 
sila ay nagbuhos ng alikabok sa kanilang mga ulo. Sila ay tumatangis at nananaghoy at 
sumisigaw na sinasabi: Aba! Aba! Ito ang dakilang lungsod na nagpayaman sa 
atin. Tayo na may mga barko sa dagat ay yumaman dahil 
sa kaniyang kayamanan. Sapagkat sa loob ng isang oras 
siya ay nawasak. 20 O magalak ka langit dahil sa kaniya! 
At kayong mga banal at mga apostol at mga propeta ay 
magalak. Siya ay hinatulan ng Diyos para sa inyong 
kapakanan. 18:11-19 "ang mga mangangalakal ng daigdig mapaiyak at humagulhol sa kanyang" Ito ay katulad ng sa 

Ezek. 27: 

l.v. 11 -Ezek. 27:31,36 

2. vv. 12-13 - Ezek. 27:12,13,22 

3.v. 15 -Ezek 27:31,36 

4. v. 17 - Ezek. 27:26-30 

5. v. 18 -Ezek. 27:32 

6. v. 19 - Ezek. 27:30-34 

Ito ay naglalarawan ng mga internasyonal na kalakalan: 

1. pilak mula sa Espanya 

2. pagmultahin batista mula sa Ehipto 

3. seda mula saTsina 

4. sitron kahoy mula sa North Africa 

5. garing mula sa Africa 

6. bakal mula sa Espanya o ang Black Sea 

7. kanela mula sa Pilipinas 

8. ang unibersal na pagsasanay na kalakalan ng mga alipin 

18:13 NASB, NKJV, NRSV, NJB "chariots" 

TEV "carriages" 

Ito ay tumutukoy sa mga pribado, apat na may gulong, luho chariots, hindi digmaan chariots. 

18:14 "maluho at maluwalhati" Ito ay isang salita play sa Griyego na termino lipara (luho) at lampra 
(kahanga-hanga). 

18:17 Ito ay isang parunggit sa Ezek. 26-28 (lungsod ng goma), kung saan ang mga trabaho sa 
transportasyon ng mga luxuries mourned sapagkat ang kanilang sariling mga livelihoods ay naging 
apektado. 

18:20 "magsaya sa kanyang" Ito ay isang parunggit sa Jer. 51:48, bagaman sa ilang makita ang mga ito 
bilang tumutukoy sa Deut 32:43 (sa Septuagint). 

* "Ang Diyos ay may maliwanag hatol para sa iyo laban sa kanya" Sa buong libro, ng Diyos judgments ay 
konektado sa mga panalangin ng Kanyang mga anak (cf. 6 : 10). NASB (BINAGO) TEKSTO: 18:21 - 24 

21 Pagkatapos, isang malakas na anghel ang kumuha ng isang bato na katulad ng isang malaking 
gilingang bato. At inihagis niya ito sa dagat. Sinabi niya: 

Sa ganitong kabagsik na paraan, ihahagis ng Diyos ang 

dakilang lungsod ng Babilonya. At kailanman ay hindi na 

ito muling makikita. 22 Wala nang sinumang makakarinig 

mula sa iyo ng tugtog ng mga manunugtog ng kudyapi, o 

mga musikero, o mga taga-ihip ng plawta o taga-ihip ng 

trumpeta. Wala nang manggagawa ang gagawa ng anumang 

pangangalakal sa iyo. Wala nang maririnig sa iyo na ingay 

ng gilingang bato. 23 At ang liwanag ng isang ilawan ay 

hindi na magliliwanag sa iyo. Wala nang sinumang 

makakarinig sa iyo ng tinig ng lalaking ikakasal o tinig 

ng babaeng ikakasal. Ang iyong mga mangangalakal ay 

naging mga dakilang tao sa lupa. Iniligaw mo ang mga 

tao sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng iyong 

24.- i 

panggagaway. Sa kaniya ay natagpuan ng mga tao ang 
dugo ng mga propeta at mga banal. Natagpuan nila sa 
kaniya ang dugo ng lahat ng mga taong pinatay sa lupa. 

18:21 "Pagkatapos ng isang malakas na anghel kinuha up ng isang bato tulad ng isang mahusay na 
pasanin at threw ito sa dagat" Ito ay isang parunggit sa Jer. 51:63 - 64. Ito ay isang matibay na daan na 
nagpapakita na ang Babylon ay hindi, hindi tumaas muli. Bilang isang bagay ng katotohanan, sa w. 21- 
33, may anim na Double negatibo, "oo nga hindi," "hindi sa ilalim ng anumang mga pangyayari," at 
"hindi kailanman, no, hindi kailanman." 

* "At hindi na natagpuan na" Ito ay nagpapakita ng kabuuan, permanenteng pagkasira (cf. Ezek. 26:21). 

18:22-23 Ang mga ito ay ang mga tunog ng mga araw-araw na pamumuhay sa sinaunang malapit sa 
silangan. Ng Diyos paghuhusga nagdadala ng isang end na ito sa walang diyos lipunan (cf. Isa. 24:8; Jer. 
7:34; 25:10; Ezek. 26:13). 

18:23 "ang lahat ng mga bansa ay nilinlang ng iyong pangkukulam" Ito ay isang parunggit sa Nahum 3:4. 
Paunawa na sa vv. 23-24 doon ay nakalista tatlong mga dahilan para sa tag-lagas ng dakilang lungsod. 1. 
pagmamalaki at yaman (cf. Isa. 23:8) 2. idolatrya at pangkukulam (cf. Lev. 19:26,33; Deut. 18:9-12) 3. - 
uusig ng mga tao ng Diyos (cf. 16:6, 17:6). 

18:24 Ito ay isang parunggit sa Jer. 51:49. 
MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Ay chapters 17 at 18 ang isang yunit ng pampanitikan? Kung gayon, bakit? 

2. Bakit ito kaya mahirap na kahulugan kapag Babylon nahulog? 

3. Sino ang Babylon, ang dakilang puta, sumangguni sa John's araw? Sa aming mga araw? Sa end-oras? 

4. Ano ang kasamaan at alak na ini-refer sa 14:8; 17:2; 18:3 na may kaugnayan sa mundo na ito system? 

5. Mangyaring ipaliwanag ang iyong interpretasyon ng 17:10-11. 

6. Mula sa kung ano ang OT libro ay karamihan ng John's allusions kinuha? PAGHAHAYAG 19 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


(18:21-19:4) 


Langit Exults Higit 
Babylon 


Praises sa langit 


(18:24-19:4) 


Songs ng Victory sa 
langit 


Ang Kasal supper 
ng Lamb 


19:1-10 


19:1-4 


Ang Wedding 
Kapistahan ng 
Lamb 


19:1-4 


19:5-8 
19:5-8 


19:5-8 


19:5-10 


19:9-10 
19:9-10 


19:9 


19:10a-10b 


19:10c 
Ang makisama sa 
White Horse 


Kristo sa isang 
White Horse 


Ang Victory ni 
Kristo at ng 
Kanyang langit 
Armies 


Ang sakay sa White 
Horse 


Ang Unang 

Eschatological 

Battle 


19:11-16 


19:11-16 


19:11-16 


19:11-16 


19:11-16 
Ang mga hayop at 
ang Kanyang 
Armies toto 
19:17-21 


19:17-21 


19:17-21 


19:17-18 


19:17-18 
19:19-21 


19:19-21 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA PAHAYAG 19:1-21 

A. Ang mga kabanata dibisyon sa section na ito ng paghahayag ay ginawa sa isang di-angkop na lugar 
(kabanata divisions, talata divisions, tula divisions, capitalizations, at bantas ay hindi bahagi ng orihinal 
na Griyego pinukaw text. Paghahayag 19:1-10 ay malinaw naman ang concluding remarks tungkol sa 
pagkawasak ng malaki kalapating mababa ang lipad ng inilarawan sa 17:1-18:24. rejoiced Bilang ng mga 
tao sa ibabaw ng paglagas ng Assyria at Babylon sa OT, ngayon banal na anghel (cf. v. 4) matuwa sa mga 
paglagas ng Babylon, ang kalapating mababa ang lipad (ibig sabihin tao na hiwalay mula sa pamahalaan 
ng Diyos). 

B. Ang mga serye ng mga praises ng 19:1-10 ay bilang tugon sa 18:20. 

C. Ito ay karaniwang naiintindihan bilang ng kabanata na naglalarawan ng Second Coming ni Kristo (cf. 
19:11-16). Ngunit ito ay dapat na nakita na ang kabanata ng Pagtatasa ng isa pang cycle ng paghuhusga. 
Ang pagbabalik ni Kristo ay inilalarawan sa kabanata na ito sa tunay Jewish terms, na tila sa maaari 
lahatan naiiba mula sa mga paglalarawan ng mga Pauline ko Thess. 4:14-18. Ang mga Hudyo inaasahang 
ang Mesiyas upang bumalik sa paraang inilarawan sa vv. 11-16. Ang NT naglalarawan ng Second Coming 
sa maraming iba't-ibang, ngunit kaugnay, paraan. Karamihan sa mga Kristiyano ang end-time sa mga 
kataga ni Hesus' Mt. Olivet talumpati (cf. Matt. 24; Markahan 13; Lucas 21) at Paul's discussion ng "tao 
ng kasalanan" (cf. II Thess. 2). 

D. Sa mga paghihirap uusig, si Hesus bilang mga mandirigma, manananggol, at Judge ay isang umaaliw 
perspektibo. 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 19:1 - 5a 

1 Pagkatapos ng mga bagay na ito, narinig ko ang malakas na tinig ng napakaraming bilang ng 
taosa langit. Sinabi nila: 

Aleluya! At kaligtasan, kaluwalhatian, karangalan at 

kapangyarihan ay sa ating Panginoong Diyos. 2 Sapagkat 

ang kaniyang mga kahatulan ay totoo at matuwid. 

Hinatulan niya ang dakilang patutot na sumira sa lupa sa 

pamamagitan ng kaniyang pakikiapid. Ipinaghiganti niya 

ang dugo ng kaniyang mga alipin na ibinuhos ng kamay ng 

dakilang patutot. 3 Sila ay muling sumigaw: Aleluya! Ang 

kaniyang usok ay pumailanglang magpakailan pa man. 4 Ang dalawampu't apat na mga matanda at ang apat na buhay na nilalang ay nagpatirapa at 
sinamba ang Diyos na nakaupo sa trono. Sinabi nila: 
Siya nawa! Aleluya! 

5a lsang tinig ang lumabas mula sa trono na sinasabi: 

19:1 "naririnig ko ang isang bagay tulad ng malakas na boses ng isang magaling na tao sa langit" Ito ay 
isang parunggit sa Jer. 51:48. Chapters 17-18 makahatak ng malakas mula sa Jer. 50-51 (ang pagkasira ng 
Babylon) para sa kanilang paglalarawan. Ang parehong parirala o konsepto ay matatagpuan sa Rev. 
11:15 (ang Second Coming pagkatapos ng ikapitong trumpeta) at 19:6. Nagkaroon marami diskusyon 
tungkol sa kung sino ang mga tao ay maaaring, ngunit ito ay haka-haka na lang kung ito ay mga 
mananampalataya angelic-host, matubos ang sangkatauhan, o pareho. 

* "Hallelujah" Ang salitang Hebreo ay nangangahulugan ng "pagpupuri YHWH." Ito ay ang tanging 
pangyayari ng mga kataga na ito sa NT. Ito ay lumilitaw sa context na ito ng apat na beses: vv. 1,3,4 at 6. 
Ang OT background na ito ay matatagpuan sa pagpupuri Psalms ginagamit sa liturhiya ng parehong ang 
Paskuwa at ang Kapistahan ng Tabernakulo (cf. 104:35; 105:45; 106:48; 111:1; 112:1; 113:1 ; 116:19; 
117:2; 125:1,21; 146:1,10; 147:1; 148:1,14; 149:1,9; 150:1,6). Isang kahilera parirala ay matatagpuan sa 
v. 5b. 

* "Kaligtasan" Ito characterizes ng Diyos pagnanais para sa lahat ng sangkatauhan (cf. 9:20-21; 14:6-7; 
16:9,11; 21:7; 22:17; Ezek. 18:23,30-32; Juan 3:16; ko Tim. 2:4; II Alagang Hayop. 3:9). Ito ay maaaring 
sumangguni sa OT konsepto ng pisikal na pagpapalaya, ngunit maaaring may kaugnayan sa isang 
kabuuan, walang hanggan, kosmiko believing kaligtasan para sa mga indibidwal, at ang lahat ng pisikal 
na paglikha (cf. Gawa 3:21; ROM. 8:18-25; Col. 1: 19). 

* "kaluwalhatian at kapangyarihan" Sa buong libro sa langit choirs pumakli songs ng pagpupuri sa Diyos. 
Kadalasan ang mga ito purihin songs ay ang susi sa-interpret ang mga kagyat na konteksto. 

19:2 "Dahil JUDGMENTS NIYA AYtotoo at wasto" Ito ay maaaring isang parunggit sa PS. 19:9; 119:138 at 
142. Ng Diyos judgments ay angkop at makatwiran. Ito would may been tunay na naghihikayat sa isang 
grupo ng mga Kristiyano sa ilalim uusig (cf. v. 11; 15:3,4; 16:7). 

* "Ang dakilang patutot" Ito pagkalugmok, anti-Diyos mundo sistema napupunta sa pamamagitan ng 
ilang mga pangalan: (1) ang dakilang lungsod; (2) Babylon; at (3) ang mga kalapating mababa ang lipad 
(cf. 14:8; 16:19-21; 17:1-18:24). Verses 1-4 ipagpatuloy ang konteksto mula sa chapters 17 at 18. 

* "Na corrupting sa daigdig sa kanyang kasamaan" Ito ay tumutukoy sa materyalismo, idolatrya, o imoral 
pagano pagkamayabong pagsamba (cf. 2:14,20,21; 9:21; 14:8; 17:2,4; 18: 3). 

* "Siya ay AVENGED ang dugo NG NIYA Bond-SERVANTS SA NIYA" Ito ay maaaring isang parunggit sa 
Deut. 32:43 o II Kgs. 9:7 (cf. ROM. 12:19). Gawang Diyos sa ngalan ng panalangin ng Kanyang mga santo 
(cf. 6:9-11; Matt. 7:7-8; 21:22; Juan 21:22; 14:13-14; 15:7,16; 16: 23-24, 26; James 4:2; I Juan 3:22; 5:14- 
16). Ang mga anti-Diyos mundo na sistema ay palaging kasangkot sa pagpapahirap at pagpatay ng Diyos ang mga tao. Ang Diyos ay nagbibigay-daan sa masama sa ibunyag ang kanyang tunay na intensyon (cf. 
13:5,7,15). 

19:3 "NIYA Usok RISES UP Habang Panahon AT kailanman" Ito ay isang parunggit sa Isa. 34:10 na 
naglalarawan sa unibersal na paghuhusga. Kami ay dapat tandaan na ito pampanitikan genre 
(apocalyptic) ay gumagamit ng mga simbolo upang makipag-usap katotohanan. Ang katotohanan dito 
parang isa ng dalawang posibleng foci: (1) walang hanggan kaparusahan (cf. 6:10; Matt. 3:12; 25:41; 
Lucas 3:17; Markahan 9:43,48) o (2) kumpleto na pagkasira (cf. Isa. 34:8-10). Ang parehong katotohanan 
ay matatagpuan sa Rev. 14:11. 

19:4 "Amen" Ang katagang ito ay ginagamit sa 1:6,7; 3:14; 5:14 at 7:12; 19:4; 22:20; at 22:21. Ito ay 
isang form ng OT Hebrew salita para sa "pananampalataya" (emeth, Cf. Hab. 2:4). Kanyang orihinal na 
pinagmulan ng salita ay "upang maging matatag" o "para siguraduhin." Ito ang dumating na inilapat sa 
OT sa trustworthiness ng Diyos. Subalit, sa NT, ang paggamit ay una maliturgiya sa kahulugan ng 
"Sumasang-ayon ako" o "I affirm." Tingnan Espesyal Topic: Amen sa 1:6. 

19:5 "at isang boses ang dumating mula sa trono kasabihan" Dahil sa ang pariralang "ang aming Diyos" 
(v. 5b), ito ay dapat maging isang anghel, at hindi diyos. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 19:5b - 6a 

5b Kayo na kaniyang mga alipin, purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos. Kayong mga dakila 
at hindi mga dakilang tao na natatakot sa kaniya, purihin ninyo siya. 

6 At aking narinig ang isang tunog na katulad ng tinig ng isang napakaraming bilang ng tao, 
katulad ng tunog ng maraming tubig at katulad ng tunog ng malalakas na kulog. Sinabi nito: 

* "Bigyan ng pagpupuri sa aming Diyos" Ito ay isang parunggit sa PS. 115:13; 134:1; 135:1. Ang kataga ay 
isang Present Aktibong kinakailangan, ngunit ito ay isang kataga sa iba't-ibang mga "Hallelujah," na kung 
saan ay matatagpuan sa vv. 1,3,4 at 6. Ito ay theologically hindi pangkaraniwan na ang isang anghel na 
gustong gamitin ang mga salitang, "Ang aming Diyos," ngunit v. 10 nagpapakita na ang mga anghel na 
makilala ang kanilang sarili na hindi lamang sa pamamagitan ng mga santo sa serbisyo, kundi pati na rin 
sa mga santo sa kanilang mga pahayag tungkol sa Jesus. 

* "Sa iyo ang lahat ng Kanyang bono-servants, kayo na takot sa Kanya, ang mga maliliit na at ang mga 
dakilang "Ito ay isang parunggit sa PS. 115:13 (ginamit na mas maaga sa Rev. 11:18). 

19:6 Ang mga parirala ay ginamit 

1. ng Diyos sa Ezek. 43:2 

2. ng isang malakas na anghel sa Dan. 10:6 

3. ni Kristo sa Rev. 1:15 

4. ng ligtas na komunidad sa Rev. 14:2 

5. sa context na ito parang isang angelic choir. NASB (BINAGO) TEKSTO: 19:6b - 8 

6b Aleluya! Ito ay sapagkat ang Panginoon na Makapangyarihan ay naghari na. 7 Tayo ay labis na 
magsaya at magalak at tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa kaniya sapagkat sumapit na ang 
kasal ng Kordero. At ang kaniyang kasintahang babae ay nakahanda sa aniyang sarili. 
8 At binigyan siya ng karapatan ng Diyos upang magsuot ng kayong lino na dalisay at akintab. 
Ang telang ito ay kumakatawan sa matutuwid na gawa ng mga banal. 

* "Sa Panginoon ang aming Diyos, ang Almighty" Ito pinagtatlo pamagat para sa Diyos mula sa OT 
(YHWH, Elohim, at El Shaddai) ay lumitaw sa iba't-ibang porma sa 1:8, 4:8, 11:7; 15:3; 16: 7,14; 19:15; at 
21:22. Ang panghalip "aming" ay hindi karaniwan dahil ito ay ginagamit ng isang anghel. Ito ay lumilitaw 
sa walang ibang pangyayari na may tatlong pamagat. Gayunman, ang tekstuwal katibayan para sa 
kanyang pagsasama ay strong. 

1. "Panginoon ng Diyos sa atin" sa isang maagang korektor ng MS! 2 

2. "Ang Diyos, ang Panginoon sa atin" sa orihinal na MS ng! * 

3. sa ilang mamaya minuskula Griyego teksto, "ang Diyos sa atin" 
Ito ay nawawala sa maagang ansialo manuskrito A (Alexandrinus). 

* "reigns" Nagkaroon marami sa diskusyon na ito AORIST Tense verb. Ilang makita ang mga ito bilang 
Diyos na nagsisimula sa paghahara (isang INGRESSIVE o nagsisimula AORIST, Cf. PS. 93:1; 97:1) na 
ngayon (NJB). Subalit, ang Diyos ay palaging reigned (isang CONSTATIVE o maladuwende AORIST, Cf. PS. 
99:1). Ilang makita ang mga ito bilang Diyos reigning sa daigdig ngayon bilang Siya ay sa langit (isang 
CULMINATIVE o MABISANG AORIST, Cf. Matt. 6:10). Ang katapusan ng panahon at ang katuparan ng 
kaharian ng Diyos ay nangyari ilang ulit sa paghahayag sa dulo ng iba't ibang mga kurso ng paghuhusga 
(seals, Trumpeta, bowls). Ito tila sa maaari kahilera sa 11:15. Ito ay maaaring maging isang parunggit sa 
Isa. 24:23; 52:7 o micah 4:7. 

19:7 "magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya" Ito ay maaaring isang metaporiko parirala para sa trusting, 
believing, o paglalagay ng pananampalataya kay Cristo. Sa 11:13 ito ay nangangahulugan na ang ilang 
mga repented at naging believers bilang isang resulta ng Diyos gawang ng paghuhusga. Ang parirala ay 
ginagamit ng Diyos ang mga tao sa 14:7 at ng tormented unbelievers' pagtanggi sa pagsamba sa Diyos sa 
16:9. 

* "Ang pag-aasawa ng Lamb" "Lamb" ay isang OT sakripisiyo kahulugan (cf. Lev. 1-7) . Ang parirala link- 
aalay ng isang elemento ng isang komunidad na pagkain (handog para sa kapayapaan). May isang 
maikling parunggit sa kasal kapistahan sa Matt. 8:11; 26:29; Lucas 14:15; 22:16. Ito ay nakatutok sa 
Jewish kasal ng isang pasadyang betrothal panahon, ang isang panahon ng paghihintay, at isang pitong- 
araw-kasal kapistahan. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na sa loob ng ilang mga passages ang metapora 
mga pagbabago sa mga tao ng Diyos, hindi bilang nobya, ngunit tulad ng kasal bisita (cf. v. 9 at Matt. 
22:1-14). Ang talinghaga ay magbabago muli sa 21:2,9 sa Diyos ang mga tao bilang "ang Bagong 
Jerusalem." Ang konsepto ng isang lalaki na relasyon sa pagitan ng Diyos at Kanyang Iglesia ay makikita 
sa OT sa Isa. 54:4-8; 62:5; Jer. 31:32; Ezek. 16; at Hosea 2:14-19. Ang talinghaga ay makikita sa NT sa II 
cor. 11:2; Eph. 5:21-31; Rev. 19:9; 21:2,9; 22:17. Si Jesus ay depicted bilang isang lalaking bagong kasal 
(cf. Matt. 9:15; Mark 2:19-20; Lucas 5:34-35; Juan 3:29). Ilang parables sa Mateo magpatuloy na ito na 
tema (cf. Matt. 22:1-14; 25:1-13). Kasal maaaring tao ang pinakamahusay na halimbawa ng Bibliya tipan. * "Kanyang nobya ay ginawa sarili handa" Ito ay isang AORIST Aktibong nagpapakilala. Ang ilan ay may 
interpreted ito bilang mahusay na tao gumagana. Ang AORIST Passive ng v. 8 nagpapakita ng 
interpretasyon na ito ay hindi maaaring totoo. Ang konteksto affirms makabalighuan ang relasyon sa 
pagitan ng Diyos pagpapasimula aktibidad (cf. Juan 6:44,65) nakita sa paanyaya ng v. 9, na kung saan ay 
isang perpektong Passive pandiwari, at sangkatauhan kailangan tugon pananampalataya (cf. Mark 1:15; 
Gawa 3:16,19; 20:21). Ito makabalighuan relasyon ay makikita sa mga Phil. 2:12-13. Ito ay suportado ng 
ang katunayan na sa v. 8 ng Diyos ay nagbibigay ng pahintulot na damit, ngunit ang mga damit ay 
tumutukoy sa mabuting gawa (makatunran kilos) ng Diyos ang mga tao (cf. 14:13; Eph. 2:10; ko Tim. 5: 
25). Sa Word Pictures sa Bagong Tipan AT Robertson ay isang kagiliw-giliw na puna sa v. 7. "Tatlong 
metaphors ng mga kababaihan lilitaw sa Apocalypse (ang Ina sa kabanata 12, ang mga kalapating 
mababa ang lipad sa 13 sa 19, at ang nobya ni Kristo dito sa dulo). 'Ang una at ikatlong kasalukuyan ang 
Iglesia sa ilalim ng dalawang magkaibang aspeto ng kanyang buhay, habang ang mga sagot sa kanyang 
ikalawang dakilang magkaribal at kaaway (Swete)' "(p. 449). 

19:8 "ang tumpak gawa ng mga santo" Ang salitang "banal gawang" (dikaiCma) ay may ilang mga usages 
sa NT. 1. ito ay tumutukoy sa Diyos gawang ng hustisya (cf. 15:4) 2. ito ay tumutukoy sa Jesus' gawa ng 
nag-aagaw-buhay sa ngalan ng sangkatauhan (cf. ROM. 5:16,18) 3. ito ay tumutukoy sa believers' buhay 
ng hustisya (cf. 19:8) 4. ito ay tumutukoy sa isang utos, ang isang batas, o ng isang ordinansa, karaniwan 
ay ang Batas ng mga akda ng mga batas (cf. Lucas 1:6; ROM. 1:32; 2:26; 8:4; Heb. 9:1,10). Ang 
pangunahing teolohiko isyu na ito na may kinalaman sa pamilya ng mga Griyego terms (dikaioC, 
dikaiCsis, dikaios, dikaiosune) ay kung paano bumagsak sangkatauhan ay maaaring claim na karapatan, 
makatwiran, makatarungan, makatarungan. Ito ay dapat na matigas na ang espirituwal na kondisyon ay 
hindi sa pamamagitan ng tao na pagsisikap, ngunit sa pamamagitan ng Banal na pagpipilian (ang Ama), 
sa pamamagitan ng isang Banal na kumilos (ang Anak), at ang pagguhit ng Banal na Espiritu. 
Sangkatauhan ay maaari lamang makatanggap ng tapos ng resulta (cf. ROM. 5; II cor. 5:21). Ang mga 
layunin ng mga karapatan ay nakatayo sa kanan pamumuhay, Christlike nakatira (cf. ROM. 9:29; Gal. 
4:19; Eph. 1:4). Banal na pamumuhay ay katibayan ng isang relasyon sa Diyos (cf. 14:13), hindi ang 
paligid ng relasyon (cf. Gal. 3:1-3)! NASB (BINAGO) TEKSTO: 19:9 - 10 

9 At sinabi niya sa akin: Isulat mo ito. Pinagpala silang mga tinawag ng Diyos sa hapunang para 
sa kasal ng Kordero. At sinabi niya sa akin: Ang mga ito ay totoong mga salita ng Diyos. 

10 At ako ay nagpatirapa sa harapan ng kaniyang mg paa upang sambahin siya. At sinabi niya: 
Huwag mong gawin iyan. Ako ay kapwa mo alipin at kapatid mong lalaki na taglay ang patotoo 
ni Jesus. Sambahin mo ang Diyos sapagkat ang patotoo tungkol kay Jesus ay ang espiritu ng 
paghahayag. 

19:9 "pinagpala ang mga" Ito ay ang ika-apat na ng pitong bendisyon sa matubos sa paghahayag (cf. 1:3; 
14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). 

* "mga taong inimbitahan" Ito ay isang perpektong Passive pandiwari, na emphasizes Diyos tawag sa 
kaligtasan (cf. 17:14; Juan 6:44,65). * "Ang mga ito ay ang tunay na salita ng Diyos" Ang parirala emphasizes ang trustworthiness ng ang mga 
anghel ang mensahe (cf. 21:5; 22:6). 

19:10 "Pagkatapos ko nahulog sa kanyang mga paa upang sumamba sa kanya" Nagkaroon maraming 
diskusyon tungkol sa John's pagtatangka na pagsamba ng isang anghel (cf. 22:8). Marahil John sadyang 
kasama na ito bilang isang salita laban sa pagsamba anghel (cf. 22:9; Col. 2:18). John ay awed na ito sa 
pamamagitan ng malakas na angelic tao at may assumed na siya ay alinman sa isang banal na 
pagsasatao (cf. Gen. 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16; Exod. 32,4; 13:21; 14:19; Judg. 2:1; 6:22-23; 
13:3-22; Zech. 3:1-2; Lucas 24:5) o ng isang simbolo ng Espiritu ( Cf. 22:8-9). 

* "Ako ay isang tao ng mga katulong sa inyo at sa inyong mga kapatid na nag-hold ang pahayag ni Hesus 
ang" John kanyang sarili sa pamamagitan ng tinatawag na parehong salita sa 1:1. Ang mga anghel 
nagpapakilala sa kanyang sarili hindi lamang bilang isang lingkod ng Diyos (cf. Deut. 33:2; PS. 103:21; 
Dan. 17:10) at matubos sangkatauhan (cf. Heb. 1:14), kundi pati na rin sa mga pahayag ni Hesus, na kung 
saan ay karaniwang sinabi ng mga santo sa halip na mga anghel (cf. 12:17). 

* "para sa mga pahayag ni Hesus ay ang espiritu ng panghuhula" Ito ay isang mataas na di- 
pangkaraniwang pariralang at ito ay balitang-interpreted. Ito ay maaaring sumangguni sa alinman sa (1) 
si Hesus bilang ang pokus ng panghuhula; o (2) ang katunayan na ang hula ay nabalik bilang isang mag- 
sign na si Jesus ay nagdala sa bagong edad ng Espiritu (cf. 1:2; 6:9; 12:17 at 14:12 para sa isang katulad 
na paggamit ng mga ito parirala). Ang konteksto ay nagpapakita na ang mga taong may mga 
pinagkakatiwalaang sa Kristo na ito ay humantong sa pamamagitan ng Espiritu. Walang sinuman ang 
maaaring dumating sa Kristo maliban kung ang Espiritu woos kanya (cf. Juan 6:44,65), tutulong sa kanya 
na maunawaan ang Ebanghelyo mensahe, encourages kanya na magtiwala Kristo, baptizes kanya sa 
Kristo, at ang mga form Kristo sa kanya (cf. Juan 16 :8-ll). Ang Espiritu ng ministri ay magnifying Kristo! NASB (BINAGO) TEKSTO: 19:11 - 16 ii Nang bumukas ang langit, narito, nakita ko ang isang puting kabayo. At ang nakaupo roon, ay 
tinawag na Tapat at Totoo. Siya ay humahatol at nakikipagdigma ng matuwid. 12 Ang kaniyang 
mga mata ay katulad ng alab ng apoy. Sa kaniyang ulo ay nakasuot ang maraming koronang 
panghari at nakasulat ang kaniyang pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa 
kaniyang sarili. 13 Siya ay nakasuot ng isang kasuotang itinubog sa dugo. Ang kaniyang pangalan 
ay Salita ng Diyos. 14 At ang mga hukbo sa langit ay sumusunod sa kaniya na nakasakay sa mga 
puting kabayo. Sila ay nakasuot ng kayong lino na maputi at malinis. 15 At isang matalim na 
tabak ang lumabas mula sa kaniyang bibig. Sinugatan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. 
Siya ay magpapastol sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Niyuyurakan niya ang 
pisaang ubas ng kabagsikan ng poot ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. 16 At sa kaniyang 
kasuotan at sa kaniyang hita ay naroon ang kaniyang pangalan na isinulat ng Diyos: HARI NG 
MGA HARI AT PANGINOON NG MGA PANGINOON. 19:11 "At Nakita ko ang langit binuksan" Ito ay isang perpektong Passive pandiwang form at maaaring 
may kaugnayan sa Ezek. 1:1. Hang ulit sa paghahayag langit ay mabubuksan sa bunyagan katotohanan sa 
John sa progresibong yugto (cf. 4:1; 11:19; 15:5). * "Ng isang puting kabayo" Ang lalaking ikakasal sa nakaraang talata ay nagsiwalat ng mga karagdagang 
bilang ng lahat ng -mapanakop mandirigma. Ito ay naglalarawan ng Hesus' darating bilang Hudyo 
inaasahang Siya ang unang panahon, isang malakas na militar pangkalahatang. Ito ay tila iba mula sa 
Paul's paglalarawan ng Second Coming (ang Parousia) na natagpuan sa ako Thess. 4:13-18. Para sa isang 
grupo ng mga persecuted Kristiyano na ito ay isang labis na naghihikayat sa metapora. Mga interprete 
dapat tandaan 1. na ito ay hindi isang ganap at kumpletong discussion ng Second Coming 2. na ito ay 
clothed sa sinasagisag, apocalyptic wika 3. na ito ay totoo; aming Diyos, kay Cristo, ay personal na 
darating muli upang tumanggap ng Kanyang sariling (cf. Juan 14:2-3) at sa hukom ang lahat ng 
sangkatauhan ayon sa kanilang mga gawa (cf. Gal. 6:7). 

* " Siya na Sabado sa mga ito "Kahit na may isang puting kabayo sa 6:2, ito ay malinaw naman naiiba. 
Ang mga kataga "tapat at tunay na" sa Hebreo ihatid trustworthiness (cf. Rev. 3:14 at 1:5, 3:7). 

* "Sa katuwiran Siya at ang mga hukom ng sahod digmaan" Ito ay isang parunggit sa Isa. 11:3-5 (cf. Isa. 
9:7; 16:5; 32:1; PS. 96:13), na naglalarawan ng Bagong Edad ng katuwiran, ang mga Bagong Edad ng 
Espiritu. ESPESYAL PAKSA: KATUWIRAN 

"Katuwiran" ay tulad ng isang mahalaga paksa Bibliya na ang isang estudyante ay kailangang gumawa ng 
isang personal na malawak na pag-aaral ng konsepto. Sa OT ng Diyos na character ay inilarawan bilang 
"lamang" o "may katwiran." Ang Mesopotamian kataga mismo ay nanggaling sa isang ilog tambo na 
kung saan ay ginamit bilang isang construction tool sa hukom ang horizontal straightness ng pader at 
fences. Diyos na pinili ang term na gagamitin metaphorically ng Kanyang sariling kalikasan. Siya ay ang 
tuwid gilid (pinuno) kung saan ang lahat ng bagay ay nasuri. Ang konsepto asserts katuwiran ng Diyos 
pati na rin ang kanyang mga karapatan sa hukom. 

Man ay nilikha sa imahe ng Diyos (cf. Gen. 1:26-27; 5:1,3; 9:6). Lahat ng tao ay nilikha para sa mga 
relasyon sa Diyos. Lahat ng paglikha ay isang yugto o senaryo para sa Diyos at sangkatauhan ng 
pakikipag-ugnayan. Nais ng Diyos ang Kanyang pinakamataas na paglikha, sangkatauhan, upang 
malaman Kanya, pag-ibig sa Kanya, maglingkod sa Kanya, at maging tulad sa Kanya! Sangkatauhan ng 
katapatan ay nasubok (cf. Gen. 3) at ang ilang mga orihinal na bigo ang mga pagsubok. Ito nagresulta sa 
isang pagputol ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ang sangkatauhan (cf. Gen. 3; ROM. 5:12-21). 
Ipinangako ng Diyos ang pag-aayos at ibalik ang mga relasyon (cf. Gen. 3:15). Siya ay na ito sa 
pamamagitan ng Kanyang sariling ay at ang Kanyang sariling Anak. Tao ay hindi kaya ng ibalik ang 
paglabag (cf. ROM. 1:18-3:20). 

Pagkatapos ng Taglagas, ang Diyos ang unang hakbang patungo sa muling pagbabalik ay ang konsepto 
ng tipan batay sa Kanyang imbitasyon at sangkatauhan's nagsisisi, tapat, masunurin sagot. Dahil sa Fall, 
ang tao ay hindi kaya ng mga naaangkop na aksyon (cf. ROM. 3:21-31; Gal. 3). Diyos sa kanyang sarili ay 
kunin ang inisyatiba upang maibalik tipan-paglabag tao. Siya did ito sa pamamagitan ng 

1. deklarasyon makasalanan sangkatauhan banal sa pamamagitan ng gawain ni Kristo (forensic 
katuwiran). 

2. malayang pagbibigay ng sangkatauhan katuwiran sa pamamagitan ng gawain ni Kristo (imputed 
katuwiran). 

3. pagbibigay sa pagtira Espiritu na gumagawa katuwiran (etikal katuwiran) sa sangkatauhan. 4. ibalik ang pagsasama ng hardin ng Eden ni Kristo ibalik ang imahe ng Diyos (cf. Gen. 1:26-27) sa 
believers (pamanggit katuwiran). Subalit, ang Diyos ay nangangailangan ng isang covenantal response. 
Diyos decrees (ibig sabihin ay nagbibigay ng malayang) at nagbibigay ng, ngunit ang mga tao ay dapat na 
tumugon at magpatuloy upang tumugon sa 

1. pagsisisi 

2. pananampalataya 

3. pamumuhay pagkamasunurin 

4. pagpapakasakit 

Katuwiran, samakatuwid, ay isang covenantal, gantihan action sa pagitan ng Diyos at Kanyang 
pinakamataas na paglikha. Ito ay batay sa mga karakter ng Diyos, ang gawain ni Cristo, at ang pag-enable 
ng Espiritu, na kung saan ang bawat indibidwal ay dapat na personal at patuloy na sumagot naaangkop. 
Ang konsepto ay tinatawag na "katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya." Ang konsepto ay 
nagsiwalat sa Gospels, ngunit hindi sa mga salitang ito. Ito ay una na tinukoy sa pamamagitan ng Paul, 
na Griyego ay gumagamit ng mga salitang "katuwiran" sa kanyang iba't-ibang porma sa 100 beses. Paul, 
pagiging isang sinanay na rabi, ay gumagamit ng mga kataga ng dikaiosun 'sa kanyang Hebreo kahulugan 
ng mga kataga ng SDQginagamit sa Septuagint, hindi mula sa Griyego panitikan. Sa Griyego sulatin ang 
kataga ay konektado sa isang taong conformed sa mga inaasahan ng mga diyos at lipunan. Sa Hebreo 
kahulugan ito ay laging-balangkas sa covenantal termino. YHWH ay isang lamang, etikal, moral Diyos. 
Siya Gusto Kanyang mga tao na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Redeemed sangkatauhan ay naging 
isang bagong nilikha. Ang kabaguhan mga resulta sa isang bagong pamumuhay ng kabanalan (Katoliko 
Romano pokus ng katarungan). Dahil ang Israel ay isang teokratiya, walang malinaw na guhit-balangkas 
sa pagitan ng mga seglar (lipunan ng norms) at sa mga sagradong (Diyos ay). Ang pagkakaiba ay 
ipinapahiwatig sa Hebrew at Greek na termino na isinalin sa Ingles bilang "hustisya" (na may kinalaman 
sa lipunan) at ang "katuwiran" (na may kinalaman sa relihiyon). 

Ang Ebanghelyo (mabuting balita) ni Hesus ay bumagsak na ang sangkatauhan ay naibalik na relasyon sa 
Diyos. Paul's kabalintunaan ay ang Diyos, sa pamamagitan ni Cristo, acquits ang may kasalanan. Ito ay 
ang Ama sa pamamagitan ng pag-ibig, habag, at pagpapala; ang Anak ng buhay, kamatayan, at muling; 
at ang Espiritu ng ligaw at pagguhit sa Ebanghelyo. Katarungan ay isang libreng gawa ng Diyos, ngunit ito 
ay dapat na isyu sa kabanalan (Augustine posisyon, na sumasalamin sa kapwa ang repormasyon diin sa 
freeness ng Ebanghelyo at Katoliko Romano diin sa isang nagbago buhay ng pag-ibig at katapatan). Para 
sa mga Reformers ang katagang "ang katuwiran ng Diyos" ay isang dyenitibo layunin (ibig sabihin ang 
mga pagkilos ng paggawa ng sangkatauhan makasalanan-tanggap sa Diyos [posisyonal 
pagpapakabanal]), habang para sa mga katoliko ito ay isang subjective dyenitibo, na kung saan ay ang 
proseso ng pagiging mas gusto ng Diyos (experiential progresibong pagbabanal). Sa katotohanan na ito 
ay tiyak na parehong! Sa aking tingnan ang lahat ng Bibliya, mula sa Gen. 4 - Rev. 20, ay isang tala ng 
Diyos ibalik ang pagsasama ng Eden. Ang Bibliya ay nagsisimula sa Diyos at sangkatauhan sa pagsasama 
sa isang kasaysayan setting (cf. Gen. 1-2) at ang Bibliya magwawakas sa parehong setting (cf. Rev. 21- 
22). Imahe ng Diyos at ang layunin ay maibabalik! Upang dokumento sa itaas ang mga talakayan tandaan 
ang mga sumusunod na mga napiling NT passages illustrating ang salitang Griyego grupo. 

1. Ang Diyos ay banal (madalas na konektado sa Diyos bilang Judge) 

a. Roma 3:26 

b. II Thessalonians 1:5-6 

c. II Timothy 4:8 d. Paghahayag 16:5 

2. Si Jesus ay tapat 

a. Gawa 3:14; 7:52; 22:14 (pamagat ng Mesiyas) 

b. Mateo 27:19 

c.l Juan 2:1,29, 3:7 

3. Ng Diyos ay para sa Kanyang paglikha ay katuwiran 

a. Levitico 19:2 

b. Mateo 5:48 (cf. 5:17-20) 

4. Ng Diyos ay nangangahulugan ng pagbibigay at paggawa ng katuwiran 

a. Roma 3:21-31 

b. Roma 4 

c. Roma 5:6-11 

d. Galacia 3:6-14 

e. Na ibinigay ng Diyos 

(1) Roma 3:24; 6:23 

(2) I Corinthians 1:30 

(3) Efeso 2:8-9 

f. Natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya 

(1) Roma 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10 

(2) I Corinthians 5:21 

g. Sa pamamagitan ng kilos ng Anak 

(1) Roma 5:21-31 

(2) II Corinthians 5:21 

(3) Philippians 2:6-11 

5. Ng Diyos ay na ang Kanyang mga banal ay 

a. Mateo 5:3-48; 7:24-27 

b. Roma 2:13; 5:1-5; 6:1-23 

c. II Corinthians 6:14 

d. I Timothy 6:11 

e. II Timothy 2:22; 3:16 

f. I Juan 3:7 

g. I Pedro 2:24 

6. Ang Diyos ay hukom ang mundo sa pamamagitan ng katuwiran 

a. Gawa 17:31 

b. II Timothy 4:8 katuwiran ay isang katangian ng Diyos, malayang ibinibigay sa mga makasalanan 
sangkatauhan sa pamamagitan ni Cristo. Ito ay 

1. isang utos ng Diyos 

2. regalo ng Diyos 

3. isang gawa ni Kristo 

Ngunit ito rin ay isang proseso ng pagiging banal na dapat masigla at pagsigasigan pursued; ito ay isang 
araw ay consummated sa Second Coming. Fellowship sa Diyos ay ibinalik sa kaligtasan, ngunit sa buong 
buhay ay maging isang mukha-sa-mukha nakakaharap sa kamatayan o sa Parousia! 

Ito ay isang magandang quote na kinuha mula sa Dictionary ng Paul at ang Kanyang mga titik mula sa IVP 
"Calvin, mas kaya kaysa Luther, emphasizes ang pamanggit aspeto ng katuwiran ng Diyos. Luther's view 
ng katuwiran ng Diyos tila naglalaman ng mga aspeto ng absuwelto. Calvin emphasizes ang kahanga- 
hangang katangian ng komunikasyon o imparting ng katuwiran ng Diyos sa amin "(p. 834). Para sa akin ang mga naniniwala relasyon sa Diyos ay may tatlong aspeto: 

1. sa Ebanghelyo ay isang tao (diin ng Eastern Iglesia at Calvin) 

2. sa Ebanghelyo ay katotohanan (diin ng Augustine at Luther) 

3. sa Ebanghelyo ay isang nagbago buhay (diin ng simbahan ng Katoliko Romano) 

Ang lahat ng mga ito ay totoo at dapat na hawak-sama para sa isang malusog, tunog, Bibliya 

Cristianismo. Kung ang anumang isa ay higit emphasized o depreciated, mga problema sa nangyari. 

Kami ay dapat na welcome si Hesus! 

Kami ay dapat na naniniwala sa Ebanghelyo! 

Namin ay dapat magsikap na matamo Christlikeness! 19:12 "Ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy" Ito ay isang paglalarawan ng mga ni Hesus mula sa 
1:14 at 2:18. Ito ay may isang OT angelic background mula sa Dan. 10:6. 

* "Sa Kanyang ulo ay maraming diadems" Ito ay tumutukoy sa hari crowns. Si Jesus ay may mas crowns 
kaysa sa sakay sa puting kabayo sa 6:2 (na symbolizes epektibong digma); more crowns kaysa Satanas 
(ang pulang dragon ng 12:3); at mas crowns kaysa sa mga hayop ng 13:1. 

* "At Siya ay isang pangalan na nakasulat sa Kanya na walang alam maliban sa kanyang sarili "Ito ay 
maaaring isang parunggit sa Rev. 2:17, ngunit kung ito ay, ang ibig sabihin ay nananatiling hindi sigurado. 
Hang makita ito bilang isang parunggit sa sinaunang paniniwala na malaman ang pangalan ng gods ay 
upang magkaroon ng kapangyarihan higit sa mga ito. Ang iba ay naniniwala na ito ay kumakatawan sa 
katotohanan na hindi na maaaring ganap na malaman ang pagkatao ng Kristo. Dahil ang pamagat ay 
hindi kilala, ito ay hindi tumutukoy sa anumang ng pamagat ni Hesus ( "tapat at tunay na" ng v. 11, at 
"Ang Salita ng Diyos" ng v. 13) na natagpuan sa dagat na ito (o sa mga libro) kasama na ang "Hari ng 
Kings at Panginoon ng Lords" ng v. 16. 

19:13 "Siya ay clothed sa isang bata dipped sa dugo" Ito ay isang parunggit sa Isa. 63:3 na din alluded sa 
v. 15. Ang terminong "dipped" o "sprinkled" ay sa Perfect Tense; commentators ay hindi sumasang-ayon 
na kung ito ay tumutukoy sa (1) ang dugo ng kanyang mga enemies, na parang ang pokus ng mga talata 
at reflected sa isang Targum sa Gen. 49 :10-11 (subalit, sa konteksto, ang gera ay hindi nangyari); o (2) sa 
Kanyang sariling redemptive, sakripisiyo dugo sa kung saan ang mga santo ay may hugasan ng kanilang 
sariling mga pananamit puti (cf. 7:14). 

* "at ang Kanyang pangalan ay tinatawag na Ang Salita ng Diyos "Ito ay ang mga kataga ng logo, na naka- 
link sa libro ng paghahayag sa pamamagitan ng Apostle John, para siya ay ang tanging Bibliya ay 
gumagamit ng mga may-akda na ito bilang isang pamagat ni Hesus (cf. Juan 1:1,14; I Juan 1:1). Ang 
Ebanghelyo ay pareho ng isang tao (ang Buhay na Salita ng Diyos, si Hesus) at ng isang mensahe (ang 
nakasulat na Salita ng Diyos, sa Bibliya). Ang parehong dalawa aspeto ay reflected sa Bibliya ang 
paggamit ng salitang "pananampalataya," na kung saan ay pareho ng isang personal na pagkilos ng 
welcoming Hesus at nagbibigay-malay pagkilos ng believing dogmatiko truths ( "ang pananampalataya," 
Cf. Jude 3,20). ESPESYAL PAKSA: HEBREW AT GRIYEGO BACKGROUND NG LOGOS 

Background ng mga kataga ng Logos 

1. Hebreo background 

a. ng kapangyarihan ng sinasalita salita (Isa. 55:11; PS. 33:6; 107:20; 145:15), tulad ng sa Creation (Gen. 
1:3,6,9,11,14,20,24, 26,29) at ang makaama grasya (Gen. 27:1 ff; 49:1) 

b. Proverbs 8:12-23 personifies "karunungan" bilang ng Diyos unang paglikha at ahente ng lahat ng 
paglikha (cf. PS. 33:6 at ang mga di-makanoniko karunungan ng Solomon, 9:9) 

c. ang Targums (Arameik pagsasalin at commentaries) kapalit ang pariralang "Salita ng Diyos" para sa 
mga logo dahil sa kanilang kakulangan sa ginhawa sa anthropomorphic terms 

2. Griyego background 

a. Heracleitus - ang mundo ay sa pakilusin; walang pinipili ang mga banal at walang pagbabago logo 
gaganapin ito nang sama-sama at guided ang proseso ng pagbabago ng 

b. Plato - ang walang pinipili at walang pagbabago logo malinis ang planets sa kurso at tinutukoy ang 
mga seasons 

c. Stoics - ang logo ay ang "mundo dahilan" o manager, ngunit ay semi-personal na 

d. Philo - siya personified ng konsepto ng mga logo na "High Priest na i-set ang kaluluwa ng tao sa harap 
ng Diyos," o "ang tulay sa pagitan ng tao at ang Diyos," o "ang mga magsasaka sa pamamagitan ng kung 
saan ang Pilot ng sansinukob steers ang lahat ng mga bagay-bagay" (kosmocrater) 

19:14 "ang armies na sa langit" na ito ay nai-interpreted sa dalawang paraan: (1) sanhi ng 17:14 at ang 
mga paglalarawan ng mga santo sa v. 8 sa ito kagyat na konteksto, maraming may assumed na ito ay 
tumutukoy sa mga mga santo, o (2) dahil sa mga OT background ng Zech. 14:5 at ang NT passages ng 
Matt. 13:41; 16:27; Markahan 8:38; Lucas 9:26; ko Thess. 3:13; II Thess. 1:7, maraming naniniwala na ito 
ay dapat sumangguni sa mga anghel. Ang parehong ambiguity ay naroroon sa maraming passages. 

19:15 "mula sa Kanyang bibig" Ito ay isang parunggit sa Isa. 11:4 at Rev. 1:16 at 2:16. Ang parehong 
judgmental metapora na ito ay matatagpuan sa Jewish apocalyptic literature (cf. IV Esdras 12:6; ang 
Psalms ng Solomon 17:10,45,49; at sa mga libro ko ng Enok 62:6). 

* "Ang isang matalim kanang" Ito ay isang metapora para sa kapangyarihan ng Ebanghelyo o ng Diyos 
ginagamit na salita (cf. Gen. 1; Isa. 55:11; Juan 1:1; II Thess. 7:8), hindi isang literal paglalarawan. Ang 
katapusan-time pagsira ng suwail pantao armies ay depicted sa Ezek. 38-39. Ang paninira ay sa 
pamamagitan ng (1) ang tabak (cf. Ezek. 38:21 at Rev. 19:15,21) o (2) apoy mula sa langit, Cf. Ezek. 
38:22; 39:6; at Rev. 20:9. Ito magkahilera sa pagitan ng Rev. 19 at Rev. 20 (ibig sabihin ang mga iba't- 
ibang paraan ng pagsira ng armies ng mga bansa), ang parehong na sumasalamin sa Ezek. 38-39, 
nagpapahiwatig ng isang paglalagom. Ang Ikalawang Coming ni Kristo sa 19 ay paulit-ulit sa iba't-ibang 
wika sa 20:1-10. Paglalagom ay makikita sa pagitan ng mga seals, Trumpeta, at bowls. 

* "Mga bansa" Ang OT pinagmulan ng mga armies ay ang walang diyos ng bansa na nakalista sa Ezek. 38 
mula sa lahat ng dako ng sinaunang Malapit East (cf. vv. 2,5,6,13). John ay ang paggamit ng end-oras 
larangan ng Ezek. 38-39 na ang source ng kanyang guniguni tungkol sa eschatological gera sa pagitan ng 
mabuti at masama! Si Hesus ay ang pinakamalaking malayo sa pamamagitan ng tabak! Tingnan ang mga 
tala at 2:26 at 10:11. * "Siya ay tuntunin ang mga ito ng kamay ng daambakal" Ito ay ang ikalawang ng tatlong paglalarawan 
tungkol sa pagsakay sa kabayo ang isa sa puting kabayo. Ang paglalarawan ng mga paghuhusga ay 
dumating mula sa PS. 2:9 at 110:5-6 (cf. Rev. 2:27; 12:5). 

* "At Siya treads ng alak pindutin ng mabangis galit ng Diyos, ang Almighty" Ang ikatlong paglalarawan 
ng paghuhusga ay isang parunggit sa Isa. 63:2-3; Jer. 51:33; Lam. 1:15; Joel 3:13 (cf. Rev. 14:19-20). Ang 
kulay ng durog ubas reminded mga tao ng antigong mundo ng dugo, kamatayan, at gera! 

19:16 "sa Kanyang hita ng isang pangalan na nakasulat" Nagkaroon magkano ang diskusyon tungkol sa 
mga salitang "ng kanyang hita": (1) ito ay ang lugar na ang isang tabak normal hung; (2) na ito ay ang 
lugar na kanyang pananamit ay pinaka-malinaw na makikita sa likod ng kabayo; o (3), ito ay ang 
strongest laman ng kanyang katawan at noon ay sinasagisag ng Kanyang maaaring. 

* "haring-Kings, AT PANGINOON NG LORDS" ba ito sumangguni sa isang pangalan o dalawa? Paghahayag 
17:14 nagpapakita na ito ay tumutukoy sa isang pangalan (cf. I Tim. 6:15). Ito ay may dalawang 
posibleng pinagmulan OT: (1) ng isang paglalarawan ng YHWH (cf. Deut. 10:17 at Enok 9:4) o (2) ng isang 
Persian pamagat ng diyos ilipat sa YHWH (cf. Dan. 2:37). Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang pariralang 
ito sa Arameik nagdadagdag ng hanggang sa 777, sa mga pagkakaiba sa bilang ng mga hayop, na kung 
saan ay 666. Ultimate kasakdalan laban panghuli kasalanan. NASB (BINAGO) TEKSTO: 19:17 - 18 

17 At aking nakita ang isang anghel na nakatayo sa araw. Siya ay sumigaw ng isang malakas na 
tinig. Siya ay nagsalita sa lahat ng mga ibon na lumilipad sa gitna ng langit at sinabi niya: 
Lumapit kayo at magtipun-tipon sa hapunan ng dakilang Diyos. 18 lto ay upang kainin ang laman 
ng mga hari at laman ng mga pinunong-kapitan at laman ng mga malalakas na tao, ang laman 
ng mga kabayo, laman ng mga nakaupo rito, laman ng lahat ng mga taong malaya at mga alipin 
o mga hindi dakila at mga dakila. 

19:17 "sa lahat ng mga ibon" Ang nakapangingilabot talata ay isang parunggit sa dalawang OT passages 
na pakikitungo sa mga panlabang tanawin. Ang konteksto ay ang parehong larangan tinalakay sa 16:12- 
16, na tinatawag na Armageddon. Ang maninila ibon ay inilarawan bilang inilabas sa battlefields bilang 
ko sa Sam. 17:46 (cf. Matt. 24:28; Lucas 17:37) at Ezek. 39:17-20, kung saan ay ang end-oras larangan ng 
Gog at Magog. John madalas OT ay gumagamit ng mga imahe sa mga bagong paraan. Sa kabanata 20 
ang mga larangan ng Gog at Magog trato sa Satanas matapos ang libong taon, kung saan ang gera sa 
kabanata 19 ay nangyari bago ang sanlibong taon at trato sa wild hayop at sa kanyang maling propeta. 

* "Come, ipon para sa dakilang hapunan ng Diyos" Ito ay isang antithesis sa Lamb's kainan na nabanggit 
sa vv. 7 at 9. Ang Lamb imbitasyon nawala ang mga tao na dumating at maaaring i-save at sumali sa 
Kanyang kasal kapistahan. Ngunit ang mga anghel ang mga paanyaya ibon maninila dumalo sa 
kapistahan ng mga patay na katawan (at mga patay na diwa) sa dulo ng malaki-time na larangan (cf. Jer. 
12:9; Ezek. 39:17). Matinding galit ng Diyos ay tunay at symbolized bilang isang kapistahan, sa laman ng 
Kanyang enemies (cf. Isa. 34:6; Jer. 12:12; 46:10; Zeph. 1:7). 

19:18 Ito goes back to 6 : 15, na kung saan ay isang eschatological setting na kung saan ang mga 
karaniwang kategorya ng sangkatauhan ay nabanggit din. Ang sindak ng pagiging unburied ay lalo na kakila-kilabot na ang mga tao ng mga sinaunang Malapit Silangan. Ang pagbabalik ng nanalo si Hesus ay 
nangyari sa katapusan ng bawat paghuhusga cycle: seals, 6:12-17; Trumpeta, 11:15-18; at bowls, 19:1- 
21. NASB (BINAGO) TEKSTO: 19:19 - 21 

19 At nakita ko ang mabangis na hayop at ang mga hari sa lupa at kanilang mga hukbo. Sama- 
sama silang nagtipon upang makipagdigma laban sa kaniya na nakaupo sa kabayo na kasama 
ang kaniyang hukbo. 20 At nahuli niya ang mabangis na hayop na kasama ang bulaang propeta 
na siyang gumawa ng mga tanda sa harap niya. Sa pamamagitan nito, nailigaw niya yaong mga 
tumanggap ng tatak ng mabangis na hayop at yaong mga sumasamba sa kaniyang pangalan. 
Inihagis niyang buhay ang dalawa sa lawa ng apoy na nagniningas sa asupre. 21 At ang natira ay 
pinatay ng nakaupo sa kabayo sa pamamagitan ng kaniyang tabak na lumabas mula sa kaniyang 
bibig. Ang lahat ng mga ibon ay nabusog sa kanilang mga laman. 

19:19 Ang aktwal na gera ay magsisimula. Ito ay isang parunggit sa PS. 2. Ba ito sumangguni sa isang 
tiyak na, literal na end-oras gera, o ito ay sinasagisag ng makipagsagupa sa pagitan ng mabuti at 
masama? Ang genre ng paghahayag nagpapahiwatig makahulugan; ang kahilera passages sa Matt. 24; 
Markahan 13; Lucas 21; at II Thess. 2 magpahiwatig literal. Ambiguity na ito ay ang pinagmumulan ng 
mga dakilang hindi pagkakasundo sa interpretasyon ng paghahayag sa pamamagitan ng relihiyoso ng 
mga tao. Dogmatismo ay tiyak na hindi nararapat na! 

19:20 "ang mga huwad na propeta na ginanap ang mga palatandaan" Siya ay ang ikalawang hayop (cf. 
13:11-18; 16:13). Ito goes gulugod sa 13:12-13, kung saan ang mga maling propeta relasyon sa dagat 
hayop ay isang badya ng Banal na Espiritu ang relasyon sa Kristo. 

* "Nakatanggap ng markahan ng mga hayop" (cf. 13:16-17). 

* "Ang mga ito ng dalawang ay thrown buhay sa lake ng apoy" Ang pariralang "lake ng apoy" ay 
natatangi sa mga libro ng paghahayag, ngunit ay isang singkahulugan para sa kataga ng Gehenna na si 
Hesus na ginagamit kaya madalas sa Hell magpakilala. Ang tiyak na OT parunggit ay maaaring sa Isa. 
30:23-33 at Dan. 7:11. May mga kaya maraming mga prophetic passages na ikonekta ang paghusga sa 
mga apoy o sunog. Ang tema ng isang walang hanggan sa sunog ay binuo sa apocalyptic Hudaismo (cf. 
Enok 27:1 ff; 54:1 ff; 56:3 ff; 90:26; IV Ezra 7:36; Apoc. Ng Baruch 59:10; 85:13, listahan kinuha mula sa 
George E. Ladd, paghahayag, p. 258). Ang parirala ay ginamit sa paghahayag sa 20:10,14; 21:8. Ito ay 
isang lugar na inihanda para sa mga Satanas at ang kanyang mga anghel, ngunit ang mga tao na 
magrebelde laban sa Diyos ay mahanap ito bilang kanilang panghuli tirahan lugar. Ito ay ang pangwakas 
na tirahan lugar ng Satanas. Ito ay ang mga likas na bunga ng paghihimagsik laban sa Diyos at ito ay isang 
permanenteng form ng abyss (cf. Matt. 25:46; Rev. 9:11; 11:7; 17:8; 20:1,3). 

19:21 Sa mga natanggap na marka ng mga hayop (cf. 13:16; 14:9,11), ang mga tunay na nagkaroon 
persecuted ang mga believers, ngayon ay pumatay ng mga salita ni Kristo (bilang ng mga hayop sa dagat 
na ito ay, Cf. II Thess. 2:8). MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Listahan ng mga iba't-ibang grupo na purihin ang Diyos sa vv. 1-8 at ang mga dahilan para sa kanilang 
mga pagpupuri. 

2. Na kung saan ay ang konsepto ng pag-aasawa kapistahan ng Lamb nanggaling mula sa at ano ang mga 
epekto nito? 

3. Ano ang ginagawa ng v. 10 magpahiwatig tungkol sa mga anghel? 

4. Ipaliwanag ang kahalagahan ng verses 11-16 na sila mag-apply sa Kristo. 

5. Ano ang gera ay inilarawan sa vv. 17-21? Hang mga battles ay doon sa mga End-oras? PAGHAHAYAG 20 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang Thousand Taon 


Satanas Bound 
1000 Taon 


Ang Binding ng 
Satanas at ang 
maghari ng Martyrs 


Ang Thousand Taon 


Ang panahon ng 
kapangyarihan ng 
isang Thousand 
Taon 


20:1-3 


20:1-3 


20:1-3 


20:1-3 


20:1-3 
Ang mga santo 
paghahara kay 
Kristo 1000 Taon 
20:4-6 


20:4-6 


20:4-6 


20:4-6 


20:4-6 


Ang pagkatalo ng 
Satanas 


Demonyo 

paghihimagsik 

durog 


Ang Loosing ng 
Satanas at ang Final 
Salungat. 


Ang pagkatalo ng 
Satanas 
20:7-10 


20:7-10 


20:7-10 


20:7-10 


20:7-10 


Ang Parusa sa 
Great White trono 


Ang Great White 
trono ng Parusa 


Ang Huling Parusa 


Ang Huling Parusa 


Ang Huling Parusa 


20:11-12 


20:11-15 


20:11-15 


20:11-15 


20:11-15 


20:13-15 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY SA PAGHAHAYAG 20:1-15 

A. Kabanata 20 ay dapat na may kaugnayan theologically sa chapters 19 (ang Second Coming) at 21-22 
(ang walang hanggan kaharian). Interpretive Ang tanong ay kung ang Second Coming precedes ang 
sanlibong taon pagharian ni Kristo, kung kaya't pagkatapos ng ilang mga uri ng pre-millennialism ay hindi 
mapigilan (kung ito ay ang maging interpreted bilang makasaysayang kuwento). Ngunit ano kung ang 
chapters 20-22 ay isang bagong yunit na recapitulates 17-19 (cf. W. Hendriksen, higit sa Conquerors)? 
Ang pagbabagong ito ay magiging katulad ng sa dulo ng chapters 11 at 12-14, pagkatapos ng ilang mga 
uri ng idealismo o amillennialism pinakamahusay na akma. 

B. Chapter 20 introduces ilang teolohiko concepts na hindi nagsiwalat sa ibang bahagi ng Bibliya: 

1. ng dalawang-yugto muling 

2. isang limitadong pilipisan maghan ng martyrs 

3. isang mesyanik makamundo paghahara para sa 1000 taon 

4. isang walang saysay maghan ng Mesiyas (sangkatauhan rebels muli sa duldol ng Satanas matapos ang 
isang taon ng 1000 pagharian ni Kristo) 

5. ibang larangan na may unbelievers matapos ang Great White trono paghuhusga 

C. mga problema sa pagpapakahulugan umiiral dahil sa 

1. ang teolohiko distinctives ng kabanata 20 

2. ang ambiguity sa ilang mga lugar key 

a. Satanas ang umiiral, v. 2 

b. bilang ng mga grupo sa v. 4 

c. na kasangkot sa unang muling, v. 5 

d. ang sino, kung saan, at kung paano, ng panahon ng kapangyarihan kay Kristo, v. 6 

e. saan "ang mga bansa" sa v. 8 nanggaling mula sa 

f. kahulugan at lokasyon ng "ang mahal ng lungsod," v. 9 

g. na kasangkot sa White trono ng Parusa ng vv. 11-15 at kung paano ito ay may kinalaman sa Matt. 
25:31 ff 

3. Diyan ay a malaki kakulangan ng mga kasunduan sa mga banal, believing commentators, kahit na ang 
mga ng parehong teorya ng sanlibong taon. Ng sanlibong taon teorya ay hindi dapat makaapekto sa 
katotohanan ng isang pisikal, literal Second Coming na kung saan ay ini-refer sa mga madalas na sa NT. 

4. ang ilang mga tao sa pamamagitan ng magandang quotes ako trus 

a. sa kanyang kuro, paghahayag, si George E. Ladd nagsasabing "American Evangelicalism ay inilagay sa 
isang hindi sapilitan diin sa doktrina ng sanlibong taon. . . Isang bagay ay malinaw; siya (Hesus) ay hindi 
nag-aalala na magturo sa isang sentido makamundo kaharian sa harap ng walang hanggan order sa Edad 
sa lumapit. " 

b. sa Word Pictures sa Bagong Tipan, AT Robertson nagsasabing, "Ang kahanga-hanga ng libro ay isinulat 
sa kaginhawahan ng mga santo sa isang panahon ng mga dakilang pagsubok, hindi upang lumikha ng 
alitan sa pagitan kanila" (pp. 457-458). 

c. sa karapat-dapat ay ang Lamb, Ray Summers nagsasabing, "Ang kabanata kailangang approached na 
may dakilang kaamuan ng espiritu, ang pagkilala ng kanyang mga problema, isang iwas ng pandoktrina 
pahayag, at ang paggalang sa matapat na interpretasyon ng iba. Ang kabanata na ito ay isang mapait 
debating sa lupa para sa mga Kristiyano para sa maraming siglo "(p. 202). d. sa kanyang kuro sa Ang Libro ng paghahayag, New International kuro Series, Robert H. Mounce, 
nagsasabing, "Judging mula sa halaga ng atensiyon na ibinigay sa pamamagitan ng maraming mga 
writers sa unang sampung verses ng kabanata 20, ang isa ay hukom ito na ang pinaka-nag-iisang 
mahalaga segment ng libro ng paghahayag. Ang ugali ng mga interprete at sa puntong ito ay ang maging 
apologists para sa isang partikular na pagtingin ng sanlibong taon. Walang pagtangging sumampalataya 
ang kabuluhan ng mga ito ng mahalagang daan, ito ay hindi dapat na nakataas sa ibabaw ng ganoong 
mga pangunahing tema na ang pagbabalik ni Kristo, ang pangwakas na paghuhusga at pagtatanggal ng 
lahat ng kasamaan, at ang gara ng walang hanggan estado. Ang maingat na pagbabasa ng mga daanan 
ng sanlibong taon (vv. 1-10) ay ipakita na ito ay marahil limitado sa resurrected martyrs mag-isa, at na 
ito ay hindi naglalaman ng mga partikular na indikasyon na ang kanilang paghahara kay Kristo ay 
tumatagal ng lugar sa daigdig na ito o kailangan na sumusunod sa ikalawang pagdating "(p. 351). 

D. Ang mga panahon ng kapangyarihan ng sanlibong taon ay hindi katulad ng 1. ang mesyanik Edad, o 2. 
ang Kaharian ng Diyos (parehong # 1 at # 2 ay walang hanggan, Cf. Dan. 7:14,27; Isa. 9:7; Lucas 1:33; II 
Alagang Hayop. 1:11; Rev. 11:15; 22: 5) 

E. Ang konsepto ng 1,000 taon ng lubos na kaligayahan sa Kristo ay maaaring nanggaling mula sa mga 
ideya ng 6000 taon ng kasaysayan at pagkatapos ng Sabbath magpahinga ng tagumpay mula sa Gen. 1. 
Mukhang ito (makasaysayang pre-millennialism) ay bahagi ng ilang mga unang bahagi ng Kristiyano 
sulatin (cf. kalatas ng Barnabas 15 at II Enok 33). 

F. Ang kabanata ay malinaw naman inspirasyon at paghahayag ay may banal na layunin. Gayunman, 
kung ano na ang layunin ay: (1) outlining end-time na mga pangyayari o (2) pagbibigay ng espirituwal na 
pananaw sa espirituwal na laban ng bawat edad? Interpreter ay dapat na maging maingat sa patulak ng 
kani-kanilang mga sariling-uusapan at hindi John's. Kuryusidad, isa-upmanship, o katapatan sa isang 
teolohiko posisyon o guro ay dulot ng isang hukbo ng pagpapakahulugan at bad attitudes. John's 
uusapan / layunin ay conveyed sa kanyang pagpili ng genre at ang kanyang pagpili ng OT, hindi NT, 
imahe! Ang pagkuha apocalyptic literature literal ay hindi isang mag-sign ng pagkakonserbatibo, ngunit 
naligaw ng landas sigasig! Bakit ang mga modernong mga interprete subukan na gumawa ng ilang ng 
John's simbolo literal at iba matalinghaga? Sila ay ang lahat ng matalinghaga (ito ay hindi 
nangangahulugan na sila ay hindi totoo)! John's end-oras na pagtatanghal ay una ng isang OT istraktura. 
Siya parang sinadya huwag pansinin si Jesus' at Paul's eschatological teachings. Ang Bibliya writers, 
parehong OT at NT, huwag ibunyag ng isang sistema ukol sa katapusan ng mundo. Oo nga sila naroroon 
katotohanan, ngunit hindi sa isang lohikal na, sunud-sunod o sistematikong paraan! Ipaalam sa amin 
affirm ang central truths ng visions at hindi tungkol sa mga detalye ukol sa doktrina. 

G. Ang kabanata na ito ay ginawa upang madala teolohiko timbang sa labas ng katapat sa kanilang lugar 
sa kabuuang istraktura at mga mensahe ng libro! Hindi ito ang pangunahing diin sa mga may-akda! Ang 
isang libong taon ay pasimula sa walang hanggan maghan ng Diyos. Tanging ang paghahayag piliin na 
banggitin ang sentido mesyanik papaghariin. Ito ay lilitaw sa isang genre na communicates katotohanan 
sa pamamagitan ng makahulugan wika. Personal na, ito ay hindi ang panahon ng kapangyarihan ng 
sanlibong taon na sorpresa ako (sa ilaw ng OT teksto), ngunit (1) ang dalawang-yugto kahatulan; (2) ang 
paghahalo ng resurrected mga santo at mga normal na mga tao na magkasama sa isang makamundo 
setting; at (3) ang pagkakaroon ng paghihimagsik pagkatapos ng mahahabang mesyanik papaghariin. Si Cristo ay ang personal na paghahara ay walang epekto sa nagdadala sangkatauhan unto katuwiran 
kahit na sa kawalan ng Satanas? O ito ay sinasagisag ng isang paraan upang malinaw na maipakita ang 
lawak at kahayupan ng mga tao na uri? 

H. Diyos na makakatulong sa amin na ang lahat sa dahilan ng 22:18-19! Kami ay apektado ang lahat ng 
aming mga kasalanan ng kalikasan, ang aming edad, ang aming mga karanasan, at ang aming mga guro! 

Helpful mga may-akda 

A. Alan Johnson, "paghahayag," Ang Expositors Bibliya kuro, Vol. 12 

B. George Ladd, paghahayag ng Juan 

C. Leon Morris, "Ang paghahayag ni San Juan," Tyndale Bagong Tipan Commentaries, Vol. 20 

D. Robert Mounce, "Ang Libro ng paghahayag," Ang Bagong International kuro 

E. Ray Summers, karapat-dapat ba ang Lamb 

F. Craig Blaising at Darrell Bock, progresibo Dispensationalism 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 20:1 - 3 

1 At nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Siya ay may taglay na susi ng 
walang hanggang kalaliman. Siya ay may hawak na malaking tanikala. 2 At hinuli niya ang 
dragon, na ito ay ang ahas noong matagal nang panahon. Siya ang diyablo at Satanas. Siya ay 
ginapos sa loob ng isang libong taon. 3 ltinapon siya sa walang hanggang kalaliman upang hindi 
na siya makapagligaw ng mga bansa. Sinarhan niya siya at nilagyan ng selyo sa ibabaw niya. Siya 
ay mananatili roon hanggang sa matapos ang isang libong taon. Pagkatapos ng mga bagay na 
ito kinakailangang pakawalan siya ng Diyos sa maikling panahon. 

20:1 "Pagkatapos Nakita ko ang isang anghel na dumarating down mula sa langit, na humahawak ng susi 
ng abyss" Ito ay katulad ng anghel na may ang susi sa abyss sa 9:1-2,11. Ito ay kagiliw-giliw na Satanas ay 
nakasalalay sa pamamagitan ng isang hindi nasabi anghel. 

* "Ang susi ng abyss" Kami ay nakakita ng dalawang susi sa paghahayag. Si Hesus ay ang susi sa 
Kamatayan at impyerno sa 1:18 at ang mga hindi nasabi anghel ay ang susi sa abyss sa 9:1. Ang 
terminong "susi" ay metaporiko para sa "kapangyarihan sa." Ang salitang "abyss" ay ang salitang Griyego 
para sa "depth" sa isang Alpha nakakagipit (ang napakalalim hukay) at ito ay tinalakay sa 9:1. Ito tila sa 
maaari ang bilangguan ng mga espiritu ng diyablo. Gayunman, ito ay hindi maaaring maging isang ganap 
na interpretasyon dahil sa Paul's paggamit ng mga ito sa ROM. 10:7. Ito ay maaaring 
magkasingkahulugan sa "Tartar" bilang ang lugar ng pagkakulong para sa lahat ng masamang espiritu (cf. 
Lucas 8:31; Jude 6; II Alagang Hayop. 2:4). Sa rabbinical Hudaismo ng 2nd at ika-3 siglo, ito ay 
naiintindihan na ang mga makasalanan bahagi ng impyerno. 

20:2 "ang dragon, ang serpyente ng gulang, na ang diyablo at Satanas" Ang mga ito makaapat pamagat 
ng masama ng isa, na kung saan ay tinalakay sa 12:9, ay emphasized upang tukuyin ang tiyak na ay 
nakasalalay at kung sino ang mamaya ay thrown sa lake ng apoy (cf. v. 10). Ang link ng Simula (cf. Gen. 
3) sa mga End (Rev. 20-22). Ang katagang "dragon" ay maaaring 1. magkahilera sa "demonyo." Sa OT ang Hebrew term tannin ay maaaring sumangguni sa a. lupa anas (cf. Exod. 7:9,10,12; Deut. 32:33; at 
marahil PS. 91:13) b. dagat ahas (cf. Gen. 1:21; PS. 148:7) 2. agapay sa gawa-gawa dagat dambuhala, 
Leviathan (cf. Job 7:12; PS. 74:13-14; Isa. 27:1), na ginagamit upang ilarawan ang isang nilalang ng Diyos 
(cf. Job 41; PS. 104: 24-26), o bilang isang simbolo ng masama (tulad Rahab, Cf. Isa. 51:9) 3. ginagamit 
symbolically ng mga lider ng Israel's enemies a. Ehipto (cf. PS. 87:4; Rahab; Ezek. 29:3) b. Babylon (cf. 
Jer. 51:34) 4. ginagamit sa Mesopotamian mitolohiya ng saligutgot napakalaki (cf. Panimula sa 
paghahayag 12 # B at partikular na sa 12:3) Ang King James Version isasalin parehong tannin at tannim 
(howlers o jackals, Cf Job 30:29; PS. 44:19; Isa. 13:22; 34:13; 35:7; 43:20; Jer. 9:11; 10:22; 49:33; 51:37; 
Ezek. 29:3 at Mic. 1:8) bilang " dragons, "pero ang mga ito ay hindi kaugnay na termino. Jackals ay ang 
pangmarami ng kayumanggi. 

* "Nakasalalay sa kanya para sa isang libong taon" tao palagi nadama na ang corporate paghatol na 
nagreresulta mula sa Adam at Eba ng mga pagpipilian ay hindi makatarungan. Ito ay maaaring ito na ang 
pagtanggal ng mga kasamaan at tukso ay nagbibigay ng isang setting theologically katulad sa Hardin ng 
Eden. Hindi lamang ang sangkatauhan ay spared tentasyon mula sa Satanas, ito ay mag-enjoy ang 
presence ng Glorified Mesiyas para sa isang palugit na panahon. Ang trahedya ay ang sangkatauhan ay 
muli magrebelde laban sa Diyos ang maghari sa Kristo (cf. 20:7-9)! Ang OT konsepto ng dalawang Jewish 
edad ay isang paraan ng depicting ang conflict sa pagitan ng mabuti at masama (limitado dualism). Ang 
mga Hudyo nakalarawan ito kosmiko conflict bilang malulutas sa isang end-time na larangan (cf. PS. 2). 
John ay gumagamit ng imahe na ito upang matulungan ang mga persecuted Kristiyano ng kanyang mga 
araw at araw-araw. Sa isang libro ng mga malinaw na sagisag, at isang paghahayag kaya at ilang 
unrepeated na ang 1000 na taon paghahara, bakit would kahit sino magkulang sa kahulugan na ito 
literal? Ang sagot lies sa interpreter ng presuppositions, hindi sa pag-intindi ng teksto. Ito ay hindi isang 
bagay ng believing ang Bibliya; ito ay isang bagay ng tamang, pare-pareho interpretasyon ng apocalyptic 
literature. Believers' pagnanais para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga end-oras ay 
hinihimok ang mga ito (1) upang buksan ang librong ito sa isang sunud-sunod ang pagtatanghal ng 
Second Coming; at (2) sa lakas ng mga detalye upang umangkop sa kanilang sariling kasaysayan, kultura, 
at nagpapaliwanag, teolohiko parilya. Kung ito ay kinuha literal, tanging ang mga Kristiyano na nanirahan 
at namatay sa panahon na ito ay panahon ng kapangyarihan kay Kristo (cf. vv. 4-5)! 

20:3 "at siya threw kanya sa abyss, at sarhan ito at sealed ito sa kanya "May limang VERBS na may 
kaugnayan sa mga umiiral ng mga Satanas sa pamamagitan ng isang hindi nasabi anghel: (1)" siya 
inilatag humawak ng "; (2)" nakagapos sa kanya "; (3)" cast kanya "; (4)" sarhan ito "; at (5) "sealed ito." 
Lahat ng mga ito ay AORIST Aktibong INDICATIVES. Ito ay nagpapahiwatig ng isang kumpletong 
pagtanggal ng Satanas ang impluwensiya. Ito ay maaaring isang parunggit sa Isa. 24:22. 

* "Sa gayon siya ay hindi lokohin ang mga bansa na" panlilinlang ay palaging ang layunin ng masama ang 
isa at ang kanyang mga ahente (cf. 12:9 13:11-14; 16:14; 19:19; 20:8) . Dahil siya knew na sa kanyang 
panahon ay maikli (cf. 12:12), siya ay sinusubukan mamuno sa bilang ng maraming bilang ng posibleng 
ng Diyos sinisinta paglikha, kalalakihan at kababaihan, ang layo mula sa Kanya sa paghihimagsik at 
kawalan ng pananampalataya. Siya rin ang mga hinahangad pagsamba, bilang ay makikita sa udyok ni 
Hesus sa Matt. 4:9 at 13:4. Ang tunay na tanong ay may kinalaman, kanino ang "mga bansa" 
sumangguni? Ang bansa ay hindi naniniwala na dating nawasak sa 17:2; 18:3 at 19:18-21. Ang ilan ay 
may nagsabi na ito ay tumutukoy sa parehong bansa, ngunit ito ay ang mga natira sa kanila, hindi ang 
kanilang mga talunan hukbo. Ang iba ay may nagsabi na ito ay iba't-ibang bansa na hindi kasangkot sa 
anti-Diyos, anti-Kristo sabwatan. Ang simbolismo ng "mga bansa" ay mahirap (tingnan ang mga tala at 2:26 at 10:11) sapagkat ang mga ito ay nakita muli sa Rev. 22:2, kahit na matapos na ang pagsira ng 
Satanas at ang lahat ng unbelievers. 

Ito ay posible na 19:11-21 (ibig sabihin, 17-19) ay recapitulated sa 20:1-10 (ibig sabihin, 20-22). Ito ay 
maaaring malutas ang mga katanungan ng pagkakaroon ng "mga bansa" pagkatapos ng kumpleto at 
pinal na paghuhusga ng kabanata 19. "Ang mga bansa" ay karaniwang tumutukoy sa masama, walang 
diyos tao (tingnan ang mga tanda at 2:26 at 10:11 at mga artikulo sa pamamagitan ng Dave Mathewson, 
"Ang isang Re-eksaminasyon ng Millennium sa 20:1-6: katuparan at paglalagom," JETS, Vol. 44 # 2, June 
2001, pp. 237-251). Ang paghahanap ng Satanas sa 20:1-10 ay analogous sa Lucas 10:17 - 20 (Satanas 
cast mula sa langit); Matt. 12:26-29; (Satanas ang kaharian bagsak si Hesus sa pamamagitan ng 
'exorcisms); Col. 2:10,15 (disarmed ang rulers at ang mga awtoridad). Paghahayag 20:1-10 ay 
sumangguni sa Kristo ng tagumpay sa Kanyang unang pagdating at ang mga resulta sumunod hanggang 
lamang bago Kanyang ikalawang pagdating (amillennialism). Kung ang paglalagom na ito ay totoo at 
pagkatapos na ito ay nagpapakita kung paano John ay naiimpluwensyahan ng solong end-oras larangan 
ng paksa Ezek. 38-39 (at din PS. 2). John ay may kinuha ito OT paghaharap walang diyos sa mga bansa sa 
Asia Minor at universalized ito sa eschatological gera sa pagitan ng Diyos ang mga tao at ang mga tao sa 
pamamagitan ng naiimpluwensyahan Satanas at kawalan ng pananampalataya. 

* "Hanggang sa isang libong taon ay natapos; pagkatapos ng mga bagay na siya ay dapat na inilabas para 
sa isang maikling panahon" Nagkaroon magkano ang diskusyon tungkol sa kung bakit Satanas "ay dapat" 
(dei) ay loosed ng ilang sandali. Hang makita ang mga ito bilang Diyos na nagpapakita ng hustisya ng 
Kanyang paghatol ng suwail tao; ang iba na makita ito bilang marahil isa pa pagkakataon ng pagtubos na 
sa 9:20-21; 14:6-7; 16:9,11. Ito ay din na posible na mag - makita Satanas ang umiiral na bilang 
sinasagisag ng masama ang huling pagkatalo Jewish apocalyptic ang paggamit ng mga imahe mula sa I 
Enok 10:4-6,11-13, kung saan Azazel (ang disyerto salamangkero ng Lev. 16:8,10,26) ay nabilanggo sa 
pamamagitan ng isang anghel upang ang mga siya ay hindi maaaring mamuno sa mga tao na 
makakawala. Ang pagkabilanggo ay isang paraan ng mga humahawak ng sama anghel hanggang sa araw 
ng paghuhusga sa Isa. 24:21-22; II Alagang Hayop. 2:4; at Jude 6. Ito ay posible rin na ang kanyang 
release triggers ang end-oras, minsan-at-para-sa lahat ng paghaharap sa pagitan ng Diyos, Mesiyas, 
Espiritu, at ang kanilang mga kumpara Satanas, ang mga hayop sa dagat, lupa hayop, at ang kanilang 
mga. Creation ay purged ng masama. Kasaysayan ng ito ay naging ang battleground, kasaysayan ay ang 
tagpo ng ang huling paghaharap. Ang OT paksa ay mula sa PS. 2 at Ezek. 38-39. Ang parehong end-oras 
ng paghuhusga ay makikita sa 19:19-21. Kung ito ay totoo at pagkatapos chapters 17-19 at 20 kahilera at 
pabalat ng parehong panahon mula sa Kristo ang unang darating sa Kanyang ikalawang pagdating. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 20:4 - 6 

4 At nakita ko ang mga luklukan. Nakaupo rito ang mga tao at binigyan sila ng kapamahalaan 
upang humatol. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga lalaking pinugutan ng ulo dahil sa 
pagpapatotoo tungkol kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At nakita ko ang mga hindi sumamba 
sa mabangis na hayop o sa kaniyang larawan. Hindi nila tinanggap ang kaniyang tatak sa 
kanilang mga noo at sa kanilang mga kamay. Ang mga taong ito ay nabuhay at nagharing 
kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon. 5 Ngunit hanggang sa matapos ang isang libong 
taon, ang mga natira na mga namatay ay hindi muling nabuhay. Ito ang unang pagkabuhay 
muli. 6 Pinagpala at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay muli. Ang 


ikalawang 


kamatayan 


ay 


walang 


kapamz 


halaan 


sa 


mga taong 


ito. 


Ng 


unit sila 


ay 


magiging 


mga 


saserdote 


ng Diyos at 


ni 


Cristo at 


sila ay 


magha 


haring kasama 


niya 


sa 


loob 


ng 


isang libong 


taon 20:4 "Pagkatapos ko nakita thrones" Ito ay isang parunggit sa Dan. 7:9. Maraming thrones ay nabanggit 
sa paghahayag: (1) trono ng Diyos (cf. 5:1,1,17; 6:16; 7:10,15; 19:4; 21:5); (2) Satanas ang trono (cf. 
2:13), at (3) ang mga hayop ng trono (cf. 13:2; 16:10). Ito ay isang metapora ng mga awtoridad at 
kapangyarihan. * "At sila Sabado sa kanila" Ito ay isang parunggit sa Dan. 7:22. Ang tanong ay, kanino 
ang "sila" sumangguni? Sa Daniel ito ay maaaring ang angelic-host o ng mga santo. Nagkaroon marami 
commentators sa mga diskusyon tungkol sa kung gaano karami ang mga grupo ng mga nabanggit sa mga 
taludtod na ito. 

1. ilang makita ang tatlong grupo (ang mga nasa thrones, martyred mga Kristiyano, at iba pang mga 
Kristiyano na hindi sumamba sa hayop) 

2. ilang makita ang dalawang grupo 

3. ilang makita ang isang grupo. 

Kung ito ay isang grupo, ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano martyrs. Subalit, walang iba pang mga banal 
na kasulatan kahilera sa isang limitadong panahon ng kapangyarihan ng mga martyrs. Ang Bibliya 
pangako ng isang panahon ng kapangyarihan sa lahat ng mga santo (cf. Rev. 3:21; 5:10; 22:5; Matt. 
19:28; Lucas 22:29-30; II Tim. 2:12). Tingnan ang mga espesyal na paksa at 5:10. Iba base sa kanilang 
tingnan ng dalawang grupo sa maliit na phrase sa huli bahagi ng v. 4, "na tumangging sumamba sa wild 
hayop." Nilang makita ang mga ito bilang isang pangalawang grupo ng mga Kristiyano, ang lahat ng 
believers namatay na isang likas na kamatayan ngunit na tumanggi sa pagsamba sa mga hayop. Sa ilaw 
ng Second Coming sa kabanata 19 at ang mga mahusay na White trono ng paghuhusga 20:11, ito ay 
maaaring ang pinakamahusay na interpretasyon. Kung ito interpretasyon ay totoo, at pagkatapos ay ang 
mga dakilang White trono ng paghuhusga vv.llff tumutukoy lamang sa mga nawala at hindi isang 
direktang kahilera sa Matt. 25:31 ff. 

NASB "at paghuhusga ay ibinigay sa kanila" 

NKJV "at paghusga ay sa kanila" 

NRSV "ay binigyan ng kapangyarihan sa mga hukom" 

TEV "ay binigyan ng kapangyarihan sa mga hukom" 

NJB "ay conferred ang kapangyarihan upang bigyan ng paghuhusga" 

Ang Griyego parirala ay maaaring sumangguni sa alinman sa (1) ang kanilang mga reigning kay Kristo (cf. 

2:26-27; ko cor. 6:2, tingnan ang mga espesyal na paksa at 5:10) o (2) ang kanilang mga nakatatanggap 

ng katarungan (cf. 6:9-11; Dan . 7:22). 

* "ang mga diwa ng mga taong ay beheaded" Ang ilang mga kahulugan ito bilang disembodied espiritu 
(cf. 6:9). Ang terminong "beheaded" ay tumutukoy sa dalawang talim axe na kung saan ay ginamit para 
sa parusang kamatayan sa mga Romano Republika (cf. ROM. 13:4 at Josephus, Antiquities ng mga 
Hudyo, 14:9:4). Ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano martyrs. 

* "At mga taong hindi nagkaroon worshiped ang mga hayop" Kung ang mga parirala sa itaas ay 
tumutukoy sa martyrs, pagkatapos ng parirala na ito ay tumutukoy sa iba na namatay sa panahon na ito 
ng panahon (cf. 13:15). Ngayon kung ito ay isang larawan ng panahon sa pagitan ng dalawang Kristo comings, at pagkatapos na ito ay tumutukoy sa lahat ng believers. Kung ito ay lamang ito end-tagal ng 
panahon, at pagkatapos lamang na henerasyon. 

* "Ay hindi natanggap ang mga marka ng" Tingnan ang mga nota sa 13:16-17. Ang mga marka ay 
magkahilera sa "na ay hindi worshiped ang mga hayop o ang kanyang imahe." 

* "Sila sa buhay" Ang katagang ito (z£ ') madalas na tumutukoy sa mga pisikal na muling (cf. Matt. 9:18; 
Juan 4:25; Gawa 1:3, 9-11; Rom. 14: 9; Rev. 1 : 18; 2:8; 13:14). Interpreter ay hindi maaaring gamitin ang 
isang kahulugan ng mga kataga sa v. 4 bilang espirituwal na muling at ang pangalawang gamitin sa v. 5 
bilang pisikal na muling. Gawin ang mga martyrs na manaig kay Kristo ay may muling katawan o pisikal 
na katawan na bukbukin? Kung sila ay muling katawan, at pagkatapos ay kung ano ang tungkol sa "mga 
bansa"? 

* "At reigned kay Kristo para sa isang libong taon" Ang konsepto ng reigning Jesus ay nabanggit sa Rev. 
12:5; 19:5 at parang alluded sa PS. 2:8-9; ang mga santo 'reigning kay Kristo ay binanggit sa Matt. 19:28; 
Lucas 22:28-30; II Tim. 2:12; Rev. 3:21; 5:10; 20:4,6 at 22:5. Ay ang reigning ng sanlibong taon o walang 
hanggan (cf. Dan. 7:14,18,27 at Rev. 22:5)? Ay ang reigning kasaysayan (cf. 5:10) sa isang Palestino 
context o isang unibersal na konteksto? Tingnan ang mga espesyal na paksa sa Reigning sa Kaharian ng 
Diyos at 5:10. Tingnan ang tsart ng mga iba't-ibang views ng sanlibong taon sa Appendix Five. Kung ang 
1,000 taon ay sinasagisag ng iglesia edad (Parousia sa pagkakatawang-tao), at pagkatapos na ito 1,000 
taon (10x10x10 - Hebreo superlative form ng numero para sa pagkakumpleto) ay tumutukoy sa 
kawalang-hanggan. Gayunman, ito sitwasyon ay hindi kasya vv. 5-6 very well. Ito ay isang magandang 
halimbawa kung paano ang isa interpretive diskarte mga sagot sa ilang mga teksto ng mabuti, ngunit 
hindi lahat. Ang mga iba't-ibang interpretive schemes binuo bilang iba't-ibang mga interprete 
emphasized iba't ibang teksto at basahin ang buong NT sa pamamagitan ng tiyak na napili "key" teksto. 
Diyan ay pagkalikido dito, ambiguity dito, misteryo dito. Let's hindi tambalan ang problema sa 
exclusivism at dogmatismo! 

20:5 Ang NRSV at ang TEV pagsalin sa gumawa v. 5 ng panaklong. Sino ang kasangkot sa unang muling 
na ito ay matukoy na kasangkot sa pangkalahatang kahusayan sa paghatol ng 20:11 ff. Narito ang mga 
opsyon para sa "ang magpahinga ng ang patay." 1. ang nawala (cf. v. 6; Dan. 12:2) 2. Mga Kristiyano 
mula sa mga nakaraang panahon (cf. v. 6; II Tim. 2:12) 3. Mga Kristiyano mula sa panahon na ito, ngunit 
namatay na natural na pagkamatay (cf. v. 4c). 

* "Ang unang muling" Sa buong NT nagkaroon ng isang diin sa muling pagkabuhay ng mga patay (cf. 
Juan 5:28-29; Lucas 14 : 14; Gawa 24:15; ko cor. 15:52; Phil. 3:3; ko Thess 4:16; II Thess. 1:7-10). Subalit, 
walang magkahilera sa Bibliya para sa dalawang magkahiwalay na resurrections para sa mga believers, 
maliban kung ito ay isang parunggit sa dalawahan muling ng Dan. 12:2 (ang nawala at na-save na), 
bagama't George Ladd nakikita Juan 5:29 at ako cor. 15:24-25 hangga't maaari parallels. Lahat ng 
teolohiko sistema, kahit na kung saan ang mga naniniwala sa isang literal na isang libong taon 
paghahara, ay may mga malalaking problema sa interpretive ito split muling. Ay raptured Kristiyano (cf. 
ko Thess. 4:13-18; Rev. 4:11 o 11:12) na kasangkot sa isang libong taon paghahara; ay OT believers na 
kasangkot sa isang libong taon papaghariin? Ba ito isama OT martyrs, o lamang ang mga taong na- 
martyred panahon ng end-oras na pagdurusa? 

* "Sila ay mga pari ng Diyos at ni Cristo" Ito ay isang parunggit sa Exod. 19:5-6. Ang terminolohiya, 
tumutukoy sa Israel bilang instrumento ng Diyos ng mga hentil paghahayag at pagtubos, ay sa NT ay widened na isama ang lahat ng mga iglesia (cf. ko Alagang Hayop. 2:5,9 at Rev. 1:6; 5:10). Sa sulat sa 
iglesia ng Philadelphia, isang parunggit ay gawa sa mga santo kaugnay sa isang templo (cf. 3:12). Ang 
talinghaga ay nagbago mula sa servants ng Diyos sa ngalan ng ito mundo na matalik na kaibigan relasyon 
sa Diyos. 20:6 Ang mga taludtod nagdadagdag sa interpretive problema. Bakit kahit anong paksa ay 
naniniwala na ang ikalawang kamatayan, na kung saan ay isang metapora para sa impyerno (cf. v. 6)? 
Mayroon lamang ang mga martyrs pari o sa Diyos ay ang lahat ng mga santo (cf. 1:6; 5:10; II Alagang 
Hayop. 2,5,9)? Ay tanging unang siglo martyrs paghahara o OT martyrs isasama, ay ang mga martyrs sa 
bawat edad isasama o ang lahat ng mga Kristiyano na naiiwan ang tapat isasama? 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 20:7 - 10 

7 At kapag matapos na ang isang libong taon, pakakawalan si Satanas mula sa kaniyang 
kulungan. 8 lto ay upang linlangin ang mga bansa na nasa apat na sulok ng daigdig. Ito ay ang 
Gog at Magog. Titipunin niya sila sa pakikidigma. Ang bilang nila ay katulad sa bilang ng 
buhangin sa tabing dagat. 9 Sila ay umahon hanggang sa kabila ng kalaparan ng lupa. Pinalibutan 
nila ang kampo ng mga banal at ang lungsod na pinakamamahal. At ang apoy ay bumaba mula 
sa langit at tinupok sila. 10 At ang diyablo na nanglinglang sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy 
at ng asupre, kung saan naroroon ang mabangis na hayop at ang bulaang propeta at doon sila 
ay pahihirapan araw at gabi, magpakailan pa man. 

20:7 "Satanas ay inilabas mula sa kanyang mga bilangguan" Ezekiel 36-39 ay ang background na ito sa 
konteksto. Sa Ezekiel ng Diyos ang mga tao ng pahinga sa loob ng isang ligtas eschatological setting 
(Dyuda o Jerusalem o ang ipinangako Land), ngunit ang mga pa rin attacked sa pamamagitan ng 
kasalanan ng bansa (Gog at Magog). Sa rabbinical Hudaismo ang mga ito ng dalawang enemies ang 
dumating sa maaaring gamitin upang ilarawan ang lahat ng mga enemies ng Mesiyas at ang mga tao ng 
Diyos. Originally, Gog ay isang tao mula sa lupain ng Magog, ngunit sa kabanata na ito, ang mga kataga 
na ito ay personified sa kambal enemies. John laging reworks kanyang OT allusions upang magkasya ang 
kanyang unang siglo mambabasa. 

20:8 "at ito ay lumabas sa padaya" Ito ay amazing na ang sangkatauhan ay maaaring humantong sa 
paghihimagsik pagkatapos ng 1,000 paghahara ni Kristo! Ay ang mga bansa "unbelievers" o "sa Simula 
believers?" Ay Kristo's presence at papaghariin hindi makaka-epekto permanenteng pagbabago sa mga 
taosa lipunan? 

* "Gog at Magog" Ito ay isang parunggit sa patuloy na paghihimagsik ng alinlangan bansa. Pagkatapos ng 
Israel ay ibalik sa lupang ipinangako (cf. Ezek. 37), batay sa mga aksyon ng Diyos (cf. Ezek. 36), siya ay 
magkakaroon pa rin ng problema sa bansa na muli ay dumagsa ang kanyang ( "Gog sa lupain ng Magog, 
ang prinsipe ng Rosh, Meshech at Tubal, "Ezek. 38:2. Ang mga ito manindigan para sa mga lider ng 'mga 
pangalan o mga pangalan ng mga rehiyon invading armies; Ezek. 38:5-6,13 gumawa ito ng isang pang- 
internasyonal hukbo). Chapters 38-39 ng Ezekiel magkaroon ng end-oras na setting (cf. 38:8,10,14,16,18; 
39:11). Ang mga chapters na ito ay ang pinagkukunan ng marami ng John's OT end-oras allusions. Mga 
bagay-bagay ay makakakuha ng mas masahol (birth pains ng bagong edad) bago sila makakuha ng mas 
mahusay na (bagong Jerusalem). Notice kung paano John ay kinuha OT teksto reworked ngunit ang mga 
ito sa liwanag ng unang siglo Greco-Romano kultura. Gog, Magog, at Babylon ay hindi enemies mula sa 
Mesopotamya o Turkey, ngunit Roma. * "Ang mga bansa na kung saan ay sa apat na sulok ng daigdig" Ito ay malinaw naman ang isang 
unibersal na panlilinlang at paghihimagsik (cf. 7:1). Ang bilang "apat na" ay sinasagisag kabuluhan 
kumakatawan sa buong mundo. 

* "Tulad ng sands ng tabing-dagat" Ang parirala ay orihinal na ginamit ng mga binhi ng Abraham (cf. 
Gen. 15:5; 22:17; 32:12 at Heb. 11:12). Ito ay maaaring isa pang halimbawa ng masama mimicking ang 
mga kataga na naglalarawan ng Diyos ang mga tao. Gayunman, dahil sa mga unang parirala ng v. 9, ito 
tila sa maaari lamang ibang kahulugan upang mangahulugan ng isang tunay malaking hukbo. 20:9 ba ito 
ng tula sumangguni sa isang literal na gera sa kapatagan ng Megiddo bilang isang end-time hukbo 
inililipat papunta sa Palestino ang lungsod ng Jerusalem? Maraming mga allusions sa sitwasyon na ito sa 
OT (cf. PS. 2; Ezek. 38-39; Dan. 9:24-27; Zech. 13-14). Gayunman, ang Jerusalem ay maraming milya 
mula sa Megiddo. Sa paghahayag "ang lungsod" ay karaniwang (1) tao lipunan organisado at gumagana 
ng hiwalay mula sa Diyos, bilang personified Babylon at (2) kasaysayan ay tumutukoy sa Roma sa John's 
araw (cf. 14:8; 16:19; 17:18; 18:2,10,16,18,19,21). Gayunman, ang lungsod ng Jerusalem ay marahil na 
isinangguni para sa 11:8 at dito. NT Ang mga may-akda sa pangkalahatan, at John sa partikular, ay may 
kinuha OT guniguni at universalized ito sa lahat ng may kaugnayan sa sangkatauhan. Ang isyu sa 
paghahayag na ito ay hindi Hudyo laban Gentiles, ngunit naniniwala laban sa taong walang 
pananampalataya. Na ito at pagkatapos ay ang parehong mga end-oras panlabang bilang 6:15-16; 11:18; 
16:12,14,16; 19:19 (paralelismo). 

* "At sunog down na dumating mula sa langit at devoured kanila" Ito ay isang parunggit sa Ezek. 38:22 at 
39:6. Ang tagumpay ay Diyos! 

20:10 "At ang diyablo na nilinlang ang mga ito ay bulahaw ang lake ng apoy at asupre" Ito ay kung saan 
ang mga hayop at ang mga huwad na propeta ay cast sa 19:20. Ito ay kung saan Kamatayan at impyerno 
ay cast sa 20:14 at kung saan ang lahat na hindi mapagkakatiwalaang Kristo ay cast sa 20:15. Ito ay 
magkasingkahulugan sa Gehenna (sana) at kumakatawan sa walang hanggan paghihiwalay mula sa 
relasyon sa Diyos at Kanyang Kristo (cf. Markahan 9:43,48). 

* "At sila ay tortured araw at gabi magpakailan man at kailanman" Ito ay tunay katulad sa Rev. 14:10-11 
at 19:5. Ang konsepto ng isang permanenteng paghihiwalay ay alluded sa Matt. 25:46 kung saan ang 
parehong kataga (aiCnios), na ginagamit para sa langit, ay ginagamit para sa impyerno. Karamihan ng 
Diyos judgments had redemptive layunin; na ay totoo ng OT at ang NT. Hell na ito ay walang kilala 
redemptive layunin. Ito fulfills Diyos ang pangako na ibalik katarungan at katuwiran. Hell ay ang 
paghihiwalay ng mga kasalanan mula sa Diyos sa paggawa ng mabuti. Tulad ng kasuklam-suklam na sana 
ay para sa sangkatauhan, ito ay mas masahol pa para sa Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang 
pinakamataas na nagpapahintulot sa paglikha, sangkatauhan, upang magkaroon ng isang pagpipilian 
(isang aspeto ng imahe ng Diyos sa tao), ang Diyos knew na ang isang makabuluhang porsyento ay 
pumili ng sarili at kasalanan. Hell ay isang bukas na, dumudugo sugat sa puso ng Diyos ay hindi na 
bahaw. Hell ay isang trahedya misteryo ng kabalintunaan ng walang hanggan pag-ibig at ang katarungan 
ng Diyos! NASB (BINAGO) TEKSTO: 20:11 - 15 

At nakita ko ang dakilang maputing trono at ang nakaupo rito. Ang lupa at ang langit ay ii 12, tumakas mula sa kaniyang harapan. Wala ng lugar doon para sa kanila. At nakita ko ang mga 
taong patay, hindi dakila at dakila na nakatayo sa harapan ng Diyos. At binuksan ang mga aklat at ang isa pang aklat ang binuksan, ito ay ang aklat ng buhay. 
Hinatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 
13 Pinakawalan ng dagat ang mga taong patay na taglay nito. At pinakawalan ng kamatayan at ng 
hades ang mga taong patay na nasa kanila. At hinatulan ng Diyos ang bawat tao ayon sa 
kanilang mga gawa. 14 ltinapon ng Diyos ang kamatayan at hades sa lawa ng apoy. Ito ang 
ikalawang kamatayan. 15 At ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay 
itinapon sa lawang apoy. 

20:11 "Pagkatapos Nakita ko ang isang magaling na puting trono" Tthis ay isang parunggit sa Dan. 7:9. 
Ang mahusay na puting trono parang isang kahilera sa Matt. 25:31-46, ngunit kung ito ay lamang ang 
mga paghuhusga ng mga nawala, ito ay hindi maaaring kahanay sa Matt. 25 dahil may mga tupa (na- 
save na) at sa mga goats (nawala) ay ang direksiyon ng magkasama. 

* "At Sabado sa Kanya na ito" Ito ay isang parunggit sa Dan. 7:9. Sa NT ng Diyos ang ginawa ni Cristo ang 
mga Judge (cf. Juan 5:22,27; 9:39; Gawa 10:42; 17:31; II cor. 5:10; II Tim. 4:1 at ako Alagang Hayop. 4 : 
5). Subalit, sa ilang mga passages, sinabi ni Cristo na Siya ay hindi dumating sa hukom (cf. Juan 3:17-21; 
12:47-48). Si Cristo ay hindi dumating sa hukom, ngunit upang i-save, gayunman, ang katunayan na ang 
mga tao tanggihan Kanya nagdadala hatol sa kanilang sarili. Kaya, na sits sa trono na ito? Ito ba ay si 
Hesus? Ito ay posible dahil sa Matt. 25:31-46 at lalo na John 5:22 at II cor. 5:10, gayunman, ang 
karamihan ng oras sa NT at lalo na sa mga libro ng paghahayag, ang Diyos ang Ama ay ang isa na malala 
sa trono (cf. ROM. 14:10; Rev. 5:1,7 , 13; 6:16; 7:10,15; 19:4 at 21:5). 

* "Mula sa na ang presence lupa at langit fled malayo" Ang ilang makita ito bilang ang pagtanggal ng 
sumpa kung saan ay ilagay sa pisikal na paglikha kapag Adam at Eba rebelled at nahulog (cf. Gen. 3:17- 
19 at ROM. 8:19 -- 22). Ang iba na makita ito bilang isang metapora para sa kumpletong pagkawasak ng 
kasalukuyang mga pisikal na ayos tulad ng inilarawan sa II Alagang Hayop. 3:10,12 (cf. Gawa 3:21; ROM. 
8:21). Ito ay OT wika signifying: (1) sa pagdating ng Diyos sa Kanyang paglikha, Cf. PS. 114:3-6; Isa. 13:10; 
24:19-20,23; Joel 2:10,30 - 31; 3:15; Zech. 14:6), o (2) Ang Diyos ay hindi na kailangan ang Kanyang 
walang hanggan dalawang saksi anymore, Cf. Num. 35:30; Deut. 17:6; 19:15. Siya reigns! Langit sa 
ganitong konteksto ay hindi sumangguni sa trono ng Diyos, ngunit sa kapaligiran sa ibabaw ng lupa tulad 
ng sa Gen. 1:1. 

20:12 "At nakita ko ang mga patay, ang malaki at maliit, nakatayo sa harap ng trono" Ang eksaktong 
bumubuo ng malaking pangkat na ito ay hindi sigurado at kadalasan ay nakabatay sa isang palagay, gaya 
ng pagpapakahulugan ng mga pinaka-ang mga detalye ng visions sa mga libro ng paghahayag. Ang 
pariralang "ang malaki at maliit na" ay maaaring sumangguni sa (1) believers ( Cf. PS. 115:13; Rev. 11:18; 
19:5) o (2) unbelievers (cf. 13:16, 19:18). Sa ganitong konteksto ito ay magkahilera sa "tupa at goats" ng 
Matt. 25:31-46 o "sa mga nasa langit, at sa lupa, at sa ilalim ng lupa" ng Phil. 2:10-11. 

* "At ang mga libro ay binuksan" Ito ay isang parunggit sa Dan. 7:10. Mayroong dalawang mga nabanggit 
na libro: ang mga libro ng mga gawa o remembrances at ang mga libro ng buhay (cf. 3:5; at 13:8). Ang 
mga libro ng buhay ay inilarawan sa Exod. 32:32-33; PS. 69:28; Isa. 4:3; Dan. 12:1; Lucas 10:20; Phil. 4:3; 
Heb. 12:23; Rev. 3:5; 13:8; 17:8; 20:15; 21:27. Ang mga libro ng mga gawa o remembrances ay 
inilarawan sa PS. 56:8; 139:16; Isa. 65:6; Mai. 3:16 at Rev. 20:12-13. Ang mga ito ay metaphors para sa 
Diyos memorya. Ang Diyos ay pantay na pakikitungo sa Kanyang paglikha; ang tao ay may pananagutan para sa kanilang mga aksyon at motives at ang mga ito ay maipaliwanag sa Diyos (cf. Gal. 6:7). May isa 
lamang paghatol. 

* "At ang patay ay judged mula sa mga bagay-bagay na nakasulat sa mga libro, ayon sa kanilang mga 
gawa" Parusa ay batay sa sangkatauhan ng pamumuhay na pagpipilian (cf. Matt. 25:31-46). Kami ay 
mag-ani kung ano ang aming magpunla (cf. Gal. 6:7). Ang mga teolohiko katotohanan na ang lahat ng 
tao ay judged sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay makikita sa Jer. 17:10; Matt. 16:27; II cor. 5:10; 
Rev. 2:23; 20:13. Para sa isang buong listahan ng mga sanggunian makita ang mga tanda at 2:23. 

20:13 "sa dagat. . . at kamatayan. . . at impyerno gave up ang patay na kung saan ay sa kanila "Ito ay 
hindi sumangguni sa katotohanan na ang patay ay malinis sa tatlong iba't ibang lugar; ang kahilera 
metaphors magpahayag na ang lahat ng mga patay stood sa harap ng Diyos (cf. Phil. 2:10-11 ). 

20:14 "Pagkatapos ng kamatayan at impyerno ay bulahaw ang lake ng sunog" Ang mga ito ay na-refer na 
mas maaga sa 6:8. Kamatayan, sangkatauhan ng dakilang kaaway (cf. Heb. 2:14-15), ay na-talunan at 
tinanggal (cf. ko cor. 15:26,54-55; II Tim. 1:10; Rev. 1:18; 21 : 4). 

* "ang ikalawang kamatayan" Ang Biblia ang nagsasalita ng tatlong yugto ng kamatayan: (1) espirituwal 
na kamatayan, Cf. Gen. 3; Isa. 59:2; ROM. 5:12-21; 7; 10-11; Eph. 2:1,5; Col. 2:13; Jas. 1:15; (2) pisikal na 
kamatayan, Cf. Gen. 5; at (3) walang hanggan kamatayan tinatawag na "ang ikalawang kamatayan" sa 
Rev. 2:11; 20:6,14; 21:8, na tumutukoy sa Hell. 

20:15 "kung kahit sino ang pangalan" Ang pangungusap ay isang first class kondisyon na assumes na 
doon ay mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay (isang metapora para sa mga hindi 
mapagkakatiwalaang Kristo). 

* "sa libro ng buhay" Tingnan ang mga nota sa 13:8. 
MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Bakit maraming relihiyoso, Bible-believing commentators ay hindi sumasang-ayon sa interpretasyon 
na ito ng kabanata? 

2. Kung ang librong ito ay nakasulat sa wikang sinasagisag (apocalyptic genre), bakit kaya maraming mga 
tao na kumuha ng kabanata na ito kaya literal at kasaysayan? 3. Bakit Satanas ay nakasalalay sa isang maliit na habang? Saan ang nanggaling mula sa mga bansa sa vv. 
3 at 8? 

4. Hang mga grupo ay kasangkot sa v. 4 at kung bakit ito ay makabuluhan? 

5. Bakit ito upang makahanap ng isang kamangha-mangha sa dalawang yugto muling sa kabanata na ito? 

6. Paano resurrected santo co-umiiral sa mga pisikal na mga bansa? 

7. Sino ang kasangkot sa malaki White trono ng Parusa ng vv. 11-15? PAGHAHAYAG 21 - 22 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Ang Bagong langit 
at ang New Earth 


Lahat ng bagay 
Made New 


Bisyon ng Bagong 
Jerusalem 


Ang Bagong langit 
at ang New Earth 


Ang langit 
Jerusalem 


21:1-4 


21:1-8 


21:1-4 


21:1-4 


21:1-4 


21:5-8 
21:5-8 


21:5-8 


21:5-8 


Ang Bagong 
Jerusalem 


Ang Bagong 
Jerusalem 


Ang mga pagsukat 
ng City 


Ang Bagong 
Jerusalem 


Ang mesyanik 
Jerusalem 


21:9-14 


21:9-21 


21:9-14 


21:9-21 


21:9-14 


21:15-21 


Ang kaluwalhatian 
ng Bagong 
Jerusalem 


21:15-21 
21:15-22:2 


Ang River at ang 
Tree of Life 


21:22-22:5 


21:22 


21:22-22:5 


21:22-22:3a 


Ang ilog ni buhay 


22:1-5 
Ang Coming ni 
Kristo 


Ang Oras ay 
Malapit 


Epilogo 


Ang Coming ni 
Hesus 
22:6-7 


22:6-11 


22:6 


22:6 


22:6-7 


22:7 


22:7 
22:8-11 


Si Hesus Testifies sa 
Simbahan 


22:8-9 


22:8-11 


22:8-9 


22:10-11 
22:10-15 


22:12-13 


22:12-17 


22:12-13 


22:12-13 
22:14-15 
22:14-15 


22:14-15 


Epilogo 


22:16-17 
22:16-17 


22:16 


22:16 
22:17a 


22:17 
22:17b 22:17c 


Ang Babala 
Paghihinuha 
22:18-19 


22:18-19 


22:18-19 


22:18-19 


22:18-19 
Ko Am Coming 
Mabilis 
22:20 


22:20-21 


22:20a 


22:20a 


22:20a 


22:20b 


22:20b 


22:20b 


22:21 
22:21 


22:21 


22:21 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANG AD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY 

A. Paghahayag 21-22 pagtibayin ang mga pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ng tao at simulan ang walang 
hanggan kaharian (cf. Dan. 7:13-14,27; ko cor. 15:27-28). Paghahayag 22:6-21 ay sa pagtatapos sa ang 
buong libro. 

B. Halos lahat ng sangkap sa mga ito ng dalawang chapters ay isang parunggit sa (1) Gen. 1-3; (2) PS. 
110, o (3) intertestamental Jewish apocalyptic literature. C. Nagkaroon marami diskusyon tungkol sa mga di-pangkaraniwang mga elemento na ito sa huling 

seksyon 

1. banggitin ng "mga bansa" - 21:14; 22:2 2. banggitin ng "Ang mga hari ng daigdig" - 21:24,26 

3. banggitin ng "marumi sa labas ng lungsod" - 21:27; 22:15 

May tila sa maaari tatlong posibleng kadahilanan para sa mga kasama na ang mga sangkap na ito: 

1. John ay alluding na OT prophecies. Tulad ng parables sa Gospels, mga interprete ay hindi sinadya 
upang literal kahulugan ang mga detalye, ngunit ang makilala ang mga pangunahing emphases. 

2. John's layunin ay upang ipakita ang pangkatapusan distinctions sa pagitan ng mga na-save at ang 
mawawala. 

3. Ang "bansa" na binanggit sa seksyon na ito ay ginagamit sa isang pangkalahatang-unawa etniko tulad 
ng "ang mga tao ng Diyos" sa 5:9; 7:9; 21:14 at 22:5. 

4. Dahil sa mga sangkap na ito ang ilang nakita ang mga na-save na Hudyo sa loob ng lungsod at ang mga 
na-save na Gentiles sa labas ng siyudad. Ngunit, dahil sa Galacia 3:29 at Efeso 2:11-3:13, ito lamang ay 
hindi maaaring maging isang viable teolohiko opsyon. 

Tingin ko diyan ay isang paglalagom sa pagitan ng chapters 17-19 at 20-22. Ito ay maaring ipaliwanag 
ang mga paulit-ulit na tema sa buong seksyon na ito. 

D. May isa pang serye ng ang "pitong" matatagpuan sa mga ito ng dalawang chapters. Ang mga ito ay 
ang mga bagay-bagay na ay hindi 

1. Ang dagat- 21:1 

2. Kamatayan -21:4 

3. Pagluluksa-21:4 

4. Iyak-21:4 

5. Masakit-21:4 

6. Gabi- 21:25 

7. Ang panunungayaw - 22:3 

E. Bilang ng judgments kaugnay sa Second Coming ni Kristo ay depicted sa pandrama fashion sa tatlong 
visions (seals, Trumpeta, at bowls), marahil ay langit depicted sa pandrama fashion sa tatlong OT 
metaphors: 

1. Ang mga simbahan, 21:1-8 

2. Bagong Jerusalem, 21:9-26 

3. Ang Hardin ng Eden, 22:1-5 

na ito ay maaari ring maging totoo ng paunang salita (1:1-8), na emphasizes 

1. Ang kamadalian ng Kristo ay babalik 

2. Ang katapatan ng Diyos na salita 

3. Ang kailangan ng kabanalan ng Diyos ang mga tao 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA NASB (BINAGO) TEKSTO: 21:1 - 4 

x At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang 
unang lupa ay lumipas na. Ang dagat ay wala na. 2 At akong si Juan, nakita ko ang banal na 
lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababang mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ay 
inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal na ginayakan para sa kaniyang magiging asawa. 
3 Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit. Sinabi nito: Narito, ang tabernakulo ng 
Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ang sumakanila at siya ang kanilang magiging Diyos. 4 Pupunasin ng 
Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang 
pag-iyak o ang kabalisahan. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na. 

21:1 "Pagkatapos Nakita ko ang" May span ng ilang panahon, kung magkano ang oras ay depende sa 
iyong interpretasyon ng "ang libong taon" ng kabanata 20. 

* "Ang isang bagong langit at bagong daigdig" Ang salitang Griyego para sa " bagong, "kainos, 
emphasizes kalidad, hindi sunud-sunod na oras (cf. 2:17; 3:12; 5:9; 14:3; 21:1,2,5). Ito ay isang OTtema, 
isang muling lumikha ng daigdig (cf. Isa. 11:6-9; 65:17; 66:22; makita din ROM. 8:18-25; II Alagang 
Hayop. 3:10,12). Lahat ng believers ay mga mamamayan ng Kaharian ang bagong (cf. Phil. 3:20; Eph. 
2:19; Heb. 12:23) at i-share ito sa paglikha ng mga bagong (cf. II cor. 5:17; Gal. 6:15; Eph. 4:24). Isang 
kahilera teolohiko konsepto ay ang "lungsod ng Diyos hindi ginawa sa mga tao na mga kamay" ng Heb. 
11:10,16; 12:22; 13:14. 

Ang bagong paglikha ay tulad ng unang paglikha. Langit ay maaaring ibalik Hardin ng Eden. Diyos, 
sangkatauhan, ang mga hayop, at ang lahat ng likas na paglikha ay samahan at magdiwang muli! Ang 
Bibliya ay nagsisimula sa Diyos, sangkatauhan, at ang mga hayop sa perpektong relasyon sa isang hardin 
(cf. Gen. 1-2). Ang Bibliya magwawakas sa Diyos at sangkatauhan sa isang hardin setting (cf. Rev. 21-22) 
at sa pamamagitan ng prophetic pagkakadamay, ang mga hayop (cf. Isa. 11:6-8; 65:25). Believers ay 
hindi pagpunta sa langit; ang bagong Jerusalem ay darating down out ng langit (cf. Rev. 21:2) at 
pagdating sa isang recreated at cleansed daigdig. Diyos at sangkatauhan ay sama-sama muli (cf. Gen. 
3:15; Isa. 7:14; 8:8,10; Rev. 21:3). 

* "Para sa unang langit at ang unang lupa lumipas ang layo" Magkakaroon ng isang ibalik paglikha (cf. 
Gawa 3:21; ROM. 8:21; Col. 1:20), hindi na apektado ng kasalanan (cf. II Baruch 37:6; II Alagang Hayop. 
3:10-12; Rev. 20 : 11). 

* "At diyan ay hindi na anumang dagat" Nagkaroon ng ilang mga pagpapakahulugan ng parirala na ito. 1. 
dahil ang dagat ay nabanggit sa 4:6 bilang isang paraan ng pagsasalita ng kabanalan ng Diyos na 
separates Kanya mula sa makasalanan sangkatauhan, ang ilang nakita ang kanyang exclusion dito bilang 
ang pananauli ng perpektong relasyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan 2. dahil sa Rev. 20:13 ang 
dagat seemed upang maging isa sa tatlong mga lugar na humahawak ng mga patay, ito ay isang paraan 
ng mga kasabihan na ang lahat ng mga patay na na-assigned sa isa sa dalawang walang hanggan 
destinies 3. dahil ang unang hayop sa Rev. 13:1 lumapit lumitaw ng ang dagat at doon ay isang parunggit 
sa dagat bilang tumutukoy sa masama ng mga tao sa Isa. 57:20, ito ay marahil ang buktot na hindi 4. 
dahil Rev. 17:15 ay isang quote mula sa Isa. 17:12-13 kung saan ang Waters manindigan para sa mga tao, 
maraming magsaysay na ito ay tumutukoy sa mga buktot ng bansa, tulad ng PS. 2. Gusto ko # 1 
pinakamahusay. 

21:2 "At nakita ko ang banal na lungsod, ang mga bagong Jerusalem," Jerusalem sa Palestine ay 
tinatawag na "ang banal na lungsod" sa Isa. 52:1 (cf. Isa. 48:2; 64:10; Dan. 9:24; Neh. 11:1). Ang bagong 
Jerusalem ay unang nabanggit sa 3:12 at alluded sa Heb. 11:10; 12:22; at 13:14. Ito ay nagpapakita kung 
paano John kinuha OT prophecies, mga tuntunin, mga pamagat, at ang mga pangako at inilapat ang mga 
ito sa bagong mga tao ng Diyos. Ang lungsod na ito ay hindi ang lumang tipan Jerusalem sa Palestine 
bilang ilang mga millennialists may assumed, ngunit ang bagong tipan sa langit Jerusalem. * "Pagdating down out ng langit" May mga hindi dalawang descendings, isa sa v. 2 at iba pang sa v. 10. 
Apocalyptic wika ay tunay likido at hindi dapat balangkas chronologically, logically, o literal. 

* "Handa na ginawa bilang isang nobya adorned para sa kanyang asawa" Ito ay isang parunggit sa Isa. 
61:10 (cf. 19:7). Sa mga huling chapters maraming metaphors ay ginagamit upang ilarawan ang mga tao 
ng Diyos: (1) ng isang nobya (cf. 19:7; 21:2); (2) ng isang kasal guest (cf. 19:9); at (3) isang lungsod (cf. 
21:22,9; 22:2). Ang OT metapora ng YHWH (cf. lalo Hos. 1-3) bilang asawa at Israel bilang nobya ay ang 
background ng imahe ng Iglesia bilang ng nobya Kristo (cf. Eph. 5:21-31). 

21:3 " 'tingnan mo, ang tabernakulo ng Diyos ay sa gitna ng mga tao'" Ang Griyego parirala repeats ang 
OT pangako ng Diyos tirahan sa mga lalaki sa tatlong iba't-ibang paraan: 1. ito ay isang parunggit sa 
templo, ang isang simbolo ng YHWH's presence 2. "Siya ay tumira sa mga ito" ay kung ano ang mga 
salitang "Immanuel" ng Isa. 7:14 (cf. Juan 1:14) meant 3. "Sila ay Kanyang mga tao" ay tipan 
terminolohiya; ngayon ang lahat ng mga tao believing (cf. Juan 10:16) ay pinili ng Diyos ang mga tao (cf. 
Lev. 26:11-12; Ezek. 37:23,27). 

21:4 "at Siya ay punasan paalis bawat pilasin mula sa kanilang mga mata" Ito ay isang parunggit sa Isa. 
25:8 (cf. Matt. 5:4; 7:17). Ang bagong edad ay isang panahon ng kagalakan, kapayapaan, pagkabuo, at 
purihin! 

* "At diyan ay hindi na anumang kamatayan" Ang huling kaaway (cf. Rev. 20:14) ay nawasak (cf. ko cor. 
15 : 26). Believers ay magkakaroon ng kanilang bagong katawan tulad ng Kristo ay resurrected katawan 
(cf. ko cor. 15:50-57; II cor. 3:18; ko Thess. 4:15-16; I Juan 3:2). 

* "Diyan ay hindi na maging anumang pagluluksa, o umiiyak, o masakit "Ito ay isang parunggit sa Isa. 
65:19 at din sumasalamin Isa. 35:10. 

* "Ang unang bagay na ang lumipas ang layo" Ang unang ginawa order ay apektado ng Taglagas (cf. Gen. 
3; 6:5,1-12,13), ngunit ang isang bagong order ay hindi tinatablan ng kasalanan ( Cf. Heb. 12:27-28). NASB (BINAGO) TEKSTO: 21:5 - 8 

5 Ang nakaupo sa trono ay nagsabi: Tingnan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. At 
sinabi niya sa akin: Isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat. 

6 At sinabi niya sa akin: Ang lahat ay naganap na. Ako ang Alpha at Omega, ang Simula at ang 
wakas. Ibibigay ko ang tubig ng buhay na walang bayad sa sinumang nauuhaw. 7 Ang 
magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay. Ako ay kaniyang magiging Diyos at siya ay 
magiging anak ko. 8 Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga 
kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay-tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga 
sumasamba sa diyos-diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa na 
nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. 

21:5 "At Siya na sits sa trono said" ang Diyos ang nagsasalita ng ilang ulit sa paghahayag (cf. 1:8 at 
marahil 16:1,17). May parang isang mapakay ambiguity sa bilang na sits sa trono, YHWH o ang Mesiyas (cf. 22:3). Tingnan ang fuller tandaan sa 20:11. Tulad ng unang paglikha ay nagdala na sa pamamagitan 
ng Diyos (ibig sabihin ang Ama sa pamamagitan ng Anak) sinasalita salita (cf. Gen. 1:3,6,9,14,20,24; PS. 
33:6,9), nang sa gayon din ay Kanyang bagong paglikha. 

* "ako ay ang paggawa ng lahat ng bagay bagong" Ito ang pangako ng Isa. 60-66. Ito ay tumutukoy sa 
bagong edad ng Espiritu, ang edad ng Mesiyas, ang edad ng katuwiran, na kung saan si Hesus 
inaugurated sa Kanyang unang pagdating at ito ay maganap sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ito ay 
isang metapora para sa katiyakan ng Diyos ay maging isang katotohanan (cf. 1:19; 14:13; 17:17; 19:9). 

* "Ang mga salitang ito ay tapat at tunay na" Ang parirala ay ginagamit upang ilarawan ang (1) Jesus, Cf. 
1:5; 3:7,14; 19:11; (2) ni Hesus' mga, Cf. 17:14; at (3) ng Diyos salita Cf. 19:9; 21:5; 22:6. Madalas na ang 
Diyos ay inilarawan bilang "makatarungan at true" (cf. 15:3; 16:7; 19:2). Ang Hebreo-iisip na ito sa likod 
ng Griyego parirala ay magpahiwatig trustworthiness. 

21:6 "Ito ay tapos na" Ito ay isang perpektong Aktibong nagpapakilala. Ito ay maaaring may kaugnayan 
sa katiyakan ng Diyos ng mga pangako tungkol sa parehong galit para sa mga unbelievers paglaya at para 
sa mga believers (cf. 6:11; 10:7; 16:17), o ang katangian ng mga pangako ng Diyos (cf. 1:1,3; 3 : 11; 10:6; 
12:12; 22:7,10). 

* "Ako ang Alpha at ang Omega" Ito ay ginagamit ng Diyos sa Isa. 44:6 at Rev. 1:8; gayunman, ito ay 
lubhang makabuluhan na ito parirala, kahit na ng isang pamagat para sa Ama, ay ginagamit din para sa 
Mesiyas sa 1:17 at 22:13. Ito ay isa pang halimbawa ng mga may-akda NT-aaplay para sa mga pamagat 
ng Diyos sa Anak. May mga ilang uri ng mga parirala kasama na naglalarawan ng Diyos walang hanggan, 
natatanging-iral: (1) "ang una at ang huling," Cf. Isa. 41:4; 44:6; 48:12; Rev. 1:17; 2:8; 22:13; (2) "simula 
at ang wakas," Cf. 21:6; 22:13; at KJV 1:8; at (3) "na at kung sino ay at sino ay dumating," Cf. 1:4,8; 4:8. 
Lahat ng mga ito ay may kinalaman sa Diyos tipan pangalan, YHWH, na kung saan ay ang kausatiba form 
ng Hebreo verb "upang maging" (cf. Exod. 3:14; Isa. 43:10,13; 46:41; PS. 90: 2; 93:2). 

* "Ako ay magbibigay sa isa na thirsts mula sa bukal ng tubig ng buhay na walang gastos sa" Ang OT ay 
parunggit sa Isa. 55. Ang imbitasyon ay para sa lahat at ito ay ganap na walang bayad (cf. ROM. 3:24; 
6:23; Eph. 2:8)! Ano ang isang kamangha-mangha ang imbitasyon mula sa Diyos ang kanyang sarili ng 
availability ng kapatawaran. Sangkatauhan sa pagtubos ay palaging central sa puso at isip ng Diyos (cf. 
9:20 - 21; 14:6-7; 16:9,11; 22:17). Sa OT spring ng tubig ay madalas na iniuugnay sa Diyos pagbibigay 
para sa espirituwal na mga pangangailangan ng sangkatauhan (cf. PS. 36:9; Isa. 12:3; 44:3; 49:10; Jer. 
2:13; 17:13; din Juan 4:10). 

21:7 "Siya na overcomes" Ito ay isang Present Aktibong pandiwari, na kung saan ay isang patuloy na 
reference sa doktrina ng pagtitiyaga sa gitna ng isang panahon ng kakila-kilabot-uusig. Ang parirala ay 
nangyayari sa lahat ng dako ang mga titik sa pitong simbahan (cf. 2:7,11,17,26; 3:3,5,12,21), na-link ang 
pagbubukas chapters ng paghahayag sa pagtatapos. Tingnan ang mga espesyal na paksa sa tiyaga sa 2:2. 

* "Ay magmana ng mga bagay-bagay" Ang gantimpala ng mana sa v. 7 (cf. ko Alagang Hayop. 1:4,5; 
ROM. 8:17) at ang mga babala sa v. 8 ay laban sa mga senaryo ng mga potensyal na apostasy sa isang 
edad ng-uusig. Ang serye ng mga buktot apostates (cf. v. 8) ay halos katulad ng isang matatagpuan sa I 
cor. 6:9-10. * "at ako ay kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak na lalaki" Ang mga ito ay mga kasunduan 
parirala (cf. v. 3) na kung saan ay kaya karaniwan sa OT (cf. Exod. 6:7; 29 : 45,46; Lev. 26:11-12; II Sam. 
7:14; PS. 89:26-27; Jer. 7:23; 11:4; 30:22; 33:38; Ezek. 11: 20; 14:11; 34:30; 36:28; Hos. 2:23; Zech. 8:8; 
13:9) at ang mga ito ay ginagamit din sa NT (cf. II cor. 6:16,18). Ang konsepto ng tipan ay marahil ang 
unifying tema ng Bibliya. Sangkatauhan ay alienated mula sa Diyos (cf. Isa. 53:6; ROM. 3:9-18,23). 
Sangkatauhan ay hindi makahanap ng Diyos. Diyos na umabot sa amin; Diyos ay pursuing sa amin! 
Kanyang alok ng muling pagsasama-sama ay isa sa mga tipan. 

Siya initiates (cf. Jer. 31:3; Juan 6:44,65); Siya ang nagtatakda ng-uusapan, ngunit ang mga tao ay dapat 
na tumugon sa mga tinukoy na paraan. Ang mga paraan ay may iba-iba sa nilalaman (Adam / Eba, 
ipinagbabawal na puno; Noe, isang bangka; Abraham, ang lupa, ang isang anak na lalaki;-akda ng mga 
batas, ang isang batas code), ngunit ang mga porma ng pagtanggap, ng pananampalataya sa katapatan 
ng Diyos, ay nananatiling ang parehong (cf. ROM. 4). Ang Lumang Tipan ay kinakailangan; sa gayon ay 
ang Bagong (cf. Mark 1:15; Gawa 3:16,19; 20:21). Sangkatauhan ay kailangang tumugon pareho sa una 
at patuloy sa pananampalataya, pagsisisi, pagkamasunurin, serbisyo, pagsamba, at tiyaga. 

21:8 Ito ay di-pangkaraniwang upang mahanap ang mga serye ng mga kasalanan kapag paghuhusga ay 
naganap at ang mga makasalanan ay may parang tinanggal (sa pamamagitan ng tagumpay ng si Hesus at 
ang Second Coming, Cf. 19:5-21 at ang White trono, Cf. 20:11-15). Ito ay hindi sa sinasabi na ang ilang 
mga believers may hindi kasalanan ngunit ang mga ito na ang kanilang buhay ay hindi characterized ng 
mga kasalanan (cf. I John 3:6,9). Ito ay parang isang pampanitikan pamamaraan upang ipakita ang 
pagkakaiba sa pagitan ng walang hanggan ang mga na-save at ang nawala o ng isang aspeto ng 
apocalyptic drama (paulit-ulit para sa diin). 

* "Ang lake na Burns na may sunog. . . ang ikalawang kamatayan "Obviously ang lake ng sunog ay 
magkasingkahulugan sa ikalawang kamatayan o sa aming konsepto ng Hell, na si Jesus na tinatawag na 
Gehenna (isang salitang Griyego na kung saan ay hindi lilitaw sa paghahayag). 9 NASB (BINAGO) TEKSTO: 21:9 - 14 

Ang isa sa pitong anghel ay nagpakita sa akin. Sila ang mga anghel na may pitong mangkok na 
puno ng pitong huling mga salot at nagsalita sa akin: Halika rito. Ipapakita ko sa iyo ang 
babaeng ikakasal na asawa ng Kordero. 10 Dinala niya ako sa Espiritu patungo sa isang dakila at 
mataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang isang dakilang lungsod, ang banal na Jerusalem. 
Ito ay bumababang buhat sa langit mula sa Diyos. n Taglay nito ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang 
ningning nito ay katulad sa isang napakahalagang bato, katulad ng isang kristal na batong 
haspe. 12 lto ay may isang dakila at mataas na moog at labindalawang tarangkahan. Sa 
tarangkahan ay may labindalawang mga anghel. May nakaukit na pangalan sa tarangkahan. Ito 
ay ang mga pangalan ng labindalawang lipi ng mga anak na lalaki ni Israel. 13 Tatlong 
tarangkahan ang nasa gawing silangan. Tatlong tarangkahan ang nasa gawing hilaga. Tatlong 
tarangkahan ang nasa gawing timog. Tatlong tarangkahan ang nasa gawing kanluran. 14 Ang 
pader ng lungsod ay may labindalawang saligan. Sa kanila ay ang labindalawang pangalan ng 
mga apostol ng Kordero. 21:9 "ng isa sa pitong mga anghel" Ito ay ang eksaktong paglalarawan ng anghel sa 15:1,6-8; 16:1; at 
17:1 na poured out ng pitong bowls. Mayroong isang tradisyon sa rabbinical Hudaismo na may pitong 
anghel ng presence na maglingkod sa Diyos. Narito, may isang anghel para sa bawat salot. 

21:10 "At siya dala ako sa malayo sa Espiritu" Ito ay isang pampanitikan pamamaraan upang ipakita ang 
iba't ibang mga visions (cf. 1:10; 4:2; 17:3; 21: 10). 

* "sa isang malaki at mataas na bundok" Maraming naniniwala na ito ay sa direktang antithesis sa malaki 
kalapating mababa ang lipad na sa plain. Gayunman, John alludes sa maraming OT passages, kaya dito 
siya ay maaring tumutukoy sa mga mahiwaga hilagang bundok na kung saan ang Diyos na buhay (cf. 
Ezek. 40:2; Isa. 2:2; 14:13; Mic. 4:1; ko Enok 18:8; 25:3). Ito ay kahit posible na ito alludes sa Satanas ang 
tentasyon ni Hesus sa Matt. 4:8. 

* "At nagpakita sa akin ang mga banal na lungsod, Jerusalem, pagdating down out ng langit" Ito ay langit 
Jerusalem, isang metapora ng presensiya ng Diyos (cf. v. 2). Ang kasaysayan makasalanan Jerusalem ay 
tinalakay sa 11:1-13. Ang kabisera ng lungsod ni David ay naging universalized sa end-time abode ng 
lahat ng mga tao ng Diyos (cf. Juan 14:2-3). 

21:11 "Ang kanyang luningning ay tulad ng isang napaka-mahal ng bato, gaya ng isang bato ng mga 
kristal-malinaw haspe "Ang lungsod (cf. vv. 11-27) ay inilarawan sa very beautiful, pisikal, at moral na 
termino. Tulad ng lahat ng libro ng paghahayag, ang kabanata ay makahulugan. Tao 'makasalanan, 
wakas isipan lamang ay hindi maintindihan ang panghuli kagalakan at kaluwalhatian ng presensiya ng 
Diyos (cf. I cor. 2:9). Literal jewels at ang isang hindi kapani-paniwala sinaunang lungsod ay maaaring 
maging magandang metaphors, ngunit sila ay hindi talaga tunay na buhay! Langit ay tunay na pareho 
ang isang tao (Hesus), at isang lugar (para sa mga relasyon sa may tatlong Diyos). 

21:12 "sa alas-dose gate, at sa gate labindalawang mga anghel" Ito ay isang parunggit sa Ezek. 48:31-34. 
Ang bilang "alas-dose" nangyayari muli at muli sa mga natitira sa kabanata na ito at ang ilang mga unang 
verses ng kabanata 22. Ito ay ang Bibliya bilang simbolo ng organisasyon (labindalawang buwan, alas- 
dose tribes, o labindalawang apostoles) o ng Diyos ang mga tao. Tingnan ang mga espesyal na paksa: 
ang Numero ng alas-dose sa 7:4. 

* "At pangalan ay nakasulat sa mga ito, na kung saan ay ang mga pangalan ng mga alas-dose tribes ng 
sons ng Israel" Ang listahan ng mga alas-dose tribes sa Rev. 7:5-8 ay bahagya altered upang ipakita ang 
kanilang sinasagisag kalikasan. Narito, ito ay lubhang mahalaga sa mga tanda na ang OT sa mga tao ng 
Diyos, na inilalarawan bilang gate sa v. 12, ay sama-sama sa NT ang mga tao ng Diyos, na inilalarawan 
bilang pundasyon bato, sa v. 14. May ay palaging isa lamang sa mga tao ng Diyos, ngunit ang misteryo na 
ito ay hindi malinaw na nagsiwalat hanggang sa Ebanghelyo (cf. Eph. 2:11-3:13). 

21:14 "ang mga pader ng lungsod ay may labindalawang pundasyon bato, at sa ang mga ito ay ang 
labindalawang pangalan ng labindalawang apostoles ng Lamb "Lahat ng mga metaphors allude sa 
Ezekiel's end-oras na templo (cf. Ezek. 40-48). Maraming mga commentators ay may asserted na ito ng 
tula ay nagpapakita na ang mga may-akda ay hindi maaaring magkaroon ng na-John ang Apostle. 
Gayunman, Paul ay gumagamit ng isang katulad na parirala sa Eph. 2:20. NASB (BINAGO) TEKSTO: 21:15 - 21 

15 Ang nagsalita sa akin ay may isang gintong panukat. Taglay niya ito upang sukatin niya ang 
lungsod, ang tarangkahan nito at ang pader nito. 16 Ang lungsod ay parisukat. Ang haba nito ay 
katulad din ng luwang nito. Sinukat niya ang lungsod ng panukat. Ang haba, ang luwang at ang 
taas nito ay magkakasukat na dalawanglibo at dalawangdaang kilometro. 17 Sinukat niya ang 
moog at ito ay isangdaan at apatnapu't apat na siko. Ito ang sukat ng haba ng siko ng isang tao, 
na siya ring sukat ng anghel. 18 Ang pader ay yari sa haspeng bato. Ang lungsod ay yari sa dalisay 
na ginto, katulad ng malinaw na salamin. 19 Ang mga saligan ng lungsod ay nagayakan ng lahat 
ng uri ng mga mahalagang bato. Ang una ay haspeng bato. Ang pangalawa ay sapirang bato. 
Ang pangatlo ay kalsedonyang bato. Ang pang-apat ay esmeraldang bato. 20 Ang panglima ay 
batong onise. Ang pang-anim ay batong kornalina. Ang pangpito ay batong krisolito. Ang 
pangwalo ay batong berilo. Ang pangsiyam ay batong topasyo. Ang pangsampu ay batong 
krisopraso. Ang panglabing-isa ay batong hasinto. Ang panglabindalawa ay batong amatista. 
21 Ang labindalawang tarangkahan ay labindalawang perlas. Ang bawat tarangkahan ay isang 
perlas. Ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto katulad ng salaming malinaw. 

21:15 "Ang isa na pumigil sa akin ay may isang gintong pagsukat rod upang masukat ang lungsod" 
pagsukat ay ginamit mas maaga upang ipakita ng Diyos na proteksyon at pag-aalaga (cf. 11:1-2; Jer. 
31:38-40; Zech. 2 :l-5). Ang end-time na paghula ng Ezekiel 40 din ay nagsasangkot ng pagsukat. 

21:16 "Ang lungsod ay inilatag out bilang isang parisukat na" Ito ay maaaring isang parunggit sa Banal ng 
Holies (cf. I Kgs. 6:19-20), na kung saan ay din ng isang perpektong kubo. Ang dahilan na walang templo 
(cf. 21:22) ay dahil sa kanyang sarili sa Diyos ay ang tuksuhan. Ito ay maaaring John's paraan ng 
pagpapakita na OT prophecies tulad Ezek. 40-48 ay sinasagisag o na ito ay matutupad sa ibang paraan. 

* "Labing-limang daang milya" literal na ito ay "labindalawang libong stadia-isang daan at apatnapu't- 
apat na cubits." Ang mga ito ay multiples ng alas-dose; hindi sila sumangguni sa isang literal lungsod, 
ngunit perpekto measurements na nagpapakita na ang Diyos ay nagdudulot ng kakaibang kapaligiran 
para sa mga permanenteng kagalakan at relasyon sa pagitan ng kanyang sarili at sa kanyang mga tao (cf. 
Juan 14:2-3) sa isang perpektong kubo simbolo na tulad ng OT "Banal ng Holies." 

21:18-20 "Ang mga materyal sa mga pader ay" Ang serye ng mga bato ay maaaring kinilala na may 1. ang 
mga bato sa ephod ng High Priest (cf. Exod. 28:17-20), gayunman, ang kautusan at ang mga pangalan ay 
naiiba. Na ito ay hindi na kakaiba dahil ang mga pangalan ng mga sinaunang bato ay nagbago mula sa 
mga bansa sa bansa at siglo sa siglo. 2. ang jeweled lungsod ng Isa. 54:11-17 3. ang gara ng hari ng mga 
gulong (o Satanas) conveyed sa hari (o sa langit) jewels sa Ezek. 28:12-13 4. ang Zodiac, ngunit iniharap 
na baligtad ang pagkakasunudsunod (Philo at Josephus) 

21:21 "At ang alas-dose gate ay labindalawang pearls; bawat isa sa mga gate ay isang solong perl" Ito ay 
makahulugan. Ito goes sa rabbinical mga tradisyon ng Talmud, "ang Sanhedrin" 100a, na estado na ang 
mga end-oras lungsod gate ay ginawa sa isang solong bato 45 mga paa matangkad. 

* "At ang mga kalye ng lungsod ay purong ginto, tulad ng mga transparent na salamin "Ito ay 
makahulugan. Kami ay dapat na tantuin na Diyos sa lungsod na ito ay hindi lamang pantao kayamanan, 
ngunit napakahalaga symbolizes ang halaga at kabanalan ng Diyos presence. NASB (BINAGO) TEKSTO: 21:22 - 27 

22 At wala akong nakitang anumang banal na dako dito. Ang dahilan ay ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ay ang mga banal na dako nito. 23 Ang lungsod ay 
hindi nangailangan ng araw o buwan upang magliwanag dito sapagkat ang kaluwalhatian ng 
Diyos ang nagbigay-liwanag dito. Ang Kordero ay ang ilawan nito. 24 Ang mga bansa ng mga 
iniligtas ng Diyos ay maglalakad sa liwanag nito. Ang mga hari sa lupa ay magbibigay ng kanilang 
kaluwalhatian at karangalan dito. 25 Kailanman ay hindi isasara ang tarangkahan nito sa araw 
sapagkat wala ng gabi roon. 26 Dadalhin nila ang kaluwalhatian at karangalan ng mga bansa dito. 
27 Kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi o ang ang sinumang gumagawa 
ng kinapopootan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinunga-lingan. Ang makakapasok lamang 
doon ay yaong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. 

21:22 "Nakita ko ang walang templo sa mga ito, para sa Panginoong Diyos ang Almighty at ang Lamb ay 
kanyang templo" Ito ay lubhang kakaiba kapag inihambing sa maraming passages sa paghahayag na 
kung saan ang isang lubos na templo ay depicted (cf. 3:12; 7 : 15; 11:1,2,9,19; 14:15,17; 15:5,6,8; 
16:1,17). Ang parehong konsepto ng isang templo sa langit ay nagsiwalat sa mga libro ng mga Hebreo 
(cf. 8:2-5; 9:11,23-24.) 

* "Ang Panginoong Diyos ang Almighty" Narito muli ay ang tatlong pinakakaraniwang ginagamit OT 
pamagat para sa Diyos (YHWH, El Shaddai at Elohim) na ginagamit sa kumbinasyon (cf. 1:8; 4:8; 11:17; 
15:3; 16:7) upang ipakita ang kamahalan ng Kanya na sits sa trono. Paunawa Kanyang close na 
koneksyon sa Lamb ng Rev. 5. Sila paghahara magkasama at may isa lamang trono (cf. 22:1,3). 

21:23 "sa lungsod ay hindi na kailangan ng Linggo o ng buwan upang tumanyag sa mga ito, para sa 
kaluwalhatian ng Diyos ay illumined ito, at nito lampara ay ang Lamb "Ang kaluwalhatian ng Ama at 
Anak ay ang lahat ng mga pananglaw na kailangan (cf. PS. 36:9; Isa. 24:23; 60:19-20; Zech. 14:6-7 at din 
Rev. 22:5). Ito ay marahil ay isang paraan ng mariin tanggihan astral pagsamba. 

21:24 "Ang mga bansa ay sa pamamagitan ng paglalakad nito ilaw, at ang hari ng daigdig ay magdala ng 
kanilang kaluwalhatian sa ito" Ito ay mahirap maintindihan kung bakit ang "mga bansa" ay patuloy na 
nabanggit sa post na ito-White trono na seksyon ng paghahayag. Ito ay maaaring maging isang simpleng 
OT parunggit sa PS. 72:10-11; Isa. 49:23; 60:3,15,16. Ito ay hindi literal, ngunit pampanitikan! Ito ay 
kumakatawan sa lahat ng mga tao mula sa lahat ng tribes at sa mga bansa na gawin ang mga tao ng 
Diyos. 

21:25 "Sa mga araw (para sa mga may ay walang gabi doon) nito gate ay hindi isinara" Ito ay isang 
parunggit sa Isa. 60:11 o Zech. 14:6-7. Ang konsepto ng kadiliman sa Bibliya ay kadalasang isang 
metapora para sa mga kasalanan (cf. Matt. 6:23; 8:12; 22:13; 25:30). Banayad at madilim ay lalong 
mahalaga sinasagisag teolohiko contrasts para sa John (cf. Juan 1:4-5, 7-9; 3:19-21; 8:12; 11:9-10; 12:35- 
36,46; ko Juan 1:5 - 7; 2:8-11). Ang gate hindi close symbolizing lihin, availability, walang takot sa atake. 

21:27 "wala marumi, at hindi isa na gawi abomination at nakahiga" Ito ay isang parunggit sa Isa. 52:1; 
Ezek. 44:9; Zech. 14:21 na parang isang pampanitikan pamamaraan na ipinapakita ang panghuli pagkakaiba sa pagitan ng Diyos at sa mga tao ng masama ng isang (cf. v. 24). Ang bagong edad ay sa 
lighter, buksan lungsod, isang lungsod ng kumpletong katuwiran. Walang masama kasalukuyan! 

* "Nakasulat sa Lamb's book ng buhay" Ito metaporiko phrase "sa libro ng buhay" ay matatagpuan din 
sa Rev. 20:12-15, kung saan ang dalawang mga libro ang mga nabanggit: (1) ang libro ng buhay , na kung 
saan ay binubuo ng mga pangalan ng mga tao ng Diyos (cf. Exod. 32:32; PS. 69:28; Isa. 4:3; Dan. 12:1; 
Lucas 10:20; Phil. 4:3; Heb . 12:23; Rev 13:8; 17:8; 20:15; 21:27), at (2) ang libro ng mga gawa o 
remembrances na talaan parehong makasalanan at mga banal gawa (cf. PS. 56:8, 139 : 16; Isa. 65:6; Mai. 
3:16). Ang mga ito ay metaporiko ng Diyos ay perpekto memorya. 

PAHAYAG 22 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:1 - 5 

1 lpinakita niya sa akin ang isang ilog na may dalisay na tubig na nagbibigay buhay. Ito ay 
nagniningning katulad ng kristal. Ito ay lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. 2 Sa 
kalagitnaan ng lansangan at sa magkabilang panig ng ilog, naroroon ang punong-kahoy na 
nagbibigay buhay. Ito ay nagbubunga ng labindalawang bunga. Bawat buwan ay magbibigay ng 
kaniyang bunga. Ang dahon ng punong-kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. 3 Doon ay 
hindi na magkakaroon ng sumpa. Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay makikita sa lungsod. Ang 
kaniyang mga alipin ay maglilingkod sa kaniya. 4 Makikita nila ang kaniyang mukha. Ang 
kaniyang pangalan ay nasa mga noo nila. 5 Hindi na magkakaroon ng gabi roon. Hindi na nila 
kailangan ang isang ilawan o ang liwanag ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang 
magliliwanag sa kanila. Sila ay maghahari magpakailan pa man. 

22:1 "Pagkatapos siya ay nagpakita sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay" May dapat ay walang mga 
kabanata dibisyon dito. Ang konsepto ng isang ilog umaagos mula sa presensiya ng Diyos ay isang 
parunggit sa OT (cf. PS. 46:4; Ezek. 47:1-12; Joel 3:18; Zech. 14:8). Ng tubig ay isang pangkaraniwang 
metapora referring sa Diyos abundantly supplying ang mga espirituwal na mga pangangailangan ng 
Kanyang mga tao (cf. Isa. 12:3; 44:3; 49:10; Jer. 2:13; 17:13; Juan 4:10-15; Rev. 7:17; 21:6). Lamang ni 
John ay gumagamit ng mga kataga ng buhay (zo ') upang sumangguni sa muling buhay. 

* "Malinaw na kristal" Ito ang nagsasalita ng kabanalan ng Diyos sa langit lungsod (cf. 4:6). 

* "Na nagmumula sa trono ng Diyos at ng Lamb "May isa lamang trono (cf. 21:22). Ito ay 
anthropomorphic na wika mula sa sinaunang silangang hari hukuman imahe. Ang Diyos ay isang walang 
hanggan espiritu; Siya ay hindi umupo sa isang pisikal na trono. Ito ay isang metapora ng Kanyang 
pinakamakapangyarihan tuntunin. 

22:2 "Sa alinman sa gilid ng ilog ay ang puno ng buhay" Ang parehong puno ay alluded sa Rev. 2:7. Ang 
buong paningin ay mula sa Ezek. 47:1-12 (dito, v. 12). Mayroong maraming mga sanggunian sa Jewish 
apocalyptic literature sa puno ng buhay na natagpuan sa Gen. 2:9; 3:22 (cf. Enok 25:2 ff; IV Esdras 7:53; 
8:52; II Enok 8:3). Na kung saan si Adam tapos na mula sa Diyos (pagsasama, kaalaman, buhay na walang 
hanggan), ang Diyos na ngayon ay nagbibigay ng malayang matubos sa sangkatauhan (cf. Phil. 2:6). 

22:3 "Doon ay hindi na maging anumang sumpa" Ito ay isang parunggit sa Gen. 3:17 at Zech. 14:11. Ang 
bagong edad ay darating at ang sumpa ng OT (cf. Eph. 2:15-16; Col. 2:14) na ito ay tinanggal na ni Kristo ang kamatayan (cf. ROM. 8:18,25; Gal. 3:13 ; Eph. 2:13,16). Sa paghahayag ng kristal dagat ng 4:6 
symbolizes ng Diyos transendente kabanalan. Pagkalugmok sangkatauhan ay hindi pamamaraan ng 
Diyos, ngunit ngayon ang dagat ay tinanggal (cf. 21:1). Ito ay posible na ang mga kataga ng 
kumakatawan sa Hebreo charam, ibig sabihin ay nawasak o ganap nawasak (cf. Zech. 14:11). Kung ito 
ang OT parunggit, at pagkatapos na ito ay tumutukoy sa mga taludtod ang seguridad ng bagong 
Jerusalem at magiging katulad ng pangako ng Alagang Hayop ko. 1:4-5. * Notice ng di-pangkaraniwang 
pambalarila tampok ng parirala na ito. May isa trono, ngunit dalawa sa mga ito (ibig sabihin ang Diyos at 
ang Lamb). Gayunman, ang servants maglingkod "Kanya" (singular). Ito ay ang misteryo ng isang diyos at 
pagkakatawang-tao. Isang Diyos, kundi pati na rin ng isang banal na Mesiyas (at ng isang personal na 
Banal na Espiritu). 

22:4 "sila ay makita ang kanyang mukha" Sa OT na makita ang Diyos meant kamatayan. Akda ng mga 
batas ay hindi pinahihintulutan para makita ang mukha ng Diyos (cf. Exod. 33:20). Nakikitang Diyos o 
tirahan sa Diyos ay Gantimpala sa mga purong (cf. PS. 11:7; 16:11; 17:15; 140: 13; Matt. 5:8). Ang 
orihinal na matalik na inilaan sa Eden na ito ay ganap na ibalik (cf. PS. 42:1-2)! 

* "At ang Kanyang pangalan ay sa kanilang foreheads" Bilang Satanas minarkahan ng kanyang mga (cf. 
13:1-17; 14:9 ; 20:4), ang Diyos ang Kanyang minarkahan (cf. 3:12; 7:3; 14:1). Ito ay isang simbolo ng 
pagmamay-ari at seguridad. 

22:5 "diyan ay hindi na maging anumang gabi" (cf. 21:23-25; Isa. 60:19-20; Zech. 14:7) 

* "At sila ay maghari magpakailanman at kailanman" Sino ang mga patakaran na may Kristo sa panahon 
ng kaharian ng sanlibong taon? Chapter 20:4-5 ay nagpapahiwatig lamang ng mga Kristiyano na 
nanirahan sa panahon ng end-time-uusig, ngunit Rev. 2:26 at 5:10 magpahiwatig na ang lahat ng mga 
santo ay tuntunin na may Kristo sa lupa. Walang malinaw na pagkita ng kaibhan sa Bibliya sa pagitan ng 
mga walang hanggan paghahara (cf. Dan. 2:44; 7:14,18; Isa. 9:7; Lucas 1:33; II Alagang Hayop. 1:11; Rev. 
11:15) at sa panahon ng kapangyarihan ng sanlibong taon. Ito ay hermeneutically hindi nararapat na 
magkamit ng isang pangunahing doktrina mula sa isang apocalyptic dagat. Ang tula ay nagpapahiwatig 
ng isang walang hanggan paghahara. Ang mga imahe ng Diyos ang mga tao na nakakaranas ng isang 
masamang mananalakay, na lubos nawasak ng Diyos, ay kinuha mula sa Ezek. 37-39. John hindi inilaan 
na ito upang maging interpreted literal! Ito ay isang pang-aabuso ng authorial layunin upang buksan 
apocalyptic imahe sa makasaysayang literalness! Ang aming pag-ibig para sa Bibliya at sa aming 
pagkamausisa tungkol sa hinaharap ay may dulot ng modernong kanluranin iglesia sa kahulugan 
panghuhula at apocalyptic literature sa kakaiba at pinilit na paraan! Tingnan ang mga espesyal na paksa: 
Reigning sa Kaharian ng Diyos at 5:10. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:6 

6 Sinabi ng anghel sa akin: Ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Ang Panginoong Diyos ng mga 
propetang banal ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita ang mga bagay na dapat nang 
mangyari kaagad. 

22:6 "siya sinabi sa akin" Ito ay tumutukoy sa mga anghel na nagkaroon ng pitong bowls ng paghuhusga 
(cf. 21:9; 22:1,8,9,10). * "Ang mga salitang ito ay tapat at tunay na" Ang parirala ay ginagamit sa paglalarawan ng (1) Hesus (cf. 
1:5; 3:7,14; 19:11); (2) ni Hesus' mga (cf. 17:14); at (3) ng salita ng Diyos (cf. 19 : 9; 21:5; 22:6). Madalas 
na ang Diyos ay inilarawan bilang "makatarungan at true" (cf. 15:3; 16:7; 19:2). Ang Hebreo na ito sa 
likod ng parirala nagpapahiwatig kabuuang trustworthiness. 

* "Ang Panginoon, ang Diyos ng espiritu ng mga propeta" Ito ay marahil 1. isang parunggit sa 19:10 2. 
isang reference sa inspirasyon ng OT (cf. II Tim. 3:16; II Alagang Hayop. 1:20-21) 3. isang reference sa 
inspirasyon ng NT (cf. II Alagang Hayop. 3:15-16) 4. isang reference sa Ebanghelyo preachers ng John's 
araw 5. isang reference sa John's book (visions) Ang orihinal na Griyego teksto ay walang paggamit ng 
malaking titik. Kadalasan ang mga interprete o tagasalin ay dapat magpasiya kung "espiritu" ay 
tumutukoy sa mga Banal na Espiritu o ang mga tao na espiritu. Ang tekstong ito ay tumutukoy sa mga 
tao na espiritu (cf. ko cor. 14:32; Heb. 12:9). 

* "Na ipinadala sa Kanyang anghel" Ito ay isang parunggit sa 1:1. Ang mga pagsasara ng verses ay tunay 
katulad sa kanilang motifs na kabanata 1. Ang mga tradisyonal na mga personal na sulat na format na 
ginamit sa kabanata 1 ay ginamit muli sa kabanata 22. 

* "Ang mga bagay-bagay na kung saan ay dapat na sa lalong madaling panahon manyari" May isang 
serye ng mga allusions sa panganib ng Panginoon ay darating (cf. 1:1,3; 3:11): vv. 6 (dalawang beses), 7, 
10, 12, at 20. Ang dalawang-libong-taon-antala kaya malayo ay tila mahirap para sa mga believers na 
maunawaan (ang pagka-antala ay nagsiwalat sa II Thessalonians), ngunit ito ay dapat na makikita na ang 
bawat henerasyon ng mga Kristiyano ay ang pag-asa ng pagdating ng Panginoon sa kanilang mga araw. 
Diyan ay isang tunay na pag-igting sa NT sa pagitan ng anumang-sandali bumalik ng Panginoon at ang 
ilang mga bagay-bagay na dapat mangyari muna. Believers ay manatiling tapat at aktibong! Ito ay isang 
maikling-quote sa paksa na ito mula sa aking mga puna sa Mateo. "May makabalighuan teolohiko igting 
sa pagitan ng 1. ang anumang sandali bumalik (cf. 24:27,44) at ang katunayan na ang ilang mga 
pangyayari sa kasaysayan ay dapat na 2. ang Kaharian bilang hinaharap at ang Kaharian bilang 
kasalukuyan. 

Ang NT mga estado na ang ilang mga kaganapan ay magaganap bago ang Second Coming. 1. sa 
Ebanghelyo preached sa buong mundo (cf. 24:14: Mark 13:10) 2. ang malaki apostasy (cf. 24:10-13,21; 
ko Tim. 4:1; II Tim. 3:1 ff; II Thess. 2:3) 3. ang paghahayag ng "tao ng kasalanan" (cf. Dan. 7:23-26; 9:24- 
27; II Thess. 2:3) 4. pagtanggal ng isa na restrains (cf. II Thess. 2:6-7) 5. Jewish-buhay (cf. Zech. 12:10; 
Rom. 11) "ng mga taong naniniwala na mayroong makabuluhang paralelismo sa pagitan ng mga pitong 
pampanitikan mga yunit ng libro din magpahayag na ang bawat isa sa mga ito ay kumakatawan sa 
panahon sa pagitan ng una at pangalawang comings ni Kristo mula sa iba't ibang perspectives (hal. 
William Hendriksen, higit sa Conquerors). Kung ito ay totoo at pagkatapos ay ang mga teksto na 
sumangguni sa nalalapit pagdating ni Kristo (cf. 1:3; 3:11; 22:7,10,12,20) sumangguni sa pagsisimula ng 
mga prophecies pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo . Ang eschatological na bola 
ay lumiligid! 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:7 

7 Narito, malapit na akong dumating. Pinagpala ang tumutupad sa mga pahayag ng Diyos sa 
aklat na ito. 22:7 "Ako ay darating mabilis" tila ang mga anghel ay quoting Hesus (cf. vv. 12-15). Ito ay nakasaad sa 
pamamagitan ng partikular na si Hesus sa 22:16. Exactly na nagsasalita sa v. 17 at vv. 18-19 ay nag- 
aalinlangan, ngunit si Hesus ang nagsasalita ng muli sa v. 20 at John sa v. 21. 

* "Pinagpala ay siya na" Ito ay isa pang ng pitong bendisyon para sa mga believers na natagpuan sa 
buong libro (cf. 1:3; 14: 13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). 

* "panghuhula" Ang librong ito ay isang hula at kailangang interpreted sa ilaw ng prophetic literature (cf. 
vv. 9-10,18 -19; 1:3; 10:11). Ang librong ito ay hindi makasaysayang salaysayin! Panghuhula laging may 
kondisyon sangkap. Bagong Tipan eschatological passages sumasalamin OT prophetic pananaw na 
tiningnan ang mga end-oras sa pamamagitan ng kontemporaryo Bahagi ng pananampalataya at mga 
sagot. Maraming mga iskolar ay naniniwala na ang apocalyptic genre lumago sa labas ng Jewish 
propheticism. Tingnan ang mga espesyal na Topic: Bagong Tipan paghula sa 1:3. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:8 - 9 

8 At akong si Juan na nakakita at nakarinig ng mga bagay na ito ay nagpatirapa sa paanan ng 
anghel, na siyang nagpakita sa akin ng mga bagay na ito, upang sambahin siya. 9 Sinabi niya sa 
akin: Huwag mong gawin ito sapagkat ako ay iyong kapwa alipin at gayundin ang iyong mga 
kapatid na lalaki na mga propeta at sa mga tumutupad ng mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos 
ang sambahin mo. 

22:8 Ito ay isang mataas na di-pangkaraniwang mga taludtod. Ito ay ang eksaktong problema na John 
had sa 19:10. Tila siya ay dapat na may-isipan na ang anghel ay diyos. 

22:9 "mga pag-iintindi ng mga salita ng librong ito" Kristiyanismo ay nagsasangkot ng isang unang 
desisyon ng pagsisisi, pananampalataya, at patuloy na pagsisisi, pananampalataya, pagsunod, at tiyaga! 
Paghahayag, nakasulat sa persecuted Kristiyano, emphasizes tiyaga. Ang udyok para sa ating kultura 
ngayon ay hindi pisikal-uusig, ngunit "pagkabulok," apathy, praktikal Atheism, materyalismo, malanday 
Kristiyanismo sa lahat ng mga benepisyo at walang responsibilidad! 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:10 - 11 

10 At sinabi niya sa akin: Huwag mong selyohan ang mga pahayag sa aklat na ito sapagkat 
nalalapit na ang panahon. n Ang hindi matuwid ay magpapatuloy sa pagiging hindi matuwid. 
Ang masama ay magpapatuloy sa pagiging masama. Ang matuwid ay magpapatuloy sa pagiging 
matuwid. Ang banal ay magpapatuloy sa pagpapakabanal. 

22:10 " 'Huwag selyo up" Ito ay ang eksaktong kabaligtaran ng Isa. 8:16; Dan. 8:26 at 12:4,9. Ang oras ng 
prophetic katuparan ay dumating. Diyos ang mga babala sa mga unbelievers at encouragement sa 
believers ay ngayon! Ang pangwakas na desisyon ay demanded na ngayon! Ang Kaharian ay 
kasalukuyan. NASB (BINAGO) TEKSTO: 


22:12-13 


12 Narito, malapit 


na Akong 


dumating. Ang 


aking gantimpala 


ay 


nasa akin 


upang ig 


awad 


sa 


bawat tao ayon sa 


kaniyangg 


awa. 13 Ako ang 


Alpha at Omega, ang 


Simula at ang wakas, 


ang una 


at ang huli. 22:11-12 "ang papaging sa bawat tao ayon sa kung ano siya ay tapos na" Ito ay isang kasalukuyan tema 
sa buong Bibliya (cf. Job 34:11; PS. 28:4; 62:12; Prov. 24:12; Eccl. 12:14; Jer. 17:10; 32:19; Matt. 16:27; 
25:31-46; ROM. 2:6; 14:12; ko cor. 3:8; II cor. 5: 10; Gal. 6:7-10; II Tim.4: 14; ko Alagang Hayop. 1:17; 
Rev. 2:23; 20:12). Ang Diyos ay gantimpala ang mga nagmamahal sa Kanya at mabuhay para sa Kanya sa 
gitna ng mga ito bumagsak mundo sistema (cf. 2:23; 20:12-13). Buhay ilahad ang mga espirituwal na 
katotohanan at katatagan ng loob pananampalataya (cf. Matt. 7). Ang tao ay stewards ng mga regalo ng 
buhay at bibigyan ng isang account sa Diyos! Ito ay hindi upang magpahiwatig ng isang "gumagana- 
katuwiran." Sangkatauhan ay matubos sa pamamagitan ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang 
kamatayan at muling pagkabuhay at ang Espiritu ng ligaw! Gayunman, ang katibayan na ang isa ay 
natutugunan ng Diyos ay isang ay nagbago at ang pagbabago ng buhay ng Christlikeness! Ng prayoridad 
at allocation ng mga resources bunyagan sa puso! 

22:11 Ito ay isang parunggit sa Dan. 12:10. 

22:13 Ang tula ay isang parunggit sa OT mga pamagat para sa YHWH matatagpuan sa 1:8 at 21:6, ngunit 
ito ay tumutukoy sa Kristo. Ang paglipat ng mga OT pamagat sa si Hesus ay isang paraan NT mga may- 
akda affirmed Kanyang diyos. Verse 13 ay may tatlong tulad OT pamagat o parirala na orihinal na 
inilarawan ng Diyos na walang hanggan (cf. Isa. 41:4; 44:6; 48:12), ngunit ngayon ay ginagamit para sa 
Hesus (cf. 1:17; 2:8) . NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:14 - 15 

14 Pinagpala ang mga tumutupad sa kaniyang mga utos. Sila ay magkakaroon ng karapatang 
kumain mula sa punong-kahoy ng buhay at pumasok sa mga tarangkahan ng lungsod. 15 Ngunit 
sa labas ng mga ito ay mananatili ang mga aso, ang mga gumagawa ng panggagaway, mga 
mapakiapid, mga mamamatay-tao, mga mapagsamba sa diyos-diyosan at bawat gumugusto sa 
kasinungalingan at ang mga sinungaling. 22:14 "pinagpala" Ito ang huling ng pitong bendisyon para sa mga believers matatagpuan sa paghahayag 
(cf. 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). 

* "mga taong maghugas ng kanilang mga robes" Ito ay isang metapora para sa trusting sa atonement ni 
Kristo (cf. 7:14). Believers ay tinatanggap dahil Siya ay tinanggap (cf. Eph. 1:6). Believers live dahil Siya 
namatay. Believers may muling buhay dahil Siya ang buhay! May Griyego manuskrito iba sa parirala. 1. 
"Maghugas ng kanilang mga robes" ay sa MSS! (ika-apat na siglo) at A (ikalimang siglo), pati na rin ang 
Vulgate. Ang UBS4 ay nagbibigay ito ng isang "A" rating, ibig sabihin ay "ang tiyak." 2. "Panatilihin ang 
commandments" ay sa 046, ang isang ansialo MS mula sa ikasampu siglo, minuskula MSS (1 at 94) mula 
sa ikalabindalawa siglo, at ang Peshitta (Siryan) bersyon. * "Sila ay maaaring magkaroon ng karapatan sa punungkahoy ng buhay; at maaaring ipasok sa 
pamamagitan ng gate papunta sa lungsod "Ang mga ito ay dalawang metaphors para sa walang hanggan 
kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo. Isa napupunta sa Gen. 2:9; 3:22 (cf. Rev. 2:7; 22:2,14,19) at ang 
mga iba pang sa Rev. 21:2,9-22:5. 

22:15 " sa labas ang mga "Ito ay mahirap sa kahulugan maliban kung ito ay isang metapora para sa lake 
ng apoy (cf. 21:8). 

* "Ang aso" Ito ay isa pang kakaibang parunggit dahil doon ay dapat na walang kasalanan ang mga tao sa 
kaliwa at sa puntong ito sa libro. Sa Deut. 23:18 term na ito ay tumutukoy sa mga lalaki prostitutes ng 
Canaan pagkamayabong kulto. Sa ibang bahagi ng Old at New Testaments ito ay tumutukoy sa mga tao 
na makasalanan (cf. PS. 22:16,20; Matt. 7:6; at Phil. 3:2). Let me quote Robert H. Mounce at sa puntong 
ito mula sa kanyang mga puna sa paghahayag sa New International Series: "Ang mga tula ay hindi na 
magturo na sa walang hanggan ng estado ang lahat ng paraan ng masama sa tao ay nakatira lamang sa 
labas ng langit siyudad. Ito lamang na naglalarawan sa hinaharap sa pamamagitan ng imahe ng sa 
kasalukuyan. Ang kaibahan ay sa pagitan ng kaligayahan ng mga mananampalataya at ang mga tadhana 
ng masama "(p. 394). NASB (BINAGO) TEKSTO: 


22:16 
16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel 


upang 


siya ay 


magpatotoo sa 


mga 


bagay 


na 


ito sa 


inyong mga nasa iglesiya. Ako 


ang ugat at ang 


anak 


ni David, 


ang maningnin 


gna 


tala sa 


umaga. 22:16 " 'ko, si Jesus, ay nagpadala ng Aking anghel upang patunayan sa iyo ang mga bagay-bagay para sa 
simbahan" Abiso na ang mga kataga ng "ikaw" ay plural at ang parunggit sa pitong simbahan ng chapters 
2-3 ay tunay tiyak. Ang mga libro ay magsisimula at concludes sa genre ng mga titik, habang ang mga 
visions ay sa pagitan ng isang kumbinasyon ng mga hula (ang huling tiningnan sa pamamagitan ng mga 
lente ng sa kasalukuyan) at apocalyptic (mapanlikha imahe). 

* "Aking anghel" Kadalasan ang Diyos ay nagpadala ng Ama (cf. 22:6, "Kanyang anghel"). Narito ang mga 
nagpadala ay si Hesus ( "Aking anghel"). Ang parirala ay matatagpuan sa 1:1, ngunit ang panghalip 
antecedent ay hindi siguradong kayarian. 

* "Ako ang ugat at ang supling ng David" Maraming mga allusions sa Davidic linya ng Mesiyas sa OT (cf. II 
Sam. 7 :12-16 at Isa. 11:1,10) at sa NT (cf. Matt. 1:1; 9:17; 15:22; 21:9; ROM. 1:3; II Tim. 2:8 Rev. 5:5). Si 
Hesus ay ang katuparan ng lahat ng OT prophecies. ESPESYAL PAKSA: ANG HESUS NASARENO 

Mayroong ilang iba't-ibang mga Griyego na termino na ang NT ay gumagamit sa mga tiyak na hirangin na 
si Hesus. 

A. NTTuntunin 1. Nazareth - ang lungsod sa Galilee (cf. Lucas 1:26; 2:4,39,51; 4:16; Gawa 10:38). Ang lungsod na ito ay 
hindi nabanggit sa kontemporaryo pinagmumulan, ngunit ito ay matatagpuan sa inscriptions mamaya. 
Para sa Hesus na mula sa Nazareth ay hindi isang papuri (cf. Juan 1:46). Ang mag-sign sa Jesus' cross na 
kasama sa lugar na ito ay pangalan ng isang mag-sign ng Jewish paglait. 

2. Nazar'nos - parang din tumukoy sa mga heograpikal na lokasyon (cf. Lucas 4:34; 24:19). 

3. NazCraios - ay maaaring sumangguni sa isang lungsod, ngunit maaari din ng play sa Hebreo mesyanik 
salitang "sangay" (netzer, Cf. Isa. 4:2; 11:1; 53:2; Jer. 23:5; 33:15 ; Zech. 3:8; 6:12; sa NT Rev. 22:16). 
Lucas ay gumagamit na ito ni Hesus sa 18:37 at Gawa 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 22:8; 24:5; 26:9. 

4. Na may kaugnayan sa # 3 n ~ zir nangangahulugan benditado isa sa pamamagitan ng isang banal na 
panata. 

B. Historical usages sa labas ng NT. 

Ang titulo ay may iba pang mga makasaysayang usages. 

1. Ito denote ng isang Jewish (pre-Kristiyano) erehe grupo (Arameik n ~ sCrayy ~). 

2. Ito ay ginagamit sa Jewish circles sa paglalarawan believers sa Kristo (cf. Gawa 24:5,14; 28:22, nosri). 

3. Ito ang naging regular na kataga upang mangahulugan believers sa Siryan (Arameik) simbahan. 
"Christian" ay ginagamit sa Griyego ang mga simbahan sa magpakilala believers. 

4. Sa ibang araw matapos ang pagkahulog ng Jerusalem, ang mga Pharisees reorganized sa Jamnia at 
instigated ng isang pormal na paghihiwalay sa pagitan ng mga sinagog at ang simbahan. Isang 
halimbawa ng mga uri ng panunungayaw formula laban sa mga Kristiyano ay matatagpuan sa "ang 
labing-walo Benedictions" mula sa Berakoth 28b-29a, na kung saan ang mga tawag believers 
"Nazarenes." "May mga Nazarenes at heretics mawala sa isang sandali, sila ay dapat na nabura mula sa 
mga libro ng buhay at hindi dapat na nakasulat sa mga mananampalataya. " 

5. Ito ay ginagamit ng Justin martir, Dial. 126:1 na ginamit Isaya's netzer ni Hesus. 

C. May-akda ang opinyon ako mabigla sa pamamagitan ng gayon maraming mga baybay ng mga salita, 
bagaman ako malaman ito ay hindi walang nakakakilala ng sa OT bilang "Joshua" ay may maraming iba't- 
ibang mga spellings sa Hebreo. Ngunit, dahil sa mga sumusunod na ko mananatiling hindi sigurado na sa 
kanyang mga tiyak na kahulugan: 

1. ang malapit na kasama ng mesyanik ang salitang "sangay" 

2. ang negatibong konteksto 

3. kaunti o walang kapanabay patotoo sa lungsod ng Nazareth sa Galilee 

4. ito na nagmumula sa bibig ng isang demonyo sa isang eschatological-unawa (ibig sabihin "Mayroon ba 
kayong pumunta sa pagsira sa amin?") 

Para sa isang buong bibliography ng pag-aaral na ito ng mga grupo ng salita sa pamamagitan ng 
scholarship makita Colin Brown (ed.), New International Dictionary ng Bagong Tipan Theology, Vol. 2, p. 
346 o Raymond E. Brown, Kapanganakan, pp. 209-213, 223-225. 

* "Ang maliwanag at umaga bituin" Ito ay isang mesyanik pamagat (cf. Numbers 24:17 o Matt. 2:2 o II 
Alagang Hayop. 1:19). Ito ay maaaring isang play sa Isa. 14:12 na kung saan ang isang katulad na 
parirala-refer sa Satanas. Sa paghahayag ng sama madalas ay isang badya ng may tatlong Diyos. NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:17 

17 Ang Espiritu at dalagang ikakasal ay nagsabi: Halika. At ang nakarinig ay dapat magsabi: 
Halika. Ang nauuhaw ay dapat lumapit. Ang naghahangad ay dapat uminom ng walang bayad sa 
tubig na nagbibigay buhay. 

22:17 "Ang Espiritu at ang nobya say, 'Come.'" Kahit na may mga iba't-ibang pagpapakahulugan ng dagat 
na ito tila sa context na ito ay dapat na Ebanghelyo ng isang imbitasyon para sa lahat ng mga taong 
pandama ng pangangailangan at ito ay tumugon sa Diyos ay nag-aalok sa Kristo . Ito ay patuloy na 
maging ang pokus ng libro ng paghahayag; hindi lamang upang hikayatin ang mga na-save na ngunit 
upang mahatulan at hikayatin ang mga nawala na sumagot sa Diyos ay nag-aalok ng libreng sa Kanyang 
Anak. Ang apat na-tiklop ng paggamit ng "dumating" (lahat ng apat na-refer sa mga nawala at hindi na si 
Cristo ang ikalawang pagdating); ang pabalik-balik ang paggamit ng "ang isa na"; at ang mga kamangha- 
mangha mabuting balita na ito ay walang gastos (cf. Isa. 55 ) ay dapat na isang encouragement para sa 
lahat at kahit sino sumagot! Ito tila sa akin upang maging isang flashback sa mga taong ay nakatira sa 
John's araw (at sa araw-araw). Ito ay maaring ipaliwanag ang di-pangkaraniwang mga sangkap (ang 
presence ng nawala pagkatapos ng Araw ng Parusa) sa Rev. 19-22. Mayroong ilang mga flashbacks sa 
John's sariling araw, na kung saan ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng paralelismo sa pagitan ng mga 
pitong pampanitikan yunit ng paghahayag. Siya wrote sa kanyang "mahal bata" sa Ephesus sa isip (cf. I, 
II, III at Juan). 

ESPESYAL PAKSA: ANG TRINITY 

Paunawa sa aktibidad ng lahat ng tatlong Persons of the Trinity. Ang katagang "trinidad," unang likha ni 
Tertullian, ay hindi isang Bibliya salita, ngunit ang konsepto ay malaganap. 

1. ang Gospels 

a. Mateo 3:16-17; 28:19 (at parallels) 

b. Juan 14:26 

2. Gawa - Gawa 2:32-33, 38-39 

3. Paul 

a. Roma 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10 

b. I Corinthians 2:8-10; 12:4-6 

c. II Corinthians 1:21; 13:14 

d. Galacia 4:4-6 

e. Efeso 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6 

f. I Thessalonians 1:2-5 

g. II Thessalonians 2:13 
h. Titus 3:4-6 

4. Pedro -I Pedro 1:2 
5.Jude-vv. 20-21 

6. John - paghahayag 22:16-17 
Ito ay hinted at sa OT 1. Paggamit ng mga pang-maramihang anyo ng Diyos para sa 

a. Pangalan ng Elohim ay plural, ngunit kapag ginamit ng Diyos ay laging may singular verb 

b. "Us" sa Simula 1:26-27; 3:22; 11:7 

c. "One" sa Shema ng Deuteronomio 6:4 ay maramihan (bilang na ito ay sa Gen. 2:24; Ezek. 37:17) 

2. Ang anghel ng Panginoon na nakikita bilang isang kinatawan ng diyos 

a. Simula 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16 

b. Exodo 3:2,4; 13:21; 14:19 

c. Hukom 2:1; 6:22-23; 13:3-22 

d. Zacarias 3:1-2 

3. Diyos at Espiritu ay magkahiwalay, Simula 1:1-2; Awit 104:30; Isa. 63:9-11; Ezek. 37:13-14 

4. Diyos (YHWH) at Mesiyas (Adon) ay magkahiwalay, Awit 45:6-7; 110:1; Zacarias 2:8-11; 10:9-12 

5. Mesiyas at Espiritu ay magkahiwalay, Zacarias 12:10 

6. Lahat ng tatlong nabanggit sa Isa. 48:16; 61:1 

Ang diyos ni Hesus at ang personalidad ng Espiritu para sa mga problema na sanhi ng mahigpit, ng isang 
diyos, maagang believers: 

1. Tertullian - subordinated ang Anak sa Ama 

2. Origen - subordinated ang banal na kakanyahan ng Anak at ng Espiritu 

3. Arius - tinanggihan diyos sa Anak at Espiritu 

4. Monarchianism - believed sunud-sunod sa isang paghahayag ng Diyos 

Ang trinidad ay isang kasaysayan ay binuo pagbabalangkas ng impormasyon sa pamamagitan ng Bibliya 
na materyales 

1. Ang buong diyos ni Hesus, pantay-pantay sa Ama, affirmed sa 325 AD sa pamamagitan ng Konseho ng 
Nicea 

2. Ang buong pagkatao at ang diyos ng pantay-pantay na Espiritu sa Ama at Anak ay affirmed ng 
Konseho ng Constantinople (AD 381) 

3. Ang doktrina ng trinidad ay ganap na ipinahayag sa Augustine ng trabaho Mula Trinitate 

May tunay na misteryo dito. Ngunit ang NT anyong affirm sa isang banal na kakanyahan na may tatlong 
manifestations ng personal na walang hanggan. NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:18 - 19 

18 Ang dahilan nito ay nagpapatotoo rin ako sa lahat ng nakakarinig ng mga pahayag ng Diyos sa 
aklat na ito. Sinabi ko: Kapag dinagdagan ng sinuman ang mga bagay na ito, idadagdag ng Diyos 
sa kaniya ang mga salot na aking isinulat sa aklat na ito. 19 Kung binawasan ng sinuman ang mga 
salita sa aklat ng pahayag na ito, aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa aklat ng buhay. Aalisin 
din ang kaniyang bahagi sa banal na lungsod at mula sa mga bagay na isinulat sa aklat na ito. 

22:18-19 Ang mga verses ay walang alinlangan na may kaugnayan sa unang hearers ng mensahe pati na 
rin ang lahat ng mga hinaharap na mga mambabasa / hearers ng libro na ito. Ito ay isang 
pangkaraniwang pampanitikan pagsasanay ng OT na ilagay ang mahigpit na babala sa mga direksiyon na 
maaaring tempted sa lumikot sa salita ng Diyos (cf. Deut. 4:2; 12:32). Ito ay hindi sinadya upang maging 
kinuha literal, ngunit ito ay isang napaka-strong Oriental labis na pangungusap ng kabigatan ng altering 
Diyos mensahe. Ito ay hindi sumangguni sa believing interprete o scribes na ipagdasal seriyosong at 
humingi ng Diyos ay, ngunit ayon sa Ireneaus sa kanyang mga kontra-Heresies, 30:12, ito na ini-refer sa 
mga huwad na mga guro na idagdag, baguhin, o tanggalin ang mga salita ng Banal na Kasulatan, na kung 
saan ay ang malakas na tulak ng dagat na ito. Tandaan na hindi kami makakapag-patunay-text sa isang taludtod upang magtaguyod ng isang doktrina kung saan napupunta laban sa iba pang malinaw na 
teachings ng Banal na Kasulatan. 

* "Kung ... kung" Ang mga ito ay parehong THIRD Class kondisyonal pangungusap na magpakilala 
potensyal na aksyon. NASB (BINAGO) TEKSTO: 


22:20 
20 Siya na nagpapatotoo sa mga bagay na ito 


ay nagsabi 


Oo, 


ako 


ay 


malapit 


nang 


dumating. 


Siya nawa. Oo, Panginoong 


Jesus, dumating 


<a na. 22:20 "ako ay darating mabilis" Ang kamadalian ng pagtatapos, ng Diyos na dumarating sa paghuhusga 
ay mga katangian ng Hudyo at Kristiyano apocalyptic literature. Ang parehong tema ay makikita sa Matt. 
13:34-36; 24:43; 25:1-13; Lucas 12:29; ko Thess. 5:2,4; II Alagang Hayop. 3:10. Sa ilaw ng isang taon ng 
2000 delay na ito ay dapat na naiintindihan sa isang existential, hindi sa sentido fashion. Siya ay 
darating! Live na handa na. 

* "Come, Panginoong Jesus" Ito ay ang Arameik parirala, Maranatha (cf. ko cor. 16:22). Ito ay posible na 
kahulugan ito sa ilang paraan: (1) kung maranatha, at pagkatapos na ito ay "Ang ating Panginoon ay 
dumating"; o (2) marana tha, at pagkatapos na ito ay "Ang ating Panginoon, Come!" Number 1 akma ito 
context pinakamahusay. namin malaman mula sa Didache 10:6 na ito ay ang pagsasara ng maliturgiya sa 
Huling Hapunan serbisyo sa John's araw. NASB (BINAGO) TEKSTO: 22:21 

Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay mapa-sainyo nawang lahat. Siya nawa! 21 22:21 Notice na "ang pagpapala ng Panginoon Jesu-Cristo" na sa kanyang mga tao, ay ang katotohanan 
concluding iniharap sa isang edad ng persecuted mga Kristiyano at ang pag-asa ng bawat henerasyon ng 
mga Kristiyano! 

MGA TANONG SA TALAKAYAN 

1. Ay believers pagpunta sa langit o ay langit sa pagbalik sa isang cleansed daigdig? 

2. Paano ang Rev. 21:3 na may kaugnayan sa mga katagang "Emmanuel"? 

3. Bakit walang templo sa bagong Jerusalem (cf. 21:22)? 

4. Sino ang mga tao na nabanggit sa 21:24? 

5. Paano believers "itago / umunawa" ang mga salita ng hula na ito (cf. 22:7)? 

6. Kung ito ay langit na ang masama sa labas ng mga lunsod sa 22:15? 

7. Bakit 22:17 kaya mahalaga? 

8. Is 22:18-19 na kinuha literal? Ay naniniwala na ang isang misinterprets paghahayag mawala ang 
kanyang kaligtasan? 

9. Tatlong beses sa kabanata 22 ito says "ako ay darating mabilis (cf. vv. 7,12,20). Bakit ito ay may higit 
sa 2000 na taon? APENDISE ISA 

MAIIKUNG KAHULUGAN NG MGATERMINO NG GRIYEGONG GRAMATIKA 

Ang Griyegong Koine, madalas na tinatawag na Griyegong Helinistiko, ay ang karaniwang 
wika ng mundong Mediteranyo Simula sa panahon ng pananakop ni Alexander the Great (336- 
323 B.C.) at tumagal ng mga walong daang taon (300 B.C.-A.D. 500). Hindi lamang itong 
ginawang simple, na klasikong Griyego, subalit sa maraming mga paraan ito ay isang mas 
bagong uri ng wikang Griyego na naging pangalawang wika ng sinaunang daigdig na malapit sa 
silangan at Mediteranyo. 

Ang Griyego ng Bagong Tipan ay naiiba dahil sa ang mga gumagamit nito, maliban kay 
Luke at ang may-akda ng Hebreo, ay maaaring gumamit ng Aramic bilang pangunahing wika 
nila. Kung sa gayon, ang mga panulat nila ay naimpluwensyahan ng Aramaic ang mga idyoma at 
mga porma ng istruktura. Dagdag pa, binasa nila at nagsipi sa Septuagint (saling Griyego ng OT) 
na sinulat rin ng Griyegong Koine. Subalit ang mga Septuagint ay sinulat din ng mga iskolar ng 
Hudyo na ang unang wika ay hindi Griyego. 

Naging tagapagpaalala ito na hindi natin maaaring ipilit ang Bagong Tipan sa isang 
wikang mahigpit ang istruktura ng gramatika. Naiiba ito ngunit may maraming pagkakapareho 
sa (1) Septuagint; (2) mga manunalat na Hudyo tulad ng kay Josephus; at (3) ang papyri fan ay 
natagpuan sa Ehipto. Paano natin ngayon gagawin ang pagsusuri sa gramatika ng Bagong 
Tipan? 

Ang mga katangiang gramatika ng Griyegong Koine at ang Bagong Tipan na Griyegong 
Koine ay mahusay. Sa maraming paraan isa itong pagpapasimple ng gramatika. Magiging 
pangunahing gabay natin ang nilalaman. Bibigyan lamang kahulugan ang mga salita sa mas 
malawak na konteksto. Kung gayon, maaari lamang maunawaan ang gramatikang istruktura sa 
liwanag ng (1) sa sariling estilo ng may-akda; at (2) isang particular na konteksto. Maaaring 
walang katiyakan ang mga kahulugan ng mga pormang Griyego. Ang Griyegong Koine ay 
pangunahing pasalitang wika. Kadalasan ang susi sa interpretasyon ay ang uri at porma ng mga berbal o mga salitang batay sa pandiwa. Ang mga pangunahing pandiwa ay kadalasan makikita 
sa unahan, na inilalabas ang kahalagahan nito. Sa pagsusuri ng pandiwa ng Griyego, tatlong 
pirasong impormasyon ang dapat pansinin: (1) ang pagbibigay ng pangunahing diin sa 
panahunan/tense, panauhan/voice at panagano/mood (ang paglabas ng mga salita o 
morpolohiya); (2) ang payak na kahulugan ng tiyak na pandiwa (leksikograpiya); at (3) ang daloy 
ng konteksto o kahulugan (sintaks). 

I. PANAHUNAN/TENSE 

A. Ang Panahunan o aspekto ay nagsasaad ng ugnayan ng mga pandiwa sa nakumpleto nang 
mga kilos o hindi pa nakumpletong kilos. Tinatawag ito kadalasan na "nagawa na" at "di pa 
nagagawa." 

1. Ang pokus ng mga panahunang perpektibo ay ang pangyayari ng kilos. Wala nang dagdag 
pang impormasyon ang ibinibigay maliban sa may nangyari! Ang Simula nito, pagpapatuloy o 
katapusan ay hindi tinutugunan. 

2. Ang pokus ng mga panahunang di-perpektibo ay ang proseso ng pagpapatuloy ng kilos. 
Maaari itong ilarawan sa pamamagitan ng mga termino ng diretsong kilos o aksyon, 
nagpapatuloy na kilos, atbp. 

B. Mauuri ang mga panahunan ayon sa kung paano nagpapatuloy ang kilos ayon sa pagtingin ng 
may-akda. 

1. Nangyari na = AORIST 

2. Nangyari na at ang tumutugo ang resulta = PERPEKTO 

3. Nagyari ito sa nakaraan at ang mga resulta ay tumutugon, subalit hindi ngayon = 

PLUPERPEKTO 

4. Nangyayari ito = PANGKASALUKUYAN 

5. Nangyayari ito = DI PA PERPEKTO 

6. Mangyayari ito = PANGHINAHARAP 

Isang konkretong halimbawa kung paaano ang mga panahunang ito ay makakatulong sa 
interpretasyon ay ang terminong "ligtas." Ginamit ito sa ilang magkakaibang panahunan upang 
maipakita ang kapwa proseso nito at kabuuan: I 1. AORIST - "naligtas" (cf. Rom. 8:24) 

2. PERPEKTO - "nailigtas ka at nagpatuloy ang resulta" (cf. Eph. 2:5,8) 

3. PANGKASALUKUYAN - "inililigtas" (cf. I Cor. 1:18; 15:2) 

4. PANGHINAHARAP - "maililigtas" (cf. Rom. 5:9, 10; 10:9) 

C. Sa pagbibigay tuon sa panahunan ng pandiwa, ang mga taga-interpret ay tinitingnan ang 
dahilan ng orihinal na may-akda na maipahayag ang sarili sa ilang panahunan. Ang karaniwan 
"walang palamuti" na panahunan ay ang AORIST. Ito ang regular na "hindi tiyak", "walang 
marka," o "walang pangalan" na pandiwa. Maaari itong gamitin sa maraming mapagpipiliang 
mga paraan na dapat natukoy ang konteksto. Ito ay simpleng pagpapahayag lamang ng 
pangyayari ng isang bagay. Ang nakaraang aspekto ay para lamang sa MOOD NA INDIKATIBO. 
Kung may iba pang panahunang ginamit, may iang mas tiyak na binibigyang-diin. Subalit ano? 

1. PANAHUNANG PERPEKTO. Nagsasaad ito ng kumpletong kilos na may sumusunod 
na pangyayari. Ilang pagkakataon isa itong kombinasyon ng AORIST at mga 
PANAHUNANG PANGKASALUKUYAN. Kadalasan ay nakatuon ito sa sumusunod na 
resulta o pagkukumpleto ng isang kilos (halimbawa: Eph. 2:5 & 8, "nailigtas ka at 
patuloy na naililigtas"). 

2. PANAHUNANG PLUPERFECT. Kagaya ito ng PERPEKTO maliban sa ang pagsunod sa 
resulta ay nawala. Halimbawa: John 18:16 "Nakatayo sa Pedro sa labas ng pinto." 

3. PANAHUNANG PANGKASALUKUYAN. Nagsasaad ito ng di kumpleto o imperpektong 
kilos. Ang diin ay kadalasan sa pagpapatuloy ng pangyayari. Halimbawa: I John 3:6 & 9, "Lahat 
na sumusunod sa Kanya ay hindi patuloy na nagkakasala." "Lahat ng inangkin ng Diyos ay hindi 
na gumagawa ng kasalanan." 

4. PANAHUNANG DI PERPEKTO. Sa panahunang ito ang kaugnaya nito sa 

PANAHUNANG PANGKASALUKUYAN ay kahawig sa kelasyon sa pagitan ng 
PERPEKTO at ang PLUPERPEKTO. Ang DI PERPEKTO ay nagsasaad ng di- kumpletong 

kilos na nangyari subalit hindi na nagpatuloy o ang Simula ng kilos ay sa nakaraan. 

Halimbawa: Matt. 3:5, "hanggang ang buong Herusalem ay nagpatuloy na pumunta sa 

kanya" o pagkatapos lahat ng Herusalem ay nagsimulang pumunta sa kanya." 5. PANAHUNANG PANGHINAHARAP. Nagsasaad ito ng kilos na kadalasan ay binalak 

para sa darating na panahon. Nakapokus ito sa maaaring mangyari kaysa kasalukuiyang 
pangyayari. Madias nagsasabi ito ng katiyakan ng pangyayari. Halimbawa: Matt. 5:4-9, 
"Mapalad ang...sila ay magiging...." 

Il.TINIG/VOICE 

A. Ang tinig ay nagpapaliwanag sa ugnayan sa pagitan ng kilos ng pandiwa at simuno nito. 

B. TINIG NA TAHASAN/ACTIVE VOICE ay ang karaniwan, inaasahan, di-binibigyan- diin na 
paraan sa pagpapahayag na ang simuno ang siyang nagsasagawa ng kilos ng pandiwa. 

C. Ang TINIG NA KABALI KAN/PASSIVE VOICE ay nangangahulugan na ang simuno ang 
tumatanggap ng kilos ng pandiwa na isinagawa ng ahente sa labas. Ang tagalabas na 

ahenteng ito na siyang gumagawa ng kilos ay ipinapahiwatig sa sa Griyegong NT ng 
sumusunod na mga pangatnig at mga sitwasyon: 

1. isang personal na tuwirang ahente ng hupo ng may ABLATIVE CASE (cf. Matt. 1:22; 

Acts 22:30). 

2. isang personal na ahenteng tagapamagitan sa dia ng may ABLATIVE CASE (cf. Matt. 

1:22). 

3. isang di-personal na ahente na karaniwan may en ng may INSTRUMENTAL CASE. 

4. minsan maaaaring personal o di-personal na ahnete ng INSTRUMENTAL CASE 
lamang. 

D. Ang GITNANG TINIG/MIDDLE VOICE ay nangangahulugan na ang simuno ang 
nagsasagawa ng kilos ng pandiwa at tuwiran ding kasama sa kilos ng pandiwa. Kadalasan 
ay tinatawag itong tinig ng mataas na personal na interes. Ang pagbubuo nito ay hindi 
matatagpuan sa Ingles. May malawak itong pakahulugan at pagsasasalin sa griyego. 

Hang halimbawa ng uring ito ay ang mga: 

1. REPLEKSIBO/REFLEXIVE - ang tuwirang aksyon ng simuno. Halimbawa: Matt. 
27:5 "nagpatiwakal sa sarili." 2. MASIDHI/INTENSIVE - ang simuno ang nagsasagawa ng kilos para sa sarili. 
Halimbawa: II Cor. 11:14 "Si Satanas ay nagpapanggap ng kanyang sarili bilang anghel 
ng liwanag." 

3. TUMBASAN/RECIPROCAL- ang paglalaro ng dalawang simuno. Halimbawa:: Matt. 
26:4 "nagbigayan sila ng payo sa isa't isa." 

III.PANAGANO/MOOD (o "MODE") 

A. Mayroong apat na mood sa Griyegong Koin. Ipinpakita ng mga ito ang ugnayan ng 
pandiwa sa realidad, Kahit sa loob ng isipan ng may-akda. Ang mga mood ay nahahati sa 
dalawa malalawak na kategorya: iyong nasasaad ng katotohanan (INDICATIVE) at ang 
nagsasaad ng potensyal o maaari pang mangyari (SUBJUNCTIVE, IMPERATIVE at 
OPTATIVE). 

B. Ang MOOD NA INDIKATIBO ay ang karaniwang mood na nagsasaad ng kilos na 
nangyari ni kasalukuiyang nangyayari, kahit sa isipan lamang ng may-akda. Sa mood 
lamang ng Griyego naipapahayag ang tiyak na panahon, at kahit ditto ang aspektong ito 
ay pangalawa lamang. 

C. Ang MOOD NA SUBHETIBO ay nagpapahayag ng maaaring mangyari sa hinaharap. 
Hindi pa nangyayari ang isang bagay subalit may tsansa na mangyayari ito. Halos 
kapareho nito ang INDIKATIBO SA HINAHARAP. Ang pagkakaiba nito ay nagpapahayag 

ang SUBHETIBO ng bahgyang pag-aalinlangan. Sa Inglesh kadalasan ay ipinapapahayag ito sa 
pamamagitan ng mga terminong "maaaring magawa," "maaaring gawin," "maaari," o "baka." 

D. Ang MOOD na OPTATIVE ay nagpapahayag ng hangarin na maaaring mangyari sa 
isipan. Ipinapalagay itong isang hakbang na mas malayo sa katotohanan kaysa 
SUHETIBO. Ang ay nagpapahayag ng posibil;idad na mangyari ayon sa ilang 
kondisyon. Ang OPTATIVE ay madalang matagpuan sa Bagong Tipan. Ang madalas na 
gamit nito ay sa kilalang parirala ni San Pablo, "Sana hindi ito mangyari," (KJV, "God 
forbid"), na ginamit ng labinlimang beses (cf. Rom. 3:4, 6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14; 
11:1, 11; I Cor. 6:15; Gal. 2:17; 3:21; 6:14). Ang ibang mga halimbawa ay matatagpuan 
sa Luke 1:38, 20:16, Acts 8:20, at I Thess. 3:11. E. Ang MOOD NA IMPERATIBO ay nagbibigay-diin ng pautos na maaaring mangyari, 
subalit ang diin ay sa hangarin ng nagsasalita. Ipinipilit lamang ito sa sariling pagkukusa 
na posibilidad at nakakondisyon sa mga pagpili ng ibang tao. Mayroong mga espesyal na 
pagagamit ng IMPERATIBO sa mga dasal at pangatlong panauhang pakiusap. Ang mga 
pag-uutos na ito ay matatagpuan lamang sa PANGKASALUKUYAN at AORIST na mga 
panahunan sa NT. 

F. Hang gramatika ang nasa kategorya ng mga PARTICIPLES bilang isang uri ng mood. 
Pangkaraniwan ang mga ito sa sa Griyegong NT, na kadalasan ay pinapakahulugan 
bilang mga verbal adjectives. Isinasalin ang mga ito na pandugtong sa pangunahing 
pandiwa kun g saan ito kaugnay. Malawak na mapagpipilian ang possible sa pagsasalin 
ng mga pandiwiwari. Mahalagang kumunsulta sa olang mga pagsasalin sa Ingles. Ang 
Bible in Twenty Six Translations na inlathala ni Baker ay makakatulong ng malaki dito. 
Ang AORIST NA AKTIBONG INDIKATIBO ay ang karaniwan o "walang tanda" na paraan 

sa pagrekord ng pangyayari. Ang anumang panahunan, voice o mood ay may ilang tiyak na 
kahalagahan sa pagpapakahulugan na nais ipaabot ng orihinal na may- akda. 

IV. Sa taong hindi pamilyar sa Griyego ang sumusunod na mga pantulong sa pag-aaral ay 
makakapagbigay ng impormasyon: 

A. Friberg, Barbara at Timothy. Analytical Greek New Testament. Grand Rapids: Baker, 
1988. 

B. Marshall, Alfred. Interlinear Greek-English New Testament. Grand Rapids: 
Zondervan, 1976. 

C. Mounce, William D. The Analytical Lexicon to the Greek New Testament. Grand 
Rapids: Zondervan, 1993. 

D. Summers, Ray. Essentials of New Testament Greek. Nashville: Broadman, 1950. 

E. Mga pang-akademikong may akreditasyon na Griyegong Koine na mga kurso sa 
korespondensya na matatagpuan sa Moody Bible Institute saChicago, IL. 

V. PANGNGALAN A. Ayon sa sintaks, ang mga panggalan ay nauuri sa kaso. Ang kaso ay ang uri ng 
porma ng panggalan na nagpapakita ng relasyon nito sa pandiwa at iba poabng bahagi 

ng mga pang-ukol. Dahil sa ang porma ng kaso ay maaaring matukoy sa ilang iba't ibang 
relasyon nito, ang mga pang-ukol ay nagawa upang makapgbigay ng mas malinaw na 
paghihiwalay sa posibleng mga gamit nito. 

B. Ang mga kasong Griyego ay nauuri sa walong sumusunod na paraan: 

1. Ang KASONG NOMINATIBO ay ginamit sa pagpangalan at kalimitan ay siyang simuno 
ng pangungusap o sugnay. Ginamit din ito sa mga panaguring panggalan at pang- uri na may 
pandugtong na pandiw na "to be" o "become." 

2. Ang KASONG GENITIBO ay ginagmit sa paglalarawan at kalimitan ay itinatalaga 
bilang katangian o kalidad ng salita kung saan ito ay may kaugnayan. Sinasagot nito ang 
tanong, " "Anong uri?" Kalimitan ay ipinapahayag ito sa Inglis na pang-ukol "ng". 

3. Ang KASONG ABLATIBO ay ginagamit sa parehong porma ng inpleksyon o 
pagbabago ng tono. Ang KASONG ABLATIBO ay ginagamit sa parehong kaso ng porma 

ng inpleksyon gaya ng GENITIBO, subalit ito ay ginagamit sa pagllarawan ng 
paghihbiwalay. Kalimitan ay nagpapahayag din ito ng paghihiwalay ayon sap unto ng 
oras, espasyo, pinaggalingan, pinagmulan o degri. Madalas ay ipinapahayag ito sa 
paggamit ng preposisyong Inglis na "mula." 

4. Ang KASONG DATIVE ay naglalarawan ng interes na personal. Maari itong 
magpahayag ng positibo o negatibong aspekto. Madalas ay isa itong di-tuwirang layon. 
Madalas itong ipahayag sa pang-ukol na I Inglis na "sa." 

5. Ang KASONG LOKATIBO ay kaparehong pormang inpleksyon gaya ng DATIVE, subalit 
inilalalrawan nito ang posisyon o lokasyon sa espasyo, oras o mga lohikal na mga paglilimita. 
Kalimitan ay ipinapahayag ito sa pang-ukol na Inglis na "sa, sa karamihan, sa panahon, ng, 
sa pagdating, at katabi." 

6. Ang KASONG INSTRUMENTAL ay kaparehong porma ng inpleksyon ng DATIVE at 
LOKATBONG mga kaso. Ipinapahayag ito sa pamamaraan o asosasyon. Kalimitan ay 

ipinapahayag ito sa Inglis na pang-ukol na "ni" o "kasama ang." 7. Ang KASONG ACCUSATIVE ay ginamit sa paglalarawan ng pagtatapos ng kilos o 
aksyon. Nagpapahayag ito ng limitasyon. Ang pangnahing gamit nito ay bilang tuwirang 
layon.Sinagot nito ang tanong na "Gaano kalayo?" o "Hanggang saan?" 

8. Ang KASONG VOCATIVE ay ginamit para sa mga tuwirang pag-adres. 

VI. MGATAGAPAG-UGNAYATTAGAPAGDUGTONG 

A. Ang Griyego ay isang ganap o tumpak na wika dahil mayroon itong maraming 
tagapagdugtong. Pinagdudugtong nila ang mga pag-iisip (mga sugnay, mga 
pangungusap, at mga talata). Masyadong itong karaniwan na ang kawalaqn ng mga ito 
(asyndeton) ay madalas mahalaga sa pagpapaliwanag. Kung tutuusin, ang mga tagapag- 
ugnay at mga taqgapagdugtong na ito ay nagpapakita sa direksyon ng isipan ng may- 
akda. Kalimitan ay mahalaga ang mga ito sa pagtukoy kung an gang tiyak na nais na 
ipaalam niya. 

B. Narito listahan ng ilang mga tagapag-ugnay at tagapagdugtong at ang kanilang mga 
kahulugan (ang impormasyong ito ay karamihang makikita mula sa H. E. Dana at Julius 
K. Mantey's A Manual Grammar of the Greek New Testament). 

7. Mga pamanahong tagapagdugtong 

e. epei, epeid , hopote, h s, bote, hotan (subj.) - "kalian" 

f.hes- "habang" 

g. hotan, epan (subj.) - "kapag" 

h. he s, achri, mechri (subj.) - "hanggang" 

I. priv (infin.) - "bago" 

d. hos - "since," "when," "as" 

8. Lohikal na mga pandugtong 

a. Layon 

(1) hina (subj.), hopos (subj.), hos - "upang"," "nang" 

(2) hoste (articular accusative infinitive) - "iyan" (3) pros (articular accusative infinitive) or eis (articular accusative infinitive) - "na" 

b. Resulta (may malapit na ugnayan sa pagitan ng mga pormang gramatika ng layon at 
resulta) 

(1) hoste (infinitive, this is the most common) - "upang", kung gayon" 

(2) hiva (sub].) - "upang" 

(3) ara - "upang" 

c. Sanhi o dahilan 

(1) gar (dahilan/epekto o dahilan/konklusyon) - "para sa," "dahil sa" 

(2) dioti, hotiy - "because" 

(3) epei, epeide, hos - "since" 

(4) dia (with accusative) and (with articular infin.) - "because" 

d. Paghinuha o Inperensyal 

(1) ara, poinun, hoste - "therefore" 

(2) dio (strongest inferential conjunction) - "para saan" ,"kung sa gayon" "kung gayon" 

(3) oun - "kung gayon," "kaya," "pagkatapos," "kaya" 

(4) toinoun - "nang alinsunod sa" 

e. Pagsalungat o pangkontra 

(1) alia (strong adversative) - "subalit," "maliban sa" 

(2) de - "but," "however," "yet," "on the other hand" 

(3) kai - "but" 

(4) mentoi, oun - "however" 

(5) plen - "never-the-less" (mostly in Luke) 

(6) oun - "however" 

f. Paghahambing 

(1) hos, kathos (pagsisimula ng mga sugnay na naghahambing) 

(2) kata (sa mga tambalan, katho, kathoti, kathosper, kathaper) 

(3) hosos (sa Henreo) (4) e - "kaysa" 

g. Pagpapatuloy o serye 

(1) de - "at," "ngayon" 

(2) kai - "at" 
(3)tei-"at" 

(4) hina, oun - "iyan" 

(5) oun - "pagkatapos" (sa John) 

9. Mga gamit na pandiin 

a. alia - "tiyak," "oo," "ang katotohanan" 

b. ara - "sa katunayan," "may katiyakan," "talaga" 

c. gar - "subalit ang totoo," "tiyak," "sa katunayan" 

d. de - "sa katunayan" 

e. ean - "kahit na" 

f. kai - "kahit na," "sa katunayan," "talaga" 

g. mentoi - "sa katunayan" 

h. oun - "totoo," "sa lahat ng paraan" 

VII. MGA PANGUNGUSAP NA MAY PASUBALI KONDISYONAL 

A. Ang PANGUNGUSAP NA KONDISYONAL ay nalalaman ng isa o higit pang mga sungnay na 
kondisyonal. Nakakatulong ang istrukturang gramatika na ito sa pagpapakahulugan dahil 
sa nagbibigay ito ng mga kondisyon, mga dahilan o mga sanhi kung bakit ang isang kilos 
o aksyon ng pangunahing pandiwa ay nangyayari o hindi nangyayari. Mayroong apat na 
uri ng mga pangungusap na kondisyonal. Gumagalaw ito mula sa ipinapalagay na totoo 
mula sa pananaw ng may-akda o para sa kanyang layon kung saan ito ay hangarin 
lamang. 

B. Ang UNANG URI NG PANGUNGUSAP NA KONDISYONAL ay ipinapahayag sa kilos o 
pangyayari na ipinapalagay na totoo mula sa pananaw ng may-akda o para sa kanyang mga layon kahit na ipinahayag ito ng may "kung" (cf. Matt. 4:3; Rom. 8:31). Gayunman, 
hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga UNANG URI ay tooto sa katotohanan. 
Madias ginagamit ito upang magbigay diin ng punto sa isang pagtatalo o magbigay ng 
diin sa kamalian (cf. Matt. 12:27). 

C. Ang PANGALAWANG URI NG PANGUNGUSAP NA KONDISYONAL ay madalas na 
tinatawag na "salungat sa katotohanan." Nagsasaad ito ng hindi nangyayari sa 
katotohanan sa pagbigay ng punto. Halimbawa: 

1. "Kung Siya talaga ay propeta na sa katotohanan ay hindi naman Siya, malalaman 
Niya kung sino at anong pag-uugali ng babae ang kakapit sa Kanya, sibalit hindi 
naman Siya " (Luke 7:39) 

2. "Kung naniniwala ka talaga kay Moises, na hindi ka naman naniniwala, maniniwala 
ka sa akin, na hindi ka naman naniniwala " (John 5:46) 

3. "Kung nagsisikap pa rin akong maging kaaya-aya sa tao, na hindi naman, hindi ako 
magiging alipin ng Kristo, na hindi naman ako " (Gal. 1:10) 

D. Ang PANGATLONG URI ay nagsasaad ng posibleng aksyon sa hinaharap. Nagsasaad ito 
kadalasan ng di inaasahan. Ang aksyon ng ng pangunahing pandiwa ay inaasahan sa 
kasyon sa pariralang "kung". Mga halimbawa mula sa I John: 1:6-10; 
2:4,6,9,15,20,21,24,29; 3:21; 4:20; 5:14,16. 

E. Ang PANG-APAT URI ang siyang pinakamalayo mula sa posibilidad. Madalang ito sa NT. 
Sa totoo, walang kumpletong PANG-APAT NA URI NG PANGUNGUSAP NA KONDISYONAL 
kung saan ang parehong bahagi ng kondisyon ay tumutugma sa kahulugan. Ang isang 
halimbawa ng PANG-APAT NA URI ay ang panimulang sugnay sa I Pet. 3:14. Ang isang 
halimbawa ng bahagyang PANG-APAT NA URI sa pagtatapos na sugnay ay ang Acts 8:31. 

VIM. MGA PAGBABAWAL A. Ang PANGKASALUKUYANG IMPRERATIBO na may AKONG KATAGA kadalasan (subalit 
hindi eksklusibo) ay may pagbibigay-diin sa paghinto sa kilos na nasimulan na. Hang 
halimbawa: "ihinto ang pag-iipon ng yaman sa mundo... " (Matt. 6:19); "huminto sa 
pag-alala tungkol sa iyong buhay. . ." (Matt. 6:25); "huminto sa pagbibigay sa 
kasalanan ang mga bahagi ng inyong mga katawan bilang instrument ng mga 
kamalian. . ." (Rom. 6:13); "dapat huminto ka sa paggawa ng masama sa Banal 
na Espiritu ng Diyos. . ." (Eph. 4:30); at "huminto sa pag-inom ng alak. . ." (5:18). 

B. Ang AORIST NA SUHETIBO na may AKONG KATAGA ay nagbibigay-diin sa "huwag 
magsisimula o simulan ang isang kilos." Hang mga halimbawa: "Huwag magsisimula 
na ipalagay na. . ." (Matt. 5:17); "huwag kailanman magsisimulang pag-alala . . ." 
(Matt. 6:31); "dapat hindi ka mahihiya. . ." (II Tim. 1:8). 

C. Ang DOBLENG NEGATIBO na may SUHETIBONG MOOD ay isang pagdidiin na 
pagtanggi. "Hindi, hindi kailanman" o "hindi sa kahit sa anumang pagkakataon." Hang 
halimbawa: hindi siya kailanman makakaranas ng pagkamatay" (John 8:51); "Hindi ako 
kailanman, hindi, hindi kailanman . . ." (I Cor. 8:13). 

IX.ANGPANTUKOY 

A. Ang Griyegong Koine ang tiyak ng pantukoy na "ang" ay pareho ang gamit sa Inglis. 
Ang pangunahin nitong gamit ay ang pagiging "tagaturo," isang paraan upang mabigyan 
ng tuon o atensyon ang salita, pangalan o parirala. Nag-iiba ang gamit sa bawat may- 

akda sa BagongTipan. Ang tiyak na pantukoy ay ginagamit din 

1. bilang paraan ng paghahambing gaya ng mga panghalip na pamatlig; 

2. bilang palatandaan upang tukuyin ang dati nang naipakilala na paksa o tao; 
3. isang paraan upang matukoy ang paksa sa pangungusap na may pandiwang 
tagapag-ugnay. Mga halimbawa: "Ang Diyos ay Espiritu" (John 4:24); 

"Ang Diyos ay siyang ilaw" 

(I John 1:5); "Ang Diyos ay pag-ibig" (4:8,16). B. Ang Griyegong Koine ay walang di-tiyak na pantukoy gaya ng Inglis na "a" o 
"an."Ang pagkawala ng tiyak na pantukoy ay mangangahulugan ng 

l.ang pagtuon o pokus sa isang katangian o kalidad ng isang bagay: 
2. ang pagtuon o pokus sa uri ng isang bagay. 

C. Ang mga may-akda ng NT ay nag-iiba-iba kung paano gagamitin ang pantuntukoy. 

X. MGA PARAAN NG PAGPAPAKITA NG PAGBIBIGAY-DIIN SA GRIYEGONG BAGONG TIPAN 

A. Ang mga paraan ng pagpapakita ng pagbibigay-diin ay nag-iiba sa bawat may-akda ng 
sa Bagong Tipan. Ang hindi nagbabago at pormal na mga manunulat ay sina Luke at ang 
may-akda ng mga Hebreo. 

B. Nasabi na naming na ang AORIST ACTIVE INDICATIVE ay istandard at walang 
pananda sa pagbibigay-diin, subalit ang iba pang tense, voice o mood ay 
magkahalagahan sa pagbibigay kahulugan o interpretasyon. Hindi ibig sabihin na ang 
AORIST ACTIVE INDICATIVE ay hindi madalas gamitin sa isang mahalagang 
gramatikong pakahulugan. (Halibawa: Rom. 6:10 [dalawang beses]). 

C. Pagkakaayos ng mga salita sa Griyegong Koine 

1. Ang Griyegong Koine ay isang wikang inflected na hindi nakadepende sa pagkakaayos 
ng mga salita. Kung sa gayon, ang may-akda ay maaaring baguhin ang karaniwang 
pagkaka-ayos ng mga salita upang maipakita 

a. ano ang nais na bigyan-diin ng may-akda para sa mambabasa; 
b.kung ano ang iniisip ng may-akda na makakagulat sa mambabasa; 
c.ano ang matinding nararamdaman ng may-akda. 

2. Ang karaniwang ayos ng mga salitang Griyego ay patuloy pa ring di-mapagkasunduan. 
Gayunman, ang dapat na ayos ng mga salita ay: 

a. para sa mga pandiwang pandugtong 

(1) pandiwa 

(2) simuno 

(3) komplemento 

b. para sa mga pandiwang palipat/transitib (1) pandiwa 

(2) simuno 

(3) layon 

(4) di-tuwirang layon 

(5) pariralang pang-ukol 

c. para sa mga pariralang pangngalan 

(1) panggalan 

(2) tagapagturing 

(3) pariralang pang-ukol 

3. Ang kaayusan ng mga salita ang napakahalagang puntong sa pagpapaliwanag. Mga 
halimbawa: 

a. "binigay nila ang kanang kamay sa akin at sa Barnabas ang pakikipagsamahan 
o fellowship." Ang pariralang "kanang kamay pakikipagsamahan" ay 
magkahiwalay at naipapakita ang kahalagahan (Gal. 2:9). 

b. "kay Kristo" ay iniunan. Pangunahin ang kanyang pagkamatay (Gal. 2:20). 

c. "Paunti-unti ito at sa maraming magkaka-ibang paraan (Heb. 1:1) ang unang 
inilagay. Ipinapakita rito ang kaibhan kung paano ipinakita ng Diyos ang 
Kanyang sarili, hindi ang pagkakabunyag. was placed first. 

D. Kadalasan ang may ilang antas ng pagbibigay-diin ang ipinakita 

1. Ang pag-uulit ng panghalip ay naipakita na sa inflected form ng pandiwa. 
Halimbawa: "Ako, ako mismo, ay tiyak na makakasama sa iyo. . ." (Matt. 28:20). 

2. Ang pagkawala ng inaasahang pangdugtong, o iba pang paraan ng 
pagdudugtong sa pagitan ng mga salita, parirala, sugnay o mga pangungusap. 
Tinatawag itong asyndeton ("hindi nakadugtong"). Ang paraang tagapag-ugnay 
ay inaasahan kung kaya ang pagkawala nito ay nakakakuha ng atensyon. Mga 
halimbawa: 

a. Ang Beatitudes, Matt. 5:3ff (ang binigyang diin na listahan) 

b. John 14:1 (bagong paksa) 

c. Romans 9:1 (bagong seksyon) d. II Cor. 12:20 (binigyang diin na listahan) 

3. Ang pag-uulit ng mga salita o parirala ay makikita sa ibang kontyeksto Mga 
halimbawa: "ang pagsamba sa Kanyang kadakilaan " (Eph. 1:6, 12 &14). Ang pariralang 
ito ay ginamit upang maipakita ang gawain ng bawat tao san g Santisima Trinidad o 
Trinity. 

4. Ang paggamit ng idyoma o salita (tunog) sa pahitan ng mga termino 

a. euphemisms - pamalit na mga salita para sa mga salitang bawal, gaya ng 
"pagtulog" para sa pagkamatay (John 11:11-14) o "mga paa" para sa ari ng lalaki 
(Ruth 3:7-8; I Sam. 24:3). 

b. circumlocutions - mga pamalit na salita sa pangalan ng Diyos, gaya ng, "Sa 
Kaharian ng langit" ( Matt. 3:21) o "boses mula sa langit" (Matt. 3:17). 

c. mga bahagi ng pananalita 

(1) mga di makatotohanang pagmamalabis (Matt. 3:9; 5:29-30; 19:24) 

(2) mga pagsasaad na bahagya lamang (Matt. 3:5; Acts 2:36) 

(3) pagbibigay katauhan (I Cor. 15:55) 

(4) pang-uuyam (Gal. 5:12) 

(5) mga tulang passages (Phil. 2:6-11) 

(6) mga paglkalaro ng tunog sa pagitan ng mga salita 

(a) "simbahan" 
(i)"simbahan" (Eph. 3:21) 
(ii) "pagtawag" (Eph. 4:1,4) 
(iii) "tinawag" (Eph. 4:1,4) 
(b) "malaya" 

(i) "babaeng malaya" (Gal. 4:31) 
(ii) "kalayaan" (Gal. 5:1) 
(iii) "malaya" (Gal. 5:1) 

d. wikang idyomatiko - wika na kadalasan ay batay sa kultura at wikang tiyak: 

(1) piguratibong gamit ng "pagkain." (John 4:31-34) 

(2) piguratibong gamit ng "Templo." (John 2:19; Matt. 26:61) (3) idyoma ng damdamin ng Hebreo, "galit." (Gen. 29:31; Deut. 21:15; 

Luke 14:36; John 12:25; Rom. 9:13) 
(4) "Lahat" kontra "marami." Ikumpara ang Isa. 53:6 ("all") sa 53:11 & 12 ("marami.") 
Ang mga terminong magkasingkahulugan gaya ng sa Rom. 5:18 at 19 ay nakikita. 

5. Ang gamit ng kabuuang pariralang lingguwistiko sa halip na isang salita. Halimbawa: 
"Ang Panginoong Hesuskristo." 

6. Ang espesyal na gamit ng autos 

a. kapag may kasamang pantukoy (na nasa attributive position) ito ay isinalin na it was 
translated "pareho." 

b. kapag walang pantukoy (na nasa predicate position) ay isinalin ito na panghali na 
intensive reflexive — "kanya,""kanya" or "nito." 

E. Ang isang mag-aaral ng hindi Griyegong nagbabasa ng Bibliya ay matutukoy ang pagbibigay- 
diin sa ilang mga paraan: 

1. Ang paggamit sa pagsusuring lexicon at interlinear na tekstong Griyego/lngles. 

2. Ang paghahambing sa mga pagsasaling Inglis, partikular na mula sa iba't ibang mga 
teyorya ng pagsasalin. Halimbawa: pagkukumpara ng "salita sa bawat salita" (KJV, 
NKJV, ASV, NASB, RSV, NRSV) na may "dinamikong katumbas" (Williams, NIV, NEB, 

REB, JB, NJB, TEV). Magandang makatulong dito ang The Bible in Twenty-Six Translations 

na inilathala ni Baker. 

3. Ang paggagamit sa The Emphasized Bible ni Joseph Bryant Rotherham (Kregel, 1994). 

4. Ang paggamit sa napaka-literal na pagsasalin 

a. Ang American Standard Version ng 1901 

b. Ang Young's Literal Translation of the Bible ni Robert Young (Guardian Press, 1976). 
Ang pag-aaral ng gramatika ay isang matagal at nakakapagod subalit kailangan para sa 
tamang interpretasyon. Ang maiikling kahulugan, mga komento at mga halimbawa ay 
upang mahikayat at maibahagi sa mga di-Griyego mga mambabasa ang gamitin ang mga 
notes sa gramatika na kasama sa volume na ito. Tiyak na ang mga kahulugan dito ay 
pinadali. Dapat hin di ito gamatin sa isang paraang dogmatic at naibabagay, subalit 

bilang paunang paraan sa may makabubuting pag-unawa sa kahulugan o sintaktika ng Bagong Tipan. Inaasahan na ang mga kahulugang ito ay makakatulong sa mga mambababsa na 
maunawaan ang mga komentaryo ng iba pang mga pantulong sa pag-aaral gaya ng 
teknikal na mga komentaryo sa Bagong Tipan. Kailangan din nating alamin kung an 
gating mga interpretasyon ay nakabase sa mga aytem ng impormasyon namatatagpuan 
sa mga tekto ng Bibliya. Ang gramatika ay isa sa mga nakakatulong sa mga aytem na ito; 

ang iba pang mga aytem ay kabilang ang tagpuang pangkasaysayan, konteksto ng 
panitikan, pangkasalukuyang gamit ng mga salita, at kaparehong mga passages. APENDISE DALAWA 

KRITISISMOSATEKSTO 

Ang paksang ito ay ilalahad sa paraang matatalakay ang mga tekstong nilalaman na 
matatagpuan sa komentaryong ito. Ang sumusunod na balangkas ay gagamitin. 

I. Ang mga pinagmulan ng teksto na galing sa Ingles na Bibliya 

A. LumangTipan 

B. BagongTipan 

II. Maikling pagtalakay sa mga problema at teyorya ng mababang kritisismo na tinatawag ding 
kritisismo sa teksto. 

III. Mga Mungkahing pinagmulan para sa iba pang babasahin. 
I. Ang mga pinanggalingan ng Ingles na Bibliya 

A. LumangTipan 

1. Mesoretic Text (MT) - Ang Hebreong teksto ng mga katinig ay inilapat ni Rabbi Aquiba 
noong AD 100. Ang mga punto ng patinig, mga diin, mga nota sa paligid, pagbabantas at mga 
punto ng mga aparatus ay sinimulang isinama noong ika-anim na siglo AD at natapos noong ika- 
siyam na siglo AD. Ito ay ginaya ng isang pamilya ng mga Hudyong iskolar na kilala bilang 
Masoretes. Ang ginamit nilang uri ng teksto ay pareho ng nasa Mishnah, Talmud, Targums, 
Pashitta at Vulgante. 

2. Septuagint (LXX) - Ayon sa tradisyon, ang Septuagint ay ginawa ng pitumpong Hudyong 
iskolar sa loob ng pitumpong araw para sa aklatan ng Alexandria sa ilalim ng pensiyon ni Haring 
Ptolemy II (285-246 BC). Ang pagsalin ay umano'y hiling ng isang Hudyong lider na nakatira sa 
Alexandria. Ang pagsalin na ito ay mula sa "Sulat ni Aristeas." Ang LXX ay karaniwang ibinase sa 
ibang Hebreong tradisiyong tekstuwal ni Rabbi Aquiba (MT). 

3. Dead Sea Scrolls (DSS) - Ang Dead Sea Scrolls ay isinulat noong Roman BC (200 BC hanggang 
AD 70) ng isang pangkat ng mga Jewish separatists na tinatawag na Essenes. Ang mga 
Hebreong manuskripto, na natagpuan sa maraming lugar sa paligid ng Dead Sea ay nagpapakita 
ng ibang Hebrew textual family sa likod ng parehong MT at ng LXX. 

4. Hang tiyak na halimbawa ng pagkukumpara ng mga tekstong ito ay nakatulong sa mga 

tagapagsalin na intindihin ang LumangTestamento a. Ang LXX ay nakatulong sa mga tagasalin at iskolar na intindihin ang MT 

(1) ang LXX ni Isa. 52:14, "kasindami ng namamangha sa kanya" 

(2) ang MT ni Isa. 52:14, "kasindami ng nagtataka sa kanya" 

(3) sa Isa. 52:15 ang kaibhan ng panghalip ng LXX ay nakumpirma 
(a) LXX, "upang ang maraming mga bansa ay makita ang kamangha- 
mangha sa kanya" (b) MT, "upang siya ay magwisik sa maraming mga bansa" 

b. Nakatulong ang DSS sa mga tagapagsalin at iskolar na maintindihan ang MT 

(1) ang DSS ni Isa. 21:8, "pagkatapos ang tagahula ay umiyak, Sa isang 

toreng pangbantay ako nakatayo..." 

(2) Ang MT ni Isa. 21:8, "at umiyak ako na parang lion! Aking 

Panginoon, lagi akong nakatayo sa toreng pambantay sa araw... 

c. Ang parehong LXX at DSS ay nakatulong na linawin ang Isa. 53:11 

(1) LXX at DSS, "pagkatapos ng paghihirap ng kanyang espiritu makikita 
niya ang liwanag, masisiyahan siya" 

(2) MT, "magigita niya . . .ang paghihirap ng kanyang espiritu, 

Masisiyahan siya" B. BagongTipan 

1. Higit sa 5,300 manuskripto ang buo o mayroon pa ring mga parteng Griyegong Bagong 
Testamento. Mga 85 ay sinulat sa papyri at 268 ay nakasulat sa malalaking letra (uncials). Nang 
maglaon, noong bandang ika-siyam na siglo AD, isang iskrito na nagpapatuloy (miniscule) ang 
nagawa. Ang mga Griyegong manuskripto ay nakasulat sa anyong numero ay mga 2, 700. 
Mayroon din tayong mga 2, 100 kopya ng mga listahan ng mga teksto ng Banal na Bibliya na 
ginamit sa pagsamba sa mga tinatawag nating lectionaries. 

2. Mga 85 Griyegong manuskripto ang naglalaman ng mga bahagi ng Bagong Testamento ng 
mga nakasulat sa papyrus ang nakabahay sa mga museo. Ang ilan ay naka-petsa mula ikalawang 
siglo AD ngunit ang karamihan ay mula sa ikatlo at ika-apat na siglo AD. Wala sa MSS na ito ang 
naglalaman ng buong Bagong Testamento. Hindi dahil ito ay ang mga pinakalumang kopya ng Bagong Testamento ay ibig sabihin mayroon silang mas kaunting mga pagkakaiba. Marami sa 
mga ito ay mabilisang kinopya para sa lokal na paggamit. Walang pag-alaga ang naganap sa 
prosesong ito. Kaya marami silang nilalamang pagkakaiba. 

3. Codex Sinaiticus, kilala sa pamamagitan ng letrang Griyego na W (aleph) ng (01) ay natagpuan 
sa monasteryo ng St. Catherine sa Mt. Sinai. Ito ay nakapetsa mula sa ika-apat na siglo AD at 
naglalamn ng parehong LXX ng DTat Griyegong NT. Ito ay isa sa mga uri ng Alexandrian Text. 

4. Codex Alexandrius kilala bilang "A" o (02) ay isang ika-limang siglong Griyegong manuskripto 
na natagpuan sa Alexandria, Ehipto. 

5. Codex Vaticanus, kilala bilang "B" o (03), ay natagpuan sa aklatan ng Vatican sa Roma at 
nakapetsa mula sa gitna ng ika-apat na siglo AD. Nilalaman nito ang parehong LXX at OT ng 
Lumang Testamento at ng Griyegong Bagong Tekstamento. Ito ay isa sa mga uri ng Alexandria 
Text. 

6. Codex Ephraemi, kilala bilang "C" o (04) ay isang ika-limang siglong Griyegong manuskripto na 
bahagyang nasira. 

7. Codex Bezae, kilala bilang "D" o (05) ay isang ika-lima o ika-anim na siglong Griyegong 
manuskripto. Ito ay ang pangunahing gumanap sa tinatawag na Western Text. Ito ay 
naglalaman ng maraming karagdagan at naging pangunahing Griyegong saksi para sa pagsaling 
King James. 

8. Ang NT MSS ay maaaring magrupo sa tatlo, posibleng apat, na pamilya na may katulad na 
mga katangian. 

a. ang teksto ng Alexandrian mula sa Ehipto 

(1) P75, P66 (AD 200) na nagtatala ng mga Ebanghelyo 

(2) P46 (AD 225) na nagtatala ng mga sulat ni Paul 

(3) P72 (AD 225-250) na kina Pedro at Jude 

(4) Codex B tinatawag na Vaticanus (AD 325), na kasama ang buong OT 

at NT 

(5) Mga orihinal na sipi mula sa ganitong uri ng teksto 

(6) Iba pang MSS na nagpapakita ng ganitong uri ng teksto ay W, C, L, W, 33 

b. Western Text mula sa Hilagang Aprika (1) mga sipi mula sa mga Hilagang Aprikanong puno ng simbahan, 
Tertullian, Cyprian at ang lumang pagsalin sa Latin 

(2) mga sipi mula kay Iraneus 

(3) mga sipi mula sa pagsaling Tatian at Old Syriac 

(4) Codex D "Bezea" ay sumusunod sa ganitong uri ng teksto. 

c. Eastern Byzantine na teksto mula sa Constantinopole 

(1) ang uri ng tekstong ito ay inaaanino ng higit sa 80% ng 5, 300 MSS 

(2) Iniulit ng Antioch ng mga puno ng simbahan ng Syria, Cappa doceans, 
Chrysostom at Therodoret 

(3) Codex A sa Gospels lamang 

(4) Codex E (ika-walong siglo) para sa buong NT 

d. Ang pang-apat na posibleng uri ay ang Caesarean mula sa Palestine 

(1) Ito ay pangunahing nakikita sa Mark lamang 

(2) Nan sa mga saksi nito ay ang P45 at W 

II. Maikling pagtalakay sa mga problema at teyorya ng mababaw na ktritisismo na tinatawag 

ding kritisismo ng teksto 

A. Kung paano nabuo ang pagkakaiba 

1. Di sinasadya o aksidental (malawak na karamihan na pangyayari) 

a. pagkakamali sa pagtingin sa kopyang kamay na binabasa ang 

pangalawang mungkahi ng dalawang salita sa pagitan 

(1) pagkakamali sa pagtingin sa paglaktaw ng isang salita o phrase na may 

dobleng letra 

(2) pagkakamali ng pag-iisp sa pag-uulit ng parirala o linya ng tekstong 

Griyego 

b. pagkakamali sa pogdinig sa knopyang kamay ng pagdidikta kung saan 
nangyayari ang pagkakamali sa pagbaybay (itacism). Karaniwang sinasabi 

ng mga pagkakamali sa pagbaybay ang isang katunog na Grieygong salita. c. Ang mga pinakamaagang tekstong Griyego ay walang kabanata o paghahati ng 
mga sipi, kakaunti o walang pananda at walang paghahati sa pagitan ng mga 
salita. Posibleng mahati ang mga letra sa iba't ibang lugar na bumubuo ng iba't 
ibang mga salita. 
2. Intensyonal 

a. may mga pagbabagong ginawa upang maayos ang anyo ng baralila ng 

mga kinopyang teksto 

b. may mga pagbabagong ginawa upang maalala ang teksto sa pagsunod 
sa ibang tekstong biblikal (harmonization of parallels) 

c. may mga pagbabagong ginawa sa pamamagitan ng pagsasama ng 
dalawa o higit pang ibang mga babasahin sa isang mahabang pinag-isang 
teksto (conflation) 

d. may mga pagbabagong ginawa para maitama ang isang kinilalang 

problema sa teksto (cf. I Cor. 11:27 at I John 5:7-8) 

e. ang ilang karagdagang impormasyon sa tagpong historikal o tamang 

interpretasyon ng teksto ay inilagay sa gilid ng isang manunulat ngunit 
inilagay sa manulat ng pangalawang eskriba (cf John 5:4) 
B. Ang mga payak na simulain ng kritisismo sa teksto (lohikal na tuntunan para sa 
pagkilala ng orihinal na tuntunan ng isang teksto kung mayroong mga pagbabago) 

1. Ang mga pinakakakaibang teksto ay maaring ang orihinal 

2. Ang pinamaikling teksto ay maaring ang orihinal 

3. Ang mas lumang teksto ay mas binibigyang bigat dahil sa kanyang malapit na 

kasaysayan sa orihinal, ang iba pa ay magkakapantay. 
4 MSS ay malawak ang kinasasakupang lugar ng karaniwang may orihinal na 
babasahin. 

5. Ang mga tekstong mas mahina sa doktrina, lalo na ang mga tumutukoy sa 
mga pangunahing diskusiyong teyolohiko ng mga pagbabago ng manuskripto 

gaya ng Trinity sa I John 5:7-8, ang mas pinipili 

6. Ang tekstong pinaka-nakakatalakay sa Simula ng ibang mga pagkakaiba 7. Dalawang quotes na nagpapakita ng balance sa mga magugulong 
pagkakaibang ito. 

a. ang libro ni J. Harold Greenlee, Introduction to New Testament Textual 
Criticism p. 68: "Walang Kristiyanong doktrina ang nakabitin sa isang 
mapagtatalunang teksto; at ang mag-aaral ng NT ay dapat alam ang 
pangangailangan sa kanyang teksto na maging mas orthodox 

o mas matibay sa doktrina kaysa doon sa may inspirasyon na orihinal. " 

b. Sinabi ni W.A. Criswell kay Greg Garisson ng "The Birmingham News" 
na siya(Criswell) ay hindi naniniwala na ang bawat salita sa Bibliya ay 

may inspirasyon "kahit hindi na bawat salita ang ibinigay sa makabagong 
publuko sa maraming sandaantaon ng mga tagapagsalin" Sabi ni 
Criswell: "Ako ay talagang naniniwala sa kritisismo sa teksto. Sa gayon, 
sa aking palagay, ang huling kalahating bahagi ng ika-16 na kabanata ng 
Mark . Dahil sa ganito, sa aking palagay, ang huling kalahati ng ika-16 na 
kabanata ng Mark ay sabi-sabi lamang: hindi ito inspirado, pinagsama- 
sama lamang. ..Kung ikukumpara mo ang mga manuskritong iyon kahit 
pa sa mga nauna, wala ka makikitang konklusyon sa Aklat ni Mark. May 
nagdagdag lamang sa ito..."." Ayon din sa sa patriyarko ng SBC 
inerrantists na ang interpolation ay makikita rin sa John 5, ang salaysay ni 
Hesus sa lawa ng Bethesda. At kanyang tinalakay ang dalawang 
magkaibang bersiyon ng pagpapakamatay ni Hudas (cf. Matt. 270 at 
Acts 1): "Isa lamang ito naiibang pananaw ng pagpapakamatay, sabi ni 
Criswell "Kung nasa Bibliya ito, may paliwanag tungkol dito. At 
ang dalawang pangyayari sa pagpapakamatay ni Hudas ay nasa Bibliya." 
Dagdag ni Criswell, "Ang kritisismo sa teksto ay isang kasiya-siyang 
siyensya. Hindi ito nananatili, hindi walang kabuluhan. Isa itong 
dinamiko at napakahalaga..." 

III. Mga problema ng manuskripto (kritisismo ng teksto) 

A. Mga mungkahing pinagmulan para sa iba pang babasahin 1. Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual, ni R.H. Harrison 

2. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration ni 

Bruce M. Metzger 

3. Introduction to New Testament Textual Criticism, ni J. H Greenlee APENDISETATLO 
GLOSARYO 

Adoptionism. Ito ang isa sa mga maagang pananaw ukol sa kaugnayan ni Hesus sa pagka-Diyos. 
Iginiit nito na si Hesus ay isa lamang na pangkaraniwang tao sa lahat ng bagay at inampon 
lamang siya ng Diyos Ama ng siya's bininyagan (cf. Mt. 3:17; Mc. 1:11) o nang Siya ay nabuhay 
muli (cf. Ro. 1:4). Dahil naging kapuri-puri ang buhay ni Hesus, inampon siya ng Diyos Ama 
bilang "anak" Niya (cf. R. 1:4; Fil. 2:9) sa isang bahagi ng kanyang buhay (kabinyagan, 
pagkabuhay muli). Ito ay menoryang pananaw ng isang batang simbahan at noong ika-walong 
siglo. Imbis na ang Diyos ang naging tao (ang Pagkakatawang-tao), binaligtad ito at ngayon ang 
tao ay naging Diyos! Napakahirap sabihin kung papaano si Hesus, na Diyos Anak, na bathala na 
bago pa man ipinanganak, ay ginantimpalaan o pinuring mabuti ng Diyos Ama dahil sa kanyang 
ulirang pamumuhay. Kung Siya ay Diyos na, papaano pa Siya gagantimpalaan? Kung Siya ay 
banal na bago pa man ipinanganak, paano pa daragdagan ang karangalan Niya? Kahit na 
mahirap natin maintindihan, kahit papaano ay pinarangalan ng Diyos Ama si Hesus sa isang di- 
pangkaraniwang paraan dahil sa Kanyang ganap na pagpapatupad ng kagustuhan ng Diyos Ama. 

Alejandria, Paaralan ng. Ang paraan na ito ng pagpapaliwanag ng Biblia ay umusbong at lumaki 
sa Alejandria, sa Egipto, sa ikalawang siglo A.D. Ginamit nito ang mga saligang alituntunin sa 
pagpapaliwanag ni Philo, na isang tagasunod ni Plato. Ito ay madalasang tinatawag na paraang 
pang-talinghaga o pang-alegorya (allegorical method). Namuno ang paraan na ito sa simbahan 
hanggang sa panahon ng Pagbabago o Repormasyon. Ang mga pinaka-may-kakayahang 
tagapagsulong nito ay sina Origen at Agustino. Tignan ang ginawa ni Moises Silva, "Has The 
Church Misread The Bible?" (Academic, 1987) 

Alejandrinus. Ang manuskrito na Griyego na ito na mula sa ika-limang siglo at nagmula sa 
Alejandria, sa Egipto, ay naglalaman ng Matandang Tipan, Apokripa, at halos lahat ng Bagong 
Tipan. Ito ay isa sa ating mga pangunahing saksi sa buong Bagong Tipan na nasa wikang Griyego 
(maliban sa ilang bahagi ng Mateo, Juan, at 2 Mga Taga-Corinto). Kapag ang manuskritong ito, 
na pinangalanan bilang "A", at ang manuskritong pinangalanan bilang "B" (Vaticanus) ay 
nagkasundo sa isang pagbasa, ito ay itinuturing na isang orihinal ng karamihan ng mga iskolar sa 
halos lahat ng pagkakataon. 

Alegorya o Talinghaga. Ito ay isang uri ng pagpapaliwanag ng Biblia na nagsimula sa Hudaismo 
ng Alejandria. Ito'y pinatanyag ni Philo ng Alejandria. Ang saligang tulak nito ay ang pagnanais 
na gawing makabuluhan ang Banal na Kasulatan sa sariling kultura o sistema ng pilosopiya sa 
pamamagitan ng pag-wawalang-bahala sa kasaysayang kinalalagyan ng Biblia at/o pati ang 
pampanitikang kahulugan nito. Laging hinahanapan nito ng nakatago o espiritwal na kahulugan 
ang bawat teksto sa Banal na Kasulatan. Kailangang aminin na si Hesus, sa Mateo 13, at si 
Pablo, sa 4 Mga Taga-Galacia, ay minsanang gumagamit ng alegorya o talinghaga upang 
magpahiwatig ng katotohanan. Kaya lang, ito ay nasa anyo ng typology, hindi limitado sa 
alegoria. Analytical lexicon. Ito'y isang uri ng kagamitang pananaliksik na tinutulungan sinuman na 
kilalanin ang bawat Griyegong anyo sa Bagong Tipan. Ito'y isang talaan ng mga anyo at saligang 
kahulugan na naka-ayos ayon sa baybayin na Griyego. Kapag sinamahan ng isang pagsasalin na 
interlinear (interlinear translation), pinapahintulutan ang mga nananampalatayang hindi 
nakapag-babasa ng Griyego na suriin ang mga anyong balarila at syntaktika na Griyego sa loob 
ng Bagong Tipan. 

Analogy of Scripture (Pagkatulad ng Banal na Kasulatan). Ito ang parirala na ginagamit upang 
isalarawan ang paningin na ang buong Biblia ay inspirasyon ng Diyos at, samakatwid, ay hindi 
salungat nguni't bumubuo pa. Ang mapagpalagay na panindigan na ito ang batayan para sa 
paggamit ng magkatulad na mga sipi sa pagpapaliwanag ng teksto sa Biblia. 

Ambiguity. Tumutukoy sa pagka-walang katiyakan na nanggagaling mula sa isang dokumento 
na maaaring may dalawa o higit pa sa dalawang kahulugan o bagay na tinutukoy ng sabay. 
Maaaring si Juan ay gumagamit ng ambiguity (double entendres). 

Anthropomorphic. Nangangahulugan na "mayroong mga katangian na may kinalaman sa mga 
tao." Ang katawagang ito ay ginagamit na panglarawan sa ating wikang pang-relihiyon ukol sa 
Diyos. Ito ay nanggaling sa katawagang Griyego para sa "sangkatauhan." Ang ibig sabihin nito ay 
nagsasalita tayo tungkol sa Diyos na para Siyang tao. Ang Diyos ay isinasalarawan sa 
pamamagitan ng mga katawagang may kinalaman sa pisikal, sosyolohikal, at sikolohikal na 
aspeto ng pagkatao (cf. Gen. 3:8; 1 Har. 22:19-23). Subalit ito ay pagkatulad (analogy) lamang. 
Gayon pa man, wala tayong mga ibang kategorya o katawagan na magagamit kung hindi iyong 
sa pang-tao. Samakatwid, ang ating kaalaman sa Diyos ay totoo, nguni't limitado. 

Antioch, Paaralan ng. Isang paraan ng pagpapaliwanag ng Biblia na umusbong at lumaki sa 
Antioch, sa Syria, ng ika-tatlong siglo A.D. bilang sagot sa pamamaraang talinghaga (allegorical 
method) ng Alejandria, sa Egipto. Ang saligang tulak nito ay ang pag-pokus sa makasaysayang 
kahulugan ng Biblia. Ipinapaliwanag nito ang Biblia bilang isang normal at gawang-tao na 
panitikan. Ang paaralan na ito ay nasama sa alitan sa pagitan ng dalawang paningin kay Kristo: 
kung Siya ba ay may dalawang pagkatao (Nestorianismo) o isa lamang (buong Diyos at buong 
tao). Tinawag ito na hidwang paniniwala ng Simbahang Katoliko Romano at lumipat sa Persia, 
nguni't ang paaralan na ito ay naging maliit lamang ang halaga. Ang saligang panuntunang 
hermenyutika na nito ay naging mga panuntunan sa pagpapaliwanag ng mga Classical 
Protestant Reformer (Luther at Calvin). 

Antithetical. Ito ang isa sa tatlong mapanlarawang katawagan na ginagamit upang ipakilala ang 
kaugnayan sa pagitan ng mga linya ng tulang Hebreo. May kinalaman ito sa mga linya ng tula na 
magkatumbalik ang ibig sabihin (cf. Kaw. 10:1, 15:1). Panitikang Apokaliptiko. Nananaig ito, at 
maaari ngang bukod-tangi ito, sa genre ng mga Hudyo. Ito ay isang uri ng panunulat na may 
nakatagong kahulugan na ginagamit sa mga panahon ng pagsalakay at pananakop sa mga 
Hudyo ng mga banyagang makapangyarihan. Ipinapalagay nito na isang pansarili at mapagligtas 
na Diyos ang gumawa at namamahala sa mga pandaigdigang pangyayari, at ang Israel ay may 
bukod-tanging halaga sa Kanya. Ipinapangako ng panitikang ito ang tagumpay dahil sa tanging tulong ng Diyos. Ito ay mapagsagisag at mapag-likhang-isip na maraming gamit na katawagan 
na may mga nakatagong kahulugan. Madalas nitong ipinapahiwatig ang katotohanan sa 
pamamagitan ng mga kulay, bilang, pangitain, panaginip, tulong ng mga anghel, mga lihim at 
naka-kodigong mga salita, at madalas na matalim na dualismo sa pagitan ng kabutihan at 
kasamaan. Ang ilan sa mga uri o genre nito ay (1) sa Matandang Tipan, Ezekiel (mga kabanata 
36-48), Daniel (mga kabanata 7-12), Zacaraias; at (2) sa Bagong Tipan, Mt. 24; Mc.13, II Tes. 2 at 
Pahayag. 

Apologist (Apologetics) / Mga Taga-Hingi ng Paumanhin. Galing ito sa salitang-ugat na Griyego 
para sa "pananggol na legal" ("legal defense"). Ito ay isang tiyak na disiplina sa loob ng 
teolohiya na naghahangad magbigay ng katibayan at mga makatwirang paliwanag para sa 
Kristyanong pananampalataya. 

A priori. Kasingkahulugan nito ang katawagang "pagpapalagay" o "palagay." Kinakabilangan 
ito ng pangangatwiran mula sa mga dating tinatanggap na kahulugan, alituntunin o panindigan 
na inakalang totoo. Ito ang mga bagay na tinanggap na wala man lamang pagsisiyasat o 
pagsusuri. 

Arianismo. Si Arius ay isang pari sa simbahan sa Alejandria, sa Egipto, na nabuhay mula sa ika- 
tatlo hanggang sa maagang bahagi ng ika-apat na siglo. Iginiit niyang si Hesus ay dati nang 
buhay bago pa man ipanganak, nguni't hindi siya banal (hindi kasingtulad ng diwa ng Diyos 
Ama), marahil bilang pagsunod sa Mga Kawikaan 8:22-31. Hinamon siya ng obispo ng 
Alejandria, na nagsimula (A.D. 318) ng isang alitan na nagtagal ng maraming taon. Ang 
Arianismo ang naging opisyal na pananampalataya ng Silangang Simbahan (Eastern Church). 
Tinuligsa ng Sanggunian ng Nicaea (Council of Nicaea) si Arius noong A.D. 325 at pinanindigan 
ang buong pagkakapantay at kabanalan ng Anak. 

Aristotle. Isa siya sa mga pilosopo ng Grecia noong unang panahon, isang mag-aaral ni Plato at 
guro ni Alexander the Great. Ang kanyang impluho , kahit na ngayon, ay nakakaabot sa lahat ng 
sulok ng mga makabagong pag-aaral. Ito ay dahilan sa kanyang pagbibigay-diin sa pagkakaroon 
ng karunungan sa pamamagitan ng pagmamasid at pagbubukod-bukod. Ito ang isa sa mga aral 
ng siyentipikong paraan. 

Autograp, Mga (Autographs). Ito ang pangalan na binigay sa mga orihinal na kasulatan ng 
Biblia. Nawala na ang lahat ng mga orihinal at sulat-kamay na manuskrito. Ang natira na 
lamang ay mga kopya. Ito ang pinagmulan ng marami sa mga pagkakaibang kasulatan ng mga 
manuskrito na Hebreo at Griyego at ng mga lumang salin. 

Bezae. Ito ang Griyego at Latin na manuskrito ng ika-anim na siglo A.D. Pinangalanan ito bilang 
"D." Nilalaman nito ang mga Ebanghelyo at ilan sa mga Pangkalahatang Epistola. Nakikilala ito 
sa dami ng mga idinagdag na sulat. Binubuo nito ang batayan para sa "Textus Receptus," ang 
pangunahing manuskrito na Griego na nasa likod ng King James Version. Bias. Ito ang katawagan na ginagamit upang isalarawan ang malakas na hantad tungo sa isang 
bagay o pananaw. Ito ang paningin na kung saan ang kawalang-pagkiling sa isang bagay o 
pananaw ay imposibleng gawin. Ito ay isang panindigan na di-matwid. 

Autoridad ng Biblia (Biblical Authority). Ang katawagang ito ay ginagamit sa isang natatanging 
pagpapakahulugan. Ipinapaliwanag ito bilang pagkakaintindi sa sinabi ng orihinal na manunulat 
sa kanyang panahon at ang paggamit ng katotohanang ito sa ating panahon. Ang Autoridad ng 
Biblia ay kadalasang pinapaliwanag bilang pagtingin sa Biblia bilang ating isa at natatanging 
gabay na dapat paniwalaan. Gayon pa man, dahil sa naglabasang mga hindi tamang paliwanag 
ngayon, nilimatahan ko ang kuro-kuro o konsepto sa Biblia sa paliwanag gamit ang mga aral ng 
paraang pang-kasaysayan at pang-gramatika (historical-grammatical method). 

Kanoniko (Canon). Ito ay isang katawagang ginagamit upang isalarawan ang mga kasulatan na 
pinaniniwalaang bukod-tanging binigyan-sigla. Ito ang ginagamit kapag tumutukoy sa mga Banal 
na Kasulatan mula sa mga Matanda at BagongTipan. 

Christocentric. Ito ay isang katawagan na ginagamit upang ilarawan ang kahalagahan ni 
Hesus. May kinalaman ang paggamit ko nito sa konsepto na si Hesus ang Diyos ng buong Biblia. 
Siya ang tinuturo ng Matandang Tipan at Siya ang katuparan at layunin nito (cf. Mt 5:17-48). 

Paliwanag /Komentaryo (Commentary). Ito ay isang madalubhasang uri ng aklat ng 
pananaliksik. Binibigay nito ang pangkalahatang kaalaman na nasa likod ng isang aklat ng Biblia. 
Pagkatapos, ipinapaliwanag ang kahulugan ng bawat seksyon ng aklat. Ang iba ay naka-pokus sa 
paggamit, habang ang iba ay mas teknikal ang paraan ng pakikitungo sa mga teksto. Ang mga 
aklat na ito ay nakakatulong, ngunit dapat gamitin lamang matapos mong gumawa ng iyong 
panimulang pag-aaral. Ang mga pagpapaliwanag ng komentarista ay hindi dapat tanggapin ng 
walang panunuri. Ang paghahambing ng ilang mga paliwanag/komentaryo mula sa mga iba- 
ibang teolohikang paningin ay kadalasang nakakatulong. 

Concordance. Ito ay isang uri ng kagamitang pananaliksik para sa pag-aaral ng Biblia. Itinala 
nito ang bawat paglitaw ng bawat salita sa mga Matanda at Bagong Tipan. Ito ay nakakatulong 
sa ilang paran: (1) pag-alam ng salitang Hebreo o Griyego na nasa ilalim ng kahit na anong 
tanging salita sa Ingles; (2) paghahambing ng mga sipi na kung saan ang parehong salita sa 
Hebreo o Griyego ay ginamit; (3) ipinapakita kung saan ang dalawang magkaibang katawagang 
Hebreo o Griyego ay isinalin sa parehong salitang Ingles; (4) pinapakita kung gaano kadalas 
ginamit ang ilang mga salita sa ilang mga aklat o ng ilang mga manunulat; (5) tinutulungan kang 
hanapin ang isang sipi sa Biblia (cf. Walter Clark's How to Use New Testament Greek Study Aids, 
p. 54-55). 

Mga Balumbon ng Papel mula sa Patay na Dagat (Dead Sea Scrolls). Tumutukoy ito sa isang 
serye ng mga lumang-lumang kasulatan sa Hebreo at Arameo na natagpuan malapit sa Patay na 
Dagat noong 1947. Sila ang mga aklatang pang-relihiyon ng isang sekta ng Hudaismo sa unang 
siglo. Dahil sa bigat ng pananakop ng Roma at mga digmaan ng mga zelotes noong mga 60 A.D., 
itinago nila ang mga balumbon ng papel sa loob ng mga bangang tinakpang mabuti at ipinasok ang mga banga sa mga kuweba o butas. Natulungan nila tayong intindihin ang makasaysayang 
kapaligiran ng Palestina noong unang siglo at pinatunayan na walang-kamali-mali ang Masoretic 
Text, hanggang sa maagang B.C. kapanahunan man lamang. Sila ay pinangalanan sa daglat na 
"DSS." 

Deductive. Ang paraang ito ng lohika ay kumikilos, sa pamamagitan ng katwiran, mula sa mga 
pangkalahatang alituntunin patungo sa mga tiyak na paggamit. Ito ang salungat ng inductive 
reasoning, na nilalarawan naman ang siyentipikong paraan, mula sa mga napagmasdan na 
bagay patungo sa mga kalahatang palagay o teyorya. 

Dialectical. Ito'y isang paraan ng pangangatwiran na kung saan ang magkasalungat o 
kabalintunaan ay magkaigting na hinawakan, habang naghahanap ng isang sagot na 
kinabibilangan ng dalawang bahagi ng kabalintunaan. Maraming doktrina sa Biblia ang may mga 
diyalektikong pares: kapalaran-malayang kalooban; kaligtasan— pagtitiyaga; 

pananampalataya— mga gawain; pasya— pagka-disipulo; kalayaang Kristyano— pananagutang 
Kristyano. 

Diaspora. Ito ang teknikal na katawagang Griyego na ginamit ng mga Hudyo sa Palestina upang 
ilarawan ang mga ibang Hudyo na nakatira at namumuhay sa labas ng heograpiyang 
handangan ng Ipinangakong Lupain. 

Dynamic equivalent. Ito ay pangalan ng isang teoriya sa pagsalin ng Biblia. Ang pagsalin ng 
Biblia ay maaaring tignan bilang isang "continuum" mula sa "salita sa salita" na pagkakaayon, na 
kung saan may ipinapalit na salitang Ingles sa bawat salitang Hebreo o Griyego, hanggang sa 
"pakahulugan sa ibang pangungusap" ("paraphrase") na kung saan ang kahulugan o ideya 
lamang ang isinalin na kaunti lang ang saalang-alang sa orihinal na pananalita o parirala. Sa 
pagitan ng dalawang teoriyang ito ay ang "dynamic equivalent" na sumusubok na mataimtim na 
turingin ang orihinal na teksto, nguni't nakasalin sa mga makabagong gramatikong anyo at 
idioma. Ang isang magandang pagtalakay na ginawa sa mga iba't-ibang teoriya ng pagsasalin ay 
matatagpuan sa mga gawa nina Fee at Stuart na pinamagatang, "How To Read the Bible For All 
It's Worth," sa p. 35, at gawa ni Robert Bratcher na pinamagatang "Introduction to the TEV." 

Eclectic. Ang katawagang ito ay ginagamit kapag may kaugnayan sa pagpuna sa teksto. 
Tumutukoy ito sa pagsasanay ng pagpipili ng mga pagbasa mula sa iba't-ibang manuskritong 
Griyego upang makarating sa isang teksto na ipinapalagay na malapit sa orihinal na autograph. 
Di nito tinatanggap ang paningin na mayroong iisang pamilya ng mga manuskritong Griyego na 
nakuha ang mga orihinal. 

Eisegesis. Ito ang salungat ng "exegesis." Kung ang "exegesis" ay ang "tulungang palabasin" ang 
layunin ng orihinal na manunulat, ang ipinapahiwatig naman ng katawagang ito ay ang 
"pagtulong paloob" ng isang banyagang ideya o pananaw. 

Etimolohiya (Etymology). Ito ay isang bahagi ng pag-aaral ng salita na sinusubukang matiyak 
ang orihinal na kahulugan ng isang salita. Mula sa kahulugang ugat na ito, ang mga magpakatanging gamit nila ay madaling kilalanin. Sa pagpapaliwanag, hindi etimolohiya ang 
pokus, kung hindi ang kasalukuyang kahulugan at gamit ng isang salita. 

Exegesis. Ito ang teknikal na katawagan para sa pagsasanay ng pagpapaliwanag ng isang 
particular na sipi. Ang ibig sabihin nito ay "tulungang palabasin" (mula sa teksto), 
nagpapahiwatig na ang ating layon ay intindihin ang layunin ng orihinal na manunulat na 
isinaalang-alang ang makasaysayang kapaligiran, kontekstong literary, palaugnayan, at 
kahulugan ng salita nang panahong iyon. 

Genre. Ito ay isang katawagang Pranses na nagpapakilala ng ilang uri ng panitikan. Ang layunin 
ng katawagang ito ay ang paghahati ng mga anyo ng panitikan sa mga kategorya na may mga 
parehong katangian: makasaysayang pagsasalaysay, tula, kawikaan, apokaliptiko, at 
pagbabatas. 

Gnosticism. Karamihan ng ating kaalaman sa hidwang paniniwalang ito ay nanggaling sa mga 
kasulatang gnostiko ng ikalawang siglo. Gayon pa man, ang mga nagsisimula pa lang na mga 
ideya ay nandoon na sa unang siglo (at maging bago pa doon). Ang ilang sa mga aralang 
inihatag ng mga Valentian at Cerithian Gnosticism ng ikalawang siglo ay: (1) ang bagay at 
espirito ay parehong walang-hanggan (isang dualismo na ontolohikal). Ang bagay ay masama, 
ang epsirito ay mabuti. Ang Diyos, bilang espirito, ay hindi dapat nag-huhulma ng masamang 
bagay; (2) may mga emanasyon (mga napakatagal na panahon o antas ng pagka-anghel) sa 
pagitan ng Diyo at bagay. Ang huli o ang pinakamababa ay si YHWH ng Matandang Tipan na 
gumawa sa sansinukob (kosmos); (3) si Hesus ay isang emanasyon tulad ni YHWH ngunit nasa 
mas mataas na antas, mas malapit sa tunay na Diyos. Ang iba ay nilagay Siya sa pinaka-itaas, 
nguni't mas mababa sa Diyos at tiyak na hindi Diyos na nagkatawang tao (cf. Jn 1:14). Kung ang 
bagay ay masama, hindi maaaring nagkaroon ng katawang tao si Hesus at nanatiling Banal. Siya 
ay espiritwal na multo (cf. 1 Jn 1:1-3; 4:1-6); at (4) ang pagkakaligtas ay nakamit sa 
pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus na may kasamang espesyal na kaalaman, na 
maaaring malaman lamang ng mga espesyal na tao. Ang kaalaman (mga hudyat) ay kailangan 
upang makadaan sa mga kalagayang pang-langit. Ang batas ng Hudyo ay kailangan din upang 
maabot ang Diyos. Ang mga mapandayang guro ng Gnostika ay may minungkahing dalawang 
magkasalungat na sistemang etikal: (1) para sa iba, ang pamumuhay ay walang kinalaman sa 
pagkaligtas. Para sa kanila, ang pagkaligtas at espiritwal ay ipinaloob sa mga lihim na kaalaman 
(mga hudyat) sa pamamagitan ng mga kalagayang pang-anghel (mga eon); o (2) para sa iba, ang 
pamumuhay ay mahalaga sa pagkaligtas. Binigyan-diin nila na ang pamumuhay asetiko o 
mapagpakasakit ay ebidensya ng totoong pagka-espiritwal. 

Hermeneutics. Ito ang teknikal na katawagan para sa mga alituntunin na gumagabay sa 
exegesis. Ang hermeneutic na pang-Biblia, o banal, ay kadalasang nahahati sa dalawang 
kategorya: mga kalahatang alituntunin at mga espesyal na alituntunin. Ang mga ito ay may 
kinalaman sa iba't-ibang uri ng panitikan na natatagpuan sa Biblia. Ang bawat uri (genre) ay 
may sarili at bukod-tanging mga gabay, nguni't may binabahaginan silang mga pangkaraniwang 
palagay at mga paraan ng pagpapaliwanag. Mataas na uri ng Pagpuna. Ito ang paraan ng pagpapaliwanag na pang-biblia na naka-pokus sa makasaysayang kapaligiran at literary 
structure ng isang particular na uri ng aklat pang-biblia. 

Idioma. Ito ang salitang ginagamit para sa mga parirala na natatagpuan sa iba't-ibang cultura 
na may mga espesyal na kahulugan na walang kinalaman s asa kadalasang kahulugan ng mga 
individual na katwagan. Ang ilan sa mga modernong halimbawa: "katakot-takot ang ganda 
noon" o "alam mo, papatayin mo ako sa (ginagawa)." Mayroon ping ganitong uri ng mga 
parirala ang Biblia. 

Tanglaw o Liwanag (Illumination). Ito ang pangalang binigay sa konsepto na ang Diyos ay 
nakipag-usap sa sangkatauhan. Ang kabuoang konsepto ay kadalasang inihahayag ng tatlong 
katawagan: (1) pahayag o rebelasyon— ang Diyos ay kumilos sa kasaysayan ng tao; (2) nagbigay- 
sigla o inspirasyon— Siya ay nagbigay ng tamang paliwanag sa Kanyang mga kilos at sa kanilang 
kahulugan sa ilang piniling lalaki upang sulatin para sa sangkatauhan' at (3) tanglaw o liwanag— 
binigay niya ang Kanyang Kaluluwa upang tulungan ang sangkatauhan na mintindihan ang 
Kanyang sariling pagbubunyag o paghahayag. 

Inductive. Ito ay isang paraan ng lohika o pangangatwiran na nagsisimula muna sa mga 
partikular o maliliit na bagay papunta sa kabuoan. Ito ang paraang empirical ng bagong 
siyensya. Ito ang pamamaraan na ginamit ni Aristotle. 

Interlinear. Ito ay isang uri ng kagamitang pananaliksik na tumutulong sa mga taong hindi 
makabasa ng salitang pang-biblia na masuri ang kahulugan at balangkas nito.Kaagad na 
nilalagay ang Ingles na salin sa antas na salita sa salita sa ilalim ng orihinal na wikang biblia. 
Itong kagamitan na ito, kapag isinama sa "analytical lexicon," ang magbibigay ng mga anyo at 
saligang kahulugan sa Hebreo at Griyego. 

Nagbigay-sigla o Inspirasyon (Inspiration). Ito ang konsepto na ang Diyos ay nakipag-usap sa 
sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-gabay sa mg manunulat ng biblia na isulat ng walang- 
kamalian ang Kanyang pahayag o rebelasyon. Ang kabuoang konsepto ay kadalasang inihahayag 
ng tatlong katawagan: (1) pahayag o rebelasyon— ang Diyos ay kumilos sa kasaysayan ng tao; 
(2) nagbigay-sigla o inspirasyon— Siya ay nagbigay ng tamang paliwanag sa Kanyang mga kilos at 
sa kanilang kahulugan sa ilang piniling lalaki upang sulatin para sa sangkatauhan' at (3) tanglaw 
o liwanag— binigay niya ang Kanyang Kaluluwa upang tulungan ang sangkatauhan na 
mintindihan ang Kanyang sariling pagbubunyag o paghahayag. 

Interlinear. Ito ay pamamaraan ng pananaliksik para sa mga nagbabasa ng wikang biblikal 

upang mapag-aralan nila ang kahulugan at balangkas nito. Agad nitong nailalagay ang pagsalin 

ng bawat salita sa Ingles sa ilalim na orihinal na wikang biblikal. Ang pamamaraang ito, kasama 

ng analytical lexicon, ay maibibigay ang mga anyo at payak na mga kahulugan ng Hebreo at 

Griyego. 

Inspirasyon. Ito ay isang konsepto na ipinarating ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng 

pag-gabay sa mga biblikal na may-akda na eksakto at malinaw na maitala ang Kanyang rebelesyon. Ang kabuuang konsepto ay karaniwang nasasabi sa tatlong termino: (1) rebelesyon 

- ang Diyos ay kumilos sa kasaysayan sa tao; (2) inspirasyon - naibigay Niya sa mga piling tao 

ang tamang interpretasyon at kahulugan ng Kaniyang mga gawa upang maitala para sa 

sangkatauhan; at, (3) iluminasyon - ibinigay Niya ang Kanyang espiritu para tulungan ang 

sangkatauhan na maintindihan ang Kanyang pagsabi ng Wika ng deskripsiyon. Ito ay ginagamit 

sa koneksiyon ng mga wika kung saan ang Lumang Testamento ay nakasulat. Binabanggit nito 

an gating mundo sa mga terminong humaharap sa limang sentido. Ito ay hindi isang 

siyentipikong deskripsiyon at hindi rin itinakdang maging ganoon. 

Legalismo. Ang kilos na ito ay maiuuri sa sobrang pagdiin ng mga patakaran o ritwal. Ito ay 

karaniwang umaasa sa gawa ng mga tao at sa mga regulasyon bilang pagtanggap ng Diyos. 

Karaniwang nitong naibababa ang relasyon at itinataas ang paggawa na parehong 

mahahalagang aspeto sa relasyong tipan sa pagitan ng sagradong Diyos at makasalanang 

sangkatauhan. 

Literal. Ito ay isang pangalan para sa pamamaraan ng hermeneutics mula sa Antioch na 

textually-focused at makasaysayan. Ang ibig sabihin nito ay ang interpretasyon ay may 

kasamang normal at litaw na kahulugan ng wika ng tao, kahit na kinikilala pa rin nito ang 

pagkakaroon ng wikang matalinghaga. 

Literary Genre. Tinutukoy nito ang mga bukod-tanging anyo ng maaaring magawa ng 

komunikasyong pantao, gaya ng mga tula o makasaysayang pagkukuwento. Ang bawat klase ng 

literature ay mayroong sariling espesyal na pamamaraang hermeneutical, kasama sa mga 

karaniwang prinsipyo para sa lahat ng nakasulat nga literatura. 

Literary Unit. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing bahagi ng pag-iisip ng isang librong 

biblikal. Maaari itong maglaman ng kaunting mga berso, mga talata o mga kabanata. Ito ay 

isang bahaging luluan ang sarili na may isang pangunahing paksa. 

Mababang Kritisismo. Tingnan ang Kritisismong Tekstwal. 

Manuskripto. Ang terminong ito ay tumutukoy sa iba't ibang mga kopya ng Griyegong Bagong 

Testamento. Ito ay karaniwang nahahati sa iba't ibang mga uri sa pamamagitan ng (1) 

materyales kung saan sila nakasulat (papyrus, balat), o (2) ang mismong uri ng sulatin (lahat ay 

malalaking letra o running script). Ito ay naka-abbreviate ng "MS" (iisa) o "MSS" (higit sa isa). 

Masoretic Text. Ito ay tumutukoy sa mga Hebreong manuskripto ng Lumang Testamento na 

gawa ng mga Hudyong iskolar na naglalaman ng mga puntong katinig at iba pang talang 

tekstwal noong ika-siyam na siglo AD. Binubuo nito ang "basic" na teksto ng ating Ingles na 

Lumang Testamento. Ang teksto nito ay makasaysayang naikumpirma ng Hebreong MSS, lalo na 

si Isaiah, mula sa mga Dead Sea scrolls. Ito ay r\aka-abbreviate bilang "MT". 

Metonymy. Ito ay isang matalinhagang pagsasalita kung saan ang pangalan ng isang bagay ay 

ginagamit upang mailarawan ang isa pang bagay na may kinalaman dito. Halimbawa, ang ibig 

sabihin ng "Ang takuri ay kumukulo" ay "Ang tubig sa loob ng takuri ay kumukulo." Muratorian Fragments. Ito ay listahan ng mga librong kanonikal ng Bagong Testamento. Ito ay 
naisulat sa Roma bago ang 200 AD. Pareho nitong naibibigay sa ang dalawampu't pitong mga 
libro gaya ng Protestant NT. Malinaw nitong naipapakita na ang mga local na simbahan sa iba't 
ibang bahagi ng Kahariang Romano ay ang talagang naglapat ng kanon sa harap ng mga 
pangunahing lupon ng simbahan noong ika-apat na siglo. 

Natural na Rebelasyon. Ito ay isang kategoryal ng sariling pagsabi ng Diyos sa tao. Kasama nito 
ang natural na kaayusan (Rom 1:19-20) at ang kamalayang moral (Rom 2:14-15). Ito ay 
nababanggit sa Ps 19:1-6 at Rom 1-2. ito ay natatangi mula sa espesyal na rebelasyon na tiyak 
at supremong sariling pagsabi ng Diyos sa Bibliya sa Hesus ng Nazareth. Ang kategoryang 
theolohikal na ito ay muling idinidiin ng kilos lumang mundo sa mga Kristiyanong siyentipiko. 
(Halimbawa ang mga sulatin ni Hugh Ross). Ginagamit nila ang kategoryang ito upang masabing 
lahat ng katotohanan ya katotohanan ng Diyos. Ang kalikasan ay isang bukas na pinto papunta 
sa karunungan ukol sa Diyos; ito ay naiiba sa espesyal na rebelasyon (ang Bibliya). Pinapayagan 
nito ang modernong agham ang kalayaang manaliksik ukol sa likas na kaayusan. Sa aking 
palagay, ito ay isang mabuti at magandang opurtunidad para masaksihan ang moderno at 
siyentipikong kanlurang mundo. 

Nestorianism. Si Nestorius ay ang patriyarko ni Constantinople sa ika-limang siglo. Siya ay 
sinanay sa Antioch ng Syria at nagsabing si Hesus ay may dalawang pag-uuri, isang ganap na tao 
at isang ganap na dakila. Ang pananaw na ito ay lumayo sa karaniwang isang uring pananaw ng 
Alexandria. Ang pangunahing intindi ni Nestorius ay ang titulong "Ina ng Diyos", na bigay kay 
Maria. Si Nestorius ay nilabanan ni Cyril ng Alexandria at ng implikasyong kanyang pagsasanay 
sa Antiodrian. Ang Antioch ay ang punong lugar ng apat na bahagi (alegorya) paaaralan ng 
interpretasyon. Sa huli, si Nestorius tinanggal sa opisina at itinapon. 

Orihinal na May-akda. Ito ay tumutukoy sa mga tunay na may-akda o manunulat ng iskriptura. 
Papyri. Ito ay isang klaseng pangsulat na materyal mula sa Ehipto. Ito ay gawa sa mga tambo 
mula sa ilog. Ito ay ang kung saan nakasulat ang mga pinakalumang kopya ng Griyegong Bagong 
Testamento. 

Parehong mga Sipi (Parallel Passages). Ang mga ito ay kabilang sa konsepto na ang buong 
Bibliya ay bigay ng Diyos kaya ito ang pinakamabuting interpreter at taga-balanse ng mga 
katotohanang paradoxical. Ito rin ay nakakatulong kapag may isang nagtatangkang intindihin 
ang isang hindi malinaw na sipi. Tumutulong din silang hanapin ang pinkamalinaw na sipi sa 
isang nakatakdang paksa, pati na rin ang ibang mga aspetong iskriptural ng isang nakatakdang 
paksa. 

Parapreys. Ito ay isang pangalan ng teorya ng pagsalin ng Bibliya. Ang pagsalin ng Bibliya ay 
maaaring tanawin bilang isang pakikipag-ugnayan ng patuloy na salita-sa-bawat-salita, na kung 
saan ang isang salitang Ingles ay kailangang matustusan para sa bawat salitang Hebreo o 
Griyego; sa isang parapreys kung saan tanging ang kaisipan ay isinasalin na may kaunting 
pagpuna sa orihinal na mga salita o parirala. orihinal na teksto ngunit isinasalin ito sa modernong anyong bararila at wika. Ang isang magandang diskusyon ng mga teoryang ito ay 

matatagpuan sa Fee and Stuart's How to Read the Bible For All Its Worth (p. 35). 

Talata (Paragraph). Ito ay ang payak na bahagi ng lietraryong pagpapakahulugan sa pasulat. 

Naglalaman ito ng isang pangunahing kaisipan at ang pag-unlad nito. Kapag nanatili tayo sa 

kanyang pangunahing duldol, hindi natin pangungunahan ang mga wala pa sa tamang edad o 

palampasin ang kahulugan ng orihinal na may-akda. 

Parochialism. Ito ay tumutukoy sa mga pagkiling na nakakabit sa isang lokal o teyolohikal na 

tagpo. Hindi nito nakikilala ang anyong paglilipat pangkultura ng katotohanang biblikal o ng 

aplikasyon nito. 

Paradox. Ito ay tumutukoy sa mga katotohanang mukhang hindi nagkakasundo ngunit 
parehong totoo kahi na may tensiyon sa pagitan nila. Binabalangkas nito mula sa magkaibang 
mga panig. Karamihan ng katotohanang biblikal ay inilalahad nang dalawahan. Ang mga 
katotohanang biblikal ay hindi mga nag-iisang bituin kundi mga grup ng mga bituin na binubuo 
ng mga modelo ng mga tala. 

Plato. Siya ay isa sa mga pilosopo ng sinaunang Greece. Ang kaniyang pilosopiya ay malaki ang 
naimpluwensiya sa naunang simbahan sa pamamagitan ng mga iskolar ng Alexandria, Ehipto at 
sa kalaunan, Augustine. Kaniyang isinambit na na ang lahat ng bagay sa mundo ay ilusyon at 
kopya lamang ng espiritwal na orihinal na modelo. Nang maglaon, tinukoy ng mga theolohikal 
na esperitwal na mundo ang mga anyo o ideya ni Plato. 

Presupposition. Ito ay tumutukoy sa ating unang akalang pagkakaintindi sa mga bagay. 
Kadalasan tayong nakakabuo ng mga opinyon o palagay ukol sa mga isyu bago natin lapitan ang 
mga iskriptura. Ang predisposition na ito ay kilala rin bilang bias, isang kalagayang mahalaga, 
palagay o bago ang pag-unawa. 

Proof-texting. Ito ay ang pagsasanay ng pagsasalin ng isang iskriptura sa pamamagitan ng pag- 
uulit ng isang berso na walang pagkilala sa kanyang pangunahin o mas malaking konteksto sa 
kaniyang literary unit. Tinatanggal nito ang mga berso mula sa kahulugan ng orihinal na may- 
akda at karaniwang may kasamang pagsubok na patunayan ang isang personal na opinyon 
habang idinedeklara ang kapagngyarihang biblikal. 

Rabbinical Judaism. Ang parte ng buhay ng mga Hudyo ay nagsimula sa Babylonian Exile (586- 
538 BC). Sa pagtanggal ng impluwensiya ng mga Pari at sa Templo, ang pokus ng buhay Hudyo 
ay ang mga lokal na sinagoga. Ang mga lokal na sentro ng kulturang Hudyo, fellowship, 
pagsamba at pag-aaral ng Bibliya ang naging pokus ng nasyonal na buhay relihiyon. Noong 
panahon ni Hesus, ang relihiyon ng mga Eskriba ay kapareho ng mga pari. Sa paghulog ng 
Herusalem noong 70 AD, ang anyong eskribal ay pinangunahan ng mga Pariseo; ang nagtimpi sa 
direksyon ng buhay relihiyon ng mga Hudyo. Ito ay nakilala sa pamamagitan ng isang praktikal 
at legolistikong pagsalin ng Torah ayon sa pagsalaysay sa oral na tradisyon (Talmud). Rebelasyon. Ito ay ang pangalang bigay sa konsepto na nagsalita ang Diyos sa sangkatauhan. 
Ang kabuuang konsepto ay karaniwang nasasabi sa tatlong termino: (1) rebelasyon - ang Diyos 
ay kumilos sa kasaysayan ng tao; (2) inspirasyon - naibigay Niya sa piling mga tao ang tamang 
interpretasyon at kahulugan ng Kaniyang mga gawa upang maitala para sa sangkatauhan; at (3) 
iluminasyon - ibinigay Niya ang Kaniyang Espiritu para tulungan ang sangkatauhan na 
maintindihan ang Kaniyang pagsabi ng wika ng deskripsiyon. 

Semantic Field. Ito ay tumutukoy sa kabuuang hanay ng mga kahulugang may kinlaman sa isang 

salita. Ito ay ang iba't ibang kahulugan ng isang salita sa iba't ibang konteksto. 

Septuagint. Ito ang pangalang bigay sa Griyegong pagsalin ng Hebreong Lumang Testamento. 

Ayon sa tradisyon, ito ay nasulat sa loob ng pitumpung araw ng pitumpung iskolar na Hudyo 

para sa mga aklatan ng Alexandria, Ehipto. ang tradisyonal na petsa ay bandang 250 BC (sa 

totoo ay maaaring mahigit sa daang taon para makumpleto). Ang pagsalin ay makahulugan 

dahil (1) binibigyan tayo nito ng lumang teksto na maaaring ihambing sa tekstong Masoteric 

Hebrew; (2) ipinapakita nito ang anyong Hudyong pagsalin sa ikatlo at pangalawang siglo BC; at 

(3) binibigyan tayo nito ng pagintinding Jewish Messianic bago ang muling-pagkabuhay ni 

Hesus. Ang abbreviation nito ay LXX. 

Sinaiticus. Ito ay isang Griyegong manuskripto noong ika-apat na siglo AD. Ito ay itinatag ng 

Alemang iskolar na si Tischendorf sa monasteryo ng St. Catherine sa Jebel Musa, ang 

tradisyonal na lugar ng Mt. Sinai. Ang manuskriptong ito ay tinawag sa pamamagitan ng unang 

letra ng alpabetong Hebreo na aleph (W). Kasama nito ang parehong Luma at Bagong mga 

Testamento. Ito ay isa sa mga pinakalumang MSS. 

Spiritualism. Ang terminong ito ay katulad ng allegorizing sa kaunawaang tinatanggal nito ang 

historical at literal na konteksto ng isang sipi at sinasalin ito sa pamamagitan ng ibang criteria. 

Synonymous. Ito ay tumutukoy sa mga terminong may eksakto o magkalapit na mga kahulugan 

(pero sa totoo ay walang dalawang salita ang may kumpletong semantic overlap). Sila ay 

napaka-magkalapit ang relasyon na maaari silang humalilin sa isa't isa na hindi nawawala ang 

kahulugan. Ginagamit rin ito para kilalanin ang isa sa tatlong Hebrew poetic parallelism. Sa 

ganitong pananaw, ito ay tumutukoy sa dalawang linya ng tula na nagsasabi ng parehong 

katotohanan (cf. Ps 103:3). 

Syntax. Ito ay isang Griyegong termino na tumutukoy sa istraktura ng isang pangungusap. Ito ay 

tumtukoy sa mga paraan para makabuo ng isang pangungusap upang makagawa ng isang 

buong kaisipan. 

Nthetical. Ito ay isa sa tatlong termino na tumutukoy sa mga uri ng tulang Hebreo. Ang 

terminong ito ay tumutukoy sa mga linya ng tula na binubuo ang isa't isa sa paraang pataas ang 

pag-unlad; minsan tinatawag ring climactic (cf. Ps 19:7-9). 

Systematic Theology. Ito ay isang bahagi ng pagsalin ng sinusubukang isalaysay ang mga 

katotohanan ng Bibliya sa isang buo at rasyonal na pamamaraan. Ito ay isang lohikal, hindi lang historikal na presentasyon ng Kristiyanong theolohiya sa pamamagitan ng mga kategorya 
(Diyos, tao, kasalanan, kaligtasan, atbp.). 

Talmud. Ito ang pamagat ng kodipikasyon ng Jewish Oral Tradition. Naniniwala ang mga Hudyo 
na ito ay sinabi ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. Sa totoo, lumalabas na ito ay 
pangkalahatang dunong ng mga gurong Hudyo sa paglipas ng mga taon. Mayroong dalawang 
magkaibang salin ng Talmud: ang Babylonian at ang mas maikli at hindi natapos na Palestinian. 
Tekstwal na Kritisismo. Ito ay ang pag-aaral ng mga manuskripto ng Bibliya. Ang testwal na 
kritisismo ay kailangan dahil wala nang mga nanatiling orihinal at ang mga kopya ay nagkakaiba 
sa isa't isa. Sinusubok nitong isalaysay ang mga pagkakaiba at dumating (sa pinakamalapit at 
posibleng) sa orihinal na pagsasalita ng utographs ng Luma at Bagong mga Testamento. 
Madalas itong tawagang mababang kritisismo. 

Textus Receptus. Ang titulong ito ay umunlad sa limbag ni Elzevir ng Griyegong Bagong 
Testamento noong 1633 AD. Ito ay isang uri ng Griyegong Bagong Testamento na ginawa mula 
sa ilang nahuling manuskriptong Griyego at mga salin sa Latin ni Erasmus (1510-1535), 
Stephanus (1546-1559) at Elzevir (1624-1678). Sa isang panimula sa textual criticism ng Bagong 
Testamento (p. 27), sabi ni A.T. Robertson na "the Byzantine text is practically the Textus 
Receptus." Ang tekstong Byzantine ang pinaka hindi mahalaga sa tatlong pamilya ng mga 
naunang Griyegong manuskripto (Western, Alexandrian, Byzantine). Nilalaman nito ang 
kabuuang mga pagkakamali ng pitong siglong tekstong kinopya sa pamamagitan ng kamay. 
Subalit sinabi rin ni A.T. Robertson na "ang Textus Receptusay itinago para sa atin na tekstong 
wasto ang nilalaman (p. 21). Ang Griyegong tradisyon na ito (lalo na ang pangatlong limbag ni 
Erasmus) ang bumubuo sa basis ng King James version noong 1611 AD. 

Torah. Ito ang Hebreong termino para sa pagtuturo. Ito ay naging opisyal na titulo para sa mga 
kasulatan ni Moses (mula Genesis hanggang Deuteronomy). Para sa mga Hudyo, ito ang 
pinakamapangyarihang bahagi ng Hebrew canon. 

Typological. Ito ay isang espesyal na uri ng interpretasyon. Karaniwang kasama nito ang 
katotohanang Bagong Testamento na matatagpuan sa mga sipi ng Lumang Testamento sa 
pamamagitan ng mga simbolong analogical. Ang uri ng hermeneutics na ito ay naging 
pangunahing elemento ng pamamaraang Alexandrian. Dahil sa pag-abuso sa ganitong uri ng 
interpretasiyon, kailangang limitahan ang paggamit ng mga tiyak na halimbawang nakatala sa 
Bagong Testamento. 

Vaticanus. It ay ang Griyegong manuskripto ng ika- apat na siglo AD. Ito'y natagpuan sa aklatan 
ng Vatican. Noong una, kasama rito ang lahat ng Lumang Testamento, Apocrypha, at Bagong 
Testamento. Subalit, ilang bahagi ay nawala (Genesis, Psalms, Hebrews, Pastorals, Philemon at 
Revelation). Isa itong nakatulong na manuskripto sa pagkilala ng orihinal na pagsasalita ng mga 
autographs. Ito ay may titulong malaking titik B. Vulgate. It ay ang pangalan ng pagsalin sa Latin ng Bibliya ni Jerome. Ito ang naging basis o 
karaniwang pagsalin para sa Simbahang Roman Katoliko. Ito ay ginawa noong 380's AD. 
Wisdom Literature. Ito ay isang uri ng literature na naging karaniwan sa lumang silangan (at 
modernong mundo). Isa siyang pagsubok na makapagturo sa bagong henerasyion ng mga 
tuntunan para sa matagaumpay na pamumuhay sa pamamagitan ng tula, salawikain at 
sanaysay. Ito ay mas ipinarating sa indibiduwal kaysa sa lipunan. Hindi ito gumamit ng mga 
paghihiwatig sa kasaysayan kundi ito'y ibinase sa mga karanasan sa buhay at obserbasiyon. Sa 
Bibliya, ang Job at Song of Songs ay ipinalagay na ang pagkakaroon at pagsamba sa YHWH 
ngunit ang relihiyosong pananaw sa mundong ito ay hindi tiyak sa bawat karanasan ng tao sa 
lahat ng oras. Bilang genre, nagsabi ito ng mga karaniwang katotohanan. Subalit ang genre na 
ito ay hindi magagamit sa bawat tiyak na sitwasiyon. Ito ay karaniwang mga sabi na hindi laging 
nangyayari sa bawat indibiduwal na sitwasiyon. Ang mga paham na ito ay lakas-loob na 
nagtanong ng mga mahihirap na tanong ng buhay. Karaniwan nilang hinamon ang mga 
tradisiyonal na mga relihiyosong pananaw (Job at Ecclesiastes). Bumubuo sila ng ng balance at 
tensiyon para sa mga madadaling sagot ukol sa mga trahedya ng buhay. 

World picture at worldview. Ito ay mga magkasamang termino. Pareho silang mga konseptong 
pilosopikal at tumutukoy sa paglikha. Ang terminong world picture ay tumutukoy sa "paano" ng 
paglikha habang ang world view ay tumutukoy sa "Sino." Ang mga terminong ito ay tumutukoy 
sa interpretasiyon na ang Gen. 1-2 ay tumatalakay sa Sino, hindi paano, ng paglikha, YHWH. Ito 
ay ang pangalang tipan para sa Diyos sa Lumang Testamento. Ito ay ipinaliwanag sa Exod. 3:14. 
Ito ay ang anyong CAUSATIVE ng Hebreong terminong "to be." Takot ang mga Hudyong 
banggitin ang pangalan nab aka magamit nila ito sa kasalanan. Kaya hinalinlin nila ang 
terminong Hebreo Adonai na "Panginoon." Ganito isinalin sa Ingles ang pangalang tipan. APENDISE APAT 
PAHAYAG NA PANG-DOKTRINA 

Hindi ko maunawaani ang mga sinasabi ng relihiyon o mga kredo. Mas pipiliin kong kilalanin ang 
Bibliya mismo. Subalit, napagtanto ko na ang pagsabi ng relihiyon ay magbibigay ng paraan para 
maintindihan at matasa ng mga taong hindi ako kilala ang aking pananaw sa doktrina. Sa 
panahon ngayon na maraming pagkakamali at panlolokong pang-doktrina, ang sumusunod ay 
maikling paglalahad ng aking aking teyolohiya. 

1. Ang Bibliya, kapareho ng Luma at Bagong Tipan, ay inspirado, di-matitinag, 
makapangyarihan, na laging Salita ng Diyos. Ito ay ang sariling rebelasyon ng Diyos na itinala ng 
mga tao sa ilalim ng isang makapangyarihang pangunguna. Ito lang ang ating tanging 
pinanggalingan ng malinaw na katotohanan tungkol sa Diyos at ang Kanyang mga hangarin. Ito 
rin ang tanging pinagmulan ng relihiyon at paggawa ng Kanyang simbahan. 

2. Mayroon lamang isang wlang kamatayang, tagapaglikha, tagapagligtas na Diyos. Siya ang 
lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Ipinakita niya ang Kanyang Sarili bilang 
mapagmahal at maasikaso ngunit Siya rin ay mabait at wasto. Ipinakita niya ang Kanyang Sarili 
sa tatlong tiyak na katauhan: Ama, Anak at Espiritu, tunay na magkahiwalay ngunit pareho sa 
esensiya. 

3. Aktibo sa pagkontrol ng Kanyang mundo ang Diyos. Mayroong planong walang katapusan 
para sa Kanyang likha na hindi mababago at isang nakapokus sa indibiuwal na pinapayagan ang 
malayang hangarin ng tao. Walang nangyayari kung wala ang katalinuhan at pahintulot ng 
Diyos, subalit hinahayaan niya ang indibidwal sa pagpili ng mga anghel at tao. Si Hesus ang 
nakatakdang Tao ng Ama at ang lahat ay posibleng matakda sa Kanya. Ang nauunang kaalaman 
ng Diyos sa mga pangyayari ay hindi binabalangkas ang mga tao sa isang nakasulat nang iskrip. 
Lahat tayo ay may pananagutan para sa ating mga pag-iisip at mga gawa. 

4. Ang sangkatauhan, kahit na nilikha sa imahe ng Diyos at malaya sa kasalanan, ay piniling 
magrebelde sa Diyos. Kahit na inakit ng isang ahenteng supernatural sina Adan at Eba ay may 
pananagutan sila sa kanilang gawaing makasarili. Ang kanilang rebelyon ay nakaapekto sa 
sangkatauhan at ang paglikha. Lahat tayo ay kailangan ang awa at grasya ng Diyos para sa ating 
kondisyong dulot ni Adan at ang ating indibidwal na rebelyon. 

5. Naglaan ang Diyos ng pamamaraan ng pagpapatawad at panunumbalik para sa 
makasalanang sangkatauhan. Si Hesukristo, ang katangi-tanging anak ng Diyos, ay naging tao, 
namuhay nang walang kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, ay binayaran ang 
parusa ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya lamang ang tanging paraan para sa panunumbalik at pakikisama sa Diyos. Wala nang ibang paraan ng kaligtasan liban sa paniniwala sa Kanyang 
natapos na gawa. 

6. Bawat isa sa atin ay kailangang matanggap ang alay ng Diyos na kapatawaran at 
panunumbalik kay Hesus. Ito ay makukumpleto sa paniniwala sa mga pangako ng Diyos sa 
pamamagitan ni Hesus at ang ating kagustuhang lumayo sa kasalanan. 

7. Lahat tayo ay buong pinapatawad at nanunumbalik ayon sa ating pagtitiwala kay Kristo at 
ang ating pagsisisi sa kasalanan. Subalit, ang ebidensiya nito ay makikita sa bagong relasyon sa 
pamamagitan ng isang panibago at nagbabagong buhay. Ang layon ng Diyos para sa 
sangkatauhan ay hindi lamang ang langit kundi pati ang pagiging tulad ni Kristo ngayon. Ang 
mga tunay na nanunumbalik, kahit minsan ay nagkakasala, ay palaging tutuloy sa paniniwala at 
pagsisisi sa kanilang mga buhay. 

8. Ang Espiritu Santo ay ang "isa pang Hesus." Siya ay nananatili sa mundo para gabayan ang 
mga naliligaw kay Kristo at ipaunlad ang pagiging tulad ni Kristo sa mga nailigtas. Ang mga 
biyaya ng Espirito ay binibigay at pagliligtas. Sila ay ang buhay at ministro ni Hesus na 
nakabahagi sa Kanyang Katawan, ang Simbahan. Ang mga biyaya ay ang mga pag-uugali at 
hangarin ni Hesus ay kailangang maudyukan ng bunga ng Espirito. Ang Espirito ay aktibo sa 
ating panahon gaya ng sa sinaunang panahonng bibliya. 

9. Ibinuhay ng Ama si Hesukristo at ginawa siyang Hukom ng lahat ng bagay. Siya ay babalik sa 
mundo upang husgahan ang sangkatauhan. Ang mga nagtiwala kay Hesus at ang mga pangalan 
na masusulat sa libro ng buhay ng Tupa ay makakatanggap ng mga katawang 
panghabangbuhay na katuwalhatian s sa Kanyang pagbabalik. Sila ay makakasama Niya 
magpakailanman. Subalit ang mga umaayaw na sumagot sa katotohanan ng Diyos ay 
mahihiwalay magpakailanman sa mga katuwaan ng pagsasama sa Diyos. Sila ay makokondema 
kasama ng Diyablo at ang kanyang mga anghel. Hindi ito kumpleto o ganap ngunit umaasa 
akong bibigyan kayo nito ng aking panlasang teyolohikal ng aking puso. Gusto ko ang 
kasabihang ito: 

"Ang mga mahalaga—pagkakaisa;Sa karagdagan—kalayaan ,Sa lahat ng bagay— pag-ibig."